27 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26980

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN

ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/29)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

             Soruşturma

             MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’leri altında yer alan "adi metallerden menteşeler, mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıklar" için 7/2/2004 tarihli ve 25366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/3 sayılı Tebliğ ile 1,39 ABD Doları/kg ve 0,508 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.

             (2) Yerli üretim dalı Çin Tayvanı, Malezya ve Endonezya’dan yapılan ithalatın dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığına yönelik şikayette bulunmuştur. Bahse konu şikayet üzerine 13/5/2007 tarihli ve 26521 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/9 sayılı Tebliğ ile önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma başlatılmış ve 1/5/2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/18 sayılı Tebliğ ile de söz konusu soruşturma kapsamında geçici önlem yürürlüğe konulmuştur. Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 99/13482 sayılı Karar  (Karar) ve 30/10/1999 tarihli  ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında  Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını içermektedir. 

             Bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi

             MADDE 3 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, ilgili tüm taraflara iletilmek üzere Ankara’da bulunan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ile Endonezya Cumhuriyeti ve Malezya Büyükelçiliklerine; soruşturma konusu Çin Tayvanı menşeli olduğu beyan edilen ürünü ihraç eden ve adresleri belirlenebilen 33 firmaya, Malezya menşeli olduğu beyan edilen ürünü ihraç eden ve adresleri belirlenebilen 8 firmaya ve Endonezya menşeli olduğu beyan edilen ürünü ihraç eden ve adresleri belirlenebilen 2 firmaya soru formları gönderilmiştir.

             (2) Soruşturma kapsamında, Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli olduğu beyan edilen soruşturma konusu ürünü ithal eden firmalardan adresleri belirlenebilen 90 ithalatçı firmaya da soru formu gönderilmiştir.  

             (3) Taraflara, soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.

             (4) Çin Tayvanı menşeli olduğu beyan edilen ürünü ihraç eden firmalardan Çin Tayvanı’nda mukim Sun Chain Trading Co. Ltd., Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., Sen Chine Industry Co. Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd., Gslide Corporation, Siquar Hardware Industry Co. Ltd. ve King Slide Works Co. Ltd. firmalarından süresi içinde soru formuna yanıt alınmıştır. Soru formunda tespit edilen eksiklikler adı geçen firmalara bildirilmiş ve bunların tamamlanması için bir fırsat daha tanınmıştır. Söz konusu eksikliklere ilişkin adı geçen firmalardan yanıt alınmıştır.

             (5) Malezya menşeli olduğu beyan edilen ürünü ihraç eden firmalardan ise Malezya’da mukim Laser Compo Sdn. Bhd., Laser Motion Tek Sdn. Bhd., Q-Fit Sdn. Bhd. ve Star Shine Industries Sdn. Bhd. firmalarından süresi içinde soru formuna yanıt alınmıştır. Soru formunda tespit edilen eksiklikler adı geçen firmalara bildirilmiş ve bunların tamamlanması için bir fırsat daha tanınmıştır. Söz konusu eksikliklere ilişkin adı geçen firmalardan yanıt alınmıştır.

             (6) Endonezya’da mukim hiçbir firma soru formunu yanıtlayacağı yönündeki iradesini bildirmemiş ve verilen süre içerisinde de söz konusu firmalardan soru formuna cevap alınmamıştır.

             (7) Soru formuna yukarıda anılan firmalar dışında süresi içerisinde ve eksiksiz bir yanıt alınmamıştır.

             (8) Soruşturma açılmasını müteakip, ilgili tüm taraflara iletilmek üzere soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Temsilciliklerine soruşturma açılış Tebliği ve soruşturmaya ilişkin hususların gizli olmayan özeti gönderilmiştir.

             (9) Soruşturma sonuçlarına ilişkin hususları içeren nihai bildirim soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Temsilciliklerine ve soruşturma kapsamında yerinde doğrulama soruşturmasını kabul eden firmalara gönderilmiş ve nihai bildirimde yer alan hususlara ilişkin görüşlerini iletebilmeleri için taraflara süre tanınmıştır.

