21 Ağustos 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26974

TEBLİĞ

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

2/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI

DÜZENLEYEN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/48)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

             (2) Bu Tebliğ; 1/9/2008 - 31/8/2012 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanacak yasak, sınırlama ve yükümlülükleri düzenler.

             Dayanak

             MADDE 2 – Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Ağ gözü açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün birbirine karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafedir. Ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını,

             b) Akarsu: Belirli bir yatak içinde sürekli veya zaman zaman akan nehir, çay, ırmak, dere gibi adlandırılan suları,

             c) Akdeniz: 29° E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan suları,

             ç) Alamana ağı: Alttan büzülmeyen, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını,

             d) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

             e) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu,

             f) Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla tüylü veya tüysüz, yemli veya yemsiz iğne bulunan olta takımını,

             g) Çevirme ağı: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

             ğ) Dip trolü: Su ürünleri avcılığında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas etmek sureti ile çekilen trol ağlarını,

             h) Dolanan (sürüklenen) ağlar (Drift-Net): Alt yakasında ağırlıklar bulunmayan, mantar yakası plastik yüzdürücüler (tokyo terlik yapımında kullanılan) ile yaka halatı boyunca donatılmış, kurşun yakası olmadığı için kendi ağırlığı ile suda asılı kalarak, rüzgar ve akıntı etkisiyle su yüzeyinde hareket eden uzatma ağı çeşidini,

             ı) Ege denizi: Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan suları,

             i) Gırgır ağı: Alttan büzülen çevirme ağlarını,

             j) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

             k) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,

             l) İstiridye boyu: Büyük kabuğun (sol kabuğun), baştaki tepe noktasından (umbo), dikey olarak inen çap uzunluğunu,

             m) Kerevit, deniz böceği ve istakoz boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna kadar olan kısmın uzunluğunu,

             n) Kum midyesi boyu: Kabukların birleşme noktasından dikey olarak inen çap uzunluğunu,

             o ) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,

             ö) Mavi yengeç boyu: Kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüşüm uzunluğunu,

             p) Ortasu trolü: Pelajik balıkların avcılığında kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzüne yakın kısmından çekilen trol ağlarını,

             r) Uzatma ağı: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

             s) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler, yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, tebliğin geçerli olduğu yıllara ait aylardır. Yapılan düzenlemenin geçerli olduğu dönemi, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Yasakları

             Akdeniz’deki yer yasakları

             MADDE 4 – (1) Akdeniz’de; Eşen çayı (36° 17,590’ N - 29° 15,820’ E) ile Anamur burnu arasında (36° 00,906’ N - 32° 48,200’ E), 1 Nisan - 30 Ekim tarihleri arasında köpek balığı avcılığı yasaktır.

             (2) Antalya- Beydağları Milli Parkı’nın güneyini çevreleyen Kumluca ilçesi Çavuş limanındaki Küçük Çavuş burnundan başlayarak, Sulu ada, Taşlık burnu ve Beş adaları da içine almak kaydıyla Karagöz limanına kadar olan 19 km. uzunluğunda kıyı şeridinde,

             (3) Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Kızıl Liman burnu (36° 04,243' N - 33° 04,708' E) ile Aydıncık ilçesi, Sancak burnu (36° 07,582' N - 33° 23,261' E) arasında kalan karasularımızda uzatma ağları ve parakete dışında,

             (4) Mersin ili, Erdemli ilçesinde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan liman ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde,

             (5) Adana ili, Ceyhan ilçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesi’nde; (36°52’08" N-35°55’06" E), (36°50’30" N-35°56’02" E), (36° 51’ 30" N – 35° 58’ 24" E), (36° 53’ 24" N – 35° 56’ 42" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda,

             (6) Adana ili Yumurtalık ilçesi Kokar burnu ile Yumurtalık balıkçı barınağı arasında çekilen hattın batısında kalan kısımda uzatma ağları dışında,

             (7) Adana ili, Yumurtalık ilçesi Sugözü elektrik santralinin bulunduğu (36° 50’ 24" N - 35° 53’ 48" E), (36° 50’ 06" N - 35° 54’ 36" E), (36° 49’ 42" N - 35° 54’ 12" E), (36° 49’ 26" N - 35° 53’ 54" E), (36° 50’ 00" N - 35° 53’ 00" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda,

             (8) Adana ili, Yumurtalık balıkçı barınağı içi ve Barınak Feneri Kale Emniyet Tesisleri arasındaki alan içerisinde,

             (9) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesi’nde, (36° 50 ’  55 " N - 36° 07’ 24" E), (36° 50’ 55" N - 36°08’40" E), (36°51’54" N -36°07’24" E), (36°51’ 54" N - 36°08’40" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda,

             su ürünleri avcılığı yasaktır.

             Ege denizindeki yer yasakları

             MADDE 5 – (1) Aydın ili, Kuşadası Dilek Yarımadası Sahil Milli Parkının; güneyde Dil iskelesinden, batıda Dip burnuna (Su adası ve Tavşan adası çevresi dahil), batıda Dip burnundan, kuzeyde Mersinli dere ağzına kadar olan kesimlerin 200 m. kıyı şeridinde,

             (2) Aydın ili, Didim ilçesi, Akbük körfezinin Gevrek adası (Prasa adası) ile Değirmen koyu arasında çekilen hattın sahil şeridi arasında kalan kısmında, barınmak amacıyla giriş ve çıkışlar serbest olmak üzere, sürütme ve çevirme ağları ile,

             (3) Muğla ili, Marmaris ilçesinde, Yalancıboğaz’ın her iki tarafında, denize doğru 100 metre alan içerisinde dönem boyunca,

             (4) Fethiye ilçesi Ölüdeniz lagününde,

             (5) Muğla ili, Bodrum yarımadası Kızılyar burnu (37° 09’508 N - 27°19,358’ E) ile Gemitaşı (37° 09, 088’ N - 27°15,709’ E), Büyük Kiremit adası (37° 05,169’N - 27°12,834’ E), Çavuş adası (37° 02,981’ N - 27°12,228’ E) ve Karabakla burnunu (37° 02,387’ N - 27° 13,812’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, uzatma ağları ve parakete dışında,

             (6) İzmir limanında Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda, gemilerin Bostanlı balıkçı barınağına giriş ve çıkışları serbest olmak üzere,

             (7) İzmir körfezinde Ardıç burnu ile Eskifener burnu arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda her türlü dreç ve tarak ile,

             (8) İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık koyu’nda, (Dalyan burnu ile Minaretaşı arasından itibaren) dönem boyunca,

             (9) Karasularımızın İzmir ili sınırları içinde kalan kısmında, ahtapot avcılığına getirilen zaman yasağına uymak şartıyla, kuzeyde Kapan burnu (38 32' 40" N - 26 48' 50" E) ile güneyde Çilazmak burnu (38 27' 00" N – 26 54' 30" E) arasında kalan sahil şeridinde, sahilden 6 kulaçtan (11m) daha derin sularda pinter ile,

             (10) İzmir ili, Karaburun yarımadası, Mordoğan beldesinde, Ardıç burnu ile Ege Üniversitesi Ziraat Deneme İstasyonu arasında (Ayıbalığı mevkiinde hâlihazırda faal olan çökertme dalyanı hariç), kıyıdan 20 m. derinliğe kadar olan alanda,

             (11) İzmir ili, Foça ilçesi Arslan burnu (38° 44,602’ N - 26°44,435’ E) ile (38° 44,533’ N - 26°40,883’ E), (38° 39,6616’ N - 26°39,996 E) ve Deveboynu burnunu (38° 39,326’ N -26°43,370’ E) birleştiren alan içerisinde uzatma ağları, parakete ve ağ dalyanları dışında,

             (12) Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde, Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız koyu ile Yelkenkaya arasında (40° 14´ 362´ N - 25° 54´ 331´´) ile (40° 14´ 575´´ N - 25° 55´ 686´´ E) koordinat noktalarını birleştiren hat ile kıyı arasında kalan 200 m. genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda,

             su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (13) Balıkesir ili, Ayvalık limanı’nda, Dalyan boğazı girişindeki geçit fenerlerinden ilk iki geçit fenerini birleştiren hattın doğusunda kalan sahada her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır. Ancak, bu alan içerisinde dalarak ve/veya elle toplama suretiyle midye avcılığı dönem boyunca, 15 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönem dışında ise 10 numaralı ve daha küçük numaralı paraketelerle avcılık yapılması serbesttir.

             Marmara denizindeki yer yasakları

             MADDE 6 – (1) Avustralya denizaltısı (A-E 2) batığının bulunduğu (40° 32’ 50" N - 27° 16’ 00" E) koordinat noktasında,

             (2) Balıkesir Gönen çayı ağzı (40° 19’ 38" N - 27° 38’ 00" E) ile Denizkent (40° 18’ 15"N - 27° 30’ 45" E) arasında kalan sahil şeridinde 3 mil içerisinde 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında,

             (3) Erdek, Çınar limanı doğu burnu (40° 23,497’ N - 27° 48,536’ E) ile (40° 23,073’ N - 27° 48,533’ E) koordinat noktasını ve bu noktadan Seyitgazi burnuna (40° 23,091’ N - 27° 48,121’ E) çekilen hattın batısında kalan alanda,

             (4) Erdek limanı, Seyitgazi burnu (40° 23,091’ N - 27° 48,121’ E), Tavşanlı adası burnu (40° 22,655’ N - 27° 47,425’ E), Zeytin adası güney burnu (40° 23,653’ N - 27° 47,273’ E) ve liman mendireği (40° 23,710’ N - 27° 47,275’ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda,

             (5) İmralı adası etrafında (40° 37’ 00" N - 28° 27’ 00" E), (40° 37’ 00" N - 28° 37’ 00" E), (40° 28’ 00" N - 28° 37’ 00" E) , (40° 28’ 00" N - 28° 27’ 00" E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde,

             (6) Mudanya Belediyesi iskelesi etrafındaki 50 m.’lik denizalanı içerisinde,

             (7) İstanbul ili, Haliç içinde, Yeni Galata köprüsü’nden itibaren Alibeyköy ve Kağıthane dere ağızlarına kadar olan bölgede,

             (8) İstanbul ili, Silivri ilçesi, TPAO Kuzey Marmara Doğalgaz Üretim Plâtformu ve buna ait deniz dibi boru hatlarının bulunduğu; (41° 03’ 58’’ N - 28° 15’ 05’’ E), (41° 03’ 30’’ N - 28° 11’ 28’’ E), (41° 03’ 13’’ N - 28° 11’ 27’’ E), (41° 02’ 59’’ N - 28° 11’ 25’’ E), (41° 02’ 51’’ N - 28° 10’ 57’’ E), (41° 03’ 12’’ N - 28° 10’ 51’’ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde,

             (9) Yalova ili, belediye kanalizasyon sisteminin deniz içerisinde kalan bölümünün 100 m. sağında ve solunda,

             (10) Yalova ili, Altınova ilçesi, Hersek burnu ile Kocaeli ili, Karamürsel ilçesi, Büyükdere burnu arasında kalan bölgede sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde,

             (11) Tekirdağ ili, Altınova açıklarındaki belediye kanalizasyon sisteminin deniz içerisinde kalan bölümünün 500 m. sağında ve solunda,

             (12) Tekirdağ ili, Marmara Ereğlisi, Botaş doğalgaz terminali işletme sahası, Trakya Unı-Mar doğalgaz çevrim santralleri ve Bütangaz A.Ş.’ye ait deniz dibi boru hatları ile şamandıra sistemlerinin bulunduğu; (40° 58’ 00’’ N - 27° 58’ 06’’ E), (40° 58’ 00’’ N - 28° 00’ 24’’ E), (41° 01’ 12’’ N - 28° 00’ 24’’ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda,

             su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (13) Marmara denizinde (İstanbul’da) Pendik – Ambarlı arasında yer alan petrol- doğal gaz boru hattının 200 m. sağında ve solunda demirleme yapılması yasaktır.

             Karadeniz’deki yer yasakları

             MADDE 7 – (1) Trabzon ili, Sürmene ilçesi dahilinde, balıkçı barınağı ile Kastel deresi arasında kalan sahil şeridinin denize doğru 1 km. lik kısmında,

             (2) Samsun ili, Petrol Ofisi dolum tesislerinden ETİ Bakır Tesislerinin bitimine kadar olan sahil boyunca, deniz avlak sahasında (41° 16’ 00’’ N - 36° 23’ 00’’ E), (41° 17’ 00’’ N - 36° 24’ 00’’E), (41° 15’ 30’’ N - 36° 26’ 00’’ E), (41° 15’ 00’’ N - 36° 26’ 00’’ E)  koordinatlarıyla sınırlı alan içinde,

             (3) Düzce ili Akçakoca ilçesi açıklarında doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu, (41° 05´ 78´´ N - 031° 11´ 50´´ E), (41° 07´ 50´´ N - 031° 11´ 40´´ E), (41° 08´ 58´´ N - 031° 10´ 20´´ E), (41° 08´ 80´´ N - 031° 08´ 60´´ E), (41° 08´ 90´´ N - 031° 06´ 70´´ E), (41° 10´ 00´´ N - 031° 05´ 00´´ E), (41° 11´ 00´´ N - 031° 06´ 70´´ E), (41° 10´ 90´´ N - 031° 08´ 60´´ E), (41° 10´ 40´´ N - 031° 11´ 40´´ E), (41° 11´ 05´´ N - 031° 13´ 80´´ E), (41° 09´ 30´´ N - 031° 13´ 50´´ E), (41° 07´ 50´´ N - 031° 14´ 00´´ E),(41° 06´ 10´´ N - 031° 14´ 10´´ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde,

             (4) İstanbul ili, Kelağra (Galere) burnu (41° 14,149’ N – 29° 15,348 E) ile Dalyan burnu (Kilyos başı) (41° 15,491’ N – 29° 02,319 E) arasında kalan karasularımızda algarna, dreç, tarak ve hidrolik sistem ile,

             (5) Bulgaristan sınırındaki Mutludere'nin denize döküldüğü yerin güneyinde bulunan Nusret Bulca gözetleme kulesinden (41° 58’ 48’’N-28° 01’36’’E) itibaren doğuya çizilen (90°) 12 millik hattın kuzeyinde,

             su ürünleri avcılığı yasaktır.

