5 Ağustos 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26958

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2008/13934

             23 Mayıs 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 17/4/2008 tarihli ve 5755 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 2/7/2008 tarihli ve HUMŞ/721 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                   Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                                N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                             K. TÜZMEN                           N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                           M. A. ŞAHİN                          M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                  Adalet Bakanı                     Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                               K. UNAKITAN                             H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                                 Maliye Bakanı                       Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                   B. YILDIRIM                            M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                                Ulaştırma Bakanı                Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

   M. Z. ÇAĞLAYAN                             M. H.GÜLER                             E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı    Kültür ve Turizm Bakanı            Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR

DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERİ ALANDA EĞİTİM,

TEKNİK VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

 

             Buradan itibaren "Taraflar" şeklinde anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti

             BM Şartı'nın amaçlarına ve ilkelerine bağlılıklarını teyit ederek,

             Her iki tarafın egemenliği temelinde askeri ve güvenlik alanlarında iş birliğini güçlendirmek ve sağlamlaştırmaya yönelik karşılıklı isteklerini gerçekleştirmek için,

             İki devlet arasında yapılan ve 25/2/2001 yılında Ankara'da imzalanan Güvenlik İş Birliği Anlaşmasına bağlılıklarını teyit ederek,

             İki devlet arasında askeri eğitim, teknik ve bilim alanlarında daha fazla iş birliği gerçekleştirmek arzusuyla,

             Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

 

MADDE-I

AMAÇ

             Bu Anlaşmanın amacı, taraflar arasında askeri eğitim, teknik ve bilimsel iş birliği başlatmaktır.

 

MADDE-II

TANIMLAR

             Bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar bu andan itibaren kendilerine atfedilen anlamlara gelecektir:

             1. "Gönderen Devlet", bu Anlaşmanın uygulama amaçları doğrultusunda Kabul Eden Devlete personel, malzeme ve teçhizat gönderen devlet anlamına gelecektir.

             2. "Kabul Eden Devlet", bu Anlaşmanın uygulama amaçları doğrultusunda Gönderen Devlet tarafından gönderilen personel, malzeme ve teçhizatı kabul eden devlet anlamına gelecektir.

             3. "Misafir Personel", bir Tarafın mensubu olup diğer Tarafın topraklarında bulunan ve her iki Tarafın Silahlı Kuvvetleri veya Savunma Bakanlıkları tarafından çıkarılmış askeri kimlik kartlarına sahip askeri/sivil memurlar anlamına gelecektir.

             4. "Bakmakla Yükümlü Olunan Aile Bireyleri", misafir askerî personelin destek için bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocukları anlamına gelecektir.

             5. "Kıdemli Askeri/Sivil Memurlar", misafir personelin, bu Anlaşmanın uygulanması kapsamında diğer tarafın gönderdiği misafir askeri/sivil personelin faaliyetlerine nezaret edecek olan ve her iki Tarafın Silahlı Kuvvetleri veya Savunma Bakanlıkları tarafından çıkarılmış askeri kimlik kartlarına sahip en kıdemli konuk personel anlamına gelecektir.

             6. "Amir/Lider", karargahın veya müfrezenin komutanı veya askeri personelin konuşlandığı kuruluşun amiri anlamına gelecektir.

             7. "Resmi Görev", bu Anlaşmaya veya bu Anlaşmanın hedefleri temelinde yapılacak diğer Anlaşmalara göre belirlenecek görev anlamına gelecektir.

             8. "Resmi Görevle Bağlantılı Suçlar", resmi görev icrası sırasındaki fiiller veya ihmalden doğan, resmi görevden ayrı tutulamayacak suçlar anlamına gelecektir.

             9. "İş Birliği", bu Anlaşmanın uygulama amaçları doğrultusunda üstlenilen faaliyetler anlamına gelecektir.

 

MADDE-III

KAPSAM

             Bu Anlaşma, bu Anlaşmanın uygulanması kapsamında imzalanacak Anlaşmalar, Protokoller ve diğer Teknik Düzenlemeler tarafından belirleneceği üzere, Madde IV'de ve benzer diğer alanlarda personel, malzeme, teçhizat, bilgi ve tecrübe mübadelesinde uygulanacaktır.

 

MADDE-IV

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

             İki taraf arasındaki askeri iş birliği aşağıdaki alanları içerecektir:

             1. Askeri eğitim ve öğretim.

             2. Kara Kuvvetleri arasında iş birliği.

             3. Deniz Kuvvetleri arasında iş birliği.

             4. Hava Kuvvetleri arasında iş birliği.

             5. Askeri eğitim gözlemcileri mübadelesi.

             6. Savunma sanayi alanında iş birliği.

             7. Askeri tarih, askeri arşivler, askeri yayınlar ve müzeler.

             8. İş birliği taraflarca mutabakata varılacak diğer alanları kapsayabilir.

 

MADDE-V

YETKİLİ MAKAMLAR

             Bu Anlaşmanın uygulanmasında yetkili makamlar:

             Türk tarafı: Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı.

             Katar tarafı: Katar Devleti Genelkurmay Başkanlığı.

 

MADDE-VI

İŞ BİRLİĞİ ESASLARI

             1. Taraflar, Anlaşmalar, Protokoller ve diğer Teknik Düzenlemeler yoluyla bu Anlaşmanın uygulama detaylarını belirleyecektir.

             2. Taraflar bu Anlaşmanın Uygulanmasına yönelik ortak faaliyetler için yıllık revizyon hazırlayacaktır. Müşterek faaliyetlere ilişkin Yıllık Uygulama Planları, faaliyetin adı ve kapsamını, yöntemini, icra zamanı ve yerini, icra eden kurumları, mali meseleleri ve diğer detayları içerecektir.

             3. Bu Anlaşma, tarafların karşılıklılık ilkesi hususunda karşılıklı çıkarları ve ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle uygulanacaktır.

             4. Tarafların bu Anlaşma veya bu Anlaşma ile ilgili diğer Anlaşmalar veya Protokoller uyarınca bağış olarak mübadele edeceği, satacağı veya birlikte üreteceği malzeme, teknik bilgi ve dokümanlar, diğer Tarafın önceden onayı alınmadan üçüncü bir ülkeye transfer edilmeyecektir.

             5. Taraflar arasındaki iş birliği her seviyede karşılıklı ziyaretlerle güçlendirilecektir.

 

MADDE-VII

GİZLİLİK DERECELİ BİLGİLERİN KORUNMASI

             1. Taraflardan her biri, diğer Taraftan aldığı gizlilik dereceli bilginin gizliliğine riayet edecektir.

             2. Gizlilik dereceli bilgiler Tarafların önceden yazılı onayı olmadan üçüncü bir ülkenin yönetimlerine, kuruluşlarına ve bireylerine transfer edilmeyecektir.

             3. Kabul Eden Taraf mübadele edilen bilgiye, Gönderen Tarafın verdiğine eşit bir gizlilik derecesi verecek ve korumak için uygun tedbirleri alacaktır.

             4. Gizlilik dereceli bilgilere erişim yetkili kişilerle sınırlandırılacaktır. Gizlilik dereceli bilgilere erişim izni, bu bilgileri sadece resmi onaylı amaçlarla kullanacak belirlenmiş makamlara verilecektir. Gizlilik dereceli bilgilere erişim yapacak kişilerin, uygun bir güvenlik kleransı olacaktır.

             5. Tarafların, mübadele edilmiş gizlilik dereceli bilgilerin korunması ve gizlilik derecesinin kaldırılmasının önlenmesine yönelik sorumlulukları, Taraflarca aksi yönde mutabakata varılmadığı sürece, bu Anlaşmanın sona ermesinden sonra da devam edecektir.

             6. Taraflar bu Anlaşma kapsamında iş birliği alanlarına ilişkin patent haklarına, telif hakkına ve ticari gizliliklere saygılı olacaktır.

 

MADDE-VIII

TARAFLARIN DİĞER ULUSLARARASI ANLAŞMALARDAN

DOĞAN TAAHHÜTLERİ

             Bu Anlaşmanın maddeleri tarafların diğer Uluslararası Anlaşmalardan doğan taahhütlerini etkilemeyecek ve tarafların veya diğer Devletlerin çıkarlarına, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı kullanılmayacaktır.

 

MADDE-IX

HUKUKİ KONULAR

             1. Gönderen Devletin Misafir Personeli ve Yakınları, Kabul Eden Devlette kaldıkları süre boyunca, Kabul Eden Devletin giriş, ikamet ve ayrılma prosedürleri dahil kanun, kural ve düzenlemelerine riayet edecektir. Yargı yetkisi de Kabul Eden Devlete ait olacaktır.

             2. Ancak, ağır cezanın uygulanacağı alanlarda ve ceza Gönderen Devletin yasalarına göre anlaşılamaz ise, her iki ülkenin suç yasalarına dahil olan veya her iki tarafa da uyan yürürlükteki ceza sistemi geçerli olacaktır.

