6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26959

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2008/13911

             Hükümetimiz adına 12 Mayıs 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye’deki Anadolu Kartalı Eğitimleri Süresince Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı Arasında Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 19/6/2008 tarihli ve HUMŞ/623 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                  N. EKREN                                 M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                    Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         B. YILDIRIM                            N. ÇUBUKÇU                             M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                            K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                                 F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                             M. M. EKER                                 F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                                V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE'DEKİ ANADOLU KARTALI EĞİTİMLERİ SÜRESİNCE EV SAHİBİ

ÜLKE TARAFINDAN SAĞLANACAK DESTEK KONUSUNDA TÜRKİYE

CUMHURİYETİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE BİRLEŞİK

ARAP EMİRLİKLERİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARASINDA

MUTABAKAT MUHTIRASI (MOU)

 

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı

ile

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı

             İşbu Mutabakat Muhtırası (MOU)'nda "Katılımcılar" olarak adlandırılacaklardır,

             Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı,

             "Katılımcılar verilecek eğitimle ilgili taktik ve teknik bilgileri aralarında paylaşıp uygun şekilde işbirliğinde bulunacaklardır" hükmünü teyit ederek,

             Anadolu Kartalı Eğitiminin çok uluslu ve ortak bir eğitim olduğunu kabul ederek ve Anadolu Kartalı Eğitimi (bundan sonra "Eğitim" olarak bahsedilecektir) senaryosunu onaylayarak,

             30 Haziran 1989 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı Çerçeve Anlaşması hükümlerini kabul ederek,

             Aşağıda belirtilen hükümlerde mutabakat sağlamışlardır:

 

MADDE 1

Tanımlar

             1. Ev Sahibi Ülke (ESÜ): Bu MOU'da "Ev Sahibi Ülke" terimi Türkiye Cumhuriyeti'ni ifade eder.

             2. Gönderen Ülke (GÜ): Bu MOU'da "Gönderen Ülke" terimi, kendi topraklarının dışına kuvvetlerini gönderen ülkeyi ifade eder. Söz konusu kuvvetler, Eğitimin katılımcıları olup, ESÜ'nün lojistik ve idari desteğinden istifade etme talebinde bulunmuşlardır.

             3. Katılımcılar: Bu MOU'da "Katılımcılar" terimi, Eğitime katılmak üzere kuvvetlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarına intikal ettiren ESÜ'yü ve GÜ'yü ifade eder.

             4. ESÜ Desteği (ESÜD): Eğitime katılmak üzere, ESÜ tarafından GÜ'ye verilen sivil ve askeri yardımı ifade eden bir terimdir. Bu MOU'da açıklandığı üzere, ESÜD, GÜ Personelinin ESÜ'nün topraklarına girişiyle birlikte verilmeye başlanacak ve söz konusu personel ESÜ'nün topraklarını terk edinceye kadar sürdürülecektir.

             5. Eğitim İrtibat Yetkilisi: Türk Hava Kuvvetleri, Harekat Başkanlığı, Tatbikatlar Şube.

             6. Eğitime Katılma Süresi: Eğitim katılım sağlanan tüm dönemleri kapsar.

 

MADDE 2

Kapsam

             Bu MOU'da, Eğitimin icra edileceği dönemlerde GÜ'ye verilecek olan ESÜD'e ilişkin usuller belirtilmiştir. Bu MOU'nun kapsamı dışındaki ilave acil destek talepleri, ESÜ ve GÜ arasında ayrıca görüşülecek ve işleme tabi tutulacaktır.

 

MADDE 3

Mali Hususlar

             1. Genel Hususlar:

             a. Kamu sektöründen veya sivil piyasadan temin edilecek olan mal ve hizmetler GÜ'nün imzaladığı sözleşme vasıtasıyla işleme tabi tutulacaktır. ESÜ, söz konusu sözleşmenin yapılmasında her şekilde tarafsız kalacak, ancak, gerekli olduğunda, GÜ'nün makamlarıyla yerel yüklenicileri bir araya getirmek üzere koordinasyon görevini üstlenecektir.

             b. GÜ, ESÜ'nün sağladığı mal ve hizmetlerin sarf oranını hesaplamak için ESÜ'nün belirlediği mevkilerde ölçüm ve kontrol cihazlarının kurulumunu yapabilir. Ancak bunun için Eğitimin bitiminde GÜ'nün bu gibi cihazları söz konusu mevkilerden almaları ve tesisi orijinal durumunda bırakmaları gerekir. Aksi halde, ESÜ'nün beyan ettiği mal ve hizmet sarf oranları geçerli olacaktır.

             c. GÜ personelinin şahsi nedenlerle satın aldığı mal ve hizmetler, Katma Değer Vergilerine (KDV) tabidir.

