21 Ağustos 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26974

TEBLİĞ

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

2/2 NUMARALI AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ

AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/49)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için, amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

             (2) Bu Tebliğ; 1/9/2008 - 31/8/2012 tarihleri arasında amatör (sportif) amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanacak yasak, sınırlama ve yükümlülükleri düzenler.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Genel tanımlar

             a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,

             b) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,

             c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,

             ç) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların tebliğde belirlenen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,

             d) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede tebliğce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,

             e) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

             f) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,

 

 

             g) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az 1 kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,

             ğ) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,

             h) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,

             ı) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,

             i) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

             j) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğünü,

             k) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,

             l) Sportif balıkçılık: Tebliğe uygun, spor amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,

             m) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde tebliğ kurallarına ek olarak bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı ödüllü balık avcılığı etkinliğini,

             n) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,

             o) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler, yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, tebliğin geçerli olduğu yıllara ait aylardır. Yapılan düzenlemenin geçerli olduğu dönemi,

             ifade eder.

             (2) Araç, gereç ve yöntem tanımları.

             a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,

             b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,

             c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,

             ç) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,

             d) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik yemleri,

             e) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,

             f) Küspeli olta: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin posalarının preslenip kurutulması sonucu elde edilen küspenin çok sayıda iğne ile donatılması ile elde edilen av aracını,

             g) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,

             ğ) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,

             h) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,

             ı) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,

             i) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,

             j) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,

             k) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,

             l) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,

             m) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,

             n) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir)

             o) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 3 metre, yüksekliği en fazla 1 metre, göz açıklığı en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,

             ö) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,

             ifade eder.

             (3) Türler ile ilgili tanımlar.

             a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,

             b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,

             c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yemlik uzatma ağı ile yakalanabilecek balıkları,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Balıkçılık Yapılması

             Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

             MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren dört yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

             (2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

             (3) Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

             Şekil 1 - Amatör balıkçı belgesi

 

             Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

             MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 YTL bedel ile il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

             Şekil 2 - Misafir amatör balıkçı belgesi

 

             (2) a) İçsularımızda veya denizlerimizde tekne ile avlanmak isteyen yabancı amatör balıkçılar, amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla ve avlanma pulu almak suretiyle avlanabilirler.

             b) Yabancı turist amatör balıkçılar; herhangi bir izin, belge veya avlanma pulu almaksızın;  amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında ya da denizlerimizde sadece karadan olmak ve Tebliğde geçen kurallara uymak kaydı ile avlanabilirler.

             Amatör balıkçılık turizm izni

             MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince amatör balıkçılık turizm izni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge verilmez.

             (2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:

             Şekil 3 - Amatör balıkçılık turizm izni belgesi

 

             Avlanma pulu

             MADDE 7 – (1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar, il veya ilçe müdürlüklerinden, her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15 YTL karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.

             (2) Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.

             (3) Avlanma pulu aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:

             Şekil 4 - Avlanma pulu

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar

             İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

             MADDE 8 – (1) Çizelge-1’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

             Çizelge 1 - İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar

Adı

Latince adı

Gerekçesi

Gökkuşağı alabalığı

Oncornhychus mykiss

Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Kültürü yapılan bu balık kendi kendine üreyemez. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir.

Turna

Esox lucius

Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 

Tatlısu levreği

Perca fluviatilis

Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 

 

             İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

             MADDE 9 – (1) Çizelge-2’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir yerden başka bir yere bu amaçlı nakli yasaktır.

             Çizelge 2 - İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

Adı

Latince adı

Gerekçesi

Güneş levreği

Lepomis gibbosus

Ülkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.

Tilapya azmanı

Tilapia sp.

Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Ekonomik değeri olmayıp, yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.

Havuz balıkları

Carassius sp.

Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.

Gambusia

Ghambussia sp.

Sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü, bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.

Çizgili sazan*

 

Pseudorasbora parva

Ekonomik değeri yoktur. Küçük böcekler, balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenir. Sayıca üstünlüğe ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına ciddi zararlar verir. Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Birçok balık türü üzerinde baskı oluşturur. Doğal balık faunasına, öldürücü patojen enfeksiyonlar bulaştırması ile de zarar vermektedir

*Çizgili sazan denilmekle birlikte, henüz yaygın kabul görmüş bir Türkçe isimlendirmesi yoktur.

 

             Yemlik balıklar

             MADDE 10 – (1) Çizelge-3’de yer alan yemeklik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir.

             Çizelge 3 - Yemlik balıklar

Türkçe Adı

Latince adı

Türkçe Adı

Latince adı

Çaça

Sprattus sprattus

Noktalı inci balığı

Alburnus bipunctatus

Horozbina

Blennius sp.

Ot balığı

Phoxinus phoxinus

İnci balığı

Alburnus alburnus

Tirsi

Alosa fallax nilotica

İstavrit

Trachurus trachurus

Sardalya

Sardinella sp. Sardine sp.

İzmarit

Maena smaris

Tatlısu kaya balığı

Proterorhinus marmoratus

Gümüş

Atherina boyeri

Tatlısu gümüşü

Chalcalburnus mossulensis

             (2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.

