13 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26966

YÖNETMELİK

             Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak genel esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavların ve değerlendirmelerin yapılması, diplomaların verilmesi, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Dekan: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

             b) Dönem: Eğitim-öğretim yılını,

             c) Dönem Koordinatörü: Dekan tarafından ilgili dönem öğrencilerinin eğitim-öğretim işlerini düzenlemek ve sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim üyesini,

             ç) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu:  Eğitim ve öğretimin plan ve program önerilerini hazırlayan, düzenli yürümesini temin ve kontrol eden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulunu,

             d) Fakülte: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesini,

             e) Fakülte Kurulu: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

             f) Yönetim Kurulu: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

             g) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

             h) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,

             ı) Üniversite: Düzce Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri

             Kesin kayıt ve kayıt koşulları

             MADDE 5 – (1) Öğrenci kayıt işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Fakülteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini belirleyerek ilan eder.  İstenilen belgelerin suretleri veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik belgeyle ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kesin kaydı yapılmaz, yapılmış olsa bile kayıt silinir.

             Kayıt yenileme ve öğrenim katkı payı

             MADDE 6 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenim katkı paylarının yarıyıl taksitini yatırarak kayıt yenileme işlemlerini yaparlar.

             (2) Haklı ve geçerli nedenlerle bu süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin başvuruları Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

             (3) Öğrenim katkı payını kayıt yenileme esnasında yatırmamış olan öğrencilerden, yatırmadığı yarıyıl taksidi bir sonraki yarıyılın öğrenim katkı payıyla birlikte ve kanuni faizi hesaplanarak alınır. İki yarıyıl üst üste öğrenim katkı payını ödemeyen veya ders kaydını yenilemeyen öğrencilerin kaydı silinir.

             (4) Belirlenen süreler içinde kayıt yenileme işlemini ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler o yarıyılda derslere devam edemezler ve hiçbir tür sınava alınmazlar.

             (5) Kayıt yenilenmemesi nedeniyle geçen süreler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

             (6) Haklı ve geçerli sebep olmadıkça öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini bizzat kendileri yapmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

             Eğitim-öğretim şekli ve dili

             MADDE 7 – (1) Eğitim ve öğretim; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Acil Müdahale ve İlk Yardım gibi zorunlu genel dersler dışında Dönem I, II ve III’te ders kurulları, Dönem IV, V ve VI’da staj esasına göre yapılır. Dönem VI, eğitim-öğretimin aile hekimliği (intern) dönemidir. Fakültede teorik ve pratik dersler bir bütün olarak değerlendirilir.

             (2) Ders kurulları ve stajlar ile ilgili uygulama esas ve usulleri ile bunlara dair değişiklikler Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

             (3) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Ders kurulları ve staj programları akademik takvimde belirtilir, gereken durumlarda Fakülte Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Rektörlük onayı ile değişiklik yapılabilir.

             (4) Fakültenin eğitim dili Türkçe’dir. Ancak Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı konulması durumunda bazı dersler yabancı dilde yapılır.

             Eğitim-öğretim yılı

             MADDE 8 – (1) Fakültede her eğitim-öğretim yılı (dönem) en az otuziki haftadan ibarettir. Bu süreye dönem sonu sınavları dahil değildir.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 9 – (1) Laboratuar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmalar ve benzeri pratik dersler ile teorik derslere devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumu dönem koordinatörlüğünce takip edilir.

             (2) Teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz devam etmeyen öğrenci ilgili ders kurulunun sınavına alınmaz ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen DVZ notunu alır. Teorik derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen ve mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci ilgili ders kurulunun sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen MEKS notunu alır. Bu nedenle kaybettiği süre azami öğrenim süresi hesabına dahil edilmez.

             (3) Pratik derslerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o dersin veya stajın pratik sınavına alınmaz ve DVZ notu alır. Devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, anabilim dalının imkanları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders ve/veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve DVZ notu alır.

             Yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil muafiyet sınavları

             MADDE 10 – (1)  Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılması durumunda, bu sınıfa kayıt olan öğrenciler ilk yıl hazırlık sınıfında öğrenim görürler.

             (2) Bu öğrencilerden isteyenler yabancı dil muafiyet sınavına girerler. Başarılı olanlar hazırlık sınıfından muaf tutulurlar. Bu sınavın yapılışı, değerlendirmesi ve alınan notun sağlayacağı muafiyetler, Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre yürütülür.

             (3) Yatay geçişle gelen öğrenciler yabancı dil muafiyet sınavında yeterlik gösterememişlerse hazırlık sınıfını okurlar.

             (4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilere bu durumlarını ve başarı notlarını içeren bir belge verilir.

             (5) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, isterlerse ikinci yıl bu sınıfı tekrar edebilirler. İstemezlerse Fakültenin eğitim-öğretim programına devam edebilirler.

             (6) Hazırlık sınıfının süresi, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen sürelere dahil değildir. Hazırlık sınıfına ait süre ve başarı kriterleri Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre belirlenir.

             (7) Zorunlu hazırlık sınıfı açılana kadar, Fakülteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler isterlerse yabancı dil muafiyet sınavına girebilirler. Bu sınavların yapılışı ve sonuçların değerlendirilmesi Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre yürütülür.

             Öğrenim süresi ve ek süreler

             MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim-öğretimin normal süresi altı yıldır.

             (2) Fakültede öğrenciler eğitim-öğrenimlerini azami dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar.

             (3) Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir nedeni olmadan, bu süreler içerisinde eğitim-öğretimlerini tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin Fakülte ile ilişiği kesilir. Eğitim süresinin hesaplanmasında öğrencinin Fakülteye ilk kesin kayıt yaptırdığı tarih; gün, ay, yıl olarak esas alınır.

             (4) Dokuz yıllık eğitim-öğretim süresi sonunda, Dönem VI’da; aile hekimliği, internlik gibi stajlardan başarısız olunan staj sayısının beşten fazla olması halinde öğrenciye, bir eğitim-öğretim yılı içinde kullanılmak koşuluyla, başarısız olduğu bu stajları birer kez tekrar hakkı verilir. Bu tekrar hakkının kullanılması sonunda başarısız olduğu staj sayısını beş ya da daha aza indirenlere birer kez, tekrar hakkını kullanmadan azami eğitim-öğretim süresi sonunda en fazla beş stajdan başarısız olanlara ise iki eğitim-öğretim yılı içinde kullanılmak üzere ikişer kez stajları tekrar hakları verilir. Üç veya daha az stajdan başarısız olanlara ise sınırsız staj tekrarı hakkı tanınır. Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı stajları tekrar etmeyenler sınırsız olan bu haktan vazgeçmiş sayılarak bu haktan yararlanamazlar ve ilişikleri kesilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar, öğrenim katkı payını ödemeye devam eder, ancak staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

             Yatay geçiş ve intibak

             MADDE 12 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabulü ve intibakı; Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar dahilinde, öğrencinin almış olduğu eğitimin Fakülte eğitim programına uyum ve denkliği hakkında yatay geçiş komisyonunun görüşü alınarak ve daha önceki yükseköğretim kurumunda geçen süreler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen azami eğitim süresinden düşülerek Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

             Genel zorunlu dersler

             MADDE 13 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Türk Dili ile Acil Müdahale ve İlk Yardım dersleri, bağımsız ders olarak okutulur. Bu derslere %70 devam zorunludur.

             (2) Genel zorunlu dersler başarılmadan staj dönemi olan Dönem IV’e başlanmaz. Bu derslerden alınan notlar yeterli/yetersiz şeklinde değerlendirilir ve genel başarı notu ortalamasına katılmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

             Sınav günleri ve şekli

             MADDE 14 – (1) İlan edilen sınav tarihleri en az onbeş gün önceden Dekanlığa bildirilmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

             (2) Teorik derslerin sınavları yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem sözlü; pratik derslerin sınavları yazılı, uygulamalı veya hem yazılı, hem uygulamalı olarak yapılır.