             2. Mali Sorumluluklar:

             GÜ, sadece temin edilen mal ve hizmetlerden sorumlu olacaktır. Ancak;

             a. Aşağıdaki hizmetlerden ücret alınmayacaktır:

             (1) Askeri tesislerde verilen, diş tedavisi de dahil, acil hasta bakım ve tedavi hizmetleri,

             (2) İlk hat bakımı için gerektiğinde acil yardım,

             (3) Askeri iletişim hatlarıyla muhabere,

             (4) Eğitim esnasında GÜ personelinin karadan ulaşımı.

             amacıyla imkanlar elverdiği ölçüde askeri araçların kullanılması.

             b. Aşağıda belirtilen mal ve hizmetlerin kişisel kullanım masrafları temin edildikleri anda, nakit olarak ödenecektir.

             (1) İaşe, ibate ve konaklama,

             (2) Özel telefon konuşmaları ve posta hizmetleri,

             c. Aşağıda belirtilen mal ve hizmetler geri ödeme esasına göre sağlanacaktır:

             (1) Askeri santralden yapılacak uzak mesafe resmi telefon konuşmaları ve telgraf hizmetleri,

             (2) Madde 2.a (1)'de belirtilenlerin dışındaki sağlık hizmetleri,

             (3) Madde 2.a (4)'de belirtilenlerin dışındaki ESÜ araçlarından istifade etme,

             (4) Kıyafet ve özel teçhizat temini,

             (5) Madde 2.a (2)'de belirtilenin dışındaki ameli işlerin veya bakım hizmetlerinin yanı sıra teçhizat, yedek parça ve sarf malzemeleri tedariki,

             (6) Eğitimin icra edilmesiyle ilgili olarak GÜ'ye acil durumlarda kredi esasına göre ödünç verilen para.

             d. Bu MOU'nun hükümleri uygulanırken, GÜ, ESÜ'nün tespit ettiği tüm masrafları geri ödemeyi kabul eder.

             3. Geri Ödeme Usulleri:

             a. Tarafların her biri, işbu MOU uyarınca üstlendiği mali sorumluluklarını yerine getirmek üzere ulusal bütçesini ve fonlarını önceden düzenleyecektir.

             b. ESÜD kapsamında sağlanan mal ve hizmetlerin bedeli Eğitim Harekat Emrindeki (OPORD) fiyat listesinde belirtilen rayice tabi olacak ve yürürlükteki ABD Doları üzerinden

hesaplanacaktır. GÜ'nün yapacağı ödeme, bu MOU'nun ilgili fıkralarında açıklanan usule uygun bir zamanda yapılacaktır.

             c. GÜ'nün mal ve hizmet alımına ilişkin olarak kamu veya sivil sektörle yapılan sözleşmeler gereği tabi olunan tüm mali sorumluluklar zamanında yerine getirilecektir.

             d. Eğitim uyarınca GÜ'ye sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin tüm ödemeler ve geri ödemeler, resmi dokümanların ESÜ tarafından GÜ'ye gönderildiği tarihten itibaren 90 gün içinde yapılacaktır. Her Eğitimden sonra, o döneme ait katılım ücreti, söz konusu dönem sonunda ödenecektir.

             e. Geri ödeme, GÜ tarafından Milli Savunma Bakanlığı'nın T.C. Merkez Bankası'ndaki 85 859 001 021 No'lu döviz hesabına "Anadolu Kartalı Eğitimi esnasında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı/bağlı birliği tarafından sağlanan mal ve hizmetler içindir/Ankara-TÜRKİYE" beyanında bulunularak yapılacaktır. Eğitime katılım ücreti ise "Anadolu Kartalı Eğitimi" olarak kaydedilecektir.

             f. Anadolu Kartalı katılım ücreti eğitime katılan her bir hava aracı (uçak, helikopter vb.) başına 25 000 ABD Dolarıdır. Örneğin, Eğitime katılmak için 6 uçakla intikal edip, 4 uçakla görev icra ediliyor ise ücret 100 000 ABD Dolarıdır.

 

MADDE 4

Anlaşmazlıkların Giderilmesi

             Doğrudan ya da dolaylı olarak Eğitim faaliyetlerinden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar ve benzeri olaylar, Yürürlükteki Türk Mevzuatına göre çözümlenecektir.