             (3) Ekolojik açıdan zararlı ya da potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.

             (4) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.

             (5) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.

             (6) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.

             (7) Yemlik balıkların canlı olarak nakli yasaktır.

             Avlanması yasak olan türler

             MADDE 11 – (1) Çizelge- de yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda  avlanmaları, tamamen yasaktır. 

             Çizelge 4 - Avlanması tamamen yasak olan türler

Türler

Latince adı

Türler

Latince adı

Deniz alası

Salmo trutta labrax

Kancalı ahtapot

Elodone cirrhosa

Büyük camgöz
(Kum) köpek balığı

Carcharhinus plumbeus

Misk ahtapotu

Elodone moschata

Kırmızı mercan

Corallium rubrum

Siyah mercan

Gerardia savaglia

Güneşlenen
köpek

balığı

Cetorhimus maximus

Kırmızı yıldız

Asterina pancerii

Minare

Cerithium vulgatum

Şeytan minaresi

Gourmya yulgata

Mersin balıkları

Acipencer spp.

Deniz kulağı

Haliotis lamellosa

Pervane/Ay balığı

Mola mola

Triton

Charonia lampas

Deniz
kaplumbağaları

Caretta caretta,

Pina

Pinna nobilis

Chelonia mydas

Mühreler

Lamellaridae

Dermachelys coricea

Maya

Maia squinado

Trionyx triunguis

Fok

Monachus monachus

Ot sazanı

Ctenopharyngodon idella

Deniz atı

Hippocampus hippocampus

Deniz çayırları

Posidonia oceanica

Ticari deniz
süngerleri

Spongia officinalis

Zostera nolti

Spongia agaricina

Gümüş sazanı

Hypophthalmichtys molitriks

Hippospongia communis

Yunus

Delphinidae

Yağlı balık

Garra rufa

Beni balığı

Cyprinion macrostamus

 

             İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar

             MADDE 12 – (1) Çizelge-5’de avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.

             Çizelge 5 - İçsu balıkları

Türler

Latince adı

Boy Limiti
(en az) (1)

Miktar Limiti
(en fazla) (2)

Doğal alabalık (Bütün türler)

20 cm.

3 adet

Gökkuşağı alabalığı

O. mykiss

Yok

10 adet

Sazan

C. carpio

40 cm.

10 adet

Kadife

Tinca tinca

26 cm.

10 adet

Sudak

S. lucioperca

26 cm

10 adet

Tatlısu levreği

P. fluviatilis

18 cm.

kg

Tatlısu kefali

Leuciscus cephalus

20 cm.

kg

Şiraz

Capoeta.sp

20 cm.

kg

Turna

Esox lucius

40 cm.

10 adet

Yayın

Silurus glanis

90 cm.

1 adet

Diğer türler

-----

Yok

kg

(1)  % 5 küçük boylara izin verilir.

(2) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 10’u geçemez. Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.

 

             (2) Çizelge-6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır.

             Çizelge 6 - İçsularda zaman yasakları

Türler

Bölgeler/İller

Yasak Dönem

Sazan ( C. Carpio)

Kadife ( Tinca tinca)

Şiraz ( Capoeta.sp)

Yayın ( Silurus glanis)

Tatlısu kefali ( Leuciscus cephalus)

(Orman içi sular ve akarsular dışındaki iç sular)

Diğer türler

 

Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla,  Osmaniye

1 Mart

1 Haziran

Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak

15 Mart

15 Haziran

Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli,  Yozgat

1 Nisan

1 Temmuz

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van

15 Mayıs

15 Ağustos

Doğal alabalık (Bütün türler)

Tüm Bölgeler

01 Ekim-31 Mart

Gökkuşağı alabalığı ( O. Mykiss)

Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır.

Yok

( Orman içi sular hariç)

Sudak ( S. Lucioperca)

Tüm Bölgeler

15 Mart - 30 Nisan

Tatlısu levreği (  P. fluviatilis )

Tüm Bölgeler

15 Mart - 30 Nisan

Turna ( Esox lucius)

Tüm Bölgeler

15 Aralık-31 Mart

Tatlısu kefali ( Leuciscus cephalus)

Akarsular

Yok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Denizlerde avlanabilecek türler

             MADDE 13 – (1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin bilgiler Çizelge-7’de yer almaktadır.

             Çizelge 7 - Denizlerde avlanabilecek türler

Türler

Latince  adı

Boy limiti (cm)  

(en az) (1)

Miktar limiti  

(en fazla) (2)

Akya

Lichia amia

30

3 adet

Barbunya -Tekir

Mullus sp.

13

Kg

Çipura

Sparus aurata

15

Kg

Deniz turnası

Scomberesox saurus

60

1 adet

Gobene (Tombik)

Auxis sp.

40

3 adet

İstavrit

Trachurus trachurus

13

Kg

Kalkan

Scopthalmus sp.

40

2 adet

Karagöz

Diplodus vulgaris

21

Kg

Kefal

Mugil sp.

20

Kg

Kolyoz

Scomber japonicus

18

Kg

Lagos

Epinephelus spp.

