6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26959

KANUN

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5794                                                                                                   Kabul Tarihi: 30/7/2008

             MADDE 1 – 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "Yapım işlerinde fiyat farkı

             GEÇİCİ MADDE 2 – 31/5/2008 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılmış yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında kullanılan malzemelerin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına veya ihalenin yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın 1/1/2008 tarihinden sonra yapılan ve yapılacak olan imalatlar için fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir."

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/8/2008