 

MADDE 5

Disiplin, Yasalar ve Direktifler

             GÜ;

             a. Yürürlükteki Türk Mevzuatı, gelenek ve kullanımlarına saygılı olacaktır.

             b. Eğitim faaliyetleri kapsamında, Türkiye'de kaldıkları süre içerisinde Yasaya dair olası sorunlara ilişkin olarak Türk Mevzuatına bağlı olacaktır.

 

MADDE 6

Gümrük İşlemleri

             1. Gümrük işlemleri Yürürlükteki anlaşma ve aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

             2. GÜ makamları ESÜ'nün askeri yetkilileri kanalıyla gümrük makamlarına Eğitim ile ilgili olarak Türkiye'ye giriş yapacak personelin ve malzemelerin kimliği konusunda bildirimde bulunacaktır. Bu amaçla hazırlanan personel ve malzeme manifestoları, intikalden en az 30 gün önce Türk Hava Kuvvetlerine gönderilecektir. Türk Hava Kuvvetleri manifestoları inceledikten sonra, bunları Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına gönderecektir.

             3. Personel ve malzeme manifestoları ana malzeme kalemleri esasına göre üç nüsha halinde hazırlanacak ve Türkiye'ye giriş noktasında açıklayıcı bilgi notuyla/belgesiyle birlikte Türk Gümrük yetkililerine ibraz edilecektir. Her bir kargo için ayrı manifesto hazırlanacak ve her konteynerin üzerine birliğin adını belirten not iliştirilecektir.

             4. Eğitim esnasında, her İndirme Hava Alanında (APOD) ve İndirme Deniz Limanında (SPOD) gümrük kontrol noktaları tesis edilecektir. ESÜ söz konusu kontrol noktalarında İngilizce konuşan bir Türk İrtibat subayını ve yeterli sayıda gümrük/güvenlik personelini hazır bulundurmakla sorumlu olacaktır. GÜ, intikalden önce gerekli koordinasyon için bu gümrük kontrol noktalarında en az bir temsilciyi görevlendirecektir.

             5. GÜ, Harekat Emrinde (OPORD) belirtilen mühimmata ülkeye girişinde erişim (kontrol) yetkisine sahip olacaktır. Bu mühimmatın nerede, ne zaman ve nasıl kullanılacağına dair hususlar ESÜ ile koordine edilecek ve OPORD'a dahil edilecektir.

             6. ESÜ tarafından ülke içerisinde kalması ya da amaçlar için kullanılması onaylananların ve/veya kaybedilenlerin haricinde, GÜ tarafından Türkiye'ye getirilen tüm malzeme ve teçhizatlar, Eğitimin sonunda ülke dışına çıkarılacaktır. Eğitim için getirilen malzemeler değiş-tokuş yapılamaz, satılamaz ya da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla sivillere verilemez. Aynı kurallar GÜ şahsi malları için de geçerlidir. Eğitim sırasında kullanılan ya da kaybedilen tüketim maddelerinin kayıtları önceden hazırlanacak ve ESÜ TSK makamları tarafından onaylanıp ülkeye girişte kullanılan gümrük bildirgesine ek olarak çıkış noktasında gümrük yetkililerine verilecektir. Kullanılmamış malzemeler, Eğitim sırasında kaybolur ya da hasar görürse, bu durumu tanımlayan resmi bir mektup hazırlanacak ve çıkış noktasında GÜ tarafından gümrük yetkililerine teslim edilecektir.

             7. Acil bir durum halinde, GÜ personeli Eğitim sahasını ya da Türkiye'yi öngörülen tarihten önce terk edebilir. Eğitim sahasını kişisel nedenlerle terk etmesi şart olan personelin pasaportunu ve gümrükten çıkışta ülkenin dışına çıkarılacak TSK malzemeleri için onaylı çıkış gümrük bildirgesini bulundurması gerekir.

             8. Mümkün olduğu taktirde, GÜ Komutanı, ESÜ Komutanına her Eğitimin sonunda Türkiye'de kalması gereken personel listesini verecektir. Bu bağlamda:

             a. Onaylı/mühürlü ve geçerli bir pasaportu olanlar, Eğitim sonrasında Türkiye'de kalabilirler.

             b. Hastalık, kaza ve benzeri nedenlerle, Türkiye'de kalması gereken personel, şahsen tedavi edilecek ve kendi masraflarını karşılamak kaydıyla ve zorunlu kalış nedeni ortadan kalkınca ülkesine geri gönderilecektir.