30

3 adet

Levrek

Dicentrarchus labrax

18

Kg

Lüfer

Pomatomus saltatrix

14

Kg

Mercan

Pagellus erythrinus

15

Kg

Orfoz

Epinephelus gigas

40

3 adet

Orkinos (Ton)

Thunnus thynnus

90

1 adet

Palamut -Torik

Sarda sarda

25

Kg

Pisi

Pleuronectes limanda

20

Kg

Sinagrit

Dentex dentex

20

Kg

Uskumru

Scomber scombrus

20

Kg

Uzun kanat orkinos

Thunnus alalunga

60

1 adet

Yazılı orkinos

Euthynnus alletteratus

45

2 adet

Diğer türler

-----

Yok

kg

(1) % 5 küçük boylara izin verilir.

(2) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir. Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez. Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yöntem ve Sınırlamalar

             Genel hususlar

             MADDE 14 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

             (2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.

             (3) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.

             (4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

             (5) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.

             (6) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.

             (7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

             (8) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz vs. araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

             (9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için, sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde dalarak su ürünleri avcılığı için izin verilebilir.

             İçsularda amatör avcılık 

             MADDE 15 – (1) Ek-1’de yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-2’de yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.

             (2) Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağ (germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme) ile  pinter, sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır.

             (3) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

             (4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

             (5) Akarsularda canlı yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Alabalık avcılığında kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç; her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

             (6) Ligula intestinalis türü parazitlerin yem olarak kullanılması yasaktır.

             (7) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.

             (8) 1 km2 den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.

             (9) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

             (10) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (11) Özel avlanma izni gereken yerler haricinde, gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

             (12) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

             (13) a)  Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.

             b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.

             c) Projeli olarak kiraya verilmiş göletlerde amatör avcılık yapılması yasaktır.

             d) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir.

             Orman içi sularda avcılık

             MADDE 16 – (1) Orman içi sularda amatör avcılık için, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli birimlerinden "Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi" veya "Günlük Avlanma Fişi" alınması zorunludur.

             (2) Günlük Avlanma Fişi verme yetkisi, Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller kapsamında, kendi mülki hudutları ile sınırlı olmak üzere, köy tüzel kişiliklerine devredilebilir. Bu tür alanlarda Gökkuşağı alabalığının bulunması durumunda, bu tür için zaman yasağı uygulanmaz.

             (3) Gökkuşağı alabalığı avcılığında doğal alabalıklara uygulanan zaman yasağı geçerlidir.

             (4) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge-6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait zaman yasağı uygulanır.

             (5) Çevre ve Orman Bakanlığınca, özel avlanma izni ile avlanılan orman içi sularda gün içinde avlanma saati ve avcı sayısına sınırlama getirilebilir.

             Denizlerde amatör avcılık

             MADDE 17 – (1) Denizlerde amatör avcılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

             (2) a) Denizlerde amatör avcılık parakete , pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

             b)  Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

             c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm.’den küçük olamaz.

             (3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.

             (4) a) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.

             b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.  Ancak amatör su altı avcılarının emniyeti açısından, en fazla 6 V (volt)  gücünde fener bulundurulabilir.

             c) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.

             ç) 1 Mayıs- 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde şamandıralarla sınırları belirlenmiş yüzme alanları içinde, zıpkınla veya su altı tüfeği ile su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

             (5) Avlanması tamamen yasak olan türlere dışındaki her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yasal İşlemler ve Yasak Kararları

             Koruma ve kontrolle görevli olanlar

             MADDE 18 – (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.

             (2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak,  Su Ürünleri Kanununun Ek 3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

             Cezalar

             MADDE 19 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.

             (2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir.

             (3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bendlerindeki idari yaptırım kararları verilir.

             Yasak kararları

             MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.

            

ALTINCI BÖLÜM

Alan Yasakları ve Sınırlamalar

             Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar

             MADDE 21 – (1) Gökçeada Yıldız Koy ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren "Sualtı Deniz Parkı" oluşturulan (40° 14’ 362” N - 25° 54’ 331” E ile  40° 14’ 575” N - 25° 55’ 686” E) koordinatlarında, 200 m. genişliğinde 1 deniz mili uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.

             (2) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış  ve su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

             (3) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (36°  06’ 26’’ N - 33°  06’ 40’’ E) ,  (36°  05’ 17’’ N - 33°  05’ 31’’ E), (36°  06’ 09’’ N - 33°  05’ 46’’ E),  (36°  06’ 00’’ N - 33°  07’ 10’’ E) koordinatlarında su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (4) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (5) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi  arasında  çekilen hattın doğusunda  kalan saha içerisinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (6) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 24 Eylül 2001 tarih ve 24533 sayılı Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde aletli dalış (SCUBA) yapmak yasaktır.

             İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar

             MADDE 22 – (1) Ek-1 ve ek-2’de belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2012 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Ek – 1 AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR

 

İLİ

İLÇESİ

KAYNAK ADI

ADANA

 

Akyatan, Tuzla gölleri

ADIYAMAN

Gölbaşı

Azaplı, Gölbaşı ve İnekli gölleri

AFYON

 

Eber, Karakuyu gölleri

AĞRI

 

Balık Gölü

AMASYA

 

Borabay, Ziyaret göletleri, Bayırlı Barajı

ANKARA

Beypazarı

Eğriova Göleti, Dikenli Dere,

Çubuk

Karagöl Göleti

Çamlıdere

Çamkoru Göleti

Güdül

Sorgun Göleti, Süvari Çayı

ANTALYA

Gazipaşa

Bıçkıcı, Çığlık ve Delice çayları

Elmalı

Avlan Gölü

Alanya

Alara Çayı, Üzümdere

ARTVİN

Merkez

Hatila Deresi

Borçka

Karagöl, Kokolet ve Uğur dereleri

Ardanuç

Meşeköy Deresi

Şavşat

Bilbilan gölleri, Meşeli Karagöl

BALIKESİR

İvrindi

Altıeylül, Çaparlı, Patlak (Yeşilköy), Çarkacı göletleri.

Edremit

Fındık Çayı ve yan kolları, Karakütük deresi ve yan kolları,

Kızılkeçeli deresi ve yan kolları, Köprüdere ve yan kolları,

Şahin Deresi ve yan koları, Zeytinli deresi ve yan kolları

BİNGÖL

Merkez

Gayt ve Göynük çayları

BİTLİS

 

Nemrut Gölü

BOLU

Merkez

İncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl,

Seringöl, Sülük Gölü, Karadere

Gölcük Göleti ( Özel Avlanma izni hariç)

Yedigöller

Büyükgöl (Özel Avlanma İzni hariç)

Deringöl   (Özel Avlanma İzni hariç)

Ayıkaya, Karadere, Etlen dereleri, Çalderesi ve kolları

Mengen

Şirinyazı Göleti, Geyik Gölü,  Hızardere

Kıbrıscık

Karagöl

Göynük

Sünnet Gölü

Mudurnu

Abant Gölü (Özel Avlanma İzni hariç)

BURSA

 

 

Gölbaşı (Kuşkonmaz) Göleti

Osmangazi

Arasdere 

ÇANAKKALE

Bayramiç

Handeresi, Ayazma Deresi

ÇANKIRI

Çerkeş

Ağılı Deresi ve kolları, Beşir Deresi ve kolları

Ilgaz

Kırkpınar Göleti

ÇORUM

Merkez

Evciyenikışla, Göcenovacığı, Seydim1-2 göletleri

Sungurlu

 İnegazili Göleti,  Kaledere Göleti

Mecitözü

Söğütyolu Göleti

Osmancık

Obruk Barajı

DENİZLİ

 

Gökpınar Deresi, Adıgüzel Barajı

ERZİNCAN

Merkez

Erzincan Barajı (Göyne)

Çayırlı

Büyükyayla Çayı

Refahiye

Çimensuyu, Karanlıkdere, Korudere

ESKİŞEHİR

 

Kuzfındık Barajı, Musaözü Barajı, Özdenk Göleti

Kanlıpınar Göleti,

GİRESUN

Dereli

Çamlıgöl, Karagöl, Sağrak Gölü

Eynesil

Dizgine Deresi

Bulancak 

Aygır Gölü

GÜMÜŞHANE

Merkez

Edire Deresi, Yenice Göleti

Torul

Torul Barajı

Şiran

Temle Göleti

Kelkit

Balahor Deresi, Ernek Deresi

Kürtün

Gelivera Deresi, Y. Kürtün Deresi ve kolları.

ISPARTA

Eğirdir

Kovada Gölü

Sütçüler

Yazılı Dere

Ş.karaağaç

Hizardere, Pınargözü Deresi

Gönen

Bağarası Göleti

MERSİN

Çamlıyayla

Kadıncık Deresi

Anamur

Sultansuyu Çayı

Tarsus

Cehennemdere ve Cocak Deresi

İSTANBUL

Çatalca

Motordere, Ormanlıdere Çilingöz Deresi, Danamandıra Göleti

Eyüp

Büyükbent, Kirazlıbent, Topuzlubent, Valide Sultan 2 Bendi, II.Mahmut Bendi, Kömürcübent, Ayvat Deresi,

Odaiçi Deresi, Göktürk Göletleri,

İZMİR

Selçuk

Barbun Gölü, Gebekirse Gölü,

Menderes

Tahtalı Barajı

Ödemiş

Beydağ Barajı

KARS

Sarıkamış

Keklikderesi, Kızılçubuk Deresi

KASTAMONU

Merkez

Taşlık Göleti

Küre

Andaz, Küre dereleri

Tosya

Kösençayırı Göleti, Kös Çayı ve Kas Göleti

İnebolu

Ezine, İlişi, Zerva çayları

Araç

Tuzaklı Göleti

Taşköprü

Karadere Barajı

KAYSERİ

 

Akköy ve Karakuyu göletleri

KIRKLARELİ

Merkez

Ahmet Bey Göleti, Dokuzhöyük Göleti.

