17 Temmuz 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26939

TEBLİĞ

             Sağlık Bakanlığından:

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE

SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ'in 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 13 – (1) Eğitim merkezinde eğitim gören kursiyerlerin, teorik ve pratik eğitim süresince %90 devam zorunluluğu bulunmaktadır, iki günden fazla devamsızlık yapan kursiyerlere sınav hakkı tanınmaz."

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kursiyerlerin eğitim çalışmalarına dair uygulama ve devam durumlarını gösteren belgeler eğitim merkezi tarafından hazırlanarak bir dosya halinde eğitimin bitimini takiben bir hafta içinde Müdürlüğe ve Müdürlük tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilir. Sınav hakkı kazanıp sınav sonucunda 75 puan ve üzeri alarak başarılı olan kursiyerlere Bakanlıkça sertifika düzenlenir."

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Eğitimi tamamlayıp sınav hakkı kazanan kursiyerler eğitimlerini takip eden ilk üç sınava girebilir. Bu üç sınavdan herhangi birinde başarılı olamayan ve sertifika almaya hak kazanamayanlar Tebliğ'de belirtilen usul ve esaslara göre tekrar sertifika eğitimine başvurabilir."

             MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.