2 Ağustos 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26955

TEBLİĞ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2004/4 SAYILI

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(2008/28)

 

             MADDE 1 – 2/3/2004 tarihli ve 25390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/4 sayılı Tebliğ’in 22 nci maddesinde yer alan Tabloya aşağıda belirtilen şekilde ilave yapılmıştır.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Vergi Miktarı

9608.50.00.10.00

 

Plastik maddelerden olanlar

 

Çin Halk Cum.

 

Takımın içindeki 9608.10.10.10.00 GTIP’li eşya için 0,066 ABD Doları/Adet ve takımın içindeki 9608.40.00.10.00 GTIP’li eşya için 0,040 ABD Doları/Adet

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.