Vize

Kazandere

Demirköy

Akgöl, Kazandere, Pabuçdere, Velikadere

KOCAELİ

İzmit - Gebze

Arendere, Ayvalıkdere, Ballıkayadere, Çakıllıdere, Çeşmedere, Delidere, Dikenlidere, Gürgendere, Kavantaş Deresi, Kayadere, Kılıçdere, Olukludere, Serindere, Sıcakdere, Söğütdere, Tarladere

KÜTAHYA

Altıntaş

Altıntaş-Çalköy Göleti.

MALATYA

Doğanşehir

Karanlıkdere, Sürgü Çayı

K.MARAŞ

Çağlayancerit

Göksu Çayı

MUŞ

Merkez

Aydınpınar, Merkez ve Köprücük göletleri,Dağdap ve Çobandağ gölleri,

Bulanık

Haçlı ( Kazan) Gölü

NEVŞEHİR

Acıgöl

Tatların Barajı 

Avanos

Ayhanlar Barajı

ORDU

Ulubey

Ulugöl

RİZE

Fındıklı

Sümer Deresi, Arılı Deresi

Ardeşen

Durak Deresi

Çamlıhemşin

Elevit, Kavron, Palovit ve Yukarışimşirli dereleri

İkizdere

Anzer ve Cimil dereleri, Yedigöller

SAKARYA

Hendek

Aksu, Göksu, Gölceağaç, Kiliselik, Kocakoyak, Kurtköy,

Sakaoğlu, ve Uludere dereleri. Gölyayla Gölü, Kurtköy Barajı

Geyve

Akçay, Gümüşdere

SİNOP

Erfelek

Erfelek Şelalesi ve kolları, Dilbar Deresi, Himmetoğlu Çayları

Ayancık

Yemişli Çayı, Akgöl Gölü

Merkez

Keçideresi, Gümüşsuyu Göleti, Sarıkum Gölü

SİVAS

Merkez

Üçtepe Göleti, Eylül Barajı, Gazibey Barajı

Altınyayla

Kurucagöl Göleti

Gürün

Gökpınar Gölü

Ulaş

Karacalar Barajı

Zara

Tödürge Gölü

TEKİRDAĞ

Saray

Sultanbahçe Deresi ve Sultanbahçe Barajı

 

Çukuryurt, Edirköy ve Çayla Göletleri

Hayrabolu

Temrezli Göleti

TOKAT

 

Aşağı Güçlü Deresi, Bebek Deresi, Akbelen, Boldacı, Büget, Çamaltı, Güzelbeyli, Hampınarı, Karacaören Göletleri,  Zinav Gölü, Ataköy Barajı

TRABZON

Çaykara

Balastal Deresi ve Haldizen Deresi,  Balıklıgöl, Binömer Gölü ve Uzungöl Gölü

Arsin

Yanbolu Deresi

Hayrat

Maki Deresi

Sürmene

Manahoz Deresi

Maçka

Meryamana Deresi ve kolları

Çaykara-Of

Solaklı Deresi

TUNCELİ

 

Munzur Çayı

ZONGULDAK

 

Gümeli, Kaymak, Kızılağaç,  Kocaman, Köpek ve Manzut dereleri, Dokuzsudere ve kolları, Gülüç ve Ulutan göletleri

Akçasu, Buldan, Davulga dereleri

KIRIKKALE

 

Ahıllı, Beyobası, Cinali göletleri.

BARTIN

Merkez

Çobanoğlu Göleti

Ulus

Derbent Dere (Yemişen Çayı)

ARDAHAN

Posof

Kazankaya Deresi, Vahla Deresi, Şuvaskal Deresi, Alabalık Gölü

Hanak

Kımılık Çayı, Kasrit  Deresi, Çengelek Suyu

Merkez

Rum Deresi, Toros Deresi (Torodere)

YALOVA

Termal

Karapınar, Nacaklı, Samanlı dereleri

KARABÜK

Yenice

Karakaya Deresi, Kızılkaya Deresi, Karataş Deresi, İncedere

Safranbolu

Aksu, Elmalı, Kirpe ve Sırçalı dereleri

 Eflani

Eflani Baraj Göleti (Özel avlanma izni hariç)

DÜZCE

Merkez

Efteni Gölü (Özel avlanma izni hariç)

Akçakoca

Karadere, Deredibi Deresi

Yığılca

Sarıdere, Işıyan Deresi

Gölkaya

Hızar, Bıçkı, Tez, Yılankaya, Derebalık, Melik ve Ilıcayayla dereleri

 

 

Ek – 2 AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR

İLİ

İLÇESİ

AKARSU ADI

YASAK SINIRLARI

ADANA

Pozantı

Çakıt Suyu

Kaltaroğlu deresinin Çakıt suyuna birleştiği yerden- Kulmağara mevkiine kadar 8 km’ lik kısım.

ANTALYA

İbradı

Üzümlü Deresi

Suyun çıktığı noktadan akış istikametine Oymapınar baraj gölüne döküldüğü yere kadar.

Alanya

Dim Çayı

Dimalacami köyünden başlayıp, akış istikametinde Kuzyaka Köyü alt kısmından Yemişli Tepeden inen sırt ile Kızılcaşehir Köyü Karaburun Tepeden inen sırtın birleştiği noktaya kadar.

