6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26959

TÜZÜK

Karar Sayısı : 2008/13946

             Ekli “Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 6/3/2008 tarihli ve 954 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                  N. EKREN                                 M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                    Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                             M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet  Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı

        B. ATALAY                              K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                                 F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                             M. M. EKER                                 F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                                V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TÜZÜĞÜNÜN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

 

             MADDE 1 – (1) 15/2/1965 tarihli ve 6/4372 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Futbol Müsabakalarında MüşterekBahisler Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – (1) Danıştay tarafından incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri,Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 – (1) Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.