5 Ağustos 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26958

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2008/13883

             4 Aralık 2007 tarihinde Atina’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Değişim Programı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 9/6/2008 tarihli ve HUMŞ/628 sayılı yazısı üzerine; 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                   Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                                N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                             K. TÜZMEN                           N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                           M. A. ŞAHİN                          M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                  Adalet Bakanı                     Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                               K. UNAKITAN                             H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                                 Maliye Bakanı                       Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                   B. YILDIRIM                            M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                                Ulaştırma Bakanı                Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

   M. Z. ÇAĞLAYAN                             M. H.GÜLER                             E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı    Kültür ve Turizm Bakanı            Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUNANİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR, EĞİTİM, BİLİM, BASIN-YAYIN,

GENÇLİK VE SPOR DEĞİŞİM PROGRAMI

             Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti,

             - iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek ve derinleştirmek arzusuyla

             - 4 Şubat 2000'de Atina'da imzalanan Kültürel İşbirliği üzerine ikili Anlaşma'ya ve ayrıca Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi (AK) ve diğer ilgili uluslararası örgütler çerçevesinde kültür, bilim ve eğitim alanlarındaki etkin ve dostane işbirliklerini ve karşılıklı yardımlaşmalarını geliştirmek isteğiyle

             - kültür, eğitim, bilim, basın-yayın, gençlik ve spor alanlarındaki işbirliğinin ve değişimlerin, özellikle tarihleri ve geleneklerinin olmak üzere kültürlerinin daha iyi karşılıklı anlaşılmasıyla sonuçlanacağı düşüncesiyle

             - Türkiye'nin, devam etmekte olan ilgili Avrupa (AB) müktesebatı ve AB üye devletlerindeki en iyi uygulamalarla uyum sürecinin olası yollarını ve araçlarını tanımlamak üzere işbirliğinde bulunmak isteğiyle ve Türkiye'nin, AB'ye katılım yolunda ilerleyişiyle uyum ve sinerji içerisinde

             - uygun bir çerçeve olacağına ve ikili ilişkilerini ilerletmek için sağlam bir temel oluşturacağına inandıkları aşağıdaki Değişim Programı üzerinde mutabakata varmışlardır.

 

             I. EĞİTİM VE BİLİM

MADDE 1

             Taraflar, birbirlerinin eğitim sistemleri, programları ve öğretim yöntemleri hakkındaki bilgilerini ilerletmek için, her bir ülkenin mevzuatıyla uyumlu bir şekilde, eğitim idareleri ve kurumları arasındaki temasları ve işbirliğini karşılıklı olarak teşvik edeceklerdir.

             Bu amaçla, Taraflar, eğitimin her seviyesinde karşılıklı olarak:

             - talep üzerine, ülkelerindeki eğitim programları, sistemleri ve eğitimin örgütlenişi hakkındaki yeni gelişmelere ilişkin bilgilerin, malzemelerin ve yayınların değişimini;

             - detayları diplomatik kanallardan belirlenecek olan ve diğer Tarafın eğitim sistemindeki en son gelişmelere ilişkin çalışma ziyaretleri için, azami üç üyeden oluşan heyetlerin değişimini,

             teşvik edeceklerdir.

MADDE 2

             Yunan Tarafı, kendi Mesleki Eğitim Kurumu (OEEK) vasıtasıyla, Türk tarafına Yunanistan'da bulunan Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) hakkında gerekli bilgiyi sağlayacaktır.

MADDE 3

             Taraflar, öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasında daha yakın ilişkiler geliştirmek amacıyla, yetkili mercileri yoluyla ve ulusal mevzuatlarıyla uyumlu olarak, ilk ve orta öğretim seviyesindeki okullar arasında ortak okul etkinlikleri, çalışma ziyaretleri, ortak sergiler, internet yoluyla tecrübelerin değişimi vs... gibi okul işbirliğinin gelişmesini teşvik edeceklerdir.

MADDE 4

             Taraflar, mevcut Avrupa eğitim programları (Socrates, Leonardo, Youth and Tempus), yeni Yaşam Boyu Öğrenme Entegre Eylem Programı ve ayrıca ilgili bölgesel kalkınma ve bilgi toplumu programları çerçevesinde, ikili ve çok taraflı işbirliğini teşvik edeceklerdir. Taraflar, iki ülkedeki yetkili Ulusal Ajanslar vasıtasıyla, Avrupa eğitim programlarının denetimini ve uygulanmasını sağlayacaklardır.

MADDE 5

             Taraflar, UNESCO ve Avrupa Konseyi'nin amaçlarıyla uyumlu bir şekilde, ilk ve orta öğretim ders kitaplarında diğer Tarafın tarihi, coğrafyası, kültürü ve ekonomisinin objektif gösterilişine yönelik olarak, Yunan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla işbirliğine devam edeceklerdir.

             Bu amaçla, Ortak Uzmanlar Komitesi, ilk ve orta öğretimde kullanılan okul kitaplarının değişimine ve tetkik edilmesine devam edecek ve hataların düzeltilmesini önermek amacıyla toplantılar düzenleyecektir. Ortak Uzmanlar Komitesi'nin toplantılarının detayları diplomatik kanallarla belirlenecektir.

MADDE 6

             Taraflar, diğer ülkenin eğitim sistemindeki gelişmeleri takip etmek amacıyla, kendi mevzuatlarıyla uyumlu bir şekilde, ilk ve orta öğretimden iki (2) öğretmen ve/veya uzman ve eğitim idareleriyle mesleki eğitim kurumlarından iki (2) öğretmen ve/veya uzman değişiminde bulunacaklardır.

MADDE 7

             Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek olan Uluslararası veya Balkan Matematik, Fizik, Kimya ve Enformatik Olimpiyatlarına öğrencilerinin karşılıklı katılımını teşvik edeceklerdir.

MADDE 8

             Taraflar, diğer ülkenin dilini, edebiyatını ve kültürünü yaymayı teşvik etmek amacıyla, her bir Taraf tarafından düzenlenen dil ve medeniyet seminer ve eğitim programlarına katılım için karşılıklı destek vermek dahil olmak üzere, kendi eğitim kurumlarındaki çalışmaları teşvik etmeye devam edeceklerdir. Bu amaçla, Taraflar, mevcut olan imkânlar çerçevesinde dil, edebiyat ve kültürlerinin öğretilmesine yardımcı olmak için, talep üzerine okutman ve bilgi değişiminde bulunacak ve diğer ülkeye kitap ve diğer eğitim malzemelerini temin edeceklerdir.

MADDE 9

             Taraflar, üniversiteler ve diğer yüksek eğitim kurumlarıyla bilimsel ve araştırma örgütleri arasında, çeşitli karşılıklı ilgi alanlarındaki doğrudan temasları ve işbirliğini teşvik etmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerdir.

MADDE 10

             Taraflar, deneyimlerin paylaşılması, bilimsel laboratuarların ve ilgili kurumların ziyaret edilmesi ve ders verilmesi amacıyla, her biri azami beş (5) günlük karşılıklı ziyaretler için, yıllık olarak, üniversitelerinin ve yüksek eğitim ve teknoloji kurumlarının öğretim ve bilimsel kadrosundan iki (2) üyenin değişimini gerçekleştireceklerdir.

MADDE 11

             Taraflar, diğer ülkede bilim ve eğitim alanlarında düzenlenecek olan uluslararası seminerlere, sempozyumlara ve diğer toplantılara karşılıklı katılımı özendireceklerdir.

MADDE 12

             Yunan Tarafı, Türk Tarafına yıllık olarak şunları hibe edecektir:

             - Her biri azami on (10) aylık bir süre için olmak üzere dört (4) araştırma bursu. Sözkonusu burslardan en az biri İstanbul Üniversitesi Klasik Çalışmalar (Arkeoloji, Antik Diller ve Medeniyetler veya Felsefe) Bölümü mezununa tahsis edilecektir.

             - Yunan dili ve kültürü yaz seminerine katılım için azami yedi (7) burs. Sözkonusu burslardan en az biri İstanbul Üniversitesi Klasik Çalışmalar (Arkeoloji, Antik Diller ve Medeniyetler veya Felsefe) Bölümü mezununa veya öğrencisine tahsis edilecektir.

             Türk Tarafı, Yunan Tarafına yıllık olarak şunları hibe edecektir:

             - Her biri azami on (10) aylık bir süre için olmak üzere dört (4) araştırma bursu.

             - Türk dili ve kültürü yaz seminerine katılım için azami yedi (7) burs.

MADDE 13

             Taraflar, öğrenci değişim programları kapsamında üniversiteleri arasında öğrenci değişimini teşvik edeceklerdir.

MADDE 14

             Taraflar, eğitim kurumları tarafından verilen diplomaların, akademik derecelerin, sertifikaların ve unvanların denkliğini ve karşılıklı tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla, mevcut sistemler ve yasal usullerle belgelere ilişkin bilgi değişiminde bulunacaklardır.

MADDE 15

             Yunan Tarafı, Yunan Eğitim Bakanlığı tarafınca modern yabancı dillerdeki yeterliliği değerlendirmek ve belgelendirmek için başlatılan ve Devlet Dil Yeterliliği Sertifikası edinimini sağlayan standart sınav sistemi hakkında Türk tarafınca talep edilen her türlü gerekli bilgiyi sağlayacaktır. Sistem Yunanistan'da ve diğer Avrupa Devletlerinde yabancı dillerin belgelendirilmesinde tekdüzeliği amaçlamaktadır.

MADDE 16

             Taraflar, resmi internet sitelerinde, diğer Tarafın kültürel değerleri ve tarihine yönelik olumsuz etkiler yaratabilecek yanlış beyanlardan kaçınmaya gayret edeceklerdir.

             Bu amaçla, diplomatik kanallar vasıtasıyla bilgi değişiminde bulunacaklardır.

 

             II. ARŞİVLER VE KÜTÜPHANELER

MADDE 17

             Taraflar, ulusal mevzuatlarının yanı sıra yerleşik uluslararası arşiv uygulamalarıyla uyumlu olarak, Devlet Arşiv idareleri, diğer bir deyişle, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Yunanistan Cumhuriyeti Devlet Arşivleri ve Devlet Genel Arşivleri Müdürlüğü arasında karşılıklı menfaat alanlarındaki temasları ve işbirliğini desteklemeye devam edeceklerdir.

MADDE 18

             Taraflar, ulusal mevzuatları imkan verdiği ölçüde ve yerleşik uluslararası arşiv uygulamalarına uygun bir şekilde, deprem, sel ve yangın gibi acil durumlarda Devlet Arşivlerinin korunmasını ve onarımını da içeren karşılıklı menfaat alanlarında ikili ve çok taraflı düzeyde işbirliğini teşvik edeceklerdir.

MADDE 19

             Taraflar, her bir Tarafın ulusal mevzuatına göre:

             - Koleksiyonlarının zenginleştirilmesi amacıyla arşiv belgelerinin, mikrofilmlerin, görsel-işitsel ve elektronik arşivlerin, katalogların, dizinlerin ve diğer bilgi malzemelerinin kopyalarının değişimi;

             - Diğer ülkenin tarihine ilişkin Devlet Arşivlerinde bulunan yayımlanmış belgelerin envanterlerinin değişimi;

             - Programın geçerliliği boyunca, araştırma yürütmeleri ve Devlet Arşivlerinin örgütlenişi ve işleyişinin yanı sıra arşivlerin korunması ve restorasyonu için kullanılan modern teknolojilerle aşina olmaları için azami yedişer (7) günlük bir süre için olmak üzere iki (2) arşivcinin değişimi;

             - Ülkelerinde düzenlenecek olan uluslararası bilimsel toplantılara ve arşivsel, görsel-işitsel ve elektronik malzemelerle yeniden oluşturulmuş örneklerden oluşanlar da dahil olmak üzere sergilere diğer ülkeden arşivcilerin davet edilmesi,

             yollarıyla işbirliğinde bulunacaklardır.

             Taraflar, kendi ulusal mevzuatlarıyla uyumlu bir şekilde, Devlet Arşivlerine diğer ülkeden araştırmacıların ve uzmanların erişimini karşılıklı olarak kolaylaştıracaklardır.

