4 Ağustos 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26957

YÖNETMELİK

             Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS

VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, Devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokulunda yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, Devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokulunda yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birim: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin ilgili fakülte, yüksekokul, Devlet konservatuvarı veya meslek yüksekokulunu,

             b) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,

             c) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,

             ç) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,

             d) Üniversite Yönetim Kurulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Kurulunu

             ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

             Eğitim-öğretim süresi

             MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Meslek yüksekokullarında, programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

             (2) Tıp fakültesi ile diş hekimliği fakültesi hariç, diğer birimlerde eğitim-öğretimin süresi dört yıldır. Bu programları başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

             (3) Diş hekimliği fakültesinde eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Bu fakülteyi başarı ile tamamlayan öğrencilere diş hekimliği diploması verilir.

             (4) Tıp fakültesinde eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Bu fakültede ilk iki yıllık ön lisans düzeyinden sonra eğitim-öğretim iki ayrı kademeden oluşur:

             a) Temel tıp bilimlerinde lisans kademesi; ön lisans dahil toplam dört yıldır. Temel tıp bilimlerinde lisans kademesini bitiren öğrencilere temel tıp bilimlerinde lisans diploması verilir. Temel tıp bilimlerinde lisans eğitiminin açılmasına Senato tarafından karar verilir.

             b) Klinik bilimlerde yüksek lisans kademesi; ön lisans dahil toplam beş yıldır. Klinik bilimlerde yüksek lisans kademesinden sonra oniki aylık aile hekimliği dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere, tıp doktoru diploması verilir.

             (5) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen sürelerin dışındadır.

             (6) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

             Eğitim-öğretim dönemleri ve programları

             MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde normal ve ikinci öğretim olmak üzere; örgün eğitim-öğretim yapılır. Ancak; ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açık, dışarıdan (ekstern), uzaktan ve yaygın eğitim de yapılabilir.

             (2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri ondört hafta veya yetmiş eğitim-öğretim gününden ibaret olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl veya yıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Sınavlar ve ortak zorunlu dersler, Cumartesi günleri de yapılabilir.

             (3) Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile Devlet konservatuvarındaki eğitim-öğretim dönemlerinin süreleri ilgili fakülte/konservatuvar kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir.

             (4) Birim kurulları, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunar. Senato tarafından karara bağlanan programlar ve akademik takvim, dekanlıklar ile yüksekokul, Devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokulu  müdürlüklerince yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir.

             Yaz öğretimi

             MADDE 7 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarının, yaz aylarında da değerlendirilmesi ve öğrencilerin yarıyıllarda alarak başarısız oldukları ve/veya alamadıkları veya notunu  yükseltmek istedikleri dersleri üst yarıyıllardan almalarına imkan sağlamak amacıyla ilgili bölümün önerisi, birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi, eğitim-öğretim esasları Senato tarafından belirlenir.

             Çift anadal programı

             MADDE 8 – (1) Çift anadal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır.

             (2) Çift anadal ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Yandal programı

             MADDE 9 – (1) Yandal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliği ile yürütülür. Bir lisans programına kayıtlı olan ve belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yandal programını izleme imkanı verilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı değildir.

             (2) Yandal ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Uzaktan eğitim

             MADDE 10 – (1) Uzaktan eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekanda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür.

             (2) Uzaktan eğitim ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Öğretim dili ve yabancı dil

             MADDE 11 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim-öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.

             (2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler yabancı dilde okutulur. Ayrıca isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların bazı dersleri yabancı dilde de okutulabilir.

             (3) Her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Seviye tespit sınavına, Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler katılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Geçiş ve Muafiyete İlişkin Esaslar

             Üniversiteye kayıt

             MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

             a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak,

             b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya özel yetenek sınavı sonucuna göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olmak.

             (2) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır.

             (3) Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında da belge isteyebilir.

             (4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını bizzat yaptırmaları gerekir. Ancak mazeretlerini belgelendiren adaylar, dilekçelerinde belirttikleri kişiler aracılığı ile de kayıt yaptırabilir.