             Diğer yer yasakları

             MADDE 8 – (1) Deniz Kaplumbağası üreme alanı olarak tespit edilen yerlerde (MUĞLA - Dalyan, Ekincik, Dalaman, Fethiye - Çalış; ANTALYA - Patara, Derme, Kumluca, Tekirova, Belek, Kızılot, Gazipaşa, Demirtaş, Olympos - Çıralı; MERSİN - Alata, Anamur, Kazanlı, Göksu deltası. ADANA - Akyatan, Yumurtalık; HATAY - Samandağ) I (a) grubu maden çıkarılması ve 1 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında sürat teknelerinin kıyıdan 1 mil mesafe içerisinde 5 milden daha süratli seyretmeleri yasaktır. Deniz kaplumbağalarının üreme zamanlarında il müdürlüklerince gerekli koruma tedbirleri alınır.

             (2) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 24 Eylül 2001 tarih ve 24533 sayılı Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde aletli dalış (SCUBA) yapmak yasaktır.

             (3) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak ve her türlü vasıta ile dalış yapmak yasaktır.

             (4) Turmeos I ve Turcyos I denizaltı kablolarının geçtiği güzergahlarda, kabloların 100 m. sağında ve solunda dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (5) 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 100 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Av Vasıtaları ve Yöntemlerine İlişkin Yasaklar

             Her türlü trol yasağı

             MADDE 9 – (1) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu' nun 24 üncü maddesinde belirtilen içsular, Marmara denizi ile İstanbul boğazında, Kelağra (Galere) burnu (41° 14,149’ N - 29° 15,348 E) ile Dalyan burnu (Kilyos başı) (41° 15,491’ N - 29° 02,319 E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan kısımda ve Çanakkale boğazında her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (2) Akdeniz’de;

             (a) Antalya ili, Side beldesi, Selimiye feneri (36° 45,928’ N - 31° 23,092’E) ile Gazipaşa ilçesi, Kesik burnu (36° 09,964’ N -32° 23,418’E) arasındaki karasularımızda.

             (b) Antalya ili Finike ilçesi, Finike körfezinde (36° 16,398’ N - 30° 09,097’E) koordinat noktası ile Akçaörgü burnu (36° 16,221’ N - 30° 22,094’E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan sahada,

             her türlü trol ile avcılık yapılması yasaktır.

             (3) Ege denizinde;

             a) Saros körfezinde;

             1) Edirne ili dahilindeki Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E) ile, Çanakkale ili dahilindeki Büyük Kemikli burnu (40° 18,979' N - 26° 12,905'E), Gökçeada Aydıncık burnu (40° 09,801' N - 26° 00,554' E), Bozcaada batı burnunu (39° 50,259' N - 25° 57,754' E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

             2) Bozcaada Eskifener burnu (39° 47,319' N - 26° 03,137' E) ile Babakale'yi (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

             her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

             b) Edremit körfezinde; Küçükkuyu balıkçı barınağı (39° 32,781' N-26° 36,421' E) ile Küçük Maden adası (39° 23, 135’ N- 26° 34, 119’ E), Güneş adası feneri (39° 19,736’ N -26° 32,441' E), Çıplak Ada Yumru burnu (39° 16,722' N- 26° 34, 653' E) ve Eğribucak burnunu (39° 16,399’ N- 26° 36,589' E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

             c) Dikili körfezinde; Madra çayı (39° 09,981' N - 26° 46, 000'E) ile Adatepe (Killik) burnu (39° 02,493' N - 26° 48,736' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

             ç) Çandarlı körfezinde; Kemikli burnu (38° 55,051’ N- 26° 51,066’ E) ile Aliağa Taşlı burun (38° 50,063’ N- 26° 56,567’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada,

             d) İzmir körfezinde; Ardıç burnu (38° 31,947' N - 26° 37,510' E) ile Deveboynu’nu (38° 39,070' N - 26° 43,509' E ) birleştiren hattın güneydoğusunda kalan sahada,

             e) Ildır Körfezinde; Çolak burnu (38° 26,716' N - 26° 23,791' E) ile Çeşme Uçburnu (38°22,593' N-26°17,141' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

             f) Sığacık körfezinde; Gök liman (38° 08,445' N - 26° 37,475' E) ile Killik burnu (38° 09,829' N - 26° 46,515' E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan sahada,

             g) Kuşadası körfezinde; Sünger burnu (38° 00,864' N - 27° 04,540' E) ile Yalancı burnu (37° 51,650' N - 27°14,399' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

             ğ) Dilek boğazında; Çatal burnu (37° 38,471' N - 27° 04,759' E) ile Tekağaç burnu (37° 21,340' N - 27° 11,643' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

             h) Yeşilova körfezinde; Kızılada (36° 39,035’N - 28° 02,426’E) ile karşısındaki Karaburun (36° 36,558’ N - 28° 03,021’ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

             ı) Hisarönü körfezinde; Dil (Lindos) burnu (36° 45,557’N - 28° 00,727’E) ile karşısındaki Ağıl burnunu (36° 41,638’N - 27° 58,698’E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

             her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

             i) Gökova körfezinde;

             1) Ören burnu (37° 01,055’ N - 27° 56,751’ E) ile karşısındaki Teke burnunu (36° 54,410’ N - 28° 00,921’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

             2) Mersincik burnu (36° 50,161’N-28° 00,111’E) ile Gerence burnunu (36° 48,093’ N - 27° 59,518’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

             her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

             j) Güllük körfezinde;

             1) Kazıklı limanında; Karaburun (37°18,243’ N - 27° 25,926’ E) ile Teke burnu (37° 15,100’ N - 27° 27,483’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada,

             2) Çam limanında; Teke burnu (37° 15,100’ N - 27° 27,483’ E) ile İncegöl burnu (37° 13,827’N-27° 30,365’E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada,

             3) Asin körfezinde; İncegöl burnu (37° 13,827’N-27° 30,365’E) ile İnce burun (37° 11,662’ N - 27° 31,631’E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada,

             4) İnce burun (37° 11,662’ N - 27° 31,631’E) ile Saplı burun (37° 08,061’N - 27° 24,777’E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

             her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

             k) Köyceğiz limanında; Kızılburun (36° 47,205’ N - 28° 32,445’E) ile Bozburun’u (36° 45,614 N - 28° 36,770’E) birleştiren hattın kuzeyinde kalan sahada her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (4) Karadeniz’de;

             a) Ordu ili, Ünye ilçesi, Taşkana burnundan (41° 08,725’ N - 37° 17,531’ E) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda,

             b) Sinop ili, İnceburun (42° 05,959’ N - 34° 56,695’ E) ile Samsun ili, Yakakent ilçesi, Çayağzı burnu (41° 41,040’ N - 35° 25,193’ E) arasında kalan karasularımızda,

             c) Zonguldak ili, Alacaağzı burnu (41° 21,920' N - 31° 32,000' E) ile Bartın ili, Amasra ilçesi, Tekke burnu (41° 43,694' N - 32° 19,283' E) arasında kalan karasularımızda,

             her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (5) Her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerlerde, yasak alan içerisinde yer alan balıkçı barınaklarından, Bakanlıkça izin verilen balıkçı barınaklarına geçiş amacı ile giriş ve çıkış serbesttir. Mesafe yasağı içinde yer alan bölgelerdeki balıkçı barınaklarının kullanımı herhangi bir izine tabi değildir.

             Dip trolüne ilişkin yasaklar

             MADDE 10 – (1) Dip trolüne bölge, zaman ve vasıflar bakımından konulan yasaklar aşağıda belirtilmiştir.

             a) Madde 9' da belirtilen yerlerde dönem boyunca, trol avcılığına açık tüm karasularımızda ise 15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasında, dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.

             b) Akdeniz'de;

             1) Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, Kesik burnu (36° 09,964' N - 32° 23,418'E) ile Kızılliman burnu (36° 04,243' N - 33° 04,708' E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde,

             2) İncekumburnu (36° 14,044' N - 33° 56,979' E) ile Susanoğlu - Atakent (36° 24,971' N - 34° 05,458' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,

             3) Mersin Karaduvar balıkçı barınağı (36° 48,546' N- 34° 41,873' E) ile Ceyhan nehrinin denize döküldüğü yer (36° 34,101' N - 35° 33,385' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,

             4) Akıncı burnu (36° 18,456' N- 35° 46,745'E) ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde,

             5) Akdeniz’de belirtilen yerler dışında kalan karasularımızda ise sahilden itibaren 2 mil içerisinde,

             dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

             c) Ege Denizi’nde;

             1) Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,

             2) Gökçeada’da; adanın kuzeyinde, Kömür burnu (40° 09,524' N-25° 40,588' E) ve Kaşkaval burnu (40°14,479' N-25°56,556' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde,

             3) Bozcaada’da, sahilden itibaren 3 mil içerisinde,

             4) Çeşme Karaabdullah burnu (38° 15,955' N - 26° 14,373' E) ile Sığacık Teke burnu (38° 06,356' N - 26° 35,620' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,

             5) Ege denizinde belirtilen yerler dışında sahilden itibaren 1.5 mil içerisinde kalan karasularımızda,

             6) Güllük körfezinde; Tekağaç burnu (37° 21,340' N - 27° 11,643' E) ile Kızılyar burnu (37° 09'508 N-27°19,358' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada 1 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında,

             dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.

             7) Aydın ili, Dilek boğazında; Zeytin burnu (37° 41,256’ N - 27° 03,930’E) ile Tavşan adası (37° 39,057’ N - 27° 00,058’E) arasında kalan sahil şeridinde sahilden itibaren 200 m.’lik mesafe dışında zaman yasağına uymak şartıyla dip trolü ile su ürünleri avcılığı serbesttir.

             ç) Karadeniz'de; Zonguldak İli Ereğli Baba burnu (41° 17,342’ N - 31° 23,937’ E) ile Alacaağzı burnu (41° 21,920' N - 31° 32,000' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde, diğer yerlerde ise 3 mil içerisinde dip trolü avcılığı yasaktır.

             (2) Ege ve Akdeniz’de kullanılacak dip trolü ağlarının torba ağ göz açıklığı baklava (rombik) gözlü ağlarda 44 mm.’den, kare gözlü ağlarda 40 mm.’den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklıkları ise bu ölçülerin iki katından küçük olamaz.

             (3) Karadeniz'de torba ağ göz açıklığı 40 mm.’den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklığı ise 80 mm.’den küçük olamaz.

             (4) Dip trolü ağlarında torba göz açıklığından daha küçük gözlü ağ kullanılması, ağın torba kısmında muhafaza ve torba ağından başka ağ bulundurulması yasaktır.

             (5) Dip trol ağlarının torba kısmında misina (tek kat-olta misinası) ağların kullanılması yasaktır.

             (6) Asgari göz açıklığı ölçülerinden küçük dip trolü ağlarının gemilerde bulundurulması ve dip trolünün birden fazla gemiyle çekilmesi yasaktır.

             (7) 1000 metreden derin sularda dip trolü ile avcılık yapılması yasaktır.

             (8) Dip trolü ağları, trol avcılığının yasaklandığı yer ve zamanlarda gemilerde toplanmış olarak nakledilebilir. Trol kapıları asılı vaziyette bulundurulamaz. Kapıların asılı olduğu yerlerin (Matafora) geminin içerisine dönük olması zorunludur.

             (9) Marmara denizinden geçecek trol gemilerinin, Çanakkale ve İstanbul il müdürlükleri tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından Marmara denizine girişlerinde ağların ve kapılarının mühürletilmesi zorunludur. Ağlar ambarda, kapılar ise güvertede veya ambarda bulundurulmalıdır.

             (10) İstanbul boğazından girecek dip trol gemilerinin mühürleme işlemi Büyükdere’de yapılacaktır.

             (11) İlk hareket noktası Marmara denizi olan ve diğer karasularımıza trol avcılığı yapmak üzere gidecek trol gemileri, ağ ve kapılarını geminin bulunduğu yere en yakın il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek mühürleteceklerdir.

             Ortasu trolüne ilişkin yasaklar

             MADDE 11 – (1) Karadeniz’de her türlü trol ile avcılığın yasaklandığı yerlerde, Marmara denizi, Ege denizi ve Akdeniz’de orta su trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (2) Ortasu trolü, kullanımına izin verilen yer ve zamanlarda çift gemi ile çekilebilir. Ortasu trolü ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

             (3) Karadeniz’de ortasu trolünün 18 m.'den (10 kulaç) daha sığ sularda çekilmesi ve 15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasında su ürünleri istihsalinde kullanılması yasaktır. Ancak, Karadeniz’de 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında, çift gemi ile çekilmek şartıyla, Samsun ili, Yakakent ilçesi, Çayağzı burnu (41° 41,040' N-35° 25,193' E) ile Samsun-Ordu İl sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü yer (41° 08,874' N - 37° 10,112' E) arasında 20 kulaç ve daha derin sularda ortasu trolü ile çaça balığı avcılığı serbesttir. Bu istisnadan faydalanacak balıkçı gemileri tarafından avlanan çaça balığı için ek-2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin düzenlettirilmesi zorunludur.

             Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar

             MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen alanlarda gırgır ağları ile avcılık yasaktır.

             a) Taşucu körfezinde, Güvercin ada (36° 14,716’ N - 33° 48,621’ E) ile İncekumburnu (36° 14, 090’N - 33° 56, 899’ E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alan içinde.

             b) Fethiye körfezinde, Fethiye adası feneri (36° 38,824’ N - 29° 05,896’ E) ile Paçarız burnu (36° 38,517’ N - 29° 06,075’ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alan içinde,

             c) Köyceğiz, İztuzu sahilinde, Akiye burnu (36° 47,945’ N - 28° 35,671’ E) ile Bozburun’u (36° 45,604’ N- 28° 36,770’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alan içinde,

             ç) Güvercinlik körfezinde, Sıralık burnu (37° 07,712’ N - 27° 32,282’ E) ile karşısındaki Pina (Kimse) (37° 09,149’ N - 27° 33,023’ E) burnunu birleştiren hattın doğusunda kalan alan içinde,

             d) Gökova körfezinde, Akbük burnu (37° 00,971’ N - 28° 06,918’ E) ile Kargılı burnunu (36° 56,501’ N - 28° 05,822’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

             e) Asin körfezinde; İncegöl burnu (37° 13,827' N - 27° 30,365' E) ile İnce burun (37° 11,662' N - 27° 31,631' E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada,

             f) Kazıklı limanında, Karaburun (37° 18,251’ N - 27° 25,935’ E) ile Teke burnunu (37° 15,350’ N - 27° 27,309’ E) birleştiren hattın kuzey doğusunda kalan alan içinde,

             g) Çandarlı körfezinde Kemikli burnu (38° 55,051’ N- 26° 51,066’ E) ile Aliağa Taşlı burun (38° 50,063’ N - 26° 56,567’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan alan içinde,

             ğ) Saros körfezinde Kuşburnu (40° 36’, 134 N - 26° 38, 193' E) ile karşısındaki (40° 38’, 295 N - 26° 38, 193' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alan içinde,

             h) İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trafik ayırım düzeni içerisinde,

             ı) Çanakkale boğazında Nara burnu feneri (40° 11, 823' N - 26° 24, 093' E) ile Akbaş feneri (40° 13, 276' N - 26° 25, 491 'E) ve Kepez feneri (Kanlıdere) (40° 05, 506' N - 26° 21, 816 'E) ile Soğandere (Karanfil burnu) feneri (40° 06, 429' N - 26° 19, 716' E) arasında kalan alan içinde,

             i) İstanbul Adalar’da; Burgazada Mezarlık burnu (40° 53, 218’ N - 29° 03,329’ E), Kınalıada Ocak burnu (40° 54, 223’ N - 29° 02,729’ E), Kınalıada Liman burnu (40° 54, 454’ N - 29° 03,453’ E), Burgazada Çeşme burnu (40° 53, 129’ N- 29° 04,199’ E), Heybeliada Değirmen burnu (40° 53, 046’ N - 29° 05. 355’ E), Dragos (40° 54, 443’ N - 29° 08, 343’ E), Büyükada çakarı (40° 53, 010’ N - 29° 07, 920’ E), Büyükada su iskelesi (40° 52, 040’ N - 29° 08,530’ E) ve Büyükada (40° 51,850’ N- 29° 08, 000’ E), Büyükada Dil burnu (40° 51 709’ N - 29° 06,472’ E) ve Heybeliada askeri liman (40° 52,340’ N - 29° 06,150’ E) Heybeliada (40° 52,400’ N - 29° 04, 500’ E) ve Burgazada (40° 52,500’ N - 29° 04, 000’ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde,

             j) İstanbul boğazında, Ahırkapı (41° 00’ 27" N - 28° 59’ 05" E) ve Kadıköy İnci burnu mendirek fenerini ( 40° 59’ 05" N - 29° 00’ 52" E) birleştiren hat ile Yeniköy vapur iskelesi (41° 07’ 01" N - 29° 04’ 18" E) ve Paşabahçe fenerini (41° 06’ 57" N - 29° 05’ 23" E) birleştiren hat arasında kalan alan içinde,

             k) İzmit körfezinde Zeytin burnu (40° 44’, 500 N - 29° 47, 068' E) ile karşısındaki (40° 43’, 416 N - 29° 46, 908' E) koordinat noktasını birleştiren hattın doğusunda kalan alan içinde,

             l) Artvin ili, Hopa ilçesi, Kemalpaşa bucağı, Sarp köyü açıklarında, (41°34’ 48" N - 41° 17’ 13" E) ile (41° 30’ 42" N - 41° 32’ 12" E) koordinatlarını birleştiren hattın Gürcistan sınırına kadar olan kısmında kalan karasularımızda,

             (2) Tüm denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (3) Mıhlı çayı ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda, 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında gırgır ağları ile yazılı orkinos, uzun kanat orkinos, gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının avcılığı serbesttir.

             (4) Orkinos avcılığına ilişkin getirilen düzenlemeler kapsamında, gırgır ağları ile orkinos avcılığına izin verildiği dönemde, gırgır ağlarının kullanımı serbesttir.

             (5) Orkinos avcılığında kullanılan gırgır ağları hariç, derinliği 90 kulaçtan daha fazla olan gırgır ağlarının kullanımı yasaktır.

             (6) 12 kulaç derinliğe kadar olan fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, mapa ve tel bulunmayan, alamana (voli) ağları ile dönem boyu avcılık yapılması serbesttir.

             (7) Bütün karasularımızda gırgır ağları ile 10 kulaç (18 m) derinlikten daha sığ sularda avcılık yapılması yasaktır. Ancak;

             a) Karadeniz’de; Kastamonu ili, Cide ilçesi Köpekkaya burnu ile Bulgaristan sınırı arasında kalan karasularımızda ve Marmara denizi’nde 1 Eylül - 1 Aralık tarihleri arasında 6 kulaçtan (11 m) itibaren,

             b) Akdeniz’de; Seyhan nehrinin denize döküldüğü yerdeki Deliburnu feneri (36° 43,127’N - 34°54,172’E) ile Yumurtalık limanı girişindeki Ceyhan boğazı feneri (36° 42,442’ N - 35°43,945’ E) arasında kalan alanda, 6 kulaçtan (11 m.) itibaren; uzunluğu en fazla 3 boy (600 m.) ve derinliği en fazla 18 kulaç (33 m.) olan gırgır ağları ile avcılık yapılması serbesttir.

             (8) Gırgır ağı kullanan balıkçı gemileri için Bakanlık il veya ilçe müdürlüklerinden ağlarının derinliğini gösterir, bir yıl geçerli ölçüm belgesi alınması zorunludur. (Ek-3)

             (9) Çevirme ağları kullanılarak belirli bir alanı kapatmak sureti ile bu ağlara dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha içerisine toplamak suretiyle (elleme veya eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılığı yasaktır.

             Işıkla avcılığa ilişkin yasaklar

             MADDE 13 – (1) Işık ile avcılığın yasak olduğu alanlar;

             a) Akdeniz’de, Anamur burnu (36° 00,906’ N - 32° 48,200’ E) ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımız,

             b) Ege denizinde;

             1) Edirne ili dahilindeki Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E) ile Çanakkale ili dahilindeki Büyük Kemikli burnu (40° 18,979' N - 26° 12,905' E), Gökçeada Aydıncık burnu (40° 09,801' N - 26° 00,554' E) ve Bozcaada Batı burnunu (39° 50,259' N - 25° 57,754' E) birleştiren hattın doğusunda kalan saha,

             2) Bozcaada Eskifener burnu (39° 47,319’ N - 26° 03,137’ E) ile Babakale’yi (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) birleştiren hattın doğusunda kalan saha,

             3) Babakale (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) ile Küçükkuyu balıkçı barınağı (39° 22,781’ N - 26° 36,421’ E) arasında kalan sahada 2 mil içerisinde,

             4) Küçükkuyu balıkçı barınağı (39° 22,781’ N - 26° 36,421’ E) ile Küçük maden adası (39° 23, 135’ N - 26° 34, 119’ E), Güneş adası feneri (39° 19,736’ N -26° 32,441’ E), Çıplak ada Yumru burnu (39° 16,722’ N - 26° 34, 653’ E) ve Eğribucak burnunu (39° 16,399’ N - 26° 36,589’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan saha,

             5) Çandarlı körfezinde; Kemikli burnu (38° 55,051’ N - 26° 51,066’ E) ile Aliağa Taşlı burun (38° 50,063’ N - 26° 56,567’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan saha,

             6) İzmir körfezinde, Ardıç burnu (38° 31,955’ N - 26° 37,525’ E) ile Kapan burnu (38° 32,689’ N - 26° 48,880’ E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan karasularımız,

             7) Ildır körfezinde; Çolak burnu (38° 26,716' N - 26° 23,791' E) ile Çeşme Uçburnu (38° 22,593' N - 26° 17,141' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan saha,

             8) Asin körfezinde, İncegöl burnu (37° 13,827’ N - 27° 30,365’ E) ile İnce burun (37° 11,662’ N - 27° 31,631’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan saha,

             c) Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazları,

             ç) Karadeniz.

             (2) Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile Anamur burnu (36° 00,906’ N - 32° 48,200’ E) arasında kalan karasularımızda 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ışık ile avcılık yapılması yasaktır.

             (3) Diğer karasularımızda ışıkla avcılık yapmak üzere Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek gemiler için, geçiş güzergâhını beyan etmek şartıyla, geminin bulunduğu yere en yakın il veya ilçe müdürlüğünden ek-4’te yer alan "Geçiş Belgesi"nin alınması ve gemilerin en geç 3 gün içerisinde geçiş yapmaları zorunludur.

             (4) Işık ile avcılık yapacak balıkçı gemilerinde, takımda sadece bir teknede ışık kaynağı bulunabilir.

             (5) Işık ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, istihsalde bulunacakları yerin bulunduğu il müdürlüklerinden birine müracaat edilerek ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

             (6) 100 watta kadar olan aydınlatma gücünün kullanımı müsaadeye bağlı değildir. Işıkla avcılığa izin verilen alanlarda kullanılacak ışık takatı, ana tekne, yardımcı ve taşıyıcı tekneler dahil toplam 8000 wattı geçemez.

             (7) Işık ile avcılıkta aydınlatma ancak su üstünde yapılır.

             (8) Işık teknelerinde personel bulundurulması ve iki ayrı takımın ışık tekneleri arasında en az 200 m. mesafe bulunması zorunludur.

             (9) 30 m.’den daha sığ sularda ve balık çiftliklerinin kafeslerine 300 m.’den daha yakın mesafede ışık yakılması yasaktır.

             (10) Gırgır ağları ile yapılan avcılıkta, etrafı çevrilmiş balıkların ağın ağzından kaçmasını önlemek için kısa süreli olarak yakılıp söndürülen, 12 veya 24 volt 100 wattan küçük tek lamba ışık kaynağı olarak değerlendirilmez.

             (11) Gırgır gemilerindeki hizmet botları, ışık teknesi olarak da kullanılabilir.

             Sürütme, uzatma ve diğer avlanma araçları ile avcılığa ilişkin yasaklar

             MADDE 14 – (1) Bütün karasularımızda, ığrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile her türlü su ürünleri avcılığı ve bu ağlar ile ağları kullanmaya yarayacak donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır.

             (2) Ancak;

             a) Ege denizinde, Eğribucak burnu (39° 16,399’ N - 26° 36,589' E) ile Babakale (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada, 1 Eylül - 31 Aralık 2008 tarihleri arasında trata ile avcılık yapılabilir.

             b) Paşabahçe, Küçüksu, Vaniköy, Ortaköy, İstinye Tokmak Burnu, Tuzla Karaaslan (Şıkır), Kumlar, Fenerbahçe, Yalakdere, Kireçburnu, Kumburnu, Çınarkoy’da, il müdürlüklerince belirlenecek alanlarda, Çanakkale boğazındaki Kepez Dalyan burnunda (Akıntı burnu) ve Namazgah burnunda (Kilitbahir feneri) 250 m. yarıçapındaki deniz sahasında, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri dışında manyat ile avcılık yapılabilir. Bu alanlarda avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı gemileri için, istihsalde bulunacakları yerin bulunduğu il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık İzin Belgesinin alınması zorunludur

             c) Marmara denizinde, karides avcılığında kullanımına izin verilen manyat ile karides için getirilen düzenlemelere uymak şartıyla karides avcılığı yapılabilir.

             (3) Ege denizi ve Akdeniz’de algarna ile her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (4) Trabzon ili, Of ilçesi, Solaklı deresi ile Sarp sınır kapısı arasındaki Solaklı, Baltacı (Of), İyidere, Büyükçay (Çayeli), Fırtına deresi (Ardeşen), Çağlayan (Fındıklı), Kapisre (Arhavi) Hopa çayı ve Osmaniye deresi’nin (Kemalpaşa) denize döküldükleri yerler merkez olmak üzere, derelerin sağındaki ve solundaki sahil kesiminde her iki yöne doğru birer km.lik ve denize doğru 500 m.lik mesafeyi birleştiren alan içinde, 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında her türlü sabit ağ kurulması ve zıpkınla avcılık yapılması yasaktır.

             (5) Denize bırakılan dip ağları dışındaki uzatma ağlarının gündüz flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.

             (6) Su ürünleri avcılığında dolanan ağlarının (sürüklenen ağ, drift-net) kullanılması yasaktır.

