13 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26966

TEBLİĞ

             Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                  :  12/8/2008

             KARAR NO         :  2008/50

             KONU                  :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. deki

                                               kamu hisselerinin özelleştirme programına alınması.

             Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 6/8/2008 tarihli ve 5900 sayılı yazısı dikkate alınarak;

             Kurulumuzun, 8/10/2007 tarihli ve 2007/57 sayılı Kararı çerçevesinde özelleştirme programına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker A.Ş.) ile ilgili olarak;

             a) Danıştay İdari İdari Dava Daireleri Kurulunun (DDDK) 12/6/2008 tarihli ve 2008/497 sayılı Kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verilen Türkşeker A.Ş. ile ilgili Kurulumuzun 8/10/2007 tarihli ve 2007/57 sayılı Kararı ile 14/7/2008 tarihli ve 2008/42 sayılı Kararımızın iptaline,

             b) Türkşeker A.Ş.’deki Hazineye ait hisselerin özelleştirme programına alınmasına,

             c) Kurulumuzun 10/3/2008 tarih ve 2008/16 sayılı Kararı ile Sümer Holding A.Ş. ye ait iştirak hissesi bedelsiz olarak İdare’ye devredilmiş olan Türkşeker A.Ş.’ye ait varlıkların özelleştirilmesini teminen; Türkşeker A.Ş. nin özelleştirilmesi çalışmalarında hazırlanan ve Kurulumuzca uygun bulunarak kabul edilen Strateji Raporu ve bu rapora ilave "Ek Strateji Raporu"nda yer alan değerlendirme ve öneriler de dikkate alınarak;

             1. Türkşeker A.Ş.’ye ait şeker fabrikalarının coğrafi bazlı portföy grupları halinde özelleştirilmesine,

             2. Her bir portföy grubunun ayrı ayrı ve kendi içinde bir bütün halinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesine, satışın "varlık satışı" suretiyle gerçekleştirilmesine,

             3. Coğrafi bazlı portföy gruplarının;

             Portföy A: Kars, Erciş, Ağrı, Muş ve Erzurum Şeker Fabrikaları,

             Portföy B: Elazığ, Malatya, Erzincan ve Elbistan Şeker Fabrikaları,

             Portföy C: Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker Fabrikaları,

             Portföy D: Bor, Ereğli ve Ilgın Şeker Fabrikaları,

             Portföy E: Uşak, Alpullu, Burdur ve Afyon Şeker Fabrikaları,

             Portföy F:  Eskişehir ve Ankara Şeker Fabrikaları şeklinde belirlenmesine,

             4. Yapılacak ihaleler için İdare tarafından hazırlanacak şartnamelerde, coğrafi bazlı portföy gruplarını satın alan alıcılara, portföy grubu için Şeker Kurulu tarafından belirlenecek toplam şeker kotası çerçevesinde en az 5 (beş) yıl şeker üretim şartı getirilmesine,

             5. Özelleştirme ihalelerine; Portföy A, Portföy B ve Portföy C’den başlanmasına, sonra Portföy D, Portföy E ve Portföy F ile devam edilmesine,

             6. Türkşeker A.Ş. nin Tohum İşleme Fabrikası ve EMAF-Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası ile Afyon, Erzincan, Turhal, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikalarının ayrı ayrı "varlık satışı" yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine,

             7. Özelleştirmelerin 2 (iki) yıl içerisinde gerçekleştirilerek tamamlanmasına,

             8. Bu Karar ile ilgili yapılması gerekli işlemlerin İdare tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.