             Yatay geçişler

             MADDE 13 – (1) Üniversiteye başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

             (2) Yatay geçiş kontenjanları; birim yönetim kurullarınca belirlenir ve eğitim-öğretim yarıyıllarının/yıllarının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

             Dikey geçişler

             MADDE 14 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM tarafından eğitim-öğretim programlarına dikey geçişi kabul edilen öğrencilerin, lisans öğrenimine hazırlık programının süresi iki yarıyıldır. Lisans öğrenimine hazırlık programını başarıyla tamamlayan genel not ortalaması (GNO) en az 2.00 olan öğrencilerin üçüncü sınıfa kayıtları yapılır. Programda aldığı dersler sonucu GNO’su 2.00 olan ve en fazla iki dersten başarısız olan öğrencilerin, başarısız oldukları dersleri almak koşuluyla üçüncü sınıfa kayıtları yapılır. GNO’su 2.00’nin altında olup, başarısız olanların ise Üniversiteyle ilişiği kesilir.

             Ders muafiyeti

             MADDE 15 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken, ÖSYM sınavı sonucu Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde muafiyet talebinde bulunabilir. Yeni kayıt olduğu birim yönetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri ilgili bölümün görüşünü de alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle başarılı olacağını belirler. Bu derslerden her yılda 30 kredi/saat ders geçeceği varsayılarak muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl/yıl belirlenir. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrencinin programın kalan derslerini kalan öğretim süresi içerisinde tamamlaması gerekir.

             (2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca muaf tutulan dersler nedeniyle, bulunduğu yarıyılın/yılın toplam kredi saat miktarını geçmeyecek ölçüde, bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir.

             (3) İntibak ettirilen bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait muaf olmadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

             Kayıt yenileme

             MADDE 16 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde öğrenci katkı payını veya öğretim ücretini ödediklerini belgeleyerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirlenen sürede kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremez.

             (2) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yenilemeyen öğrenciler, haklı ve geçerli mazeretleri olması ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, onbeş gün içinde kayıt yaptırmak zorundadır. Mazeretsiz olarak iki yarıyıl veya entegre sisteminin uygulandığı birimlerde iki yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Akademik Danışmanlık, Ders Alma, Devam Mecburiyeti

             Dersler

             MADDE 17 – (1) Üniversiteye bağlı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi ile Devlet konservatuvarı dışındaki birimlerde ders geçme sistemi uygulanır ve tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve Devlet konservatuvarında entegre eğitim-öğretim sistemi uygulanır. Entegre eğitim-öğretim sistemine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             (2) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür.

             (3) Ders geçme sisteminde öğrenciler, başarısız oldukları derslerle birlikte, alt yarıyıllardan alamadıkları tüm dersleri almak koşuluyla bulundukları yarıyıldan ders alabilirler. Ders kaydında alınabilecek derslerin toplamı; ortak zorunlu dersler dahil, her yarıyıl için teorik ve uygulamalarla birlikte haftada otuzaltı ders saatini geçemez.

             Ders açma esasları

             MADDE 18 – (1) Ders açma esasları şunlardır:

             a) Birim kurulları, öğrencilere kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli zaman ayırmak şartı ile programlarına seçmeli, zorunlu, ön koşullu dersler ve/veya laboratuar dahil uygulamalar koyabilir, haftalık teorik derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeler yapabilir. Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler Rektörlüğün bilgisine sunulur. Seçmeli dersler, diğer fakülte, yüksekokul ve Devlet konservatuvarı programlarından da alınabilir. Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken ders sayısı ve/veya kredisi, ilgili birim kurullarınca eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Bir seçmeli dersin açılması için gerekli öğrenci sayısını, beş öğrenciden az olmamak üzere ilgili birim kurulları belirler.

             b) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olmak koşulu aranabilir. Bir derse kayıt olunabilmesi için başarılmış olması koşulu aranan ders ön koşul dersi, kayıt olunabilmesi bir ön koşul dersin başarılmasına bağlı olan derse ön koşullu ders denir. Ön koşul ve ön koşullu ders/dersler eğitim-öğretim planlarında/programlarda gösterilir. Birbirini izleyen, biri diğerinin ön koşulu olan ve gruplar halinde yürütülen proje dersleri her iki yarıyılda da açılabilir.

             c) Laboratuar, proje ve uygulamalı dersler gruplar halinde yürütülebilir. Bu derslerin, gruplara ayrılmaları, ilgili bölümün önerisi ile birim yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

             ç) Birim kurullarının kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bitirme ödevi veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmalara ilişkin esaslar ilgili birim kurullarınca düzenlenir.