 

MADDE 7

Güvenlik

             1. GÜ, ESÜ'nün izni olmaksızın, Eğitim sırasında, söz konusu eğitim başlamadan önce ya da bu eğitim sonrasında ESÜ tarafından malzemelerin ve personelin konuşlandırılması için tahsis edilen bölge ve tesislerde hiçbir yapısal değişiklik yapmayacaktır. İzin verilen değişiklikler ise ancak gerekli tüm çevresel güvenlik ve emniyet tedbirleri tamamen alındıktan sonra gerçekleştirilebilecektir. Eğitimin sona ermesini takiben ilgili tüm alan ve tesisler önceki (asıl) konumuna getirilecektir.

             2. GÜ, ilgili faaliyetler başlamadan üç (3) gün önce APOD, SPOD ve geçici konaklama bölgelerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını teminen ESÜ ile iletişime geçecektir.

             3. Eğitimde görev yapacak personelin, kullanılacak teçhizatın ve mühimmatın güvenliği bakımından, yetkisiz personelin Eğitim sahasına ve/veya destek bölgelerine giriş ve çıkışları yasaklanacak, özel kimlik kartları sadece yetkili personele verilecektir.

             4. GÜ, Türkiye'ye intikal edecek personelin isimlerini, rütbelerini ve kimlik kartı numaralarını içeren listeyi altı nüsha halinde hazırlayacaktır. Bu listenin iki nüshası, intikal edilen Üs'deki ESÜ komutanına verilecektir. Daha sonra Ev Sahibi Üs/Mevzi Komutanı GÜ personeline imzaları karşılığında geçici kimlik kartları verecektir. GÜ personeli ve araçları güvenlik noktalarında ESÜ'nün yetkilileri ve GÜ temsilcileri tarafından kontrol edilecektir.

             5. Eğitime ilişkin olarak personelin, teçhizatın ve mühimmatın emniyetini sağlamak amacıyla:

             a. ESÜ tarafından GÜ personeline bilmeleri faydalı görülen genel güvenlik usulleri ve ulusal kurallar, yasaklar ve gümrük işlemleri hakkında İngilizce brifing verilecektir.

             b. Eğitim ve/veya icra edilecek müşterek faaliyet kapsamında yapacakları ziyaretler esnasında Seçkin Ziyaretçiler (DV) için mihmandar subaylar görevlendirilecektir. Yapılacak ziyaretin içeriği, kapsamı ve katılımcıları GÜ tarafından ESÜ'nün yetkililerine söz konusu faaliyetlere başlanmadan en az üç (3) gün önce bildirilecektir.

             c. ESÜ'nün Eğitim kapsamında GÜ'ye askeri ulaşım imkanı sağlaması durumunda, ESÜ'nün yetkilileri GÜ'nün ulaşım faaliyetleri sırasında yeterli olacak kuvvet koruma tedbirleri uygulayacaktır.

             6. Eğer GÜ personeli güvenliği zedeleyici veya istihbarat toplama amaçlı faaliyette bulunursa, o personelin Eğitim iptal edilerek, kişi ülkesine geri gönderilir ve hakkında yasal işlem uygulanır.

             7. GÜ personelinin MOU'da belirtilen kısıtlara riayet etmemesi ve bu riayetsizliğin MOU'da işaret olunan kişisel disiplin ve ceza düzenlemeleri dışında bir nitelik arz etmesi, bu kapsamda Türkiye'nin ulusal güvenliğini ihlal nitelikli Milletlerarası Hukuk muhtevasında kalacak bir nitelik taşıması durumunda, ihlalin yetkili merciler tarafından tespiti ile yetkili katılımcı ülke merciine bildirimi sağlanacaktır. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Anadolu Kartalı K.lığı tarafından eğitimleri durdurulacak ve katılımcı ülkeden makul bir süre içinde Türkiye'yi terk etmesi istenecektir. Bu durumda eğitim tamamlanmış gibi ücret alınır ve diğer katılımcı ülke mali sorumlulukları yerine getirilecektir. Bunun haricinde şahsi disiplin konularında ilgili personel gönderilecektir.