             (3) Öğretim üye ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden ders ve pratikler esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı sınava alabilirler.

             (4) Öğrenciler, sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava zamanında veya sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrenciye, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen EKS notu verilir.

             (5) Sınavlarda kopya yapan veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye 0 (sıfır) puan verilir ve ayrıca hakkında, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

             (6) Genel zorunlu derslerin ara sınavları, dönem sonu ve bütünleme sınavları yıllık sınav programında belirtilir.

             Ders kurulu sınavları

             MADDE 15 – (1) Her ders kurulunun eğitim-öğretiminin sonunda ders kurulu sınavı yapılır. Ders kurulu sınavı, derslerin ders kurulunda yer aldıkları sürelere orantılı sayıda sorudan oluşur. Ders kurulu sınavları dönem koordinatörlerinin gözetim ve denetiminde yapılır.

             Dönem sonu ve bütünleme sınavları

             MADDE 16 – (1)  Dönem sonu sınavları; Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te dönemin sonunda, dönem içinde yer alan ders kurullarının müfredatlarının tümünden sorular hazırlanmak suretiyle yapılan sınavlardır. Dönem sonu sınavlarından ve bütünleme sınavlarından 60 puandan az alan ve bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanan dönem sonu notu 60 puandan az olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Dönem sonu sınavında başarısız olan öğrenciler akademik takvimde yer alan tarihte bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavları sonunda da başarısız olan öğrenciler dönem tekrarı yaparlar.

             Dönem sonu notları 

             MADDE 17 – (1) Dönem sonu notu; Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te dönem sonu sınavlarından veya bütünleme sınavlarından alınan puanın 0,40 ile çarpılarak, ders kurullarında alınan puanların ortalamasının 0,60 ile çarpılarak elde edilen sayıların toplamıdır.

             (2) Dönem IV, V ve VI’da her staj için ayrı ayrı puanlar verilir ve dönem sonu notu bunların ortalaması alınarak belirlenir.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 18 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç yedi gün içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar, dönem koordinatörleri tarafından değerlendirilerek Dekanlık tarafından karara bağlanır.

             Mazeret sınavları

             MADDE 19 – (1) Sınavı izleyen yedi gün içinde başvuruda bulunan ve mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

             (2) Ders kurulu mazeret sınavı, bir defa ve Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

             (3) Dönem sonu genel ve bütünleme sınavları ile staj genel ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavları açılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Değerlendirilmesi

             Puanın harf notuna dönüştürülmesi

             MADDE 20 – (1) Tıp Fakültesi dönem puanlarının harf notuna dönüştürülmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır:

               Puan                                     Not

             90-100                                    AA

             85-89                                      BA

             75-84                                      BB

             70-74                                      CB

             60-69                                      CC

             59 ve aşağısı                            FF

             (2) Ortalamaya katılmayan notlar şöyledir.

             a) YT (yeterli) notu: Genel zorunlu derslerden başarılı.

             b) YZ (yetersiz) notu: Genel zorunlu derslerden başarısız.

             c) DVZ: Mazeretsiz devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

             ç) EKS: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

             d) MEKS: Mazeretli sınava girmedi.

             Mezuniyet notu ve mezuniyet derecesi

             MADDE 21 – (1) Dönem I, Dönem II, Dönem III, Dönem IV, Dönem V ve Dönem VI’nın dönem notları toplamının altıya bölünmesiyle mezuniyet notu hesaplanır. Mezuniyet notunun puan değerinin karşılığındaki mezuniyet derecesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

                                                 Mezuniyet

             Puan                            Derecesi

             85-100                         Pekiyi

             70-84                           İyi

             60-70                           Orta

             Üstün onur mezunları ve onur mezunları

             MADDE 22 – (1) Her yıl Fakülteden mezun olan öğrencilerin mezuniyet notlarına göre sıralamaları yapılır. Birinci ikinci, üçüncü sırada mezun olan öğrenciler üstün onur mezunları, dördüncüden onuncuya kadar sırada mezun olan öğrenciler de onur mezunlarıdır.

