6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26959

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİCİL

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin sicil  amirlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci  maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985  sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Sicil  amirleri

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin sicil  amirleri, ekte yer alan Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

             Sicile  ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Sicile  ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985  sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler 

             MADDE 6 – (1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

             a) 2/11/2000 tarihli ve 24218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sicil Yönetmeliği,

             b) 11/5/1992 tarihli ve 21225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği,

             c) 19/11/1999 tarihli ve 23881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği.

             Geçici hükümler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5502  sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre devredilen  kurumların kadrolarında olup,  bu Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna ihdas edilen kadrolar arasında sayılmayan unvanlarda bulunan personelin sicil amirleri,  fiilen görev yaptıkları birimlerin sıralı sicil  amirleridir.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız