4 Ağustos 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26957

YÖNETMELİK

             Rize Üniversitesinden:

RİZE ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI

EĞİTİM–ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Rize Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Rize Üniversitesinin ilgili birimlerince düzenlenen ve yürütülen zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) CAE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Cambridge Advanced Exam Sınavını,

             b) CPE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Cambridge Proficiency Exam Sınavını,

             c) FCE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan First Certificate Exam Sınavını,

             ç) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System Sınavını,

             d) Hazırlık Sınıfı: Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfını,

             e) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             f) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

             g) Rektör : Rize Üniversitesi Rektörünü,

             ğ) Senato: Rize Üniversitesi Senatosunu,

             h) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

             ı) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             i) Üniversite: Rize Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimiyle İlgili Genel Esaslar

             Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı

             MADDE 5 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretimin öngördüğü yabancı dilde okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçe’ye çevirebilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade edebilme, profesyonel, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmak, lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerini, meslek derslerini izleyebilecek, seminer ve tartışmalara etkin olarak katkıda bulunabilecek düzeye getirebilmektir.

             Eğitim-öğretim dili

             MADDE 6 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi İngilizce olarak yapılır. Sadece Üniversitenin İlahiyat Fakültesinde zorunlu yabancı dil Arapça’dır.

             Eğitim-öğretim süresi

             MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi, lisans öğrencileri için bir yıl hazırlık ve bir yıl destek eğitim-öğretimi olmak üzere en çok iki yıllık süreyi kapsar.

             (2) Lisansüstü öğrenciler için ise bu süre en çok bir eğitim-öğretim yılıdır.

             (3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, asıl eğitim-öğretimlerine başlarlar. Asıl eğitim-öğretimlerine kaydolmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

             Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin düzenlenmesi

             MADDE 8 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi,  Üniversitenin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülür.

             (2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi akademik takvimi; yıllık olarak düzenlenir ve eğitim-öğretim süresi ilgili birimlerin önerisi üzerine  Senatonun onayı ile kesinleşir.

             (3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine devam edecek öğrencilere, seviyelerine uygun sınıflarda, haftada en az yirmi en çok otuz saat ders verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

             Öğrenci kabulü

             MADDE 9 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi bulunan bir bölüme kaydını yaptırmış ve açılan zorunlu yabancı dil yeterlik sınavına katılmamış veya bu sınavda başarılı olamamış lisans ile yabancı dil sınavında başarısız olan lisansüstü öğrencileri, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine kabul edilirler.

             Yarıyıl kayıtları

             MADDE 10 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli harç ve ücretleri ödeyerek, kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

             Sınavlar

             MADDE 11 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde; yeterlik sınavı, ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, ödevler ve yıl sonu genel sınavı uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 12 – (1) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli ilgili birim tarafından belirlenir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

             (2) Yeterlik sınavına, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran, yıl sonu genel sınavında başarısız olan veya bu sınava katılmayan lisans ve lisansüstü öğrencileri alınırlar.

             (3) Yeterlik sınavları; Eylül, Şubat ve Temmuz aylarında yapılır. Eylül ayında yapılan yeterlik sınavına, derse devam şartı aranmadan yeni ve eski öğrenciler girebilirler. Şubat ve Temmuz aylarında yapılan yeterlik sınavına, devam şartını yerine getiren öğrenciler girebilirler.

             (4) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine kaydolan öğrencilerin, hangi grupta eğitim-öğretim görecekleri, yeterlik sınavı sonuçlarına göre tespit edilir. Grupların sayısı, haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları, her eğitim-öğretim yılı başında zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi bölüm kurulunca belirlenir.

             Ara sınavlar

             MADDE 13 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresince uygulanan çalışmaların kapsamları ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde en az iki ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığı tarafından yarıyıl başında ilan edilir.

             Kısa süreli sınavlar ve ödevler

             MADDE 14 – (1) Ara sınavlar dışında, önceden tarih bildirilmeden kısa süreli sınavlar yapılabilir ve ödevler verilebilir. Bu sınavların ve ödevlerin katkı payları, ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir.

             Yıl sonu genel sınavı

             MADDE 15 – (1) Yıl sonu genel sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve yıl içi çalışmalarının not ortalaması en az 40 olan öğrenciler katılırlar.

             Muafiyet

             MADDE 16 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda veya Üniversitede, önceki yıllarda açılmış olan yabancı dil yeterlik sınavını başarmış öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini başka bir yükseköğretim kurumunda başarı ile tamamlamış öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde önceki yıllarda başarılı olup, zorunlu hazırlık sınıfı bulunan bir bölüme yeniden kayıt yaptıran öğrenciler; TOEFL, CPE, CAE, FCE, IELTS gibi uluslararası sınavlardan, ÜDS veya KPDS’den  Üniversitenin ilgili birimlerinin belirleyeceği puanları almış olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muaf tutulurlar.

             (2) Fen–Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümüne alınacak öğrenciler için yeterlik sınavı dışında muafiyet uygulaması yapılmaz.

             Genel başarı notunun hesaplanması

             MADDE 17 – (1) Genel başarı notu; ara sınavlar, yıl içi diğer sınavlar ve ödevlerden alınan puanların ortalamasının %60’ı ile yıl sonu genel sınav puanının %40’ının toplanması ile elde edilir.

             (2) Bir öğrencinin, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı sayılabilmesi için, 100 puan üzerinden, yıl sonu genel sınavının en az 50 ve genel başarı notunun en az 70 puan olması şarttır. Her iki şartı birlikte sağlayamayan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olurlar.

             (3) Yıl sonunda başarısız olan öğrenciler, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte, eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan yeterlik sınavına girebilirler.

             (4) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin ileri düzey gruplarında olan öğrencilerden, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi bölüm kurulunun önerisi doğrultusunda belirlenen koşulları, birinci yarıyıl sonunda sağlayanlar, o dönem sonunda yapılan yeterlik sınavına girebilirler. Başarılı olan öğrenciler, ikinci yarıyıl başında, kazandıkları bölümlere kayıtlarını yaptırabilirler ve bölüm kurulunca teklif edilerek fakülte kurulunca kararlaştırılan dersleri yarıyıl içinde alabilirler.

             Notlarda maddi hata

             MADDE 18 – (1) Öğrenciler, sınavlarda aldıkları notlarla ilgili olarak sınav sonuçlarının ilanından sonra bir hafta içinde, ilgili bölüm başkanlığına itirazda bulunabilirler.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 19 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde derslere % 80 oranında devam zorunludur. Devamsızlığı toplam ders saatinin % 20’sini geçen öğrenciler, yıl sonu genel sınavına kabul edilmezler.

             Mazeret sınavı

             MADDE 20 – (1) Öğrencilerin, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde mazeretli sayılmalarına, ilgili bölüm başkanlığınca karar verilir. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını, Üniversite Hastanesi veya diğer sağlık kurumlarınca verilen sağlık  raporu ile belgelemeleri gerekir.

             (2) Mazeret belgelerinin bu belgelerin düzenlendiği tarihi izleyen bir hafta içerisinde ilgili bölüm başkanlığına vermesi gerekir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

             (3) Öğrencilerin mazeretli sayılan süreleri toplam ders saatlerinin % 30’unu geçtiği takdirde, öğrenciler yıl sonu genel sınavına alınmazlar.

             (4) Mazeretleri nedeniyle bir veya birden çok ara sınava katılamayan öğrenciler için önceden duyurulan bir tarihte mazeret sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not, öğrencinin mazereti nedeniyle giremediği en son ara sınav notu yerine geçer ve katkı oranı ona göre dikkate alınır.

             (5) Kısa süreli sınavlar ile yeterlik sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

             İzinli sayılma

             MADDE 21 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde okuyan öğrencilere yarıyıl izni verilmez. Bir yıllık izin için başvuranlardan geçerli ve haklı nedenleri bulunanlara, ilgili bölüm başkanının önerisi ve Rektörün onayı ile sadece bir kereye mahsus olmak üzere izin verilebilir.

             (2) Bir yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında yapılan yeterlik sınavına yeni öğrencilerle birlikte girebilirler.

             Başarısızlık

             MADDE 22 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde birinci yıl sonunda başarısız olan lisans öğrencileri, ikinci yıl derslere devam edemezler. Bu öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bir sonraki eğitim-öğretim yılında yapılan tüm yeterlik sınavlarına girerler. Bu sınavlarda da başarısız olmaları halinde, kendi bölümlerine kayıt yaptırırlar. Ancak, öğrenimlerini tamamlayana kadar yeterlik sınavından başarılı olmak zorundadırlar. Öğrenimlerini tamamlayana kadar yabancı dil yeterlik sınavını başaramayanlar ile devamsız öğrencilerin kayıtları silinerek, Üniversiteden ilişiği kesilir.

             (2) Lisansüstü öğrencileri, bir eğitim-öğretim yılı sonunda başarısız oldukları takdirde, takip eden eğitim-öğretim yarıyılı başında yapılacak yeterlik sınavına girebilirler, bu sınavda da başarısız olmaları halinde, bu öğrencilerin kayıtlı oldukları lisansüstü programı ile ilişikleri kesilir.

             (3) Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin hazırlık eğitimindeki öğrenim süreleri iki eğitim-öğretim yılıdır. Bu süre sonunda başarısız olmaları halinde kayıtları silinerek, Üniversite ile ilişikleri kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 22/10/2006 tarihli ve 26327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rize Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 24 –  (1) Bu Yönetmelik, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rize Üniversitesi Rektörü yürütür.