MADDE 20

             Taraflar, Milli Kütüphaneleri ve diğer kamu kütüphaneleri arasındaki temasları ve işbirliğini destekleyeceklerdir. Taraflar, her bir ülkenin ulusal mevzuatına göre, koleksiyonlarını zenginleştirmek amacıyla bilginin yanı sıra kıyaslanabilir değerde elyazmalarının mikrofilmlerinin, yayınların, kitapların, süreli yayınların, görsel-işitsel ve elektronik malzemelerin değişiminde bulunacaklardır.

             Taraflar, kendi ulusal mevzuatlarıyla uyumlu bir şekilde, kütüphanelerine diğer ülkeden araştırmacıların ve uzmanların erişimini karşılıklı olarak kolaylaştıracaklardır.

MADDE 21

             Taraflar, kütüphanecilerinin ve uzmanlarının, bu alanda ülkelerinde düzenlenecek olan uluslararası bilimsel toplantılara karşılıklı katılımlarını özendirecek ve yazarlarının çevrilmiş edebi eserlerinin yayımlanmasında birbirlerine yardımcı olacaklardır.

MADDE 22

             Taraflar, bu programın geçerliliği süresince, araştırma yürütmeleri ve uzmanlıklarıyla ilgili konularda deneyim paylaşımında bulunmaları için, azami yedişer (7) günlük bir süre için olmak üzere, iki (2) kütüphanecinin değişimini gerçekleştireceklerdir.

 

             III. GENÇLİK

MADDE 23

             Taraflar, gençlik idareleri, başka bir deyişle, Türk tarafında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Yunan tarafında Gençlik Genel Sekreterliği arasında, hükümet uzmanlarının değişimi de dahil olmak üzere gençlik konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması için doğrudan temasları ve işbirliğini teşvik edeceklerdir.

             Taraflar, ülkelerindeki ilgili dernek ve örgütler arasında bilgi ve yayın değişimini teşvik edeceklerdir.

             Taraflar ayrıca iki ülkenin gençlik örgütleri arasında işbirliğini teşvik edeceklerdir.

MADDE 24

             İhtiyaç hasıl olursa, Taraflar, gençlik işleri alanında yapılacak değişimlerin genel kapsamını, şekillerini ve yapısal ve finansal şartlarını ve koşullarını belirlemek amacıyla bir işbirliği protokolü akdedeceklerdir.

MADDE 25

             Taraflar, iki ülkede düzenlenecek gençlik aktivitelerine, etkinliklerine ve festivallerine karşılıklı katılımı teşvik edeceklerdir.

MADDE 26

             Taraflar, iki ülke gençliğinin fikir ve iyi uygulama değişiminde bulunmalarının ve AB çerçevesinde karşılaşacakları zorluklardan ve sunulan fırsatlardan haberdar olmalarının sağlanabilmesi için, Avrupa Birliği'nin 'Gençlik Programı' (2007-2013) çerçevesinde gençlik işlerinde işbirliklerini güçlendireceklerdir.

             IV. SPOR

MADDE 27

             Taraflar, bir araç olarak sporun dünya barışını pekiştirmede ve halklar ve kişiler arasındaki kardeşlik ve dostluğu teşvik etmedeki öneminin yanı sıra, eğitsel, sosyal ve dinlence misyonunun ve kamu sağlığına özel katkısının ehemmiyetini kabul ederek, spor ve beden eğitimi alanında daha kapsamlı işbirliğini teşvik edeceklerdir.

MADDE 28

             Taraflar, Uluslararası Olimpik Komite'nin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Olimpik Mütarekenin yeniden canlandırılması ve Olimpik Oyunlar esnasında ve sonrasında uygulanması için gösterdikleri ortak çabalara yardım etmek amacıyla, Uluslararası Olimpik Mütareke Vakfına ortaklaşa sunulmak üzere özel öneriler ve tavsiyeler geliştirmeye gayret göstereceklerdir.

MADDE 29

             Taraflar, iki ülkenin spor yetkilileri karşılıklı olarak o yönde karar aldığı zaman, spor alanındaki işbirliğini, diplomatik kanallardan yıllık spor işbirliği protokolleriyle yıllık spor değişim programları akdetmek suretiyle teşvik edeceklerdir.

 

             V. KÜLTÜR VE SANAT

MADDE 30

             Taraflar, kültür ve sanat alanlarında, her bir ülkenin yetkili mercileri vasıtasıyla çeşitli sanat eserlerinin tanıtımını yapan sergi ve diğer kültürel etkinliklerin düzenlenmesiyle sonuçlanan girişimlerin gelişmesini, iki ülkenin sanatçıları ve yazarları arasındaki bireysel veya kurumsal temasların ilerletilmesini ve sanat ve sanat eğitimi alanlarında uzmanlarla yazar, eleştirmen ve sanatçıların değişimini teşvik edeceklerdir.

 

             V. (A) EDEBİYAT

MADDE 31

             Taraflar, ülkelerinde diğer Tarafın edebi eserlerinin tanıtımını, çeviriler, kitap, yayın ve diğer kültürel malzemelerin değişimi de dâhil olmak üzere, karşılıklı olarak teşvik edeceklerdir. Bu bağlamda, Taraflar, diğer ülkenin önde gelen yazarlarına ait şiir ve diğer edebi eserlerin çevrilmesini ve yayımlanmasını ve bu eserler üzerine seminerler düzenlenmesini teşvik edeceklerdir.

MADDE 32

             Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek uluslararası kitap fuarları ve kitap sergileri hakkında birbirlerini bilgilendirecek ve bu etkinliklere diğer Taraftan temsilcilerin katılımını kolaylaştıracaklardır.

MADDE 33

             Taraflar, iki ülkede düzenlenecek uluslararası kitap fuarlarına katılım da dâhil olmak üzere, kitap yazımı yapan, kitap yayımlayan veya kitap tanıtan kurumları arasındaki doğrudan temasları, işbirliğini ve ortak girişimleri teşvik edeceklerdir. Taraflar ayrıca, uzmanlıklarına ilişkin konularda bilgi değişimi ve deneyim paylaşımında bulunmaları amacıyla, yedi (7) günlük bir süreyle, azami iki (2) yazar veya çevirmenin değişimini gerçekleştireceklerdir. Bu değişimin ayrıntıları, diplomatik kanallardan belirlenecektir.