Kargı Çayı

Suyun gözünden başlayarak Cinali Mahallesi Köprüsüne kadar

Sapadere Çayı

Suyun gözünden başlayarak Çakallıca Tepeden inen sırtın kestiği noktaya kadar

Boyalıçay,Kırgeçit deresi, Kocadere, Akçay deresi, Gökçesu

Köprülü Kanyon Milli Parkının Değirmenözü Köyü Boğazkavak Mah.deki İkizpınarı deresinin Köprüçayına birleştiği noktadan itibaren Köprüçayını besleyen Boyalıçay, Kırgeçit deresi, Kocadere, Akçay deresi, Gökçesu, kaynağı dahil olmak üzere Karabük Köyü köprüsüne kadar olan kısım

ARTVİN

Borçka

Balcı Deresi

Balcı Yaylasından Kaynarca Deresin ile birleştiği yere kadar.

Atanoğlu Deresi

Karagöl tabiat parkı sınırları içerisinde kalan kısım

Yusufeli

Barhal Deresi

Altıparmak Köyü Kışla Mahallesinden kaynağına kadar olan kısım

BİTLİS

Merkez

Bitlis Çayı

Bitlis-Bölükyazı yol ayrımını köprüsünden başlayıp Şekerim Deresi ile birleştiği yere kadar

BURDUR

Tefenni

Bezirgan Deresi-Ecel Deresi

Ormaniçi piknik alanından Ecel Deresi ve Şarlak Pınarını takiben Belkaya Barajına kadar olan

 4 km’lik kısım

BURSA

Osmangazi

Aras Deresi

Zirvetepeden başlayarak Nilüfer Barajına kadar

11 km’lik kısım

DENİZLİ

Çameli

 

Kanlıçay Deresi

Elmalı Köyü Cevizlik Mahallesi köprüsü ile Kirazlıyayla Köyü Kanlıçay Mahallesi alanlar Mevkii arasında kalan 7 km.lik kısım.

Sarıkavak Köyü Kuyubükü Mevkii Eskiköprü ile İğdelitarla Mevkii arasında kalan 6 km.lik kısım.

GİRESUN

Merkez

Baltama Deresi

Osmaniye Beldesinden kaynağına kadar

Yavşan Deresi

Aksu Deresi ile birleştiği yerden Erimeze kadar

Bulancak

Pazarsuyu Deresi

Bostanlı Köyünden Odadüzü Köyüne kadar

Pazarsuyu Deresi

Kovanlık Beldesinden Aydındereye kadar

Dereli

Aksu Deresi

İkisu Mevkiinden Aksu Köyüne kadar

Aksu Deresi

Kümbet Sapağından Eğribele kadar

Bodar Deresi

Yavuzkemal Beldesinden kaynağına kadar

Büyükdere

Yavuzkemal Beldesinden kaynağına kadar

Yağlıdere

Yağlıdere

Sınır Köyünden Çakrak’a kadar

Görele

Çanakçı Deresi

Karabörk Beldesinden kaynağına kadar

Çömlekçi Deresi

Kaynağından Aydınlar Köyüne kadar

Zıva (Koyun Hazma) deresi

Kaynağından Koyun Hazma Köyüne kadar

Tirebolu

Karaovacık deresi

Kaynağından Boncuk Çukuru Köyüne kadar

Gökahmet deresi

Kaynağından Ericek Köyüne kadar

GÜMÜŞHANE

Merkez

Karamustafa Deresi

Hasköyöyünden Edire Deresi birleşimine kadar olan kısım

Yeşilyurt Deresi

Hayeske Köyünden, Mescitli Köyüne kadar

Şiran

Mertekli Meresi

Karaşeyh Köyünden Mertekli Köyüne kadar

Torul

İkisu Deresi

Yağlıdere Köyünden İkisu Mevkiine kadar

Musalla Deresi

Hasköy den Kocadal Köyüne kadar

Çit Deresi

Gümüştuğ Köyünden Hurşit Köyüne kadar

Kelkit

Çambaşı Deresi

Kirazlıdere birleşiminden Söğütlüdere birleşimine kadar

MERSİN

Bozyazı

Bozyazı Çayı

Kaynağından Karaisalı Köyü merkezine kadar

KASTAMONU

Merkez

Karanlıkdere

Kaynağından Bostan Köyüne kadar 8 km.lik kısım

Karasu Çayı

Kaynağından Terzi Köyüne kadar 10 km.lik kısım

KAYSERİ

Pınarbaşı

Zamantı Irmağı

Uzunyayla alabalık çiftliği ile Şerefiye köyü arası.

KIRKLARELİ

Kofçaz

Değirmendere

Değirmendere-Kocadere arası 21 km.lik kısmı

Demirköy

Yavuzdere

Semersırtı mevkii çıkış noktasından Topukdere ile Yavuzdere’nin birleştiği yere kadar olan 13 km.lik kısım.

KÜTAHYA

Domaniç

Körkuyu Pazar alanı deresi

Kaynağı olan Bozkulak yayla sırtı mevkiinden başlayıp, Körkuyu Deresi ve daha sonra  Pazar alanı deresi olarak Pınarlık sırtı bitiminde Bıçkı deresi ile birleştiği yere kadar 6.5 km. kısım.

