13 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26966

YÖNETMELİK

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkârlar ile bunların örgütlerinde yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ile çalışma ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi için yapılan Ahilik Haftası kutlamalarının usul ve esaslarını belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile kutlamaların merkezi olan Kırşehir’de ve ülke genelinde gerçekleştirilecek Ahilik Haftası kutlamalarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14/B maddesi ile 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,

             b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             c) Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu,

             ç) Kurul: Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunu,

             d) Komite: Ahilik İl Kutlama Komitelerini,

             e) TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,

             f) TESKOMB: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğini,

             g) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ahilik Kutlamaları ve Düzenlenecek Faaliyetler

             Ahilik kutlamaları

             MADDE 5 – (1) Ahilik Haftası kutlamaları her yıl Ekim ayının ikinci Pazartesi günü başlar ve yedi gün sürer.

             (2) Kutlamaların zamanı ve süresi, gerekli görülen hallerde Kurulun teklifi ve Bakan onayı ile değiştirilir.

             (3) Kutlamalar tüm illerde, valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ve üye odalar, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin katılımlarıyla yapılır.

             (4) Kırşehir ili kutlamaların merkezi olup, burada Kurul tarafından belirlenecek resmi kutlama programı uygulanır. Buradaki kutlamalara diğer illerdeki esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerinin temsilcileri de katılır.

             (5) Bayramlar, mahalli kurtuluş günleri, festivaller, şenlikler ve benzeri etkinliklerin bu tarihe rastlaması halinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, kutlama faaliyetleri birlikte gerçekleştirilebilir.

             Düzenlenecek faaliyetler

             MADDE 6 – (1) Kırşehir’deki kutlamalar Kurul tarafından belirlenecek resmi kutlama programı dâhilinde yapılır.

             (2) Kırşehir ili dışındaki illerde; valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, TESK’e üye esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ve üye odalar, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatifleri ve ahilik konusunda inceleme araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan dernek ve vakıflar tarafından;

             a) Fuar, kermes, sergi, ikram ve benzeri faaliyetler,

             b) Konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi bilimsel toplantılar,

             c) Resim, şiir, kompozisyon ve benzeri yarışmalar,

             ç) Film, video gösterileri, tiyatro oyunları ve müzik dinletileri,

             düzenlenir.

             Kutlama giderleri

             MADDE 7 – (1) Kırşehir’de yapılacak kutlamaların giderleri; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile TESK bünyesinde kurulan Mesleki Eğitim Fonu gelirlerinden karşılanır.

             (2) Kırşehir’deki kutlamalara ilişkin bütçe Kurul tarafından yapılır. Kurul, bütçe gelir ve giderlerinden Bakana karşı sorumludur. Harcamalar, birisi TESK üyesi olmak üzere Kurul üyeleri arasından seçilecek beş kişiden oluşan bir komite tarafından gerçekleştirilir. Komitenin Başkanı, Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürüdür.

             (3) Kurulun bu Yönetmelik kapsamında yapacağı çalışmalarla ilgili giderler, bu bütçeden karşılanır.

             (4) İllerde yapılacak kutlamaların giderleri, başta kutlamanın yapılacağı ildeki esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşları, TOBB’a üye odalar ve TESKOMB’a bağlı esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri olmak üzere; il kutlama komitesinde yer alan kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır.

             (5) Kutlama giderlerinin karşılanmasında yerel yönetimler ile kişi ve kuruluşlarca yapılacak ayni ve nakdi bağışlardan ve sponsorlardan da yararlanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu

ve Ahilik İl Komiteleri Oluşumu ve Görevleri

             Ahilik kutlamaları merkez yürütme kurulu

             MADDE 8 – (1) Kutlamalar için; Bakanlıkta Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu, illerde Ahilik İl Kutlama Komiteleri kurulur.

             (2) Kurul; Bakan veya görevlendireceği yetkili temsilcinin Başkanlığında, Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü ile İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Kırşehir Valiliği, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, TOBB, TESK ve TESKOMB temsilcilerinden oluşur.

             (3) Kurula; Başkanın uygun görmesi halinde, kurulda yer almayan kurum ve kuruluşların temsilcileri de katılabilir.

             (4) Kurulun sekretaryasını Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü yürütür.

             Kurulun görevleri

             MADDE 9 – (1) Kurul; Aralık, Mart ve Haziran aylarında olmak üzere, yılda üç defa Bakanlığın belirleyeceği yerde toplanır. Kurul gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir.

             (2) Kurul aşağıda sayılan görevleri yerine getirir.

             a) Bir önceki yıl gerçekleştirilen kutlamaları değerlendirmek,

             b) Kırşehir’de yapılacak resmi kutlama faaliyetlerini Ahilik geleneğine ve günümüz şartlarına uygun bir şekilde belirlemek ve programını yapmak,

             c) Kırşehir dışındaki illerde yapılacak çerçeve kutlama programını hazırlamak, illere göndermek ve illerden gelen programların son şeklini onaylamak,

             ç) Kırşehir’de en az 5 yılda bir Ahilik Şurası düzenlemek,

             d) Kutlamalar ile ilgili haber ve faaliyetleri basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması için gereken çalışmaları yapmak,

             e) Kutlama faaliyetlerinin bütçesini yapmak ve onaylamak.

             İl kutlama komitesi ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Kırşehir’de ve diğer illerde yapılacak kutlamalar için mülki idare amirinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında; belediye başkanı, üniversite rektörü, il sanayi ve ticaret müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatifleri tabi üye olmak üzere, mülki idare amirinin belirleyeceği ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile İl Kutlama Komitesi oluşturulur.

             (2) Komitenin sekretaryasını il sanayi ve ticaret müdürlüğü yürütür.

             (3) Mülki idare amirince uygun görülen bir tarihte toplanan komite aşağıdaki görevleri yerine getirir.

             a) Kurulda alınan kararlar doğrultusunda kutlama faaliyetlerine ilişkin program taslaklarını hazırlayarak Kurula göndermek,

             b) Yapılacak törenlerde görev alacak kurum ve kuruluşlar ile ilgili kişileri belirlemek,

             c) Kutlama faaliyetlerine ilişkin sonuç raporunu kutlamalardan sonra Kurula göndermek.

             (4) İl Kutlama Komitesi, yapılacak kutlama programlarından Kurula karşı sorumludur.

             (5) Kırşehir ilinde yapılacak kutlama programı il kutlama komitesinin görüşü alınarak Kurul tarafından hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.