             V. (B) SİNEMA

MADDE 34

             Taraflar, özellikle filmlerin yapımı, film yapımı hizmetlerinin temini, yapım ve dağıtım için hazırlık çalışması ve diğer ülkeden filmlerin gösterimi ve dağıtımına ilişkin olarak, film yapımındaki ortak girişimlerle film yapımcıları ve film arşivleri kurumları, örgütleri ve dernekleri arasındaki doğrudan temasları ve işbirliğini teşvik edeceklerdir.

MADDE 35

             Taraflar, diğer Taraftan belgesel ve uzun metrajlı film profesyonellerine, özellikle yönetmen, oyuncu, senaryo yazarı ve teknik ekibe, ülkelerinde düzenlenecek uluslararası film festivallerine katılmaları için mümkün olduğu kadar doğrudan davet yapılmasını teşvik edeceklerdir.

MADDE 36

             Taraflar, film incelemeleri için bilim insanlarının değişimini teşvik edeceklerdir.

MADDE 37

             Taraflar, ülkelerinde film haftalarının karşılıklı düzenlenmesini ve bu vesileyle azami üç (3) kişiden oluşan heyetlerin değişimini kolaylaştıracaklardır. Film haftalarının düzenlenmesine ilişkin teknik ve diğer ayrıntılar, iki ülkenin yetkili mercileri arasındaki doğrudan temaslar yoluyla belirlenecek ve diplomatik veya üzerinde karşılıklı olarak mutabık kalınacak diğer kanallardan karara bağlanacaktır.

 

             V. (C) TİYATRO

MADDE 38

             Taraflar, oyun yazarlarının önde gelen çevrilmiş oyunlarının sahnelenmesine olanak sağlanması amacıyla tiyatro alanında temasları ve işbirliğini teşvik edecekler ve bu vesileyle, özellikle tiyatro yöneticileri, rejisörleri ve oyuncularının değişimini gerçekleştireceklerdir.

MADDE 39

             Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek uluslararası tiyatro festivallerine ve diğer ilgili festivallere karşılıklı katılımı kolaylaştıracak ve bunun için davetlerde bulunacaklardır. Taraflar, ayrıca tiyatro seminerleri düzenlenmesini teşvik edeceklerdir.

 

             V. (D) MÜZİK, OPERA, BALE, MÜZİKAL TİYATRO VE MODERN DANS

MADDE 40

             Taraflar, sanat kurumları ve toplulukları arasındaki temasları ve işbirliğini teşvik edecek ve ticari veya ticari olmayan bir temelde sanatçıların, orkestra şeflerinin, solistlerin ve sanat gruplarının değişimini özendireceklerdir.

MADDE 41

             Taraflar, çok sesli müzik, opera, bale, müzikal tiyatro ve modern dans yapımları, gösterileri ve konserlerinin değişimini karşılıklı olarak teşvik edecek ve kolaylaştıracaklardır.

MADDE 42

             Taraflar, Madde 41'de bahsedilen durumlarda, Türk ve Yunan bestecilerin opera ve senfonik eserlerinin, özellikle senfoni orkestraları tarafından karşılıklı yorumlanmasını teşvik edeceklerdir.

MADDE 43

             Taraflar, iki ülkede düzenlenecek müzik, opera, tiyatro, bale ve dans üzerine uluslararası yarışmalara ve festivallere sanatçılarının ve sanat gruplarının karşılıklı katılımını teşvik edeceklerdir.

             V. (E) HALK KÜLTÜRÜ

MADDE 44

             Taraflar, halk kültürü alanında ülkelerinde düzenlenecek konferans ve seminer gibi uluslararası bilimsel toplantılar hakkında birbirlerini bilgilendirecek ve bu tür etkinliklere bilim insanları ve uzmanlarının karşılıklı katılımını teşvik edeceklerdir.

MADDE 45

             Taraflar, halk kültürü alanında kurumları arasında yayınların ve diğer bilgi malzemelerinin değişiminde bulunacaklardır.

             Taraflar, ilgili kurumlarla işbirliği içinde halk kültürü alanında araştırma yapmaları için, karşılıklılık temelinde, azami yedişer (7) günlük bir süreyle bir (1) uzmanın ve bir (1) sanatçının/yorumcunun değişimini gerçekleştireceklerdir.

MADDE 46

             Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek çeşitli uluslararası folklor festivalleri hakkında birbirlerini bilgilendirecek ve folklor gruplarının bu tür festivallere karşılıklı katılımını teşvik edeceklerdir.

MADDE 47

             Taraflar, halk kültürü hakkındaki sergilerin değişimini karşılıklı olarak teşvik edeceklerdir.

 

             V. (F) KÜLTÜR GÜNLERİ/HAFTALARI

MADDE 48

             Taraflar, "Kültür Günleri/Haftaları"nın karşılıklı düzenlenmesini ve bu vesileyle azami üç (3) uzmandan oluşan heyetlerin değişimini teşvik edecek ve kolaylaştıracaklardır.

MADDE 49

             "Kültür Günleri/Haftaları"nın düzenlenmesine ilişkin ayrıntılar iki ülkenin yetkili mercileri arasında doğrudan temaslar yoluyla belirlenecek ve diplomatik veya karşılıklı olarak üzerinde mutabık kalınacak diğer kanallardan karara bağlanacaktır.

 

             V. (G) KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE ARKEOLOJİ

MADDE 50

             Taraflar, sanat eserleri ve kültürel varlıkların yasadışı ithal, ihraç ve transferinin önlenmesinde işbirliği yapacaklar ve kültürel varlıkların yasadışı ticaretini engellemek için UNESCO'nun ve Avrupa Konseyi'nin ilgili sözleşmeleri ve her ikisinin de akit Taraf oldukları diğer uluslararası sözleşme ve anlaşmalar çerçevesinde bütün gerekli tedbirleri alacaklardır.

MADDE 51

             Taraflar, UNESCO'nun ve Avrupa Konseyi'nin ilgili sözleşmeleri ve her ikisinin de akit Taraf oldukları diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, kültürel ve tarihi mirasın korunması ve konservasyonu alanında işbirliği yapacaklardır.