 

MADDE 8

Tıbbi Destek

             1. GÜ'nün sınırlı tıbbi destek kabiliyeti dikkate alınacak ve ESÜ'nün bu alandaki olanaklarından özellikle de intikal, geri intikal ve Eğitim safhalarında meydana gelebilecek acil durumlarda derhal istifade edilecektir. Bu amaçla, GÜ, askeri tesislerde ESÜ'nün muadili personeline sunulan tıbbi ve diş tedavi ilk yardım desteğinden, tıbbi tahliyeden önce ilgili personelin sağlık durumunun stabilizasyonu da dahil olmak üzere, istifade ettirilecektir.

             2. ESÜ geçici sağlık tesislerinin kurulmasında GÜ'ye yardımcı olacak ve bu tesislerde yeterince sağlanamayacak nitelikteki diğer hizmetleri verecektir. Bu bağlamda:           

             a. ESÜ'nün askeri hastanelerinde sunulan herhangi bir acil tıbbi ilk yardım için ödeme talep edilmeyecektir. İlk yardım dışında protez, göz lensi gibi tıbbi hizmetlerin bedeli silahlı kuvvetlerden veya sivil kaynaklardan temin edilmiş olup olmamalarına bakılmaksızın GÜ tarafından ödenecektir. Bu gibi tedavilerin masrafı ESÜ personeli için uygulanan rayice göre tespit edilecektir.

             b. Ticari kaynaklardan temin edilen kan ve benzeri ürünler ile diğer tıbbi malzemelerin/teçhizatın ve hizmetlerin bedeli GÜ tarafından söz konusu hizmetleri sunan teşkilatla yapılacak anlaşmaya uygun şekilde, zamanında ödenecektir.

             c. Acil durumlarda tıbbi tahliye (MEDEVAC) uçağının yaralıları taşıyabilmesi için aşağıda belirtilenler, teknik açıdan mümkün olduğu ölçüde gerçekleştirilecektir;

             (1) Yaralıların nakli için uçağın olay yerine, hastanelere ve yakıt ikmal sahalarına iniş ve kalkış yapmasına müsaade verilecektir.

             (2) Şayet gerekiyorsa ESÜ'den bir MEDEVAC helikopteri, ücreti geri ödenmek üzere, kiralanabilecektir.

             (3) GÜ, Türkiye'ye getireceği tüm personelin sağlık muayenesinden geçirilip aşı olmalarını sağlayacaktır.

 

MADDE 9

Çevresel Koruma

             ESÜ çevrenin korunmasına ilişkin usuller hakkında GÜ'ye brifing sunacaktır. GÜ, ESÜ'nün bu konuda uygulatacağı usullere riayet edecektir. Çevresel korumaya ilişkin Türk Hukuku geçerli olacaktır.

 

MADDE 10

Haritalar, Krokiler, Fotoğraflar ve Keşif Faaliyetleri

             1. Eğitime katılan GÜ'nün ihtiyaç duyacağı haritalar, krokiler ve hava fotoğraflarının ölçekleri ve miktarları planlama görüşmelerinde tespit edilip planlama belgelemesine veya OPORD'a (HAREKAT EMRİNE) dahil edilecektir. ESÜ bu ihtiyaçları imkan ve kabiliyetleri dahilinde ve yürürlükteki yasal mevzuatı uyarınca karşılayacaktır. Bu amaçla;

             a. GÜ haritaları teslim alma müsaadesi verilmiş olan personelin isimlerini Eğitim başlamadan önce ESÜ'ye bildirecektir. Haritalar, planlar ve krokiler söz konusu personele belge karşılığında verilecek olup, Eğitimin son gününden önceki bir tarihte aynı belge ibraz edilerek teslim alınacaktır,

             b. Haritalar, krokiler ve hava fotoğrafları titizlikle korunacak, tahrif edilmeyecek ya da kesilmeyecek, hasar görmüş olsalar da mevcut şekliyle ESÜ temsilcisine iade edilecektir.

             2. GÜ, ESÜ müsaade vermediği taktirde, Türk Topraklarının üzerinde havadan fotoğraf çekimi yapamayacaktır.

 

MADDE 11

NATO Boru Hattı

             GÜ'ye Eğitim süresince NATO boru hattını kullanma müsaadesi verilmeyecektir. ESÜ'nün askeri olanaklarının eğitimin icra edileceği bölgede yetersiz olması halinde, GÜ'nün yakıt ihtiyaçları GÜ ile özel sektör arasında yapılacak sözleşmeler uyarınca karşılanacaktır.

