5 Ağustos 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26958

YÖNETMELİK

             Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN İZNE TABİ İŞLEMLERİ İLE DOLAYLI PAY

SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(4) Bankaların açacakları şubeleri en az otuz iş günü önceden Kuruma bildirmeleri ve ikinci fıkraya ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla şube açmaları serbesttir. Otuz iş günü süresinin uygulanmasında fiili açılış tarihi dikkate alınır. Açılacağı bildirilen ancak altı ay içinde açılmayan şubelerin bu süre sonunda yeniden açılmalarının gündeme gelmesi halinde Kuruma yeniden başvuruda bulunulur.Açılan şubelerin adresleri, açılış tarihini izleyen onbeş iş günü içinde Kuruma bildirilir.Yapılacak bildirimlere 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair belgenin eklenmesi zorunludur.Bankalar, açacakları şubelere ilişkin ilgili il özel güvenlik komisyonunca öngörülecek güvenlik tedbirlerini alırlar.”

             MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

 

1/11/2006

26333

 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

 

1-

24/7/2007

26592

2-

5/4/2008

26838