             Akademik danışmanlık

             MADDE 19 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlıklarının önerisi üzerine birim yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından; öğretim üyesi bulunmayan veya yeterli olmayan birimlerde tercihen öğretim görevlileri veya okutmanlar olmak üzere mevcut öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir.

             (2) Akademik danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Ders alma

             MADDE 20 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyılının başlangıcında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, akademik danışmanının  olumlu görüşünü de alarak ders kaydı yaptırır. Ancak mazereti birim yönetim kurullarınca kabul edilmeyen öğrencilerin ders kaydı yapılmaz.

             (2) Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, yarıyılın ilk iki haftası içinde ve akademik danışmanın olumlu görüşünü almak şartıyla, kaydoldukları en üst yarıyıla ait dersleri değiştirebilir veya bırakabilirler.

             (3) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

             (4) Eğitim-öğretimin entegre sistemle yapıldığı tıp ve diş hekimliği fakültelerinde; ders, ders kurulu veya staj programları, eğitim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır.

             (5) Öğrenciler bir üst yarıyıldan/yıldan ders alamaz. Ancak, entegre sistemin uygulanmadığı fakülte/yüksekokullarda akademik danışmanın olumlu görüşüyle, önceki yarıyıl derslerinden başarılı olması ve GNO’nun 2.50 ve üzerinde olması durumunda, öğrenci bulunduğu yarıyılda toplam otuzaltı saati aşmayacak şekilde üst yarıyıllardan ders/dersler alabilir.

             Devam mecburiyeti

             MADDE 21 – (1) Öğrencilerin derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında devamları zorunludur. Ancak, bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin yapılacak ara sınavlarına katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken o yarıyıldaki ara sınav notları dikkate alınır.

             (2) Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile Devlet konservatuvarında devam mecburiyetine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Not Değerlendirmelerine İlişkin Esaslar

             Sınav ve sınav dönemleri

             MADDE 22 – (1) Sınavlar; aşağıda belirtilen ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, ek sınav ve tek ders sınavlarıdır:

             a) Ara sınav; derslerin verildiği yarıyıl/yıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.

             b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı; derslerin verildiği yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavdır.

             c) Mazeret sınavı; ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle sınavlara giremeyen öğrencilere açılan sınavdır.

             ç) Ek sınav; Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, dikey geçiş yapan öğrencilerin lisans hazırlık programlarında başarısız oldukları her iki yarıyıla ait dersler için ve GNO’larını yükseltmek üzere daha önce DC veya DD notu aldıkları derslerden sınava girmek için başvuruda bulunan öğrencilere,  akademik takvimde belirtilen süre içerisinde açılan sınavdır.  Not yükseltmek amacıyla açılması istenilen derslerin sınavına başvurunun, sınav tarihinden en geç onbeş gün önce yapılması gerekir.

             d) Tek ders sınavı; bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrencilere açılan sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyılı/yılı takip eden yarıyıl/yıl başlamadan önce akademik takvimde belirtilen zamanda yapılır. Bu dersin başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

             (2) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, ek sınav ve tek ders sınavı takvimleri Senato tarafından düzenlenir.

             (3) Staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili kurullar tarafından belirlenir.

             (4) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim elemanının önerisi üzerine, bölüm başkanlıklarınca yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

             (5) Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav programları, birimlerce hazırlanır ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

             (6) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanlarının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavın kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim kurullarınca kararlaştırılır.

             (7) Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile Devlet konservatuvarında sınavlara ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

             Ara sınavlar

             MADDE 23 – (1) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların, tarihleri ve yapılacağı yer, her yarıyılın ilk onbeş günü içinde, o dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü de alınarak, bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ilgili dekanlık/müdürlükçe  ilan edilir.

             (2) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yaptırılacak olan araştırma, inceleme ödevleri, projeler, dersin değerlendirme şekli ve ders içeriği ile ilgili konular eğitim-öğretim yarıyılı başında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

             (3) Bir günde, eğitim-öğretim programlarının aynı yarıyıl veya yıl için öngörülen derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan derslerin ara sınavları aynı gün yapılabilir.

             (4) Ara sınav sonuçlarının, en geç bir sonraki sınav tarihinden bir hafta öncesinde ilan edilmesi gerekir.

             Yarıyıl veya yıl sonu sınavı

             MADDE 24 – (1) Öğrenciler derslerin yarıyıl veya yıl sonu sınavlarına girmek zorundadır. Bir dersin yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavına girebilmek için;

             a) İlgili derse kaydını yaptırmış olmak,

             b) Teorik derslerin %70’ine katılmak,

             c) Uygulamalı derslerde uygulamanın %80’ine katılmak,

             ç) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak

             gerekir.

             (2) Bir dersin teorik ve uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gereğinde bunların birbirleriyle bağlantılı olduğuna ilgili birim kurulları karar verir.

             Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notları

             MADDE 25 – (1) Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ham başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl veya yıl sonu sınav notunun %60’ının toplanması sonucu elde edilir. Başarı notu değerlendirmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonunda, her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıda açılımı ve kat sayıları belirtilen harf notlarından biri, yarıyıl sonu veya yıl sonu başarı notu olarak verilir:

                    Başarı Notu                 Katsayı

                          AA                          4.00

                           BA                          3.50

                           BB                           3.00

                           CB                           2.50

                           CC                           2.00

                           DC                          1.50

                          DD                          1.00

                           FD                           0.50

                           FF                           0.00

             (2) Değerlendirmeler sonunda;

             a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

             b) Bir dersten DC, veya DD alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır.

             c) Bir dersten FD, veya FF alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır.

             ç) Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirmesi, devamsızlık ve mazeretli durumlarda;

             1) Yeterli (S), yetersiz (U), devamsızlık nedeni ile başarısız (NA), uygulamada başarısız (UB)  ve eksik (E) notları verilir. S notu; kredisiz, derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere ve uluslararası değişim programları kapsamında yurt dışında eğitim gören öğrencilerin yurt dışında aldığı dersler için verilir. Ayrıca, yatay geçiş yolu ile veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine birim yönetim kurullarınca kabul edilen dersler için de S notu verilir. U notu, kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir. S ve U notu not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

             2) NA notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

             3) E notu; yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazandığı halde, haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciye verilir. E notu verilen her dersin eksik sınavı bu dersin verildiği yarıyılı izleyen ilk yarıyıl kayıt dönemi başlamadan önce yapılır. Öğrencinin bu sınavda aldığı not yarıyıl sonu sınavının notu olarak değerlendirilir. Bu sınava girmeyen öğrencinin notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. Ancak, haklı ve geçerli mazeret hallerinde bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile eksik sınavının süresi bir sonraki sınav döneminin sonuna kadar uzatılabilir. Bu durumda E notu not ortalama hesabında dikkate alınmaz.

             d) Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye sıfır (0) notu verilir.

             e) Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır (0) verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

             f) Entegre sistemi uygulayan tıp fakültesi ve diş hekimliği fakülteleri ile Devlet konservatuvarında sınavların değerlendirilmesi ve öğrenci başarısına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Not ortalaması

             MADDE 26 – (1) Öğrencilerin başarı durumları; bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait dönem not ortalaması (DNO) ve almış oldukları tüm dersler için GNO ile izlenir.

             (2) Not ortalaması; ilgili derslerden bu Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre alınan notlardan her birinin katsayısı ile, o dersin Senato tarafından belirlenen kredisinin çarpılması ile bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bir dersin kredisinin hesaplanmasında bir saat teorik ders 1 kredi, bir saat uygulama ve/veya laboratuar için 0.5 kredi olarak alınır. Ortalamaların kayda geçmesinde, virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak, iki hane esas alınır.

             Başarılı ve başarısız öğrenciler

             MADDE 27 – (1) İçinde bulunulan yarıyıl sonu veya yıl sonu itibariyle GNO’su en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır.

             (2) Normal öğretim süresine göre bulunduğu yarıyıldan/yıldan başarısız notu ve alt yarıyıllardan/yıllardan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almamış başarılı öğrencilerden yarıyıl/yıl sonunda en az normal ders yükü ile, o yarıyıl not ortalaması; 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir. Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile Devlet konservatuvarında o yıl sonu not ortalaması 80-89 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 90-100 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl/yıl sonunda ilan edilir ve kendilerine belge verilir. Bu başarı, öğrencinin not belgesinde belirtilir.