MADDE 52

             Taraflar, iki ülkede arkeolojik alanların, şehir alanlarının, tabiat alanlarının ve anıtsal ve sivil mimari binaların korunması alanında düzenlenecek kongre, konferans ve sempozyumlara görevlilerinin ve bilim insanlarının karşılıklı katılımını teşvik edecek ve onları karşılıklı olarak davet edeceklerdir.

MADDE 53

             Taraflar, sanat eserleri kaçakçılığına karşı mücadeleye atıfla, kültürel mirasın korunmasına ilişkin mevzuatları ve en iyi uygulamaları hakkında bilgi değişiminde bulunacak ve deneyimlerini paylaşacaklardır.

MADDE 54

             Taraflar, doğal, mimari, tarihi ve kültürel anıtların, komplekslerin, alanların, nesnelerin ve sanat eserlerinin korunması ve konservasyonu hakkında bilgi değişimini ve deneyim paylaşımını teşvik edeceklerdir.

             Bu bağlamda, Taraflar, diğer Tarafın görevlileri, uzmanları ve bilim insanları tarafından üzerinde anlaşılan inceleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesini karşılıklı olarak kolaylaştıracaklardır.

MADDE 55

             Taraflar, bilgi değişiminde bulunmaları ve uzmanlıklarına ilişkin konularda deneyim paylaşımı yapmaları amacıyla, azami onar (10) günlük bir süreyle, arkeolojik alanların korunması alanında iki (2) arkeolog ve iki (2) uzmanın ve müze bilimi alanında iki (2) uzmanın değişimini gerçekleştireceklerdir. Bu değişimlerin ayrıntıları diplomatik kanallardan kararlaştırılacaktır.

MADDE 56

             Taraflar, tarihi ve/veya doğal anıtlar üzerine karşılıklı fotoğraf sergileri düzenlenmesi için çaba göstereceklerdir.

MADDE 57

             Taraflar, yetkili idareleri veya kurumları arasında arkeoloji alanında yayın değişiminde bulunacaklardır.

 

             V. (H) SERGİLER

MADDE 58

             Taraflar, çeşitli kültürel ve sanatsal alanlardaki uluslararası etkinlikler hakkında birbirlerini bilgilendirecekler ve sanat kurumları arasındaki işbirliğini ve değişimleri teşvik edeceklerdir.

MADDE 59

             Taraflar, çağdaş plastik sanatlar, özellikle heykeltıraş ve ressamlık alanında ve fotoğrafçılık alanında sanatçılarının sergilerinin değişimini karşılıklı olarak destekleyecek ve ayrıca sanatçılarının diğer ülkedeki muhataplarını ve sanat kurumlarını ziyaret etmeleri ve onlarla tanışmaları için kolaylık sağlayacaklardır.

MADDE 60

             Taraflar, iki ülkede düzenlenecek uluslararası sergilere ve ayrıca güzel sanatlar alanındaki bienallere ve sempozyumlara karşılıklı katılımı teşvik edeceklerdir.

 

             V. (I) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

MADDE 61

             Taraflar, ulusal mevzuatları ve ayrıca her ikisinin de akit Taraf oldukları uluslararası anlaşmalara uygun olarak, sözkonusu haklar bu Program kapsamında yürütülen etkinliklerle ilgili olduğu ölçüde, diğer Tarafın vatandaşlarının ve kurumlarının fikri mülkiyet haklarını özellikle korsanlıktan karşılıklı olarak koruyacaklardır.

MADDE 62

             Taraflar, talep üzerine, ulusal mevzuatları hakkında bilgi, belge ve yayın değişiminde bulunacaklar ve fikri mülkiyet hakları alanındaki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin deneyimleri paylaşacaklardır.

MADDE 63

             Taraflar, fikri mülkiyet hakları üzerine ülkelerinde düzenlenecek uluslararası konferanslar, panel tartışmaları, sempozyumlar ve diğer toplantılar hakkında birbirlerini karşılıklı olarak bilgilendireceklerdir.

MADDE 64

             Taraflar, genelde fikri mülkiyet haklarının korunması, özelde telif hakları alanındaki ortak menfaat içeren konulara ilişkin olarak, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve diğer ilgili uluslararası örgütler çerçevesinde uygun olduğu ölçüde istişarelerde bulunacak ve işbirliği yapacaklardır.

 

             VI. BÜYÜK ÇAPLI ORTAK KÜLTÜREL PROJELER

MADDE 65

             Taraflar, görsel-işitsel, müzikal veya gösteri sanatları alanlarındaki büyük çaplı ortak projeleri, özellikle ortak yapımları destekleyen olanaklı yollar ve araçları teşvik edeceklerdir.

            

             VII. AB BAĞLAMINDA KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ

MADDE 66

             Taraflar, uygun olduğu ölçüde, alt bölgesel kalkınma programlarını da kapsayacak şekilde kültür ve sanat alanlarındaki AB programları kapsamında ve ayrıca uygulanabilir olduğu ölçüde ve zamanda "Kültür 2007" kapsamında istişarelerde bulunacak ve işbirliği yapacaklardır.

 

             VIII. BASIN-YAYIN

MADDE 67

             Taraflar, diğer ülkenin basın ve medya mensuplarına kendi ülkelerinde mesleki işlerini yürüttükleri zaman yardımda bulunacaklardır.

MADDE 68

             Taraflar, 15 Temmuz 2005 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Radyo ve televizyon Kurumu ve Yunan Yayımcılık Şirketi arasındaki Mutabakat Muhtırası temelinde kamu radyo ve televizyon kurumları arasındaki işbirliğini karşılıklı olarak teşvik edeceklerdir. Bu bağlamda, Taraflar, bu kurumları teknik bilgi ve bilgi aktarımı yapmaları, ortak menfaat içeren etkinliklere katılmaları, ortak projeler yapmaları ve yayımlamaları için karşılıklı olarak teşvik edeceklerdir.