 

MADDE 12

Personeli İlgilendiren Hükümler

             1. Eğitim sırasında, askeri araç sürücüleri, ulusal veya uluslararası sürücü belgeleriyle birlikte askeri sürücü belgelerini yanlarında bulunduracaklardır. Araçların tümünün mali sorumluluk sigortaları, GÜ tarafından yaptırılacak ve bu sigorta belgeleri seyir esnasında araçlarda bulundurulacaktır.

             2. Tüm askeri araç sürücüleri, Türk askeri araçlarının tabi olduğu trafik kurallarına, sınırlamalarına ve kısıtlamalarına uygun hareket edecektir.

 

MADDE 13

İstihbarat

             1. Eğitim sırasında GÜ tarafından kullanılan "Gizli" veya daha yüksek gizlilik derecesine haiz tüm dokümanların imhası için ESÜ tesisleri kullanılacaktır.

             2. GÜ, Eğitimin başlamasından en az on beş (15) gün önce ESÜ'den, OPORD'ta belirtildiği gibi PHOTOEX hariç olmak üzere fotoğraf, TV veya video filmi çekmek için izin isteyecektir.

             3. Eğitimin planlanması ve gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak karşılıklı değişimi yapılan veya üretilen tüm gizlilik dereceli bilgiler, Mevcut anlaşmaya uygun olacak şekilde kullanılacak, gönderilecek, saklanacak, muamele görecek ve korunacaktır.

             4. Eğitim sırasında ESÜ tarafından sağlanan ve GÜ tarafından kullanılan "Gizli" veya daha yüksek gizlilik dereceli olan tüm dokümanlar, sadece eğitime ilişkin amaçlar çerçevesinde kullanılacak ve eğitimin sonunda imha edilmek üzere onaylı bir alındı belgesiyle birlikte ESÜ yetkililerine gönderilecektir.

             5. Taraflardan her biri, bu Maddedeki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olacak yetkili bir personel belirleyecektir.

             6. Eğitime Katılanlardan herhangi birine ESÜ tarafından sağlanan gizlilik dereceli bilgiler, ESÜ'nün önceden onayı olmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecektir.

 

MADDE 14

Lojistik

             1. Belirli miktarlardaki JP-8, MOGAS, dizel ve likit/gaz oksijen/nitrojen, hidrolik gibi ürünler ve Eğitim sırasında bu ürünlerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek diğer ek ihtiyaçlar, ESÜ'nün askeri imkanları çerçevesinde karşılanacaktır.

             a. Bu hizmetler için Form HKF-746 A düzenlenecektir. Eğitimin bitiminde, ESÜ tarafından bu hizmetlere ilişkin olarak düzenlenecek fatura, GÜ'nün Ankara'daki Askeri Ataşeliğine iletilecektir. GÜ, fatura tutarını, fatura üzerinde belirtilen hesaba faturanın ilgili askeri ataşeliğine iletildiği tarihten itibaren 30 gün içinde geri ödeyecektir.

             b. Yukarıda belirtilen bu ihtiyaçlar ESÜ'nün askeri imkanları dahilinde karşılanamazsa, bu ihtiyaçların sivil kaynaklardan karşılanabilmesi için gerekli koordinasyon sağlanacaktır. Bu tür bir durumda, ESÜ'nün askeri makamları, sivil sektörle imzalanacak olan herhangi bir sözleşmeye taraf olmayacaktır.

             2. Havadan Havaya Yakıt İkmalinin (AAR) yapılması halinde, tanker pilotu uçuş sırasında ikmali yapılan yakıt miktarını onaylayacak ve iniş sonrasında kendisi tarafından doldurulacak olan Form HKF-2711'i alıcı uçağın indiği üsse faks vasıtasıyla gönderecektir. GÜ, bu formu asıl form olarak kabul edecek ve 5 nüshasını onaylayacaktır. Bunlardan iki nüsha, geri ödeme için, intikal edilen Üs Komutanlığı tarafından Hava Lojistik Komutanlığına gönderilecektir.

             3. GÜ:

             a. İntikal birimine sağlanacak olan genel lojistik desteğinden sorumlu olacak,

             b. ESÜ'den ithal veya ihraç edilecek olan malzemelerin gümrük usullerine riayet etme yükümlülüğünü yerine getirecek,

             c. Yapılan anlaşma çerçevesinde, ESÜ Desteği kapsamında askeri kaynaklardan veya sivil yüklenicilerden temin edilen mal veya hizmetlerin ödemesini yapacaktır.