             3. Misafir Personelin faaliyetleri, Kabul Eden Devletin yasalarının ihlal edilmesi durumunda sona erdirilecektir.

MADDE-X

DİSİPLİN İŞLEMLERİ

             1. Gönderen Devlet, Kanunlarının ve Kabul Eden Devlet topraklarında Gönderen Devletin Askeri Hizmet Yasasına tabi olan askeri personel hakkındaki Askeri Hizmet Yasasının disiplin hükümlerini uygulama hakkını saklı tutar. Gönderen Devletin kıdemli subaylarına, kendi askeri disiplin yasalarının hükümleri uyarınca personellerine disiplin tedbirlerini uygulama yetkisi verilmiştir.

             2. Misafir Askeri Personel, Kabul Eden Devletin Silahlı Kuvvetlerinin tüm komuta emirlerine ve talimatlarına riayet edecektir ve Kabul Eden Devlet Gönderen Devletten bir disiplin prosedürünün uygulanmasını talep ederse, Kabul Eden Devlet yazılı olarak ve mümkün olan en kısa sürede uygulanacak tedbirler konusunda bilgilendirilmelidir.

 

MADDE-XI

MİSAFİR PERSONELİN STATÜSÜ VE İDARİ KONULAR

             1. Misafir Askeri Personel, Kabul Eden Devletin topraklarında her türlü siyasi ve istihbarat faaliyeti gerçekleştirmekten kaçınacaktır.

             2. Misafir Personel ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Bireylerinin dokunulmazlık hakkı veya diplomatik ayrıcalıkları olmayacaktır.

             3. Misafir Personele bu Anlaşmada belirtilenler veya belirtilecek olanlar dışında hiçbir görev verilmeyecektir.

             4. Gönderen Devletin askeri personeli görev yerlerinde kendi üniformalarını giyeceklerdir.

             5. Kabul Eden Devlet işbu Anlaşmada belirtilen faaliyetleri yerine getirmek için gereken teçhizatı tedarik edecektir.

 

MADDE-XII

BEKLENMEDİK DURUMLAR

             1. Gönderen Devlet gerekli gördüğünde personelini geri çağırma hakkını saklı tutar. Kabul Eden Devlet, Gönderen Devletin personelinin adli bir ceza alması dışında, ki böyle bir durumda adli cezanın infaz edilmesini müteakiben bu personel geri çekilecektir, talep kendisine ulaşır ulaşmaz gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

             2. Misafir Askerî Personelin veya Bakmakla Yükümlü Olduğu Aile Bireylerinin ölmesi durumunda, Kabul Eden Devlet, Gönderen Devleti bilgilendirecek, naaşı sınırları içindeki en yakın uluslararası havaalanına taşıyacak ve söz konusu taşıma tamamlanana kadar sağlıkla ilgili tüm uygun sağlık koruma tedbirlerini uygulayacaktır.

 

MADDE-XIII

SAĞLIK HİZMETLERİ

             1. Misafir Personel ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Aile Bireyleri, belirtilen ücretlerin ödenmesi mukabilinde ve Kabul Eden Devlette kullanımda olan tesislerde Kabul Eden Devletin askeri personeli ile personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanan hizmetlere benzer şekilde, Kabul Eden Ülkenin hastanelerinde tıbbi bakım, ilkyardım ve diş bakımı olanaklarından yararlanma hakkına sahip olacaklardır.

             2. Misafir Askerî Personel ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Aile Bireylerinin ilaç ve herhangi bir uzun süreli tıp hizmeti ile hastaların kendi ülkelerine gönderilmesi dahil her türlü tıbbi masrafları Gönderen Devlet tarafından karşılanacaktır.

             3. Kabul Eden Devletin sivil kurumlarının sağladığı sağlık hizmetlerine ilişkin tüm masrafları Misafir Personelin kendisi karşılamalıdır.

 

MADDE-XIV

MALİ KONULAR

             1. Bu Anlaşma kapsamına alınan faaliyetlere atanan Misafir Personelin hakları ve mali yükümlülükleri Gönderici Devlet tarafından karşılanacaktır.

             2. Misafir Personelin ibate, iaşe ve ulaştırma masrafları Gönderen Devlet tarafından karşılanacaktır.

             3. Misafir Personel ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Aile Bireyleri Kabul Eden Devlet sınırları içinde kaldıkları süre boyunca Kabul Eden Devletin vergi yasalarına tabidir.