             (7) Monofilament (tek kat) misina ağlarının kullanımı 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren yasaktır.

             (8) İl müdürlüklerince belirlenen voli yerlerinde avlanmayı engelleyecek tarzda her türlü uzatma ağları ile avlanmak yasaktır.

             (9) Kargılı ağlarla yapılan kefal avcılığında, su yüzeyinde, kargılar vasıtasıyla yatay durumda tutulan ağlarda, ağ gözü açıklığı 48 mm.’den küçük olamaz.

             Parakete ile avcılığa ilişkin yasaklar

             MADDE 15 – (1) Denize bırakılan paraketelerin gündüz flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.

             (2) Parakete ile yapılan su ürünleri avcılığında, 14 numaradan küçük (ebat olarak) iğnelerin kullanılması yasaktır. Orkinos ve kılıç avcılığında kullanılan paraketelerde yalnızca 1 ve 2 numaralı iğneler kullanılabilir.

             (3) Parakete ile kalkan avcılığı yasaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Türlere İlişkin Düzenlemeler

             Avlanması yasak türler

             MADDE 16 – (1) Çizelgede yer alan türlerin, içsular dahil bütün sularımızda avlanmaları, toplanmaları yasaktır. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile verilen istisnalar bu düzenlemenin dışındadır.

 

Türler

Latince adı

Türler

Latince adı

Deniz alası

Salmo trutta labrax

Kancalı ahtapot

Elodone cirrhosa

Büyük camgöz
(Kum) köpek balığı

Carcharhinus plumbeus

Misk ahtapotu

Elodone moschata

Kırmızı mercan

Corallium rubrum

Siyah mercan

Gerardia savaglia

Güneşlenen
köpek

balığı

Cetorhimus maximus

Kırmızı yıldız

Asterina pancerii

Minare

Cerithium vulgatum

Şeytan minaresi

Gourmya yulgata

Mersin balıkları

Acipencer spp.

Deniz kulağı

Haliotis lamellosa

Pervane/Ay balığı

Mola mola

Triton

Charonia lampas

Deniz
kaplumbağaları

Caretta caretta,

Pina

Pinna nobilis

Chelonia mydas

Mühreler

Lamellaridae

Dermachelys coricea

Maya

Maia squinado

Trionyx triunguis

Fok

Monachus monachus

Ot sazanı

Ctenopharyngodon idella

Deniz atı

Hippocampus hippocampus

Deniz çayırları

Posidonia oceanica

Ticari deniz
süngerleri

Spongia officinalis

Zostera nolti

Spongia agaricina

Gümüş sazanı

Hypophthalmichtys molitriks

Hippospongia communis

Yunus

Delphinidae

Yağlı balık

Garra rufa

Beni balığı

Cyprinion macrostamus

 

             Boy ve ağırlık yasakları

             MADDE 17 – (1) Aşağıda avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanmaları yasaktır.

 

 Tür

Latince Adı

Asgarî Boy*
(cm)

Asgarî Ağırlık
 (gr)

Ahtapot

Octopus vulgaris

-

1000

Akivides

Tapes decussatus

2.4

 

Akya

Lichia amia

30

 

Barbunya

Mullus barbatus

13

 

Bakalyaro (Berlam)

Merluccius merluccius

25

 

Çipura

Sparus auratus

15

 

Deniz böceği

Palinurus vulgaris

25

 

Dil Balığı)

Solea solea

20

 

Hamsi

Engraulis encrasicolus

9

 

İstakoz

Homarus gammarus

25

 

İstavrit
İstavrit (Karagöz İstavrit)

Trachurus trachurus
Trachurus mediterraneus

13

 

İstiridye

Ostrea edulis

6

 

Kalkan

Psetta maxima

40

 

Karagöz (Sargos)

Diplodus vulgaris

21

 

Kefal (Amuderya kefali)

Mugil so-iuy

35

 

Kefal (Sarıkulak kefal)

Liza aurata

30

 

Kefal (Has kefal)

Mugil cephalus

30

 

Kefal (Diğer kefaller)

Mugil (Oedalechius) labeo
Chelon labrosus
Liza ramada
Liza saliens

20

 

Kırlangıç

Chelidonichthys lucerna

18

 

Kidonya

Venus verrucosa

3

 

Kolyoz

Scomber japonicus

18

 

Kum şirlanı (Tellina)

Donax trunculus

2.5

 

Lagos

Epinephelus spp.

30

 

Levrek

Dicentrarchus labrax

18

 

Lipsöz

Scorpaena scrofa

15

 

Lüfer

Pomatomus saltatrix

14

 

Mavi yengeç

Callinectes sapidus

13

 

Mezgit

Merlangius merlangus

13

 

Kırma (Kırmızı) mercan

Pagellus erythrinus

15

 

Midye(Beyaz kum midyesi)

Chamelea gallina

1.7

 

Minekop(Kötek, Karakulak)

Umbrina cirrosa

25

 

Nil barbunyası

Upeneus moluccensis

10

 

Orfoz

Epinephelus guaza

40

 

Palamut

Sarda sarda

25

 

Pisi

Pleuronectes spp.

20

 

Sarıkuyruk

Seriola dumerili

30

 

Sarıağız (Halili,Muskar,Grenyüz)

Argyrosomus regius

25

 

Sinagrit

Dentex dentex

20

 

Tekir

Mullus surmuletus

11

 

Ton (Orkinos)

Thunnus thynnus

-

30**

Uskumru

Scomber scombrus

20

 

Yazılı orkinos

Euthynus alletteratus

45

 

* Ağırlıkça hamsi ve istavritte %15, diğer su ürünlerinde % 5 nispetinde küçük boylara müsaade edilir.

** 8 kg ile 30 kg arasındaki Ton (Orkinos) balıkları için % 8 nispetinde küçüklere müsaade edilir.

 

              (2) Denizlerde belli bir türe yönelik olarak verilen izin kapsamında yapılan avcılıkta, 16 ncı madde ile avlanması yasaklanan türler hariç, arızî (amaç dışı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri türlerine ağırlıkça % 5 nispetinde müsaade edilir. Ancak, algarna ile karides avcılığında avlanan karidesin ağırlıkça % 15’ i nispetinde hedef dışı avlara müsaade edilir.

             (3) Taşıdıkları toksin nedeni ile insan tüketiminde sakınca bulunan Balon balıklarının (.Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus ) karaya çıkarılması ve satılması yasaktır.

             Hamsi, sardalya ve istavrit avcılığı

             MADDE 18 – (1) Hamsi

             a) Gırgır ağları ile hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

             b) Marmara Denizi ve Karadeniz’de, gırgır ağları ile hamsi avcılığı 16.00-08.00 saatleri arasında yapılır. Gırgır ağları, belirtilen saatler dışında, hamsi avlamak amacıyla denizde bulundurulamaz. Bakanlıkça, stokların koruması ve avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile avcılığın yapılabileceği saatlere kısıtlama getirilebilir.

             c) Stokların korunması, avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile Bakanlıkça hamsi avcılığına alan, avlanabilecek ve karaya çıkarılabilecek miktarlar, karaya çıkış noktası, zaman, nakil açısından yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilebilir.

             ç) 1) İnsan tüketimi için piyasaya sunulmak üzere, Bakanlıkça balıkçı gemilerinin büyüklüklerine göre belirlenecek kasa veya kutu miktarından daha fazla hamsinin karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satışa sunulması yasaktır.

             2) Kasa veya kutular ile nakledilecek ya da balık unu yağı fabrikalarına gönderilecekler de dahil olmak üzere, karaya çıkış noktalarından sevk edilecek tüm hamsiler için ek-5’de örneği verilen nakil belgesinin düzenlettirilmesi zorunludur.

             (2) Uzatma ağları ile sardalya avcılığı dönem boyunca serbesttir.

             (3) Hamsi, sardalya ve istavrit balıkları, karaya çıkarılışlarından itibaren, en fazla net ağırlığı 12 kg. (+%10)’ı geçmeyen kasa veya kutularla nakledilebilir.

             Palamut-torik avcılığı

             MADDE 19 – (1) Tüm karasularımızda, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil, her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak, 15 -31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir.

             (2) Muğla ili, Gökova ve Güllük körfezlerinde, palamut ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.

             Kalkan, dil ve pisi avcılığı

             MADDE 20 – (1) Bütün karasularımızda, 1 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır.

             a) Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı yasaktır.

             b) Av yasağından önce avlanılarak il veya ilçe müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur.

             (2) Bütün karasularımızda, 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile dil ve pisi avcılığı yasaktır.

             (3) Dil ve pisi avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 80 mm.’den küçük olamaz.

             Orkinos avcılığı

             MADDE 21 – (1) Bütün karasularımızda; 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında gırgır ağlarıyla, 1 Haziran - 31 Aralık tarihleri arasında boyu 24 m. ve üzerinde olan parakete tekneleriyle orkinos avcılığı yasaktır. Ancak, Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonunun (ICCAT) ülkemize tanıdığı orkinos av kotası dolduğu takdirde, Bakanlık bu yasak sürelerini uzatmaya yetkilidir.

             (2) Orkinos avcılığı yapacak gemiler için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin; taşımacılık yapacak gemiler için ise geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğünden ek-1’de yer alan orkinos taşıma "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

             (3) Orkinos avcılığı ve taşımacılığı yapacak gemilerde, Bakanlıkça belirlenen özelliklere sahip gemi izleme cihazı, av yapan gemilerde ise ayrıca işler durumda telefon ve faks cihazı bulundurulması zorunludur.

             (4) Av kotasının takibi ve denetimi amacıyla, her av operasyonunun hemen sonrasında avlanılan orkinos miktarının ve avın gerçekleştiği yerin koordinatının, gemiye ait faks cihazından Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

             (5) Faks cihazında muhtemel bir arıza olması ya da faks bağlantısının kapsama alanı dışında olunması nedeni ile gerçekleşememesi durumunda, ava ve avcılığa ilişkin bilgiler geminin karadaki temsilcileri tarafından Bakanlığa bildirilir.

             (6) Av kotasının dolması halinde Bakanlıkça ilan edilecek orkinos av sezonu kapanış tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde av gemilerinin balıkçı barınak ve limanlarına çekilmesi zorunludur. Limana gelen gemilerle ilgili olarak en yakın il veya ilçe müdürlüğü bilgilendirilecektir.

             (7) Taşıma yapacak tekneler; taşıma faaliyetine başladıkları anı, mevkilerini ve nihai varış noktasına ilişkin rotalarını, tahmini varış sürelerini ve kafeslerde taşıdıkları ürünün miktarı ile hangi av teknesinden aldıklarını gösterir belgeleri bulundurmak ve en geç 48 saat içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

             (8) Avlanılan orkinosların, taşıma işlemleri tamamlandıktan sonra, çiftliklerdeki tespiti il müdürlüklerince yapılır. Kayıt dışı balık tespiti durumunda bu balıklar doğaya salınır.

             (9) Orkinos avlanma izninde belirtilen şartlara uymayan gemilerin avcılık "İzin Belgeleri"ne el konularak, iptal edilmek üzere, iznin verildiği il müdürlüğüne gönderilir. Bu gemilere izleyen yıl için yeni izin belgesi düzenlenmez.

             (10) Orkinos avlanma izini alan her gemi, avladığı ve sattığı orkinos miktarlarına ilişkin Bakanlıkça istenen kayıtları tutmak ve bu konuda yapılan düzenlemelere uymak zorundadır.

             (11) Av sezonunda avlanıldığı halde Bakanlığa bildirilmeyen av miktarları ile sezon kapandıktan sonra avlanılan miktarlar için Orkinos Yakalama Dokümanı ve Sağlık Sertifikası düzenlenmez. Bu balıklar canlı ise doğaya salınır, ölü ise el konulur.

             (12) Orkinos ağlarının bocilik kısmında ağ göz açıklığı 44 mm.’den küçük olamaz.

             (13) Orkinos avcılığında, orkinos aramak amacıyla uçak veya helikopter kullanımı yasaktır.

             (14) 8 kilogramın altındaki orkinos balıklarının avlanması yasaktır.

             Yazılı orkinos, gobene (tombik), akya, sarıkuyruk, uzun kanat orkinos (tulina) ve lambuka avcılığı

             MADDE 22 – (1) Karasularımızda uzatma ağları ile dönem boyunca; Mıhlı çayı (39° 33,209’ N - 26° 39,472’ E) ile Suriye sınırları arasında kalan karasularımızda ise 15 Nisan -15 Mayıs tarihleri arasında gırgır ağlarıyla, yazılı orkinos, uzun kanat orkinos (tulina), gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının avcılığı serbesttir. Bu istisnadan faydalanacak gırgır gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması, avlanan ürünlerin ek-6’da yer alan veya Bakanlıkça belirlenecek yerlerden karaya çıkarılması ve ek-2’deki "Menşe Belgesi"nin düzenlettirilmesi zorunludur.

             (2) Ege denizinde; Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E), Büyük Kemikli burnu (40° 18,979' N - 26° 12,905' E), Bozcaada batı burnu (39° 50,259' N - 25° 57,754' E), Babakale (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) ile Mıhlı çayını (39° 33,209’ N - 26° 39,472’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan karasularımızda, 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, yazılı orkinos, uzun kanat orkinos, gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının avcılığı yasaktır.

             (3) Muğla ili, Gökova ve Güllük körfezlerinde akya ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.

             (4) 1 Ocak - 14 Ağustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile lambuka avcılığı yasaktır.

