22 Temmuz 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26944

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(2008/22)

 

             Başvuru

             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üreticiler Advansa Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi (A.Ş.); Rifay Polipropilen Elyaf Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Bozoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Alba Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Eurofiber Tekstil Plastik Elyaf Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan); Çin Tayvanı ve Tayland Krallığı (Tayland) menşeli "poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)" maddesinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

             Başvurunun temsil niteliği

             MADDE 2 – (1) Yönetmelik’in 18’inci ve 20’nci maddeleri çerçevesinde şikayetçi ve şikayeti destekleyen firmaların yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz oldukları tespit edilmiştir. 

             Önleme tabi madde

             MADDE 3 – (1) Önleme tabi madde, 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı "polyester elyaf"tır.

             (2) Soruşturma konusu ürün çekim ve ısıl sabitleme işlemlerinden geçmiş polyester filamentlerin ya da devamlı lifler demetinin kullanım yeri ve amacına göre alıcı tarafından talep edilen boyda kesilmesi ile elde edilmektedir. Soruşturma konusu ürün, ağırlıklı olarak tekstil ve dokusuz yüzeyler imalatında kullanılmaktadır.

             (3) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir. 

             Mevcut önlem

             MADDE 4 – (1) Halihazırda yürürlükte olan kesin önlem, 29/7/2003 tarih ve 25183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2003/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (2003/14 sayılı Tebliğ) ile yürürlüğe konulmuştur.

             (2) 2003/14 sayılı Tebliğ kapsamında Hindistan’a yönelik olarak CIF ihraç değerinin %16,5 ila %23,9’u, Tayvan’a yönelik olarak %6,4 ila %20,1’i ve Tayland’a yönelik olarak %15,8 ila %22’si arasında firma temelinde uygulanan dampinge karşı önlem mevcuttur.

             Gerekçe

             MADDE 5 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, Hindistan, Çin Tayvanı ve Tayland menşeli önleme konu maddeye uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

             Karar ve işlemler

             MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Hindistan, Çin Tayvanı ve Tayland menşeli söz konusu madde için Yönetmelik’in 35’inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

             (2) Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmelik’in 35’inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam eder.

             Soru formları ve bilgilerin toplanması

             MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temin edilmesi amacıyla söz konusu maddenin Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) tarafından bilinen Türkiye’deki ithalatçılarına, soruşturmaya konu ülkede yerleşik üretici ve ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Anılan tarafların soru formu gönderi listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Soru formu gönderi listesinde yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların işbu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde soru formu talebinde bulunmaları halinde kendilerine soru formu gönderilecektir.

             (2) Ayrıca, soru formunun ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerine de soru formu gönderilecektir.

             Süreler

             MADDE 8 – (1) Soru formlarına cevap verme süresi, soru formlarının gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 7’nci madde kapsamında sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

             (2) Soruşturmayla ilgili tarafların sundukları diğer her türlü bilgi ve belgenin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi ve belgelerin bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ’in 7’nci maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları v.b.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

             İşbirliğine gelinmemesi

             MADDE 9 – (1) Yönetmelik’in 26’ncı maddesi hükmünce, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

             Yetkili merci ve adresi

             MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

             Tel: +90 312 204 77 10

             Faks:+ 90 312 212 87 65 /  212 87 11

             E-posta:  damping@dtm.gov.tr

                             korayd@dtm.gov.tr

             Soruşturma başlangıç tarihi

             MADDE11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.