MADDE 69

             Taraflar, basın ve enformasyon kuruluşları, gazeteleri ve haber ajansları arasındaki işbirliğini teşvik edeceklerdir. Taraflar, 3 Temmuz 2000 tarihinde Atina'da imzalanan Ortak İşbirliği üzerine Mutabakat Muhtırası temelinde Anadolu Ajansı (A.A.) ve Atina Haber Ajansı (ANA) arasındaki işbirliğini teşvik edeceklerdir.

MADDE 70

             Taraflar, iki ülkede hüküm süren ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal hayat hakkında daha derin bir karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla, basın ve medya dünyasından temsilcilerin değişimini ve ayrıca medya kurumları arasında haberlerin değişimini teşvik edeceklerdir.

MADDE 71

             Taraflar, genelde yayımcılık alanında işbirliği yoluyla ve özelde kablo teknolojisi ve uydu gibi modern iletişim araçlarıyla bilginin serbest ve daha iyi yayılmasını kolaylaştıracaklardır. Taraflar, televizyon yayınlarının düzenlenmesi alanında ilgili AB müktesebatını uygulayacaklardır.

MADDE 72

             Taraflar, uygun olduğu ölçüde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Yunanistan Cumhuriyeti İletişim ve Enformasyon Genel Sekreterliği arasındaki istişareleri ve işbirliğini teşvik edeceklerdir. Taraflar ayrıca, uygun olduğu ölçüde, "kriz yönetimi" ve "konu yönetimi" alanlarında yukarıda bahsedilen kurumları arasındaki değişimleri teşvik edeceklerdir.

MADDE 73

             Taraflar, işbirliğini ilerletmenin olası yolları ve araçlarını araştırmak için, azami beşer günlük bir süre için olmak üzere, 72'nci maddede bahsedilen kurumların azami üç (3) üyesinden oluşan heyetleri karşılıklı olarak davet edeceklerdir.

MADDE 74

             Taraflar, azami beşer günlük bir süre için olmak üzere, diğer ülkenin basın ve medyasından üç (3) kıdemsiz ve üç (3) kıdemli gazeteciden oluşan bir grubu yıllık bir temelde karşılıklı olarak davet edeceklerdir.

MADDE 75

             Taraflar, basın ve medyanın kamu ve özel sektörlerinden gazetecilerin ikili toplantısına yılda bir defa ve değişimli olarak Türkiye'de ve Yunanistan'da olmak üzere karşılıklı olarak ev sahipliği yapacaklardır. Bu toplantıların temel amacı, basın ve medyanın iki halk arasında daha derin bir karşılıklı anlayışın geliştirilmesine ve iki ülke arasındaki ilişkilerde bir hoşgörü ikliminin yaratılmasına ve ilerletilmesine katkılarını tartışmak ve değerlendirmek olacaktır.

MADDE 76

             Taraflar, uygulanabilir olduğu ölçüde ve zamanda, ilgili AB programları, özellikle "MEDYA 2007" kapsamında uygun olduğu ölçüde istişarelerde bulunacak ve işbirliği yapacaklardır.

 

             IX. BEŞERİ İLİŞKİLER

MADDE 77

             Taraflar, iki halk arasındaki doğrudan temasları teşvik edeceklerdir. Taraflar ayrıca iki ülkenin şehirleri arasında kardeşlik ilişkilerinin kurulmasını teşvik edeceklerdir.

            

             X. MALİ HÜKÜMLER

             BÜTÜN DEĞİŞİMLER İÇİN GENEL TIBBİ HÜKÜM

MADDE 78

             Taraflar, karşılıklılık temelinde ve ulusal mevzuatlarıyla uyumlu bir şekilde, bu Program kapsamında değişimi yapılan diğer Taraftan kişiler/bursiyerler için ülkelerinin kamu/yerleşke sağlık tesislerinde ücretsiz tıbbi tedavi sağlayacaklardır. Uzun süreli tedavilerin, büyük cerrahi operasyonların, diş protezlerinin ve çene ortopedisinin maliyetleri karşılanmayacaktır.

 

             X. (A) EĞİTİM VE BİLİM ALANLARINDA MALİ HÜKÜMLER

MADDE 79

             a) Kişilerin Değişimi

             Gönderen Taraf, bu Program kapsamında gönderilecek kişilerin iki yönlü uluslararası uçak bileti (etkinlik yerine gidiş ve dönüş) masraflarını karşılayacaktır. Etkinlik yerinin uluslararası hava taşımacılığıyla ulaşılabilir olmaması durumunda, gönderen Taraf, uluslararası hava taşımacılığıyla ulaşılabilir en yakın şehre iç hat uçak bileti ücretini ve ayrıca dönüş masraflarını da karşılayacaktır.

             Yunan Tarafı:

             - Otelde konaklama için ve günlük ödenek olarak 110 Avro;

             - Ziyaret programından kaynaklanması durumunda, Yunan toprakları içindeki seyahat masraflarını;

             - Arkeolojik veya tarihi alanlara bir (1) veya iki (2) günlük ziyaretin masraflarını,

             tedarik edecektir.

             Türk Tarafı:

             - İaşe ve ibate masraflarını;

             - Yerel ulaşım masraflarını,

             karşılayacaktır.

             İki Taraf, uygulanabilir olduğu ölçüde, hayat pahalılığı artışına göre günlük ödeneği düzenlemek hakkını saklı tutarlar.

             b) Bursiyerlerin Değişimi

             Araştırma veya yaz kursları/seminerleri bursluları iki ülke arasındaki gidiş-dönüş ulaşımını kendileri sağlayacaklardır.

             İki Taraf, ülkelerindeki hayat pahalılığı artışına göre diğer Tarafın burslularına sağladıkları aylık ödeneklerin miktarını düzenleme hakkını saklı tutarlar.

             i) Araştırma

             Yunan Tarafı şunları sağlayacaktır:

             - Araştırmacılar için 550 Avro aralığında aylık bir ödenek;

             - Atina'ya veya taşraya yerleşenlerin ilk konaklaması için 500 veya 550 Avro toptan ödeme. Bursları yenilenen öğrenciler bu ödemeye hak kazanmış olmayacaklardır.

             - Denetleyen profesör veya devam edilen kurum ulaşımın onaylanan araştırma programı amacıyla yapıldığını belgelendirirse, Yunan toprakları içindeki ulaşım masrafları için yıllık 150 Avro toptan ödeme.