Karıncalısu deresi

Kaynağı olan Üçtepe ile Tuzla mevkiinden Karıncalısu dere ve daha sonra Karıncalı dere adıyla devam edip Muhacieahmet deresiyle birleştiği yere kadar 4.5 km. kısım.

MALATYA

Arapgir

Söğütlü dere

Seyitoğulları Çiftliğinden Karakaya göl sahasına kadar olan kısım

Hekimhan

Hırın çayı

Aksütlü köyü ile Boztepe barajı arasında kalan kısım

Kuruçay

Yazıhan Sarsap İstasyonundan itibaren Çiftlik Mahallesine kadar olan kısım

Doğanşehir

Kapıdere

Küçüklü köyünden K.Maraş il sınırına kadar

Akçadağ

Sultansuyu

Şıhlar köyünden Karapınar köyüne kadar olan kısım

Merkez

Beyler deresi

Kaynağından itibaren Kindirli’ye kadar olan kısım

MARDİN

Midyat

 

Karasu

Karasunun çıktığı noktadan çağ çağ suyu ile birleştiği yere kadar 6 km. kısım

Çağçağ suyu

Çıkış noktasından başlayarak akarsuyun Taşlıburçun batı ekseni ile kesiştiği yere kadar 1,5 km. kısım

MUĞLA

Köyceğiz

Dalyan Kanalı

Köyceğiz gölünün kanal girişi olan boğaz ağzı mevkii ile Dışbük dalyanı arasındaki kanal sahasında

ORDU

Mesudiye

Tekke/baldıran deresi

Baldıran deresi takiben tekke deresi Ortakent yolu üzerindeki Koyulhisar sınırındaki Tekke köprüsüne kadar olan 10 km.lik kısmı.

Handere ve Soğukpınar dereleri

Aydoğan tepeden Handere’yi takiben Soğukpınar deresi ile Bayırköy köprüsüne (Melet ırmağı birleşme yerine) kadar

Şıhdere

Kürt Mehmet boğazından Melet ırmağına kadar 9 km.lik kısım.

Muzadere

Başlangıcından Melet ırmağına kadar.

Akkuş

Gökçebayır ve Tifi dereleri

Akkuş Höcek Karaca Üretme İstasyonundan, Karaçal Sapağından Gökçebayır deresi ve takiple Tifi deresi birleşme yerini takiple 5 km.lik kısım.

Kabadüz

Maden deresi

Giresun il sınırına kadar olan 3 km’lik kısmı.

Ulubey

Karadereye akan dereler

Karadere deresine akan kollarının 10 km. lik kısmı.

RİZE

Fındıklı

Çağlayan Deresi

Çağlayan Köyden-membaına  kadar olan kısmı ve kolları

Çamlıhemşin

Fırtına Deresi

Şenyuva köyünden Çat Köye Kadar olan kısmında

Çayeli

İncesu Deresi

İncesu deresinin Çatal Dere ile birleştiği yerden Eğnaçor yaylasına kadar

İkizdere

İkizdere

İkizderenin Cimil Deresi ile birleştiği yerden Ovit Dağı’na kadar.

SİİRT  

Eruh

Zarova çayı

Kuşdalı köyü içinden Sağlarca köyü Botan çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım

Pervari

Uluçay (Botan) çayı

Belenoluk köyü içinden Sağlarsa köyü Dicle nehri ile birleştiği yere kadar olan kısım

Şirvan

Pınarca (Kezer) çayı

Bayındır köyü içinden Uluçay (Botan) çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım

Baykan

Başur çayı

Demirışık köyü içinden Pınarca (Kezer) çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım

Kurtalan

Dicle nehri

Çeltikbaşı köyü içinden Kayıklı köyü içine kadar olan kısım

SİNOP

Ayancık

Kepez çayı

Yenicealtı-İbrahimoğlu yaylası arası 20 km. kısım

Göğez çayı

İki havuz-Dört havuz arası

SİVAS

Koyulhisar

Tekkederesi

Membaından itibaren 10 km’lik kısım

Suşehri

Geminderesi

Membaından itibaren 10 km’lik kısım

Gürün

Hurmançayı

Membaından itibaren 10 km’lik kısım

Doğanşar

Dipsizgöl deresi

Dipsizgöl deresinden membaağından Dipsizgölün suyunun karıştığı yere kadarki kısım

TEKİRDAĞ

Saray

Elmalı deresi

Yarımdağ ile Bahçedağ arasında kalan kısım

TRABZON

Çaykara

Balkodu deresi

Uzuntarla köyü Zuyamlı mah.den Göknar köyü Voyvorim mah.ne kadar. 8 km. kısım

Sağdere Deresi

Küçük Yayla mevkiinden başlayıp Demirkapı Deresi ile birleştiği noktaya kadar

Demirkapı Deresi

Büyük Yayla mevkiinden başlayıp Sağdere Deresi ile birleştiği noktaya kadar

Arpaözü Deresi

Arpaözü Yaylasından başlayıp Haldizen Deresine birleştiği noktaya kadar

Multat Deresi

Multat Yaylasından başlayıp Haldizen Deresi ile birleştiği Çatmakapı mevkiine kadar

Baca Deresi

Yaylaönü mevkiinden Haldizen Deresine kadar

Of

Yeniköy deresi

Karayemiş mezrası (Ancumah) şehir mahallesinden Karadeniz’e kadar 30 km’lik kısım.