             (10) Ancak bu süre içerisinde taraflar nihai bildirimde yer alan hususlara ilişkin herhangi bir görüş belirtmemişlerdir. 

             (11) Tüm taraflara soruşturma boyunca, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve bu görüşlerle alâkalı belgeleri sunma imkanı verilmiştir.

             Soruşturma dönemi

             MADDE 4 – (1) Soruşturma dönemi olarak, damping önleminin öncesi ve sonrasını kapsayıp ticaretin gerçekleştirilme şeklindeki değişikliği incelemeye olanak verecek şekilde 1/1/2003-31/5/2007 tarihleri arasındaki dönem alınmıştır.

 

İKİNCİ KISIM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

             Genel

             MADDE 5 – (1) Soruşturma kapsamındaki firmalardan Çin Tayvanı’nda mukim Siquar Hardware Industry Co. Ltd. firmasından alınan cevapların söz konusu firmanın işbirliğinde bulunmaması nedeniyle, yerinde doğrulama soruşturması sırasında doğrulanması mümkün olmamıştır. Bu bağlamda, söz konusu firmanın ÇHC için uygulanan dampinge karşı vergi şeklindeki önlemi etkisiz kıldığı sonucuna varılmıştır.

             (2) Yine Çin Tayvanı’nda mukim King Slide Works Co. Ltd., Sun Chain Trading Co. Ltd., Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., Sen Chine Industry Co. Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. ve Gslide Corporation firmalarının Türkiye’ye satış ve bu satışlara ilişkin üretim verileri doğrulanmıştır.

             (3) Soruşturma kapsamında Malezya’da mukim Laser Compo Sdn. Bhd., Laser Motion Tek Sdn. Bhd., Q-Fit Sdn. Bhd. ve Star Shine Industries Sdn. Bhd. firmalarının ÇHC menşeli bir kısım soruşturma konusu ürünü Malezya menşeli olarak beyan edip, Türkiye’ye ihraç ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, Laser Compo Sdn. Bhd. ve Laser Motion Tek Sdn.Bhd.  firmalarının soru formu ekinde sunmuş olduğu faturaların firma merkezinde tutulan/tutulması gereken gerçek nüshaları ile aynı olmadığı, fatura içeriğinin farklı olmamasıyla birlikte imzaların ve imzaya yetkili isimlerin farklı olduğu, firma merkezinde tutulan faturaların bir kısmında ise herhangi bir imzanın olmadığı bu kağıtların yalnızca bilgisayar çıktısı olduğu tespit edilmiştir.

             (4) Endonezya’da mukim hiçbir firma soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamıştır. Ayrıca soruşturma döneminde Endonezya’dan gerçekleştirilen bazı ithalat işlemlerinde sahte menşe şahadetnamesi kullanıldığı tespit edilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sonuç ve Karar

             Sonuç

             MADDE 6 – (1) Yukarıdaki belirlemeler, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile soruşturmaya konu  ülkeler arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiği ve bu nedenle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/3 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı  yönünde ciddi tespitleri içermektedir.

             (2) Öte yandan, Çin Tayvanı’nda yerleşik King Slide Works Co. Ltd., Sun Chain Trading Co. Ltd., Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., Sen Chine Industry Co. Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. ve Gslide Corporation firmalarının soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunduğu ve önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir işlemde bulunmadığı tespit edilmiştir.

             Karar

             MADDE 7 – (1) Yapılan belirlemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik işlemlerin mevcut olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli olarak beyan edilen ve/veya Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı çıkışlı  aşağıda tanımı belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen miktarda ÇHC için geçerli mevcut dampinge karşı vergi genişletilerek yürürlüğe konulmuştur. (Tablo-1)

             (2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile Çin Tayvanı’nda mukim ve soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan King Slide Works Co. Ltd., Sun Chain Trading Co. Ltd., Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., Sen Chine Industry Co. Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. ve Gslide Corporation firmaları 8302.42.00.00.00 GTİP’i altında tasnif edilen yalnız "bilyalı çekmece rayları" için aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde söz konusu dampinge karşı önlemden muaf tutulmuştur. (Tablo-2)