             (3) GNO’su 2.00’nin altında olan öğrenci sınamalı öğrenci sayılır. GNO’su 2.00’nin altında olan öğrencilerden, DNO’su iki yarıyıl üst üste 1.80’nin altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenci; GNO’sunu 2.00’ye yükseltebilmek için, alt yarıyıllardan daha önce almadığı dersler ile önceden alıp DC, DD, FD, FF, NA, U, ve UB notu aldığı dersleri tekrarlar. Bu durumdaki bir öğrenci GNO’sunu 2.00’ye yükseltinceye kadar, üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

             Ders tekrarı

             MADDE 28 – (1) Bir dersten FF, FD, U veya NA alan veya dersi normal döneminde alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler, bunların yerine akademik danışmanın önerisi üzerine kayıtlı oldukları bölümce, uygun görülen dersleri alabilirler.

             (2) Normal öğretim süresini tamamlayarak mezun olabilmek için programda bulunan bütün derslerin yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan ve en çok beş dersten başarısız olan öğrencilerin herhangi bir dersin yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavında ara sınav not ortalaması dikkate alınmaz. Ancak bu öğrenciler de başarısız oldukları dersin açıldığı ilk dönemde o derse kayıt yaptırmak zorundadır.

             Genel not ortalamasının yükseltilmesi

             MADDE 29 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilir. Ancak bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gerekir. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, GNO hesabında en son not geçerlidir.

             Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

             MADDE 30 – (1) Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav sonuçları, sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta sonra elektronik ortamda ilan edilir.

             (2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler veya öğretim elemanları maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içerisinde dekanlığa, yüksekokul/Devlet konservatuvarı/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler. İlgili yönetim kurulunca sınav evrakının incelenmesi sonunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alınarak düzeltilir ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinli Sayılma

             Mazeretler

             MADDE 31 – (1) Kayıt, devam, uygulama, ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınav şartlarını yerine getirmeyen öğrencilerin ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli mazeretleri şunlardır:

             a) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

             b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine göre öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

             c) Mahallin en büyük mülki amirince belgelenmiş olmak şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

             ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi,

             d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

             e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

             f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,    

             g) Öğrencinin tutukluluk hali,

             ğ) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiş Üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkanına sahip olması,

             h) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

             (2) Haklı ve geçerli mazereti nedeniyle sınava katılmayan ve mazeretinin bitiminden en geç yedi gün içerisinde durumunu belgeleyerek başvuran öğrencilerin mazeret sınavları; ara sınavlar için birim yönetim kurullarınca tespit edilecek tarihlerde, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavları ise, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre yapılır.

             (3) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan devam koşullarını sağlamaları gerekir.

             İzinli sayılma

             MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara vermek durumunda olan öğrenci, mazereti sebebiyle kullanamadığı süre için bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen devam koşullarını sağlamaması halinde, o yarıyıl veya yıl izinli sayılır. İzinli sayılmada kullanılamayan süre azami öğrenim süresine eklenir.

             (2) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrencilerden, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen devam koşulları aranmaz ve ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl sonu sınav hakları saklı tutulur.

             (3) İlgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle; sağlık, tutukluluk hali, askerlik gibi sebepler hariç olmak üzere, izinli sayılma süresi en çok bir yıldır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Ek Süreler, Mezuniyet, Diplomalar, Kayıt Silme ve Değişim Programları

             Ek süreler

             MADDE 33 – (1) Öğrenciler iki yıllık programları en çok dört yılda, dört yıllık programları en çok yedi, beş yıllık programları en çok sekiz, altı yıllık programları en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Ancak bu süreler sonunda; mezun olabilmeleri için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınav tarihleri ilgili yönetim kurullarınca belirlenir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan başarısız olduğu en çok beş dersi kalan son sınıf öğrencilerine dört yarıyıl, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde iki yıl ek süre verilir.