             Kılıç avcılığı

             MADDE 23 – (1) Bütün karasularımızda, 15 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kılıç avcılığı yasaktır. Kılıç avcılığı yapacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-1’de yer alan avcılık İzin Belgesinin alınması zorunludur.

             Orfoz ve lagos avcılığı

             MADDE 24 – (1) Bütün karasularımızda, 15 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile orfoz ve lagos avcılığı yasaktır. Ancak, bu dönemde 9 numaradan küçük (ebat olarak büyük) olta iğnesi kullanmak şartıyla parakete ile lagos avcılığı yapılması serbesttir.

             (2) Sepet, pinter vb. tuzaklar ve dalarak zıpkın veya su altı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılması yasaktır.

             Karides avcılığı

             MADDE 25 – (1) Marmara denizi hariç, bütün karasularımızda, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında algarna ile karides istihsali yasaktır.

             (2) Akdeniz'de;

             a) Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, Kesik burnu (36° 09,964’ N - 32° 23,418’ E) ile Kızılliman burnu (36° 04,243’ N - 33° 04,708’ E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde,

             b) İncekumburnu (36° 14,10’ N - 33° 56,90’ E) ile Susanoğlu - Atakent (36° 24,971' N - 34° 05,458' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,

             c) Mersin Karaduvar balıkçı barınağı (36° 48,546' N - 34° 41,873' E) ile Ceyhan nehrinin denize döküldüğü yer arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,

             ç) Akıncı burnu ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde,

             d) Akdeniz’de belirtilen yerler dışında kalan karasularımızda ise, sahilden itibaren 2 mil içerisinde,

             uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.

             (3) Ege denizi’nde ve Akdeniz’de 15 Nisan - 15 Eylül tarihleri arasında uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.

             (4) Marmara’da;

             a) Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, 15 Nisan - 31 Ağustos ve 1 - 31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır. Ancak, 15 Mayıs - 1 Ağustos tarihleri arasında uzatma ağları ile oluklu karides (P. kerathurus) avcılığı serbesttir.

             b) Marmara denizinde avcılığın serbest olduğu dönemlerde, İstanbul Adalar’daki; Burgazada Mezarlık burnu (40° 53, 218’ N - 29° 03,329’ E), Kınalıada Ocak burnu (40° 54, 223’ N - 29° 02,729’ E), Kınalıada Liman burnu (40° 54 454’ N - 29° 03,453’ E), Burgazada Çeşme burnu (40° 53,129’ N - 29° 04,199’ E), Heybeliada Değirmen burnu (40° 53,046’ N - 29° 05, 355’ E), Dragos (40° 54, 443’ N - 29° 08,343’ E), Büyükada çakarı (40° 53,010’ N - 29° 07, 920’ E), Büyükada su iskelesi (40° 52, 040’ N - 29° 08,530’ E) ve Büyükada (40° 51,850’ N - 29° 08,000’ E), Büyükada Dil burnu (40° 51, 709’ N - 29° 06,472’ E) ve Heybeliada askeri liman (40° 52,340’ N - 29° 06,150’ E) Heybeliada (40° 52,400’ N - 29° 04, 500’ E) ve Burgazada (40° 52,500’ N - 29° 04, 000’ E) koordinat noktalarını birleştiren alan hariç olmak üzere, ek-7’de manyat ve algarna için ayrı ayrı belirtilen alanlarda karides avcılığı serbesttir.

             c) Manyat ve algarna ile karides istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

             ç) Derin su pembe karidesinin; 50 m’den daha derin sularda, ağız yüksekliği 50 cm., omuz ve torba kısmında ağ göz açıklığı en az 32 mm. ve torba boyu en fazla 6 kulaç (11 m) olan, toplam kiriş boyu 15 m.yi geçmeyen çift torbalı 2 algarna ya da kiriş boyları 5 m.yi geçmeyen tek torbalı 3 algarna ile avlanılması serbesttir. Algarna ile karides avcılığında çelik halat kullanılması yasaktır. Kullanılacak halatların çapı ise 16 mm.’den kalın olamaz.

             d) Karides avcılığında kullanılan manyatların torba ağ göz açıklığı 32 mm.’den küçük olamaz.

             e) Avlanan karidesler için ek-2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması ve avlanan ürünlerin il müdürlüklerince belirlenecek ve ilan edilecek yerlerden karaya çıkarılması zorunludur.

             Çift kabuklu yumuşakça avcılığı

             MADDE 26 – (1) Beyaz kum midyesinin;

             a) 1) Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında,

             2) Kefken Adası feneri (41° 13,017' N - 30° 15,076' E) ile Tosun burnu (41° 52,000' N - 32° 52,271' E) arasında kalan karasularımızda,

             3) Çayağzı burnu (41° 41,040' N - 35° 25,193' E) ile Gürcistan sınırı arasında kalan karasularımızda, dönem boyunca istihsali yasaktır.

             b) Yasak yerler dışında ise 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında, her türlü istihsal vasıtası ile istihsali yasaktır. Ancak, Bakanlıkça belirlenecek kum midyesi av kotası dolduğu takdirde, Bakanlık bu yasak süresini uzatmaya yetkilidir.

             c) 1) Beyaz kum midyesi istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için ruhsat tezkeresinin verildiği İl Müdürlüğünden Ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

             2) Beyaz kum midyesi istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinin boy uzunluğuna bakılmaksızın, avcılık verilerini kaydetmek üzere seyir defteri tutması zorunludur.

             3) Bakanlıkça her av dönemi için belirlenen kota miktarından daha fazla beyaz kum midyesinin istihsal edilmesi yasaktır. Av kotası uygulamasının takibi, kullanılacak belgeler ve bu konuda getirilecek yasak, sınırlama ve yükümlülükler Bakanlıkça belirlenir.

             4) İstihsal edilen beyaz kum midyeleri, sadece İl Müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarılabilir. Beyaz kum midyeleri, seyir defterinin 1 numaralı nüshası ile birlikte nakledilebilir.

             ç) Beyaz kum midyesi istihsalinde kullanılan algarna ve dreçlerin;

             1) Ağız açıklığı 80 cm.'den, ağız derinliği 20 cm.'den büyük, torba boy uzunluğu ise 200 cm.'den fazla olamaz. Hidrolik dreçlerin ağız açıklıkları 350 cm.’den, boyları 300 cm.’den fazla olamaz.

             2) Dreçlerde ve eleklerdeki metal yuvarlak çubuklar arasındaki mesafe 9.5 mm.’den küçük olamaz.

             d) 5 m.'den daha sığ sularda her türlü istihsal vasıtası ile beyaz kum midyesi istihsali yasaktır.

             e) Algarna ve dreç ile beyaz kum midyesi istihsalinde, gemide birden fazla algarna ve dreç bulundurulamaz ve kullanılamaz.

             (2) Cardium edule ve C. lamarki türlerinin avcılığında beyaz kum midyesi için getirilen düzenlemeler esas alınır.

             (3) Akivides ve kidonya

             a) Bütün karasularımızda, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.

             b) Akivides avcılığında kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 24 mm.'den, kidonya istihsalinde kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 30 mm.'den, küçük olamaz.

             (4) İstiridye ve tarak

             Bütün karasularımızda, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.

             (5) Kara ve kıllı midye

             a) İstanbul boğazında, Ahırkapı (41° 00' 27" N - 28° 95' 05" E) ve Kadıköy İnci burnu Mendirek fenerini (40° 59' 05" N - 29° 00' 52" E) birleştiren hat ile Yeniköy vapur iskelesi (41° 07' 01" N - 29° 04' 18" E) ve Paşabahçe fenerini (41° 06' 57" N - 29° 05' 23" E) birleştiren hat arasında kalan sahada,

             b) Çanakkale boğazında, Nara burnu feneri (40° 11, 823' N - 26° 24, 093' E) ile Kepez feneri (Kanlıdere) (40° 05, 506' N - 26° 21, 816 ' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

             c) İstanbul boğazının serbest alanlarında ve diğer karasularımızda, 1 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında,

             avcılığı yasaktır.

             (6) Kum şirlanı (tellina)

             a) Karadeniz ve Marmara denizinde avcılığı dönem boyunca yasaktır.

             b) Akdeniz ve Ege denizinde 1 Mayıs - 15 Temmuz tarihleri arasındaki dönem hariç yalnızca dalma ve toplama yöntemi ile avcılığı serbesttir.

             (7) Yasağın başlamasından itibaren il müdürlüklerince stok tespiti yapılan beyaz kum midyesi, akivides, kidonya, istiridye ve kum şirlanının yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur.

             Bakanlık tarafından onaylanan arındırma merkezinde bulunan canlı çift kabuklu yumuşakçalar için bu süre Bakanlıkça belirlenir.

             (8) İzleme ve rutin program sonucu analiz sonuçları uygun olmadığı için ürün alımına kapatılan çift kabuklu yumuşakça üretim alanları ile tebliğ kapsamında açık olup, izleme ve rutin program uygulanmayan alanlarda çift kabuklu yumuşakça istihsalinde bulunulamaz.

             (9) İzmit Körfezinde Dil burnu fenerini (40° 44’, 609 N - 29° 30, 962' E), Dil İskelesi Kaba burnuna (40° 46’, 113 N - 29° 31, 104' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda çift kabuklu yumuşakça avcılığı yasaktır.

             Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığı

             MADDE 27 – (1) Deniz salyangozu;

             a) Karadeniz’de; İstanbul boğazı girişindeki Rumeli Karaburun ile Anadolu Karaburun arasında kalan karasularımızda avcılığı yasaktır. Bu yer dışında kalan karasularımızda dalma, sepet ve her türlü tuzak yöntemleri ile deniz salyangozu istihsali serbesttir.

             b) Marmara denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında dönem boyunca, bu yerler dışında kalan karasularımızda ise 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır.

             c) İzmit Körfezinde Dil burnu fenerini (40° 44’, 609 N - 29° 30, 962' E), Dil İskelesi Kaba burnuna (40° 46’, 113 N - 29° 31, 104' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda deniz salyangozu avcılığı yasaktır.

             ç) Deniz salyangozu istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

             d) Deniz salyangozu istihsalinde kullanılacak algarnaların; ağız genişliği azami 3 m., ağız derinliği azami 40 cm., torba boyu azami 1 m. ve torba ağ göz açıklığı 90 mm. olmalıdır.

             e) Deniz salyangozu istihsalinin, gün doğumu ile gün batımı arasında yapılması zorunludur.

             f) Algarna ile sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde istihsal yapılamaz.

             g) Gemide birden fazla algarna bulundurulamaz ve kullanılamaz.

             ğ) Deniz salyangozu istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinde zıpkın bulundurulması yasaktır.

             (2) Bütün karasularımızda deniz patlıcanı avcılığı yasaktır.

             Böcek, istakoz ve mavi yengeç avcılığı

             MADDE 28 – (1) Bütün karasularımızda, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında kalan dönem haricinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır.

             (2) Gökçeada’nın kuzeyinde, Kömür burnu (40° 09,524' N - 25° 40,588' E) ve Kaşkaval burnu (40°14,479' N - 25°56,556' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır.

             (3) Karavida avcılığı sadece 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında Antalya ili, Kaş ilçesi dahilindeki Kalkan - İnceburun (36° 13,525' N - 29° 24,860' E) ile Uluburun (36° 07,899' N - 29° 41,004' E) arasındaki karasularımızda yapılabilir. Karavida için Kaş İlçe Müdürlüğünden ek- 2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.

             (4) Akdeniz’de, 1 Mayıs-1 Ekim tarihleri arasında mavi yengeç avcılığı yasaktır. Ancak, dalyanlarda il müdürlüklerince belirlenen, avcılığın serbest olduğu zamanlarda mavi yengeç avcılığı yapılabilir.

             Ahtapot avcılığı

             MADDE 29 – (1) Bütün karasularımızda, 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında, ahtapot avcılığı yasaktır.

             Yosun ve sünger istihsali

             MADDE 30 – (1) Yosun;

             a) Bütün karasularımızda caulerpa türü deniz yosunlarının toplanması, istihsali ve ticareti yasaktır.

             b) Bütün karasularımızda gracilaria türü yosunların 1 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında istihsali yasaktır. Serbest olduğu dönemlerde ise en az 1/3 ünün spor dökecek şekilde münavebe ile istihsali il müdürlüklerinin iznine tabidir.

             (2) Bütün karasularımızda sünger istihsali dönem boyunca yasaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dalyan ve Lagünlerle İlgili Düzenlemeler

             Dalyan ve lagünlerde avcılık

             MADDE 31 – (1) Kefallerin yumurtlamak üzere deniz tarafına ve beslenmek üzere tatlı sular yönüne yaptıkları göçler esnasında lagün ve dalyan ağızları il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen zamanlarda açık tutulacaktır.

             Lagünlere ve dalyanların kuzuluklarına gelen yumurtalı kefallerin %10 unun il müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde deniz tarafına salınması mecburidir.

             (2) Lagünlerin ve dalyan kuzuluklarının çit aralıkları dik konumda 3 cm.’den az olamaz.

             (3) Lagün ve dalyan ağızlarının açık olduğu tarihlerde ağızdan itibaren 1 mil, kapalı olduğu tarihlerde 500 m. yarı çaplı mesafe içerisinde, Bakanlıkça verilen izinler hariç su ürünleri istihsali yasaktır.

             (4) Antalya ili, Kale ilçesi, Beymelek lagününde her iki mendireği birleştiren hattın 1000 metre açığına kadar olan alanda su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.