             - Okul ücretlerinden muafiyet. Lisansüstü eğitim veya araştırma bursluları, temel çalışmalarına hazırlık için Yunan dil kurslarına devam etmeyi tercih ederlerse okul ücretlerinden muaf olmayacaklardır.

             Türk Tarafı şunları sağlayacaktır:

             - Gerekli olduğu ölçüde, Türk ulusal mevzuatına uygun olarak, hüküm süren hayat pahalılığına göre tahsis edilen ve düzenlenen ve konaklama ile yaşam masraflarını karşılayan aylık bir burs ücreti;

             - Devlet Üniversitelerindeki okul ücretleri.

             ii) Dil ve Kültür üzerine Yaz Kursları/Seminerleri

             Yunan Tarafı, Yunan dili ve kültürü yaz kursları bursiyerlerine tam pansiyon konaklamayı ve okul ücretini tedarik edecektir.

             Türk Tarafı, Türk dili ve kültürü yaz kursları bursiyerlerine aylık bir burs ücreti ve konaklama sağlayacaktır.

 

             X. (B) KÜLTÜR VE SANAT İÇİN MALİ HÜKÜMLER

MADDE 80

             a) Kişilerin Değişimi

             Bu Program kapsamında gelen kişilerin seyahat ve kabul masrafları aşağıdaki şekilde karşılanacaktır:

             Gönderen Taraf, etkinlik yerine gidiş ve etkinlik yerinden dönüş için uluslararası seyahat masraflarını üstlenecektir. Etkinlik yerinin uluslararası hava taşımacılığı ile ulaşılabilir olmaması durumunda, gönderen Taraf, en yakın şehre iç hat uçak bileti ücretini ve ayrıca dönüş masraflarını karşılayacaktır.

             Yunan Tarafı şunları sağlayacaktır:

             - Otel ve yaşam giderleri için günlük 90 Avro;

             - Varış üzerine, Yunanistan'daki seyahatlerin masraflarını karşılamak için ziyaret başına toptan 90 Avro.

             Türk Tarafı şunları sağlayacaktır:

             - İaşe ve ibate masrafları;

             - Yerel ulaşım masrafları.

             b) Sergilerin Değişimi

             Gönderen Taraf, sergilerin kabul eden ülkedeki yerlere ulaştırılması ve bu yerlerden geri götürülmesi için nakliye masraflarını üstlenecektir (duvardan duvara). Kabul eden ülkenin birden fazla şehrinde düzenlenecek olan sergilerin nakliye masraflarının karşılanış şekilleri, akit Tarafların yetkili kurumları arasında akdedilecek özel anlaşmalarla etkinlik bazında düzenlenecektir.

             Kabul eden Taraf, salon kiralama, güvenlik ve teknik yardım (afiş, katalog ve davetiye gibi yayınların basımı, depolama olanakları, kuruluş düzenlemeleri, aydınlatma, ısıtma ve serginin kuruluşu ve sökülmesi) da dâhil olmak üzere serginin düzenleniş masraflarını üstlenecektir. Kabul eden Taraf ayrıca serginin tanıtımını sağlayacaktır.

             Gönderen Taraf, serginin nakliyesi ve düzenlenişi sırasında sergi eşyalarının sigorta masraflarını üstlenecektir. Hasar durumunda, kabul eden Taraf, gönderen Tarafın sigorta şirketinden hasarı tazmin etmesini kolaylaştırmak için, hasarın sebebine ilişkin tüm belgeleri ücretsiz olarak gönderen Tarafa temin edecektir. Kabul eden Taraf, gönderen Tarafın açık yazılı onayı olmadan hasar gören sergi eşyalarını önceki durumuna geri getirmeye yetkili değildir.

             Komiserin ve gerekli olduğu zaman serginin kuruluşu ve sökülüşü için katılımı gereken kişilerin ziyaretine ilişkin masraflar işbu Programın mali hükümlerine göre düzenlenecektir.

             Taraflar, sergiye eşlik eden kişilerin sayısı ve olası kalış süreleri üzerinde mutabakata varacaklardır.

 

             XI. GENEL HÜKÜMLER

             XI. (A) EĞİTİM VE BİLİM İÇİN GENEL HÜKÜMLER

MADDE 81

             a) Kişilerin Değişimi

             Gönderen Taraf, kabul eden Tarafa, planlanan varış tarihinden en az üç ay önce bu Program hükümlerince değişimi yapılacak kişilerin isimlerini, akademik unvan ve mesleki niteliklerini de kapsayan kişisel bilgilerini, konuştukları dilleri (İngilizce, Fransızca veya evsahibi ülkenin dili), programlarını, kalış sürelerini ve ayrıca diğer yararlı bilgileri iletecektir.

             Kabul eden Taraf, programlanan varış tarihinden en az altı (6) hafta önce gönderen Tarafa önerilen değişim için onayını bildirecektir.

             Onayın alınışı üzerine, gönderen Taraf, planlanan varış tarihinden en az üç (3) hafta önce kesin varış tarihini ve ulaşım araçlarını bildirecektir.

             b) Bursiyerlerin Değişimi

             Bursları tahsis eden Taraf, 31 Ocak tarihinden geç olmamak üzere önerilerini ve ayrıca bu bursların mali hükümleri ve şartlarıyla ilgili diğer tür bilgileri iletecektir.

             Yunan Tarafınca tahsis edilen burslarla ilgili olarak, Türk adayların dosyaları 31 Mart tarihinden geç olmamak üzere gönderilmelidir.

             Yunan Tarafı, 30 Haziran tarihinden geç olmamak üzere, bursiyerin kesin kabulünü duyurmalıdır.

             Türk Tarafınca tahsis edilen burslarla ilgili olarak, Yunan Tarafı adaylarının dosyaları 31 Mart tarihinden geç olmamak üzere gönderilmelidir.

             Türk Tarafı, 30 Eylül tarihinden geç olmamak üzere, bursiyerin kesin kabulünü duyurmalıdır.

             Araştırma adayları, bir Üniversite veya Teknik Eğitim Kurumu veya bir Eğitim veya Araştırma Merkezi tarafından kabul edilmiş olmalıdır.