             4. ESÜ:

             a. Doldurma pompaları, yakıt depoları, servis istasyonları ve soğutma istasyonları da dahil olmak üzere tüm petrol tesislerinde yeterli sayıda teknik personel sağlayacak ve GÜ teknik personeli için çalışma alanları sağlayacaktır (durumun gerektirmesi halinde GÜ aynı zamanda bu personele destek sağlayacaktır),      

             b. İntikali yapılmış olan yakıt ikmal araçları için park alanı sağlayacaktır,

             c. Atık yakıt, petrol ve hidrolik sıvıların imhası için önlem alacaktır,

             d. Uygulanabilen dokümanlarda ve OPORD'da miktarları ve özellikleri belirtilen mühimmatın GÜ tarafından ülkeye sokulmasına izin verecektir.

 

MADDE 15

Hareket ve Ulaştırma

             1. ESÜ aşağıdakileri yerine getirecektir:

             a. GÜ'yü, Eğitim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler sırasında ulaştırma hizmetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesinde destekleyecek,

             b. Araçların temizliği ve bakımı için gerekli olan kuruluşların sağlanmasında destek verecek,

             c. Araçların kullanımı için gerekli olan malzemeler için araç park alanları ve saklama alanları tahsis edecek,

             d. Kullanım dışı araçların çekilmesine (gerekliyse) yardım edecektir.

             2. GÜ sivil tedarikçilerden temin edilen ulaştırma hizmetlerinin yerine getirilmesinden kaynaklanabilecek olan mali yükümlülükleri yerine getirecektir.

 

MADDE 16

Halkla İlişkiler

             1. ESÜ, özel dikkat gerektiren ulusal ve askeri konularla ilgili olarak, GÜ'yü önceden bilgilendirecektir. ESÜ değerleri, kritik konular, askeri faaliyetler ve benzeri konuları kapsayan bilgilerin gizliliği sağlanacaktır.

             2. ESÜ, basın toplantıları, ziyaretler ve kamuya açık faaliyetlerle ilgili tüm talepleri GÜ'nün Halkla İlişkiler Ofisi'ne bildirecektir.

             3. Eğitime ilişkin gerekli duyuru ve bildiriler, intikal başlamadan önce, ESÜ'nün askeri makamları tarafından sivil kuruluşlar ve hükümet kuruluşlarına (Vali, Belediye Başkanı, Jandarma, Türk Polisi v.b.) bildirilecektir.

 

MADDE 17

Muhabere

             1. GÜ tarafından eğitimde kullanılmak üzere getirilen tüm MEBS malzemelerini ve teçhizatını içeren ayrıntılı liste (ad, tip, model, kullanım amacı, miktar) Türk Genelkurmay Başkanlığı (TGB)'na iletilecektir.

             2. GÜ'nün getireceği Mobil Kara Telsizlerinin (LMR), taşınabilir Uydu ve kripto cihazları ile faks cihaz ve teçhizatının kullanılması hususunda TGB'nin izni gerekmektedir.

             3. Cep telefonları üs içerisinde ESÜ tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kullanılabilecektir. Cep telefonu kullanımının yasak olduğu bölgeler için ESÜ tarafından gerekli işaretleme yapılacaktır.

             4. ESÜ, üs tesislerine ait numaraları ve önemli telefon numaralarını içeren, İngilizce olarak hazırlanacak olan telefon rehberi'ni GÜ'ye verecektir.

             5. GÜ, muhabere ihtiyacının karşılanması maksadıyla, hazırlanan sabit mesaj biçiminin kullanılması ve muhabere sisteminin buna olanak tanıması halinde, üssün Muhabere Merkezinden istifade edebilecektir.

             6. GÜ tarafından kullanılacak tüm MEBS sistemlerine yönelik frekans talepleri, teknik anlaşmalarda açıkça belirtilecek ve eğitim başlamadan en az altmış gün önce, onay için ESÜ Eğitim Harekat Koordinasyon Dairesi aracılığıyla TGB'ne bildirilecektir. Tahsis edilen frekanslar, TGB onayının alınmasını takiben, Eğitim Planı içerisinde yayınlanacaktır.

             7. Eğitim için GÜ'ye tahsis edilen frekanslar, teknik parametreler (randıman gücü, bant genişliği, emisyon tipi, istasyon tipi, vb.) uyarınca, tahsis sırasında belirlenen süre içerisinde ve tahsis edilen bölgede kullanılacaktır.

             8. GÜ tarafından kullanılan elektromanyetik yayın cihazları, üs içinde veya dışında, Türk MEBS sistemlerini olumsuz etkilemeyecektir. Tahsis edilen frekansların olumsuz etkilendiğinin tespit edilmesi halinde, GÜ tarafından kullanılan MEBS cihazlarının kullanımı durdurulacak olup, sözü edilen olumsuz etki derhal ESÜ'ye bildirilecektir.