             (5) Bafa, Kapıkargın lagün ve dalyanlarında açık ve kapalı zamanlarda, dalyan ağzı kumsalından itibaren 2 mil yarı çaplı mesafe içerisinde su ürünleri istihsali yasaktır.

             a) Bafa lagün gölünde yılan balığı hariç, 1 Mayıs-31 Temmuz tarihleri arasında her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

             b) Köyceğiz dalyanını Akdeniz’e bağlayan kanalın başladığı İztuzu sahilinde, Akiye burnu (36° 47,945’ N - 28° 35,671’ E) ile Kamışlı yalı Zeytin horozu kayalığı (36° 46,320’ N - 28° 37,070’ E) koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan sahada su ürünleri istihsali yasaktır.

             (6) Çökertme dalyanlarının 500 metrelik mesafesine 08.00-13.00 saatleri arasında uzatma ağları atılması yasaktır.

             (7) Kaldırma ağlarının kurulması ve avcılık faaliyetinde bulunulması için Bakanlıktan izin alınması zorunludur.

             (8) Lagünlerde ışık ve zıpkın kullanılarak su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.

             (9) Daha önce izin verilerek faaliyetine devam eden mevcut ağ dalyanları dışında, yeni ağ dalyanlarının kurulması yasaktır. Bakanlık izni ile kurulmuş dalyanların şıra dalyanı olarak kullanılması ve işletilmesi yasaktır.

             (10) Dalyanlar bu Tebliğ ile getirilen tür, boy ve zaman yasaklarına uymak zorundadırlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

İçsularla İlgili Düzenlemeler

             Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular

             MADDE 32 – (1) Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular aşağıdaki listede belirtilmiştir. Bu listede yer alıp, ancak dönem içinde kiralaması yapılan istihsal sahalarında ticari avcılık yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir. Listede yer alan içsularda 41’ inci maddede belirtilen yerler hariç, zaman yasaklarına uymak şartı ile su bitkilerinin kesimi serbesttir.

 

İLİ

KAYNAK ADI

ADANA

Seyhan nehri HES ile Yeni Regülâtör köprüsü arası.

ADIYAMAN

Azaplı, Gölbaşı, İnekli gölleri.
Dot, Mülk göletleri.

AFYON

Akdeğirmen barajı. Eber, Karakuyu gölleri.

AMASYA

Bayırlı, Yedikır barajları.

ANKARA

Akyar, Bayındır (Kayaş), Çamlıdere, Çubuk I-II, Eğrekkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı barajları. Mogan gölü.

ANTALYA

Dim, Manavgat, Oymapınar barajları. 
Kepez I HES yükleme göleti ile bu göleti Kepez II HES yükleme göletine bağlayan ana kanal.  Manavgat ırmağı ve kolları.

ARTVİN

Borçka Barajı.

Bilbilan, Kirazlı, Meşeli Karagöl gölleri. Çuruspil deresi ve gölleri.

AYDIN

Koçarlı İlçesi, Bıyıklı Kasabası sınırları içerisindeki, Büyük Menderes Nehri ile bağlantılı Kiremitli Gedik’ten (Bölüntü), Sülüklü Azmak, Söğütlü dâhil olmak üzere Yarıntı Başı’na kadar olan bölüm.

BALIKESİR

Çamköy barajı.

BİLECİK

Günyurdu barajı. Bozcaarmut göleti.

BİNGÖL

Birim, Çilli, Korlu (Roste) gölleri.

BİTLİS

Nemrut gölü.

BURDUR

Belkaya, Kızılsu, Kozağacı barajları.

BURSA

Doğancı barajı. Uludağ Millî Parkı içerisinde bulunan göl, gölet ve tüm akarsular

ÇANAKKALE

Ayvacık, Umurbey, Tayfur barajları.

ÇANKIRI

Güldürcek Barajı.

ÇORUM

Çorum, Obruk, Yenihayat, barajları. Aksu, Evciyenikışla, Geykoca, Göcenovacığı, Gökçedoğan, Hıdırlık, İnegazili, Karadere, Seydim I-II, Söğütyolu göletleri.

DENİZLİ

Adıgüzel, Gökpınar barajları.

DİYARBAKIR

Dicle nehri.

EDİRNE

Kadıköy, Süloğlu barajları.

ELAZIĞ

Cip barajı.

ERZİNCAN

Erzincan barajı. Akarsu, Kalkancı, Korundere göletleri.

ERZURUM

Palandöken barajı. Aygır, Şah, Tortum gölleri. Çoruh nehri.

ESKİŞEHİR

Kuzfındık, Musaözü barajları. Kanlıpınar göleti

GİRESUN

Aygır, Bağırsak, Karagöl, Sağrak gölleri.

GÜMÜŞHANE

Koruluk, Torul barajları.

HAKKARİ

Zap Suyu.

ISPARTA

Gölcük, Kovada gölleri. Köprüçay ırmağı. Kovada gölü kanalı.

MERSİN

Berdan Barajı. Dragon (Su Gözü Köyü –Akdeniz arası 65 km lik kesim).

İSTANBUL

Alibeyköy, Büyükçekmece, Elmalı II, Darlık, Ömerli, Sazlıdere barajları.

İZMİR

Alaçatı, Balçova, Beydağ, Güzelhisar, Ürkmez, Tahtalı barajları.

KASTAMONU

Çatak, Karadere, Kulaksılar barajları.

KAYSERİ

Şeker fabrikası gölü. Efkere, Darılı, Paşalı, Selkapanı, Şeyhli, Tekir göletleri.

Pınarbaşı ilçesi Örenşehir köyünde bulunan Zamantı ırmağının Uzunyayla alabalık çiftliği ile Şerefiye köyü arasındaki kısmında.

KIRKLARELİ

Armağan, Kırklareli barajları.

KIRŞEHİR

Ekizağıl, Çağırkan, Dukadirli, Gökeşme, Savcılı göletleri.

Kızılırmak nehri.

KOCAELİ

Yuvacık barajı. Çakırköy göleti

KONYA

Altınapa, May, Sille barajları. Akşehir gölü. Karagöl (krater).

K. MARAŞ

Ayvalı, Suçatı barajları. Kömür suyu.

MUĞLA

Geyik, Mumcular barajları. Bencik gölü.

MUŞ

Arpayazı, Bulanık, Çobandağ, Doğdap,  Haçlı (Kazan), Köprücük, Varto-Merkez gölleri. Korkut göleti.

NEVŞEHİR

Ayhanlar barajı.

NİĞDE

Altınhisar, Gebere barajları. Emirler göleti. Ecemiş Akarsuyu.

RİZE

Yedigöller, Cimilbaşköy gölleri.

SAKARYA

Acarlar, Poyrazlar, Sapanca, Taşkısığı (Çaltıcak) gölleri.

SAMSUN

Çakmak, Erfelek barajları.

SİNOP

Akgöl, Sarıkum Gölleri.

SİVAS

Gazibey, Karacalar, 4 Eylül barajları. Gökpınar, Tödürge gölleri. Üçtepe, Kurucagöl göletleri.

TOKAT

Ataköy barajı. İl sınırları içerisinde kalan tüm göl, gölet ve akarsular. 

TRABZON

Balıklıgöl, Binömer, Uzungöl gölleri.

YOZGAT

Uzunlu barajı.

ZONGULDAK

Gülüç, Kozlu, Kızılcapınar barajları.

AKSARAY

Kültepe barajı.

BAYBURT

Danişment, Eymür, Göçedere, Oruçbeyli, Sakızlı, Saraycık göletleri.

Çoruh Nehri.

KIRIKKALE

Kapulukaya barajı. Delice ırmağı.

YALOVA

Gökçe barajı.

 

             Zaman yasakları

             MADDE 33 – (1) a) Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla ve Osmaniye illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda 1 Mart - 1 Haziran tarihleri arasında,

             b) Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Zonguldak illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında,

             c) Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop,  Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Yozgat illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda 1 Nisan - 1 Temmuz tarihleri arasında,

             ç) Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Van illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mayıs - 15 Ağustos tarihleri arasında,  

             sazangillerin avcılığı yasaktır.

             (2) Bu maddede yer alan bölge sınıflamalarında, iki ya da daha fazla ili kapsayan durumlarda avlak sahası büyük olan ildeki yasak uygulanır.

             (3) Tebliğ ile zaman yasağı getirilmemiş olan türler için (gümüş balığı hariç) sazangillere getirilen av yasağı uygulanır.

             Boy ve ağırlık yasakları

             MADDE 34  – (1) Türlerle ilgili boy ve ağırlık yasakları aşağıda belirtilmiştir.

 

Tür

Latince Adı

Asgari Boy*
(cm)

Asgari Ağırlık
(gr)

Alabalık

Salmo trutta macrostigma
Salmo trutta caspius
Salmo trutta abanticus

25

 

Karabalık

Clarias lazera

35

 

Kerevit

Astacus leptodactylus

10

 

Sazan

Cyprinus carpio

40

 

Kadife

Tinca tinca

26

 

Kurbağa

Rana ridibunda

-

30

Sudak

Lucioperca lucioperca

26

 

Tatlısu levreği

Perca fluviatilis

18

 

Tatlısu kefali

Leuciscus cephalus

20

 

Siraz

Capoeta tinca

20

 

Turna

Esox lucius

40

 

Yayın

Silurus glanis

90

 

Yılan balığı

Anguilla anguilla

50

 

*Ağırlıkça % 5 nispetinde küçük boylara müsaade edilir.

 

             Sazan, yayın, inci kefali ve gümüş balıkları avcılığı

             MADDE 35 – (1) Eğirdir gölünde dönem boyunca sazan balığı (Cyprinus carpio) avcılığı yasaktır.

             (2) Uluabat gölü ile bu göle bağlantılı sularda dönem boyunca yayın avcılığı yasaktır.

             (3) Yayın bulunan içsularımızda sazangillerin yasak olduğu dönemlerde yayın avcılığı da yasaktır. Ancak Kahramanmaraş İli Menzelet baraj gölünde parakete ile yayın avcılığı serbesttir.

             (4) Van gölü havzasında ve inci kefali bulunan bütün içsularımızda her türlü istihsal vasıtası ile 15 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında inci kefali avcılığı yasaktır.

             (5) İl Müdürlüklerince belirlenecek alanlarda, Bakanlıktan izin alınması şartıyla, ığrıp ve manyat ağları ile gümüş balığı (Atherina boyeri) avcılığı dönem boyunca serbesttir. Avlanan ürünler için il veya ilçe müdürlüklerinden ek- 2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.

             Sudak, tatlısu levreği ve turna avcılığı

             MADDE 36 – (1) Tüm içsularda 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile sudak ve tatlı su levreği avcılığı yasaktır.

             (2) Sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde ise yalnızca parakete ile sudak ve tatlı su levreği avcılığı yapılabilir.

             (3) Uylupınar (Gölhisar), Gölmarmara gölleri ile Hirfanlı, Avşar, Sevişler ve Demirköprü baraj göllerinde sazangillerin avlanmasının yasak olduğu dönemde her türlü istihsal vasıtası ile sudak ve tatlı su levreği avcılığı da yasaktır.

             (4) Eğirdir gölünde dönem boyunca sudak ve tatlısu levreği avcılığı yasaktır.

             (5) Beyşehir gölünde dönem boyunca parakete ile sudak avcılığı yasaktır.

             (6) Parakete ile sudak avcılığında yem olarak canlı balık kullanılması yasaktır.

             (7) Avlanan sudakların il müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktaları dışında karaya çıkarılması yasaktır.

             (8) Sudak balığı için il veya ilçe müdürlüklerinden ek- 2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.

             (9) Menşe belgesi bulunmayan sudak balıklarının tesislerde işlenmesi ve ihraç edilmesi yasaktır.

             (10) Tüm içsularda, 15 Aralık - 31 Mart tarihleri arasında turna avcılığı yasaktır.

             (11) Işıklı ve Karamık göllerinde sazan av yasağı döneminde turna avcılığı da yasaktır.

             Karabalık ve yılan balığı avcılığı

             MADDE 37 – (1) Bütün içsularda 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında karabalık avcılığı yasaktır.

             (2) Hatay ili, Gölbaşı gölü ve Asi nehrinde 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında yılan balığı avcılığı yasaktır.

             Alabalık avcılığı

             MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen yerlerde alabalık avcılığı dönem boyunca yasaktır.

             a) Ardahan, Bayburt, Erzurum, Kars, Tunceli ve Van illeri sınırları içerisinde yer alan akarsularda ve kollarında, Aras ve Çoruh nehirleri ve kollarında,

             b) Muğla ili, Fethiye ilçesi, Eşen çayının Kırkpınarlar ile Ören arasında kalan kısmında ve Köyceğiz ilçesi, Yuvarlak Çay’da,

             c) Iğdır ili, Tuzluca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Karacaören köyü ve Üçkayalar köyü arasında kalan 20 km.lik alan içerisinde kalan Ünlendi ve Hamurkesen çaylarında,

             ç) Tunceli ili, Munzur ve Pülümür çaylarında,

             d) Konya ili, İvriz ve Delimahmut çaylarında,

             her tür alabalığın avlanması yasaktır.

             (2) Belirtilen yerler dışında kalan tüm içsularda 1 Eylül - 31 Mart tarihleri arasında her tür alabalığın avlanması yasaktır.

             (3) Akarsularda ve 1 km2 den küçük göllerde alabalıklar, yasak süre dışında olta ile avlanabilirler. Buralarda diğer av araç ve gereçleriyle alabalıkların avlanması yasaktır.

             Kerevit avcılığı

             MADDE 39 – (1) Bütün içsularda 1 Kasım-30 Haziran tarihleri arasında kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlaması, ihracatı ve işlenmesi yasaktır. Ancak, hastalık durumu takip edilerek, bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir veya yeni yasaklamalar getirilebilir.

