13 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26966

YÖNETMELİK

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR BAKANLIĞI AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI KUTLAMA

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 2/7/1988 tarihli ve 19860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Bakanlığı Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.