             Adaylar, gönderen Tarafın yetkili mercileri tarafından seçilecektir. Kabul eden Tarafın diplomatik makamından bir temsilci, yukarıdaki burs tahsisi işlemlerine katılım sağlayacaktır.

             Doktora tezi yazılması durumunda, Yunan Tarafınca araştırma için tahsis edilen burslar üç (3) yıldan fazla olmayan bir süre için yenilenebilir. Yenileme yıllıktır. Burslarını yenilemek niyetinde olan bursiyerler, önerilerini ve ayrıca çalışmalarının gelecek akademik yıl için devam edeceğine ilişkin Üniversite veya Araştırma/Eğitim Merkezi'nin ilgili bir belgesini yıllık olarak Türkiye'nin yetkili mercilerine sunmalıdırlar. Bursun yenilenmesi, Programa göre tahsis edilen toplam burs miktarını artırmaz.

             c) Yaz Kursları

             Kabul eden Taraf, 30 Haziran tarihinden geç olmamak üzere bursiyerin kesin kabulünü duyuracaktır.

             Yaz kursları/seminerleri adayları sözkonusu olduğunda, kabul eden ülkenin dilinin veya İngilizcenin veya Fransızcanın temel seviyede bilinmesi zorunludur. Yaz kurslarının/seminerlerinin sonunda, burslulardan gelişmeleri ve ziyaretlerine ilişkin yazılı raporlar sunmaları beklenmektedir.

 

             XI. (B) KÜLTÜR VE SANAT İÇİN GENEL HÜKÜMLER

MADDE 82

             a) Kişilerin Değişimi

             Bu Programın hükümleri çerçevesinde değişimi yapılacak kişiler gönderen Tarafça aday gösterilecek ve gönderen Taraf, önerilen ayrılış tarihinden üç (3) ay önce, aday göstermesinden kabul eden Tarafı haberdar edecektir. Gönderen Taraf, ayrıca, akademik ve mesleki niteliklerle ilgili bütün gerekli bilgilerle önerilen çalışma programını, kalış süresini ve yararlı olabilecek diğer bilgileri kabul eden Tarafa temin edecektir.

             Kabul eden Taraf, önerilen ayrılış tarihinden en az otuz (30) gün önce, gönderen Tarafa önerilen değişim hakkındaki onayını bildirecektir. Kabul eden Tarafın onayının alınması üzerine, gönderen Taraf en az on beş (15) gün önce kesin ayrılış tarihini iletecektir.

             Kültürel işbirliği alanında, bu Program kapsamında değişimi yapılacak ziyaretçilerin evsahibi ülkenin dilini veya İngilizceyi veya Fransızcayı iyi derecede bilmeleri gerekecektir.

             b) Sergilerin Değişimi

             Gönderen Taraf, hazırlığı yapılan serginin tarihleri ve teması hakkında kabul eden Tarafı ilke olarak on iki (12) ay önceden bilgilendirecektir. Sergi için uygun düzenlemelerin yapılması amacıyla, gönderen Taraf, tasarlanan sergi hakkındaki temel teknik bilgiyle katalog basımı için gerekli materyalleri (özellikle içerik, nesnelerin listesi, fotoğraflar) serginin açılış tarihinden en az üç (3) ay önce temin edecektir. Sergi eşyaları, serginin açılmasından en az onbeş (15) gün önce sergi yerine ulaşacaktır.

            

XII. SON HÜKÜMLER

MADDE 83

             İşbu Programın uygulanması amacıyla, Taraflar, gerekli olduğunda değişimli olarak Türkiye'de ve Yunanistan'da bir araya geleceklerdir. Taraflar, uygulamayı özellikle Türk-Yunan Yönlendirme Komitesi'nin himayesindeki Kültür Çalışma Grubu'nun toplantılarında gözden geçireceklerdir.

             Bu Program kapsamındaki bütün etkinlikler, karşılıklılık ilkesine atıfla ve Tarafların mevcut olan mali ve diğer imkanlarının sınırları çerçevesinde, iki ülkenin Dışişleri Bakanlıklarının bilgileri dahilinde yürütülecektir.

             Taraflar, bu Programı, uygulanabilir olduğu ölçüde, her ikisinin de akit Taraf oldukları ilgili uluslararası anlaşmalarla uyumlu bir şekilde ve ulusal mevzuatları temelinde uygulayacaklardır.

             Bu Program, Kültürel İşbirliği Anlaşması çerçevesinde diplomatik kanallardan Taraflarca üzerinde mutabık kalınacak herhangi bir etkinliğin yapılması imkânını ortadan kaldırmaz.

MADDE 84

             İşbu Program, her iki Tarafın iç onay işlemlerini tamamladıklarını birbirlerine diplomatik kanallardan bildirmelerinin ardından yürürlüğe girecektir.

             İşbu Program, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir (1) yıl süreyle geçerli olacak ve 31 Aralık 2010 tarihine kadar birer (1) yıllık sürelerle otomatik olarak yenilenebilecektir.

             Gelecek Programın içeriği, Kültürel İşbirliği Anlaşması'nın 9'uncu maddesine göre, 2010'un ilk döneminde müzakere edilecek ve sonbaharında sonuçlandırılacaktır. Yeni bir Programın imzalanmasının gecikmesi durumunda, işbu Program yenisinin yürürlüğe girişine kadar geçerli kalacaktır.

             Her bir Taraf, diğer Tarafa diplomatik kanallardan bu mealde yazılı bildirimde bulunmak suretiyle her zaman bu Programı feshedebilir. Programın feshi, bildirim tarihinden itibaren altmış (60) gün sonra geçerli olacaktır. Kültürel İşbirliği Anlaşması'nın feshedilmesi halinde Program da feshedilecektir.

             Program feshedildiği takdirde, işbu Program kapsamında başlamış bulunan bütün etkinlikler mevcut şartlar ve koşullar altında yürütülecektir.

             4 Aralık 2007 tarihinde Atina'da iki suret halinde İngilizce dilinde imzalanmıştır.

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                        YUNANİSTAN CUMHURİYETİ

                   HÜKÜMETİ ADINA                                                                                          HÜKÜMETİ ADINA