5 Ağustos 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26958

YÖNETMELİK

             Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesine bağlı Kastamonu Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetimini, organlarını çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesine bağlı Kastamonu Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (KASÜSEM): Kastamonu Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             d) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; faaliyet alanlarına giren konularda sürekli eğitim programları düzenlemek ve bu yolla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve ülke kalkınmasına hizmet vermektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez; kamu, özel sektör ve uluslar arası kurum, kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslar arası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve eğitim programları planlar ve düzenler. Üniversitenin birimlerinde bu amaçla yürütülen her türlü faaliyetin koordinasyonunu sağlar. Amaçları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmek için; yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, sözleşmeli seminerler ve konferanslar düzenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından, Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Merkez Müdürü; Merkezi temsil eder ve Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği hedef ve ilkeler doğrultusunda Merkezi yönetir. Merkezin akademik, idari, malî ve teknik yönden işleyişini planlayarak; kamu ve özel kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar. Her yıl sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar ve Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

             (3) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili konularda Merkez Müdürünün vereceği işleri yapar ve kurulların toplantılarına katılır. Merkez Müdürü, kısa süreli ayrılışlarında vekaleti yardımcılarından birine bırakır. Bu vekâlet altı aydan fazla sürerse ya da Merkez Müdürü başka bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılırsa, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, yardımcıları ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitenin tam gün çalışan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreli olarak görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

             (2) Merkez Yönetim Kurulunda görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan fazla süreyle görevlendirilen üyeler yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

             (3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında en az ayda bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

             (4) Merkez Yönetim Kurulu; Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır, Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini konularında Merkez Müdürünün hazırladığı önerileri inceler ve değerlendirir. Sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri ve sertifikalara ilişkin esasları belirler. Merkez Müdürünün yıl sonlarında hazırlayacağı faaliyet raporlarını inceler ve onaylar.

             Merkez danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş kişiden oluşur.

             (2) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunan bir danışma organıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.