             Diplomalar

             MADDE 23 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

             a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması:  Eğitim-öğretim programının Dönem I ve Dönem II derslerini en çok dört yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ayrılmaya karar verdikleri takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadır. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

             b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Kayıt dondurma–izinli sayılma 

             MADDE 24 – (1) Yönetim Kurulu tarafından öğrencinin kayıt dondurmasına ve öğrenime ara vermesine aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeret durumunda bir defada en çok bir yıl için izin verilir:

             a) Öğrencinin Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

             b) Öğrencinin kendisinin veya ailesinin oturduğu yerde doğal afetler meydana gelmiş ve bunun mülki amirlerden alınan belgeyle belgelendirilmiş olması,

             c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da  bunların ağır hastalığında bakacak başka bir kimsenin bulunmaması ve bunun belgelendirilmesi,

             ç) Öğrencinin ailesinin ekonomik durumunda beklenmedik olumsuzlukların ortaya çıktığının belgelenmesi,

             d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmaması,

             e) Öğrencinin herhangi bir sebeple tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması üzerine  askere alınması,

             f) Yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

             (2) Öğrencinin mazeretin ortaya çıkmasından itibaren onbeş gün içerisinde başvurması halinde geçen veya geçecek olan süreler kayıt dondurma süreleri olarak kararlaştırılır.

             (3) Kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

             (4) Kayıt dondurulma ile geçen süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

             Mazeretler

             MADDE 25 – (1) Öğrencilerin her türlü mazereti Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek kabul veya ret edilir. Mazeretlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

             a) İlk beş sınıf öğrencilerinin sınav tarihlerini kapsamayan yedi güne kadar olan kısa süreli raporları, ilgili ders kurulu başkanı veya staj sorumlusu tarafından; yedi günden uzun süreyi kapsayan raporları ve sadece sınav tarihlerini kapsayan raporları ise Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Mazereti kabul edilen öğrenciler, mazeretleri süresince derslere devam edemez ve sınavlara alınmaz.

             b) Öğrencilerin; bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile karşılaşmalar sebebiyle Yönetim Kurulunun kararı ile izinli oldukları süreler devamsızlıktan sayılmaz. Öğrenciler, bu süreler içinde giremedikleri uygulama çalışmalarını telafi ederler ve katılamadıkları sınavlara Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

             Kayıt silme ve sildirme

             MADDE 26 – (1) Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin kaydı silinir.

             a) 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde eğitim-öğretimini tamamlayamamak veya tamamlayamayacağı anlaşılmak,

             b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

             c) Özürsüz olarak süresi içerisinde iki yıl üst üste ders kaydı yaptırmayıp kaydını yenilememek,

             ç) Hastalık nedeniyle eğitimine iki yıl ara vermek zorunda kalıp, bu süre sonunda derslere devam edebileceğini sağlık raporu ile belgeleyememek,

             d) Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine yetkili merci tarafından yapılan inceleme sonucunda, hekimlik yapmasının uygun olmadığına karar verilmek.

             (2) Kendi isteğiyle yazılı olarak başvuranların kaydı silinir.

             Disiplin

             MADDE 27 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanun ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Giyim ve genel görünüş

             MADDE 28 – (1) Öğrenciler; dershane, laboratuar, klinik, poliklinik ve uygulama alanları ile bunların eklentilerinde giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

             Tebligat ve adres bildirme

             MADDE 29 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat Üniversitenin ilgili birimine vermiş olduğu adrese yapılır. Öğrenci adres değişiklerini bir dilekçe ile bildirmek zorundadır.

             (2) Yeni adres bildirimi yapılmadığı için eski adrese tebligat yapılması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Eski öğrencilerin diplomaları

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  2006-2007 eğitim-öğretim yılından önce kayıt olan öğrenciler istekleri halinde diplomalarını Abant İzzet Baysal Üniversitesinden almak üzere başvurabilirler.

             Yürürlük

             MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.