             (2) Eğirdir gölü ile Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı orman içi sularda kerevit avcılığı dönem boyunca yasaktır.

             (3) Her türlü yem kullanarak avcılık yapmak yasaktır.

             (4) Kerevit avcılığında erkek dişi ayrımı yaparak sadece bir cinsin avlanması yasaktır.

             (5) Kerevitler sepetlerden çıkartılırken 10 cm’den küçük olanlar avlandıkları suya iade edilirler. Seçimi yapılmamış kerevitlerin livarlarda, havuzlarda, depolama yerlerinde, işleme tesislerinde bulundurulmaları yasaktır. Herhangi bir yerde bulundurulan kerevitlerin içinde sayısal olarak % 10 veya daha fazla oranda 10 cm’ den küçük kerevit tespit edildiğinde, sağlıklı ise bir ayırıma tabi tutulmadan tamamı kerevitin avlandığı su kaynağına bırakılır. Hastalıklı veya ölü ise imha edilir.

             (6) Kerevit istihsal edilen göllerimizde karaya çıkış yerleri il müdürlüklerince tespit ve ilan edilir. İlan edilen yerler dışında karaya çıkış yasaktır.

             (7) Avlanılan kerevitler için il veya ilçe müdürlüklerinden ek-3’te yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur. Menşe belgesi alınmadan kerevitlerin nakli ve pazarlaması yapılamaz.

             (8) Kaçak avlanmış canlı kerevitler öncelikle avlandığı su kaynağına iade edilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda Su Ürünleri Kanunu’nun 34 üncü maddesinde öngörülen işlemler uygulanır.

             (9) Av araç gereçlerinin bir sudan diğerlerine izinsiz olarak her ne suretle olursa olsun nakli ve dezenfekte edilmeden kullanılması yasaktır.

             Kurbağa, salyangoz ve sülük avcılığı

             MADDE 40 – (1) Kurbağa

             a) Kurbağanın 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları, toplanmaları yasaktır.

             b) Niğde Bolkar dağları, Karagöl ve Çiniligöl çevresinde Rana holtzi türü kurbağaların dönem boyunca avlanması, toplanması yasaktır.

             (2) Salyangozun 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında avlanmaları, toplanmaları yasaktır.

             (3) Sülüğün 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları, toplanmaları yasaktır.

             (4) Yasağın başlamasından itibaren il veya ilçe müdürlüklerince stok tespiti yapılan canlı kurbağa, canlı kara salyangozu ve canlı sülüklerin yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur.

             Su bitkileri (kamış, saz vb.) istihsali

             MADDE 41 – (1) Tüm içsularda, su bitkilerinin 1 Mart - 31 Temmuz,

             a) Eğirdir - Hoyran, Hotamış ve Beyşehir göllerinde 1 Nisan - 31 Temmuz,

             b) Karamık, Eber ve Akşehir göllerinde ise 1 Nisan - 31 Ekim,

             c) Van ili dahilindeki içsularda 1 Nisan - 15 Ağustos,

             ç) Göksu deltasında yer alan Akgöl, Fiyat, Sazlı Göller ile Cırba deresinde 1 Ocak - 30 Eylül tarihleri arasında

             kesimleri yasaktır.

             (2) Yasak zamanlar dışında su bitkileri kesiminin il müdürlüklerinin belirleyeceği şartlar çerçevesinde yapılması zorunludur.

             (3) İçsularımızda su bitkilerinin yakılması, Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı orman içi sularda su bitkilerinin kesimleri ve yakılmaları yasaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Deniz ve İçsularla İlgili Diğer Hükümler

             Diğer genel hükümler

             MADDE 42 – (1) Gemiler için verilen ruhsat tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak görülebilecek şekilde gemiye yazılması zorunludur.

             (2) Uzatma ağları ve diğer istihsal vasıtalarında, Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren, ait olduğu balıkçı gemisinin ruhsat kod numarasını gösterir bilginin bulunması zorunludur.

             (3) Ruhsat tezkeresi sahibi gerçek kişiler, ayrı bir izin verilmediği takdirde, sadece Bakanlıkça ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinde avcılık faaliyetinde bulunabilir.

             (4) Su ürünleri avcılığı yapan gemilerin sahiplerinin/donatanlarının, Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre, Su Ürünleri Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince, yaptıkları avcılık ve avladıkları türlere ilişkin kayıtları tutması ve istenilen şekilde Bakanlığa vermeleri zorunludur.

             (5) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı, zehirleyici, aşındırıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

             (6) Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yapılarak, şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır.

             (7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

             (8) Balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması ya da deniz kazaları gibi çeşitli olaylar sonrası talep edilmesi halinde, yasak zaman ve yerlerde istihsal vasıtalarının kullanımına Bakanlıkça izin verilebilir.

             (9) Yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu alanlarda, kafeslerin çevresindeki 200 m.lik sahada dahil olmak üzere, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (10) Bilimsel ve teknik etüt ve araştırmalar yapmak amacıyla dip trolü, elektrik cereyanı ve elektroşok veya yasak vasıta ve usulleri kullanacak olanlar, önceden Bakanlığın iznini almak zorundadırlar.

             (11) Akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne doğru 500 m. yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (12) a) Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.

             b) Avlanma yasağından önce stoklanmış su ürünlerinin yasak dönemdeki ihracatında, stok tespitini yapan il müdürlüğünden ihracat izni alınması zorunludur.

             c) Yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal edilen su ürünlerinin yasak yerlere nakledilebilmesi için avlanmanın yapıldığı yerin il veya ilçe müdürlüğünden ek- 2’de yer alan Menşe Belgesi alınması ve istenildiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur.

             ç) Menşe belgesi alınarak yasak yerlere sevk edilen su ürünlerinin satışı için, satışın yapılacağı yerin il müdürlüğünden ayrıca izin alınması zorunludur.

             Çok zorunlu hallerde il müdürlükleri bu yetkilerini ilçe müdürlüklerine kullandırabilirler. Menşe belgeli bir ürünün birden fazla yere dağıtımı Menşe Belgesi Düzenlenmiş Su Ürünlerinin Dağıtım/Satış Belgesi ile gerçekleştirilir. (Ek - 8)

             (13) Yetiştiricilik suretiyle elde edilen su ürünlerinin nakli ve satışı, menşe belgesi alınmak kaydıyla boy, zaman ve yer yasaklarına tabi değildir.

             (14) Düzenlenecek menşe belgesinin yer, zaman ve av araçları yönünden bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler ile uyumlu olması zorunludur.

             (15) Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bütün istihsal sahalarında su ürünleri yönünden yapılacak her türlü bilimsel, teknik etüt ve araştırmalar ile bu alanlarda yapılacak her nevi üretim ve ıslah çalışmaları, su ürünlerinin korunması bakımından önceden Bakanlığın iznine tabidir.

             (16) Su ürünleri üretiminin ülke çapında kontrolünün sağlanabilmesi için; bunlara ait damızlık, yumurta, larva, yavru ve anaçlarla sulardaki bitkilerin satışı, nakli, istihsal yerlerinde avlanması, toplanması ve her türlü tesislerde kullanılması, sulara bırakılması Bakanlığın iznine bağlıdır.

             (17) Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Bu yasak alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

             (18) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.

             (19) İçsularda, karada ve denizlerde su ürünleri yetiştirmek amacı ile yapılacak her türlü tesis ve işletmeler için önceden Bakanlık izninin alınması zorunludur.

             (20) Deniz balıklarının üremek ve beslenmek için girdiği dalyan, lagünler, mansap yerleri ve bunun gibi kıyı alanlarında her türlü yavru balık toplanması yasaktır.

             Denizlerle ilgili diğer hükümler

             MADDE 43 – (1) Trol gemilerinde su üstü radarı veya GPS gibi mevki konumlandırıcı cihazlar bulundurulması zorunludur.

             (2) Marmara denizinde su ürünleri avcılığında frekans çıkışı 20 Khz (dahil) ve daha aşağı olan sonarların kullanılması yasaktır. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, Marmara denizine girecek olan 20 Khz’den (dahil) küçük sonarlara sahip tekneler, sonarlarını il müdürlüklerine mühürletmek, çıkışlarında müracaat ederek açtırmak zorundadırlar.

             (3) Su ürünlerinin ve yaşama ortamlarının korunması amacıyla Marmara denizinde I (a) grubu maden çıkarılması yasaktır.

             (4) Münhasır ekonomik bölgede ve uluslararası sularda avlanılacak su ürünlerinin cins, çeşit, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları, avlanabilir miktarları, zamanları ve istihsalde kullanılacak vasıtaların haiz olmaları gereken asgarî vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları ile diğer faaliyetler Bakanlıkça tespit edilir. Karadeniz’de ülkemiz Münhasır Ekonomik Bölge sınırları dışında avcılık yapılamaz.

             (5) Bakanlıkça farklı bir düzenleme yapılarak ilân edilmediği sürece, tebliğ ile karasularımız için getirilen düzenlemeler, bu suların bitişiğindeki uluslararası sularda da aynı şekilde uygulanır.

             (6) Uluslararası sularda av yapacak olan gemiler yer ve zaman olarak yasak bölgelerden geçerlerken, kanunlarda belirtilen tedbirler haricinde, Bakanlıkça belirlenecek esaslara uymak zorundadırlar.

             (7) Yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde diğer ülke karasularında avcılık yapacak balıkçı gemileri için Bakanlıktan izin alınması, istihsal edilen ürünlerin belirtilen esaslar doğrultusunda, izinlerinde gösterilen limanlardan çıkarılması zorunludur.

             (8) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

             (9) Hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kaynakların üretimini arttırmak ve desteklemek için tasarlanıp zemine yerleştirilen sucul canlılara özel yapay barınaklar olan yapay resiflerin, deniz ve içsulara bırakılması, tesis edilmesi Bakanlık iznine tâbidir.

             (10) Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemeleri, teçhizat, alet, edevat ve yemlerle takımların bulundurulması yasaktır. Ancak, yasak zaman ve yerlerden geçiş için il müdürlüklerinden izin alan gemilerde bu hüküm uygulanmaz.

             (11) Trol ve/veya gırgır olarak ruhsat kod numarası verilmiş (birincil ve/veya ikincil av araçları trol veya gırgır olarak tanımlanmış) balıkçı gemilerinin, bu av araçlarıyla avcılığın yasak olduğu dönemde, Bakanlık izni haricinde başka istihsal vasıtalarıyla avcılık yapması yasaktır.

             (12) Deniz ürünleri yetiştiriciliği yapılan kuluçkahanelerin, denizden su alım sistemine su alım noktalarından itibaren 500 m. yarıçaplı mesafede, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

             İçsularla ilgili diğer hükümler

             MADDE 44 – (1) Kiralama işlemleri devam etmekte olan, ihalesi yapılmamış veya kiralama işlemleri bitmemiş istihsal sahalarında kiralama işlemi kesinleşinceye kadar ticari olarak su ürünleri istihsali yasaktır.

             (2) Dereler ve çaylarda ticari amaçlı avcılık yapılması yasaktır. Bu yerler ticari amaçlı balık avcılığı için kiraya verilemez. Kiralaması yapılmış dere ve çaylarda kira süresince kiralama şartlarında belirtildiği şekilde ticari avcılık yapılabilir. Kira süresi sona eren dere ve çaylar yeniden kiraya verilmez.

             (3) Ticari amaçlı su ürünleri istihsali yapmak amacıyla projeye dayalı olarak kiralaması yapılan yerler hariç, göletler ve akarsularda ticari amaçlı avcılık yapılması yasaktır. Projeye dayalı olarak istihsale açılan göletler ve akarsularda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

             (4) Akarsularda yapılacak ticari amaçlı su ürünleri avcılığında, akarsuyun bulunduğu il için getirilen zaman ile boy ve tür bazında getirilen düzenlemeler esas alınır.

             (5) Asgari vasıf ve şartları il müdürlüklerince tespit ve ilan edilecek ağların dışında ağ kullanarak içsularımızda istihsal yapılması yasaktır.

             (6) Tüm içsularda, gırgır ve her türlü trol ağlarının kullanılması yasaktır.

             (7) Tüm içsularda, Bakanlık izni olmadan gümüş balığı avcılığı dışında ığrıp ve manyat ağları ile avcılık yapılması yasaktır.

             (8) Van ve Bitlis illeri dahilindeki Van gölü ve mansaplarında kullanılacak ağların göz açıklıkları 40 mm.’den küçük olamaz.

             (9) Tüm içsularda, su ürünleri avcılığının yasak olduğu dönemlerde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur.

             (10) İçsularda balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinin, ruhsatlandırıldığı istihsal sahası dışında avcılık faaliyetinde bulunması yasaktır.

             (11) Doğal göl, baraj gölü, gölet, depolama, akarsu ve bu gibi su ürünleri istihsal yerlerinde sulama için kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç ve bitiş kısımlarına balık kayıplarının önlenmesi için Bakanlıkça izin verilenler dışında, su ürünlerinin göçlerine, geçişlerine ve gelişimlerine mani olacak şekilde ağ, bent, çit ve benzeri engeller koymak yasaktır.

             (12) Av yasağından önce avlanılan içsu balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur.

             (13) Su ürünleri yetiştirmek amacı ile müteşebbisler tarafından, projeleri onaylansa bile, istihsal sahalarının kiralama işlemleri kesinleşmeden, bu istihsal sahalarında, il müdürlüklerinden "Canlı Stoklama Belgesi" alarak yavru stoklanması yasaktır.

