4 Ağustos 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26957

YÖNETMELİK

             Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT VE YÖRESİ EL SANATLARI ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Siirt ve yöresi el sanatlarının geliştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmaktır.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Siirt ve yöresindeki el sanatlarının durumunu ve sorunlarını belirlemek, el sanatlarının geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli araştırmalar yapmak,

             b) El sanatlarının Siirt ve yöresi ekonomisine katkısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

             c) El sanatlarının Siirt ve yöresinin tanıtımına katkısını sağlamak, sergiler açmak, yöre turizminin gelişmesine yönelik olarak seminer, konferans, sempozyum ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

             ç) El sanatları ile ilgili kaynak kitap, doküman temin etmek ve bunları Üniversite kütüphanesinde okuyucuların hizmetine sunmak, veri bankası oluşturmak, yayın ve yayım faaliyetinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcısının görev süresi de sona erer. Müdürün yokluğunda müdür yardımcısı müdürlük görevini vekaleten yürütür. Vekalet altı aydan fazla sürerse Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak,

             b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

             c) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,  

             b) Proje gruplarının çalışma esaslarını belirlemek,

             c) Üniversitede çeşitli akademik birimler arasında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülmesi amacıyla protokoller düzenlemek,

             ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonucunu rapor haline getirmek,

             d) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

             e) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,   

             f) Merkez tarafından açılacak kurslar ile eğitim ve öğretim programlarına katılanlara verilecek sertifikaları belirlemek ve Senatonun onayına sunmak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen üç üyeden oluşur.

             (2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.