30 Temmuz 2008 Tarihli ve 26952 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/13884    Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2008/13885    İzmir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2008/13888    Bazı Alanların “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti ve Bu Yerlerdeki Üçüncü Sınıf Tarım Arazisinde Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

2008/13910    Aksaray İlinde Yeni Köy Kurulması Hakkında Karar

2008/13913    Türkiye ile Hırvatistan Arasında, Karşılıklılık Esası Uyarınca, Hırvatistan Vatandaşlarının Vize Muafiyeti Sürelerinin Altı Ay İçerisinde Doksan Güne Çıkarılması Hakkında Karar

2008/13919    Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Çivril Kadir Kameroğlu Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

2008/13921    BZP (l-benzyl piperazine) İsimli Maddenin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

2008/13928    Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2008/13935    Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

2008/13937    Bazı İlçelerdeki Emniyet Amirliklerinin İlçe Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesi Hakkında Karar

200813943     Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Hemşirelik Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

2008/13945    2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2008/13863    Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

—  Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Rize Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/24)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/66, K: 2008/17 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)