13 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26966

KANUN

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5800                                                                                              Kabul Tarihi: 31/7/2008

             MADDE 1 – 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 2 – 1618 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 3 – 1618 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 27 – Bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymayan seyahat acentalarına Bakanlıkça aşağıda belirtilen cezalar uygulanır.

             a) İdarî para cezaları ve bu cezaların uygulanacağı durumlar aşağıda belirtilmiştir:

             1 - Bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (f) bendinin ihlali halinde binbeşyüz Yeni Türk Lirası.

             2 - Bu Kanunun; 7, 17, 19 veya 21 inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde bin Yeni Türk Lirası.

             3 - Bu Kanunda belirtilen veya Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi halinde ikibin Yeni Türk Lirası.

             4 - Bu maddede belirtilen fiiller dışında, bu Kanun hükümlerine uymayan seyahat acentaları, durumu düzeltmeleri veya bir daha mevzuata aykırı davranmamaları konusunda Bakanlıkça uyarılır. Uyarıya rağmen otuz gün içerisinde gerekli düzeltmelerin yapılmaması veya bir yıl içerisinde uyarmayı gerektiren aynı veya başka fiil veya fiillerin tespiti halinde bin Yeni Türk Lirası.

             b) Seyahat acentası işletmesi belgesi aşağıdaki hallerde iptal edilir:

             1 - Bu Kanunun 12 nci maddesi hükümleri uyarınca zorunlu sigortanın yaptırılmaması.

             2 - Seyahat acentasının belge almaya esas niteliklerini kaybettiğinin veya bu Kanunda yer almayan faaliyetlerde bulunduğunun tespiti.

             3 - Bu Kanunun 10 uncu maddesinin (b) veya (e) bendini ihlal eden bir fiilin tespiti.

             Bu madde uyarınca işletme belgesi iptal olunan seyahat acentalarının isimleri veya iltibasa yol açacak bir isim hiçbir seyahat acentasına yeniden verilemez. Birlikçe geçici ve uzun süreli üyelikten çıkarma cezası verilen seyahat acentalarının belgeleri, fiilleri bu maddenin (b) bendi uyarınca bir cezayı gerektirmiyorsa, geçici men süresince iptal edilir."

             MADDE 4 – 1618 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Birlik gerekli görülen yerlerde merkeze bağlı şubeler açabilir. Yönetim Kurulu, merkeze bağlı şube bürosunun kadroları ile şube müdürünü tespit ve tayin eder."

             MADDE 5 – 1618 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 27 nci maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendine göre bir yıl içinde üç kez idari para cezası almak suretiyle işletme belgesi iptal edilenlerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde talepte bulunmaları halinde işletme belgeleri ihya edilir."

             MADDE 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/8/2008