30 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26952

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/13945

             Yüksek Planlama Kurulunun 10/7/2008 tarihli ve 2008/36 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na sunulan ekli “2008Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın kabulü; 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN

               Başbakan

               C. ÇİÇEK                                H. YAZICI                               N. EKREN                               M. AYDIN

   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

        M. BAŞESGİOĞLU                       K. TÜZMEN                           N. ÇUBUKÇU                            M. ŞİMŞEK

           Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

       M. S. YAZICIOĞLU                      M. A. ŞAHİN                          M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

           Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı                    Millî Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı

           A. BABACAN                        K. UNAKITAN                            H. ÇELİK                               F. N. ÖZAK

          Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı                      Millî Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı

              R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM                           M. M. EKER                              F. ÇELİK

            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı              Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

       M. Z. ÇAĞLAYAN                       M. H.GÜLER                             E. GÜNAY                              V. EROĞLU

   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

 

2008 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE

İZLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KARAR

             MADDE 1 –  15/10/2007 tarihli ve 2007/12701 sayılı Kararnamenin eki “2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanun ile kurulan 15 Devlet üniversitesi, 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunla kurulan 17 Devlet üniversitesi ile 22/5/2008 tarihli ve 5765 sayılı Kanunla kurulan 9 Devlet üniversitesinin kampüs yerinin seçimine Maliye Bakanlığı Müsteşarının koordinatörlüğünde, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, ilgili üniversitenin kurulduğu ildeki Vali ve Belediye Başkanı ile Üniversitenin Rektöründen müteşekkil bir Kurul karar verir. Kurul hazırlık çalışmalarını yapmak üzere bir teknik heyet görevlendirebilir.”

             MADDE 2 –Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.