Araklı

Karaderesi ve kolları (Pazarlık ve Yağmur deresi)

Bahçecik köyünden geçen Karaderesini oluşturan kollardan Pazarcık deresinin Gürgenlik mevkii Kurt sırtından başlayarak Çatak mevkiine  kadar 6 km. ve Yağmur deresinin yapaklı mevkii Suiçmez sırtından başlayarak Taşbaşı mahallesine kadar 5 km.lik kısmı.

Maçka

Kalyon deresi

Şimşirli köyü Kale mah.den - Maçka çayına kadar 11 km’ lik kısım.

Akçaabat

Ormancı-Ohan deresi

Sevinç köyü boğazından başlayıp, Kalaycı deresi ile birleştiği noktaya kadar

Kalaycı deresi

Mavna obasından başlayıp Cevizlik deresi ile birleştiği Kasabın Değirmeni mevkiine kadar

Cevizlik deresi

Uçarsu şelalesinden başlayıp Kalaycı deresi ile birleştiği Kasabın Değirmeni mevkiine kadar

TUNCELİ

Ovacık

Mercan Çayı

Şahverdi Köyünden Munzur Çayına ile birleştiği yere kadar 16 km lik kısım

VAN

Bahçesaray

Bahçesaray (Müküs) Deresi

Sündüz Deresi ve Handere’nin birleştiği noktadan itibaren, Bahçesaray İlçe sınırına kadar olan kısım.

YOZGAT

Aydıncık

Kazankaya Kanyonu

0-10 km.lik kısım

Çekerek

Çekerek ırmağı

0-20 km.lik kısım

Şefaatli

Delice ırmağı

0-20 km.lik kısım

ZONGULDAK

Devrek

Bolu çayı

Bolu çayının Karadere mahallesinden Tohumlar mahallesi alt kısmına kadar 5 km’ lik kısı

BATMAN

Hasankeyf

Dicle Nehri

Dicle nehri ile Garzan çayının birleştiği alanda İncirli, Danacı ve Kaşüstü köyleri arasında kalan bölüm

Dicle nehrinin, Kumluca köyü ile Çayüstü Köyü arasında kalan bölümü

ŞIRNAK

Cizre

Kızılsu çayı

Kızılsu Köyü Cemituti tepesinden Dicle nehrine kadar 20 km’ lik kısım.

Uludere

Günyüzü deresi

Günyüzü deresinin Harşihan tepesinden  Habur çayına birleştiği yere kadar 14 km’ lik kısım.

Hezil çayı

Hezil çayının Şenoba Beldesinde Meryemsuyu deresi ile birleştiği yerden, Siyahkaya köyüne kadar 27 km’ lik kısım.

İdil

Cehennem deresi

İdil ilçe sınırları içinde kalan ksım

Güçlükonak

Dicle Nehri

Güçlükonak ilçe sınırları içinde kalan kısım

BARTIN

Merkez

Arıt-Karadere

Başlangıcından Çöpbey köyü merkezine kadar olan kısım

Kurucaşile

Kapısuyu deresi

Başlangıcından İlyasageçidi köyüne kadar Kapısuyu deresi

Tekkeönü deresi

Başlangıcından Tekkeönü Köprüsüne kadar olan kısım

Ulus

Kumluca-Aksu deresi

Başlangıcından Bağdatlı köyü Can Alabalık tesisine kadar

Uluçay

Başlangıcından kolları dahil Ulukaya köyüne kadar olan kısım

Katırova deresi

Tepecik tepesinden başlayıp Uluköy Köyüne kadar olan 10km.lik kısım

ARDAHAN

Merkez

Çatalsuyu

Cingar Dağı eteğinden, eski Ardahan yaylasını takiben Değirmenliden Şavşat Köprüsüne birleştiği yere kadar 12 km' lik kısım.

Zenginyurdu Deresi

Bülbülen yaylası, çataldere eteklerinden Günorta, Köprülü, Kuzu Pınarından Yalnızçam Kura nehrine birleştiği yere kadar 8 km. kısım

Alabalıkdere

Gürcübeyden başlayıp Ardahan Köprüsünü takiben Kura nehrine birleştiği yere kadar 10 km. kısım.

Damal

Bağırsak Deresi

Seyitören yaylası ile Dağköprü ve Sivri tepeden başlayıp Seyitören, Y.Gündeş, Tepeköy, Dereköy, Burmadereden geçerek Çimliden Kura nehrine birleştiği yere kadar 21 km. kısım

YALOVA

Çınarcık

Değirmendere

Menbaından Şenköy mezarlığına kadar olan kısım

Karpuzdere

Kaynağından Armutdere mevkiine kadar.

DÜZCE

Merkez

Samandere

 

Şelalenin başlangıcından kaynak istikametinde 5 km.lik kısım