 

MADDE-XV

ZARAR/ZİYAN VE TAZMİNATLAR

             1. Taraflardan her biri, personelinin, ister kasti ister ihmal sonucu olsun, bu Anlaşma kapsamında kendisine verilen görevleri icra ederken yaptığı fiillerden dolayı diğer Tarafın mülkünde (silah/mühimmat, malzeme/teçhizat ve yakıt/petrol vs.) neden olduğu zararı tazmin edecektir.

             2. Kabul Eden Devletin malları ve mülklerinin (kasti olarak veya ihmali sonucu) zarara veya ziyana uğraması durumunda Kabul Eden Devletin yasaları uygulanacaktır.

             3. Personelinin bu Anlaşma uyarınca Kabul Eden Devlette kendisine verilen görevlerin icrası sırasında yaralanması ve ölmesi durumunda, soruşturmalar, söz konusu yaralanma veya ölümün kasıtlı bir hareketten kaynaklandığını kanıtlamadığı sürece, Gönderen Devlet tarafından bu konuda hiçbir tazminat talep edilmeyecektir.

 

MADDE-XVI

PASAPORT VE GÖÇMENLİK PROSEDÜRLERİ

             1. Misafir Personel ile Bakmakla Yükümlü Olduğu Aile Bireyleri Kabul Eden Devletin sınırları içinde yabancılara uygulanan kurallara tabi olacaktır.

             2. Ülkeye girerken veya ülkeden ayrılırken, Misafir Askerî Personel ile Yakınları Kabul Eden Devletin yasalarında yer alan gümrük ve göçmenlik prosedürlerine tabi olacaktır. Ancak, Kabul Eden Devlet idari formaliteleri onlar için mümkün olduğu kadar kolaylaştıracaktır.

 

MADDE-XVII

YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE SONA ERDİRME

             Bu Anlaşma beş yıllık bir süre boyunca yürürlükte kalacak ve Taraflardan birinin, diğer Tarafa Anlaşmanın sona erme tarihinden 90 gün önce yazılı sona erdirme bildirisi göndermesi durumunda sona erdirilecektir. Aksi durumda, yürürlük süresi otomatik olarak birer yıllık sürelerle uzatılacaktır. Bu Anlaşmanın sona ermesi durumunda, Taraflar kararlaştırılan işleri bitirmek için azami gayret gösterecektir.

MADDE-XVIII

ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

             Bu Anlaşma, Taraflardan birinin diğer Tarafa, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ulusal mevzuat uyarınca gereken tüm prosedürlerin yapıldığına dair son yazılı bildiriyi gönderdiği tarihte yürürlüğe girecektir.

 

MADDE-XIX

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

             Bu Anlaşmanın uygulanması veya yorumlanmasına yönelik herhangi bir uyuşmazlık doğması halinde, Taraflar, bir Komisyon oluşturmak suretiyle veya Tarafların üzerinde mutabık kalacakları başka bir şekilde uyuşmazlığı en kısa sürede çözme yolunu arayacaklardır. Uyuşmazlık, müzakerelerin başlamasından sonraki 90 (doksan) gün içinde çözüme kavuşturulamazsa, Taraflardan biri 90 (doksan) gün süreli bir yazılı bildiri göndererek bu Anlaşmayı sona erdirebilir.

 

MADDE-XX

TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME

             Taraflardan biri bu Anlaşmanın maddelerinden birinde değişiklik yapılmasını veya maddelerden birinin yeniden gözden geçirilmesini teklif edebilir. Yazılı bir teklif alındıktan sonra 30 gün içerisinde müzakereler başlayacaktır. Hiçbir sonuca varılamazsa, Taraflardan her biri müzakereleri durdurmayı talep edebilir.

 

MADDE-XXI

METİN VE İMZA

             Bu Anlaşma, ikişer nüsha halinde, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ve her metin eşit derecede geçerli olmak üzere, Ankara şehrinde 23/5/2007 tarihinde yapılmış ve imzalanmıştır. Anlaşmazlık durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

          TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA                            KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ADINA

          İMZA:                                                                                                        İMZA:

 

          İSİM: Orgeneral Yaşar BÜYÜKANlT                                                   İSİM: Tümgeneral Hamad bin Ali

                                                                                                                               Al-Attiyah

          UNVAN: Genelkurmay Başkanı                                                             UNVAN: Genelkurmay Başkanı