             (3) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/18 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan geçici önlemlerin kesin önleme dönüşerek tahsil edilmesine ve önlemleri etkisiz kılmayı amaçlayan işlemlerden haberdar olduğu ve/veya bu işlemlere iştirak ettiği tespit edilen ithalatçı firmalar Atakan Dış Ticaret Ltd. Şti., Azim Hırdavat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Can Hırdavat San. Tic. Ltd. Şti.,  Erbalcı Yapı Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş., Form Ticari ve Sınai Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş., Güven-İş Menteşeleri Nusret ve Nurettin Kinin, Oğuz El Aletleri ve Makina San. A.Ş., Sentar İnşaat ve Turizm Dış Ticaret Ltd. Şti., Teta Dış Ticaret A.Ş. ve Yakıcı Hır. Ayd. Mob. Eş. ve Amb. Mal. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmaları için kesin önlemin, geçici önlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün süre ile geriye dönük uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Tablo-1 Dampinge Karşı Önleme ilişkin Tablo

GÜMRÜK

TARİFE

İSTATİSTİK

POZİSYONU

MADDE İSMİ

MENŞE VE/VEYA

ÇIKIŞ ÜLKESİ

DAMPİNGE KARŞI VERGİ MİKTARI

 

8302.10.00.00.00

Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Endonezya

Malezya

Çin Tayvanı

 

1,39 ABD Doları/Kg

 

 

 

8302.42.00.00.00

Mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya(Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

 

 

Endonezya

Malezya

Çin Tayvanı

 

 

0,508 ABD Doları/Kg

 

 

8302.50.00.00.00

Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

Endonezya

Malezya

Çin Tayvanı

 

1,39 ABD Doları/Kg

 

 

 

Tablo-2 Dampinge Karşı Önlemden Muafiyete İlişkin Tablo

MADDE İSMİ

GÜMRÜK

TARİFE

İSTATİSTİK

POZİSYONU

FİRMA ÜNVANI VE ÜLKESİ

 

 

 

 

 

 

Yalnız Bilyalı Çekmece Rayları

 

 

 

 

 

 

8302.42.00.00.00

 

King Slide Works Co.,Ltd,(Çin Tayvanı)

 

Sun Chain Trading Co Ltd., (Çin Tayvanı)

 

Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., (Çin Tayvanı)

 

Sen Chine Industry Co Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. (Çin Tayvanı)

 

Gslide Corporation

(Çin Tayvanı)

 

             Uygulama

             MADDE 8 – (1) Gümrük idareleri, karar maddesinde belirtilen Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli olarak beyan edilen ve/veya Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı çıkışlı soruşturma konusu ürünlerin Türkiye’ye ithalatında, söz konusu maddede belirtilen miktarda dampinge karşı vergiyi tahsil eder.

             (2)   Çin Tayvanı’nda mukim King Slide Works Co. Ltd., Sun Chain Trading Co. Ltd., Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., Sen Chine Industry Co. Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. ve Gslide Corporation firmaları İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/1 sayılı Tebliğ ile belirlenen "Üretici Belgesi" beyanı kapsamında gümrük idarelerine beyanda bulunmaları halinde 8302.42.00.00.00 GTİP’i altında tasnif edilen yalnız "bilyalı çekmece rayları" için söz konusu dampinge karşı vergiden muaftır.

             (3) Gümrük idareleri, karar maddesinde belirtilen geçici önlemleri kesin önleme dönüştürerek tahsil eder ve Atakan Dış Ticaret Ltd. Şti., Azim Hırdavat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Can Hırdavat San. Tic. Ltd. Şti.,  Erbalcı Yapı Malzemeleri Tic. ve San.A.Ş., Form Ticari ve Sınai Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş., Güven-İş Menteşeleri Nusret ve Nurettin Kinin, Oğuz El Aletleri ve Makina San. A.Ş., Sentar İnşaat ve Turizm Dış Ticaret Ltd. Şti., Teta Dış Ticaret A.Ş. ve Yakıcı Hır. Ayd. Mob. Eş. ve Amb. Mal. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmaları için söz konusu kesin önlemi, geçici önlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün süre ile geriye dönük uygular.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.