             9. Gerekli olan uzun mesafe kiralık hat devrelerinin açılmasına ilişkin çalışmalar, Milli Uzun Hat Teşkilatı (NALLA) esaslarına göre koordine edilecektir. Söz konusu kiralık hatların kullanım bedeli, GÜ tarafından, hizmetin satın alındığı Telekom şirketine ödenecektir. ESÜ; GÜ'nün uzun mesafe kiralık hat devre gereksinimlerinin karşılanması maksadıyla Telekom şirketi ile koordinasyon sağlanması için gerekli desteği sağlayacaktır.

             10. Eğitim sırasında kullanılacak olan gerekli COMSEC (Muhabere Güvenliği) teçhizatı ile KRİPTO KEYMAT malzemeleri, GÜ'nün kendisi tarafından temin edilecektir.

 

MADDE 18

Komuta ve Kontrol

             ESÜ, GÜ'yü desteklemek ve gerekli eşgüdümü tesis etmek üzere mümkün olduğunca bir subay/astsubay görevlendirecektir.

MADDE 19

Ülkeye Giriş İzni

             GÜ, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına (İntikal Birlik Komutanlığına bilgi vererek ) bir mesaj göndererek Eğitimde kullanılacak olan personel, uçak, araç ve teçhizat için giriş izni talep edecektir.

             1. Askeri uçak için (diplomatik klerans amacıyla) intikalden 30 gün önce,

             2. Personel ve teçhizat için (gümrük işlemleri için) eğitimden 30 gün önce (T.C. Genelkurmay Bşk.lığı, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına sırası geldiğinde bilgi verecektir),

             3. Personel için (üsse giriş amacıyla) eğitimden 15 gün önce giriş izni isteyecektir.

 

MADDE 20

Anlaşmazlıkların Çözümü

             1. Bu MOU'nun hükümleri, ESÜ'nün yasalarına ve yürürlükte olan uluslararası ve ikili anlaşmalara (örneğin Mevcut anlaşmaya) aykırı olacak şekilde yorumlanamaz. Bu MOU'nun hükümleriyle ilgili olarak doğabilecek anlaşmazlıklar, herhangi bir üçüncü ülkenin, kurumun, veya milli ya da uluslararası mahkemenin hakemliğine başvurmadan, Taraflar arasında çözümlenecektir. Taraflar; uyuşmazlıkların çözümü esnasında, bu MOU çerçevesinde belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecektir.

             2. Taraflar, bu MOU'da özellikle belirtilmemiş olan tüm konuların, duruma göre Mevcut anlaşmanın şart ve hükümlerine göre ele alınacağını kabul eder.

 

MADDE 21

Gözden Geçirme, Yürürlük Süresi ve Sona Erdirme

             İşbu MOU, Taraflarca imzalandıktan sonra, iki tarafın hukuki usullerine uygun olarak onaylandığını bildiren notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

             Tarafların karşılıklı mutabakatına tabi olarak, işbu MOU'daki önemli değişiklikler EK'ler halinde yayımlanacaktır. İmzadan sonra, ihtiyaçlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan ve çok büyük önem arz etmeyen tüm ek veya iptaller, diğer tarafa mümkün olduğunca çabuk bildirilecektir. Üzerinde mutabık kalınan değişiklik ve gözden geçirmeler, bu maddede belirtilen usuller uyarınca MOU'nun yürürlüğe girmesini takiben geçerli olacaktır.

             İşbu MOU, Eğitim ile bağlantılı tüm etkinliklerle geri ödemeler tamamlanıncaya dek geçerli kalacaktır.

             İşbu MOU, Eğitimin dışında kalıcı bir etkiye sahip olmayacaktır. Ancak, adli ve mali konulardaki sorunlar çözümleninceye kadar bu MOU hükümleri yürürlükte kalacaktır.

 

MADDE 22

Metin ve İmza

             İşbu MOU İngilizce olarak iki asıl nüsha halinde imzalanmıştır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENELKURMAY

BAŞKANLIĞI ADINA:

Yer :…………………

Tarih :……/……/20

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ SAVUNMA

BAKANLIĞI ADIN:

Yer :…………………

Tarih :……/……/20

               

Bu andlaşmanınYabancı dillerindeki metinleri 6/8/2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.