             (14) Yavru hariç, canlı su ürünleri stoklamak amacıyla ticari olarak her türlü gölet, havuz ve livar yapılması il müdürlüklerinin iznine bağlıdır.

             (15) Orman içi akarsularda ticari amaçla avcılık yasaktır. Sportif amaçlı avcılık ise, Sportif Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

             (16) a) Aydın Bafa lagününün denizle bağlantısını sağlayan Menderes nehri ile Menderes tahliye kanalının deniz ile Tuzburgazı-Akköy karayolu üzerindeki köprü arasında kalan sahada 1 Nisan - 15 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.

             b) Büyük Menderes nehri, tahliye kanalı ve buralardan beslenen azmakların bütün bölümlerinde su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit vb. engeller yapılması yasaktır.

             c) Büyük Menderes nehri Kafa bölgesinde bulunan ve balıkçıların ikamet ettiği damlar ile bu alanlarda barınan balıkçı gemilerinde, yasak yer ve zamanlarda her türlü avlanma malzemesinin bulundurulması yasaktır. Yasaklara uymak şartıyla balıkçı gemilerinin bu alanlara giriş çıkış yapması serbesttir.

             (17) a) Muğla ili, Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz gölünü Akdeniz’e bağlayan dalyan kanalında sürat motorları ile su kayağı yapılması, 1 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasında ışıkların kanalı etkileyecek şekilde yakılması, 21.00 - 05.00 saatleri arasında her türlü teknelerin gece seyir yapmaları, ilgili kuruluşlarca seferine izin verilen teknelerin ise 3 milden fazla sürat yapmaları yasaktır.

             b) Köyceğiz gölü ve deltasında ağ ile kefal balığı avcılığı dönem boyunca yasaktır.

             c) Ortaca ilçesi, Sülüngür gölünde kuzuluk hariç dönem boyunca, su ürünleri avcılığı yasaktır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 45 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2012 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 46 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 

EKLER

__________________________________________________________________________

Ek – 1 İZİN BELGESİ

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

………………….İL  MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                          …../……/20…  

 

 

İzin Belge No

 

 

 

 

 

 

(…....................... …………..)

İZİN BELGESİ

 

BALIKÇI GEMİSİNİN ADI

 

RUHSAT KOD NUMARASI

 

YENİ RUHSAT KOD NUMARASI

 

FİLO KAYIT NUMARASI

 

GEMİ TELEFON/FAKS

 

İZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

İZİN BİTİŞ TARİHİ

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                          ONAYLAYAN

                                                                                                            (İmza-Mühür)

 

 

 

AÇIKLAMALAR

Bu Belge;

  • Veriliş amacı dışında kullanılamaz.
  • İzin verilen tarihler arasında geçerlidir.
  • Bir yıldan daha uzun süreli verilemez.
  • Kaybedilmesi halinde düzenlendiği İl Müdürlüğü bilgilendirilir.

 Not: Bu Belge Su Ürünleri Bilgi Sisteminden (SUBİS) çıkarılacaktır.

 

Ek- 2 SU ÜRÜNLERİ MENŞE BELGESİ

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
…………………. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 

Belge No :

 

SU ÜRÜNLERİ MENŞE BELGESİ

Tarih .…./…../200.

I. İstihsal Edilen Su Ürünlerinin

Cinsi/Tür

Miktarı (Kasa, adet, kg)

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 

İstihsal Yeri

 

İstihsal Tarihi

 

İstihsal Vasıtaları

 

II. Su Ürünleri İstihsal Eden Gerçek ve Tüzel Kişinin

Adı, Soyadı, Unvanı

 

Gemisinin Adı ve Ruhsat Kod Numarası

 

Adresi-İrtibat Telefonu

 

III. Su Ürünlerinin Nakledileceği

Yer  Adres

 

Nakil Vasıtası Cinsi ve Plaka No

 

IV. Su Ürünlerinin Naklini Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişiliğin

Adı, Soyadı, Unvanı

 

Adresi-İrtibat Telefonu

 

 

Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin
Adı-Soyadı ve Unvanı
İmza Mühür

 

 

 

 

 

 

 


Ek – 3 GIRGIR AĞLARI ÖLÇÜM BELGESİ

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

………………….İL/İLÇE  MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                          …../……/20…  

 

 

 

GIRGIR AĞLARI ÖLÇÜM BELGESİ

 

 

BALIKÇI GEMİSİNİN ADI

 

RUHSAT KOD NUMARASI

 

FİLO KAYIT NUMARASI

 

ÖLÇÜMÜ YAPILAN GIRGIR AĞININ

Derinliği (Kulaç)

 

Boyu (Metre)*

 

ÖLÇÜM YAPILAN YER (Liman/Barınak)

 

 

DÜZENLEYEN KONTROL GÖREVLİLERİ

 

 

 

Adı Soyadı

Mühür /İmza

 

 

 

 

Adı Soyadı

Mühür /İmza

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

·        Bu Belge veriliş tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçerlidir.

·        Ölçümü yapılan ağların boyutunda değişiklik yapılması durumunda yeni belge alınacaktır.

·        Bu belgenin kontroller sırasında istenmesi halinde gösterilmesi zorunludur. 

·        1 Kulaç=1.82 cm olarak alınacaktır.         

·        Orkinos gırgır ağları hariç, ağ derinliği 90 kulaçtan fazla olamaz. (Orkinos gırgır ağları için derinlik kısmının yanına, açıklama yazılacaktır. )     

·        Bu belgenin bir örneği düzenleyen kontrol görevlisinde kalacaktır.                                                

                                                                                                         

* Boy uzunluğu ölçümünde güçlük olması durumunda beyan esas alınabilecektir.


 

Ek- 4 GEÇİŞ İZİN BELGESİ

 T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
……………….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

MARMARA DENİZİ’NDEN GEÇİŞ İZİN BELGESİ
(Diğer Denizlere Işıkla Avcılık Yapmak Üzere Geçecek Balıkçı Gemileri İçin)

 

 

Belge No:

………

 

BALIKÇI GEMİSİNİN

Adı ve Ruhsat Kod Numarası

 

 

Donatanı / Sahibi

 

 

İstihsalde Bulunacağı Bölge

 

 

Geçişin Başlama/Bitiş Tarihi

...…/…../200... tarihinden itibaren üç gün içinde geçiş tamamlanacaktır.

Düzenleyen (Adı Soyadı-Unvanı ve imzası)

 

Onaylayan (Adı Soyadı-Unvanı ve imzası)

 

 

Onay Tarihi ve Mühür
…/…../200..

 

 

Bu belge, Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/1 Numaralı Tebliğin 13 üncü maddesi gereğince verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 


Ek-5 HAMSİ NAKİL BELGESİ

 

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
…………………. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 

Belge No :

 

 

 

 

 

 

 

HAMSİ NAKİL BELGESİ

Tarih

 

.…./….../200..

 

HAMSİYİ AVLAYAN BALIKÇI GEMİSİNİN

Adı

 

Ruhsat Tezkeresi No

 

Seyir Defteri Sayfa Numarası

(Nakledilen Hamsinin Kaydının Bulunduğu)

No TUR

 

NAKİL EDİLECEK HAMSİNİN

Karaya Çıkarıldığı Yer

 

 

Miktarı

(Sadece ilgili birim kısmı doldurulacaktır)

……. Kasa

……. Kutu

………. Kg (tahmini)

 

Nakledileceği Yer

 

 

Nakil Vasıtasının Plaka Numarası

 

 

Nakil Saati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin

Adı- Soyadı, İmza, Mühür

 

 

 

 

 

·        Bu belge; yetkilendirilmesi halinde Su Ürünleri Kooperatifleri tarafından da tanzim edilebilir.

·                    Bu belgenin bir örneği düzenleyen görevlide kalacaktır.

 

 


·                    Ek- 6 KARAYA ÇIKIŞ NOKTALARI

 

(İstisnai olarak Yazılı Orkinos, Uzun Kanat Orkinos, Gobene (Tombik),

Akya, Sarıkuyruk avcılığına izin verilen dönemde)

EGE DENİZİ

İZMİR

Saipaltı balıkçı barınağı

Dikili balıkçı barınağı

Yeni liman (Karaburun)

Foça balıkçı barınağı

Seferihisar Sığacık balıkçı barınağı

AYDIN

Kuşadası balıkçı barınağı

MUĞLA

Yalıkavak balıkçı barınağı

Bozburun balıkçı barınağı

Fethiye balıkçı barınağı

Marmaris balıkçı barınağı

AKDENİZ

ADANA

Karataş balıkçı barınağı

ANTALYA

Merkez, Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Serik, Kemer, Kumluca, Finike, Kale, Kaş

HATAY

İskenderun balıkçı barınağı

Samandağ balıkçı barınağı

MERSİN

Bozyazı Yoğunduvar balıkçı barınağı

Mersin limanı

Karaduvar balıkçı barınağı

Taşucu limanı

 

 


Ek- 7 MARMARA DENİZİNDE KARİDES AVCILIĞI YAPILACAK ALANLAR

Marmara Denizinde

Manyat ile Karides Avcılığının Yapılabileceği Alanlar

 

Koordinat

Avcılığın Yapılabileceği Alan

A

40° 33’ 15’’ N-27° 00’ 00’’ E

Şarköy İnceburun fenerini Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankı’na birleştiren hattın doğusu

B

40° 24’ 15’’ N-26° 55’ 00’’ E

C

40° 28’ 30’’ N-27° 17’ 00’’ E

Karabiga Karaburun feneri, Ekinlik Adası ve Erdek İlhanköyü birleştiren hattın kuzeyi

D

40° 33’ 15’’ N-27° 30’ 00’’ E

E

40° 30’ 30’’ N-27° 41’ 30’’ E

F

40° 29’ 00’’ N-28° 02’ 00’’ E

Erdek Kapsül Burnu feneri ile Mara burnunu birleştiren hattın kuzey-doğusu

G

40° 24’ 00’’ N-28° 20’ 15’’ E

H

40° 21’ 30’’ N-29° 01’ 00’’ E

Kurşunlu ile Narlı’yı birleştiren hattın batısı

I

40° 29’ 00’’ N-29° 02’ 00’’ E

J

40° 44’ 30’’ N-29° 31’ 00’’ E

Dil Burnu fenerini, Dil İskelesi fenerine birleştiren hattın batısı

K

40° 46’ 00’’ N-29° 31’ 00’’ E

L

40° 55’ 00’’ N-29° 08’ 00’’ E

İstanbul Maltepe ile Büyükçekmece Değirmen Burnu fenerini birleştiren hattın güneyi

M

40° 57’ 30’’ N-28° 37’ 00’’ E

N

40° 58’ 15’’ N-27° 52’ 00’’ E

Marmara Ereğlisi feneri ile Barbaros’u birleştiren hattın güneyi

O

40° 55’ 00’’ N-27° 28’ 30’’ E

 

Marmara Denizinde 50 Metreden Daha Derin Sularda

Algarna ile Karides Avcılığının Yapılabileceği Alanlar

 

Koordinat

Avcılığın Yapılabileceği Alan

1

40° 57’ 35’’ N-28° 48’ 53’’ E

Yeşilköy’ü Armutlu Bozburun fenerine birleştiren hattın güney-batısı

2

40° 32’ 00’’ N-28° 47’ 00’’ E

2

40° 32’ 00’’ N-28° 47’ 00’’ E

Armutlu Bozburun fenerini, Mudanya Buruncu Burnu fenerine birleştiren hattın kuzey-batısı

3

40° 22’ 30’’ N-28° 40’ 30’’ E

3

40° 22’ 30’’ N-28° 40’ 30’’ E

Mudanya Buruncu burnunu, Kapsül Burnu fenerine birleştiren hattın kuzey-doğusu

4

40° 29’ 00’’ N-28° 02’ 00’’ E

5

40° 30’ 30’’ N-27° 41’ 30’’ E

Erdek İlhanköy’ü, Ekinlik Adası ve  Karabiga Karaburun fenerine birleştiren hattın kuzeyi

6

40° 33’ 15’’ N-27° 30’ 00’’ E

7

40° 28’ 30’’ N-27° 17’ 00’’ E

8

40° 24’ 15’’ N-26° 55’ 00’’ E

Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankı’nı, Şarköy İnceburun fenerine birleştiren hattın doğusu

9

40° 33’ 15’’ N-27° 00’ 00’’ E


 

 

Ek-8   MENŞE BELGESİ DÜZENLENMİŞ SU ÜRÜNLERİNİN

                                DAĞITIM / SATIŞ BELGESİ             

 

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
…………………. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 

Belge No :

 

 

 

MENŞE BELGESİ DÜZENLENMİŞ

SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIM / SATIŞ BELGESİ

Tarih

 

.…./…../200.

 

Bu kısım beyan edilen menşe belgesindeki bilgilere göre doldurulacaktır.

Avlayan Geminin Adı

 

Ruhsat Tezkeresi No

 

 

SU ÜRÜNLERİ MENŞE BELGESİNİN

 

Numarası

 

 

 

Düzenleme Tarihi

 

 

 

Düzenleyen İl/İlçe Müdürlüğü

 

 

 

DAĞITIM / SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNÜN

 

 

Cinsi/Tür

Miktarı (Kasa, adet, kg)

 

 

1-

 

 

 

2-

 

 

 

3-

 

 

 

4-

 

 

 

5-

 

 

 

Dağıtım / Satış Yapılacak Yerlerin Açık Adresi / Telefon No

 

 

 

 

Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin

Adı- Soyadı, İmza, Mühür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bu belgenin aslı geçerli olup, suret veya fotokopisi düzenleyen kurumun onayı ile geçerlidir.