             (2) Normal öğretim süresi sonunda üç veya daha az dersten başarısız olanlara, sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu derslerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. İzledikleri programdaki bütün derslerden en az DD aldıkları halde, mezun olabilmek için gerekli 2.00 GNO’sunu sağlayamayan son dönem veya son sınıf öğrencilerine, GNO’larını 2.00’ye yükseltmek üzere diledikleri son dört yarıyıl veya son iki sınıf derslerinden, sınırsız sınava girme hakkı tanınır. Sınırsız sınav hakkı elde eden öğrenciler bu derslerin verildiği yarıyıllarda ders kaydı yaptırmak koşuluyla her yarıyıl sonu sınav döneminde sınav haklarını kullanabilir.

             (3) Azami öğretim süresi sonunda açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumundaki öğrencilerin, öğrenci katkı payını veya öğretim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             (4) Programlardaki derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı; not ortalamasını tutturamadıkları için ara sınıflarda yıl kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavlar sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam eder. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim sürelerinden sayılmaz. Bu sınavlara girerek başarılı olanlar kayıtlarını yenileyene kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

             Mezuniyet

             MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen kanuni süre içinde izlemekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

             Diplomalar

             MADDE 35 – (1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda diploma verilir.

             (2) Ayrıca mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların ders saatlerini; aldıkları proje, laboratuar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notları ve varsa yarıyıl/yıl onur derecelerini de birlikte belirten bir not belgesi verilir.

             (3) Birimler tarafından verilecek diplomalar; ön lisans ve lisans düzeylerinde her düzey için farklı şekilde düzenlenir ve Senato tarafından kabul edilen bir örneğe göre bastırılır. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan birimlerde diplomalar hem Türkçe hem de ilgili yabancı dilde hazırlanır.

             (4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

             (5) Diplomalarda:

             a) Ön yüzünde;  öğrencinin adı ve soyadı, diploma numarası, lisans ve ön lisans düzeyinde başardığı programın adı, bölümü/anabilim dalı, mezuniyet tarihi, fakültelerde Rektörün ve dekanın; yüksekokullarda Rektör ve yüksekokul müdürünün; Devlet konservatuvarında Rektör ve Devlet konservatuvarı müdürünün; meslek yüksekokullarında Rektör ve meslek yüksekokulu müdürünün imzası bulunur.

             b) Arka yüzünde; T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, baba ve anne adı, Üniversiteye kayıt numarası, kayıt tarihi gibi bilgiler yer alır.

             c) Diplomalara mezuniyet derecesi yazılmaz ve fotoğraf yapıştırılmaz. Diplomalar Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.

             (6) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde, diploma yerine geçecek bir defaya mahsus olmak üzere diploma bilgilerini içeren bir belge düzenlenir.

             Kayıt silme ve sildirme

             MADDE 36 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin aşağıdaki hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

             a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

             b) İkinci öğretim için kanuni süre içinde öğretim ücretini yatırmamış olmak,

             c) Mazeretsiz olarak iki yarıyıl üst üste kayıt yenilememek,

             ç) Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde yer alan süreler sonunda mezuniyet için gerekli bütün dersleri başarı ile tamamlayamamış veya tamamlayamayacağı anlaşılmış olmak.

             (2) Öğrencinin, kaydının silinmesini yazılı olarak istemesi halinde de Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Değişim programları

             MADDE 37 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında yapılacak olan anlaşmalar ile öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte aldığı derslerin başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine, birim yönetim kurulunca belirlenecek değişim koordinatörünün önerisi ve ilgili birimin görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Öğrencinin izlenmesi değişim koordinatörleri tarafından yapılır.

             (2) Değişim programlarında, Avrupa Kredi Transferi Sistemi (AKTS/DE-ECTS/DS) kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin esaslar Senato tarafından  belirlenir. Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının ödenmesine ilişkin hususlar ikili anlaşmalara göre yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Tebligat ve adres bildirme

             MADDE 38 – (1) Öğrencilere her türlü tebligat, yükseköğretim kurumuna kayıt anında bildirdikleri adrese veya kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılır. Öğrenciler adres değişikliklerini yükseköğretim kurumuna bildirmek zorundadır. Adres değişikliklerini bildirmeyen, yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin mevcut adreslerine tebligat yapılmış sayılır.

             Disiplin işleri

             MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlanan Bahçe Meslek Yüksekokulu ile Düziçi Meslek Yüksekokulu programlarına 2007-2008 eğitim-öğretim yılından önce kayıt olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.