16 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26938

GENELGE

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

             Konu: 2009-2011 Dönemi

                         Yatırım Programı Hazırlıkları

GENELGE

2008/1

 

             Dokuzuncu Kalkınma Planı ile, vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunun artırılması temel amacı çerçevesinde, "istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye"  vizyonu ortaya konulmuş, bu vizyon doğrultusunda 2007-2013 döneminde uygulanacak politikaların çerçevesi ve temel öncelikler belirlenmiştir.

             Dokuzuncu Kalkınma Planında ortaya konulan politika ve öncelikler, 2007-2013 dönemi için hazırlanacak her türlü plan, program, yatırım programı ve strateji çalışmasında esas alınacaktır.

             Dokuzuncu Kalkınma Planı ile uyumlu bir şekilde hazırlanarak yayımlanan  2009-2011 dönemi Orta Vadeli Programında yer alan amaç, politika ve öncelikler  ile, yine aynı dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Planda ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminleri; 2009 Yılı Programı, Bütçesi ve Yatırım Programı hazırlıklarına temel teşkil edecektir. Ayrıca, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da program ve bütçe çalışmalarında dikkate alınacaktır.

             Ekonomide sağlanan güven ve istikrarın  korunması,  ekonomik büyümenin kalkınma sürecinin sosyal boyutunu da dikkate alacak şekilde yüksek ve sürdürülebilir kılınması, istihdamın artırılması, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin yükseltilmesi  temel politikası doğrultusunda kamu yatırım ödeneklerinin  kullanımında  etkinliğin ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

             Bu hedef doğrultusunda, bir taraftan kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki öncelikli alt yapı alanlarına  yönlendirilecek, diğer taraftan kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına özen gösterilecektir.

             Bu çerçevede, 2009-2011 dönemi yatırım programı hazırlıklarında; eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına öncelik verilecektir. Bu çerçevede İstanbul Bilişim Vadisi Projesi özel önem taşımaktadır.

             Kamu yatırımları; başta Güneydoğu Anadolu Projesi olmak üzere, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve diğer tüm bölgelerdeki  bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılacak,  AB’ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği yatırımlar hızlandırılacaktır. Bu kapsamda, sağlanan ilave kaynaklar da dikkate alınarak, GAP Eylem Planı ve diğer bölgesel  ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme programları kapsamındaki projelere özel önem verilecektir.

             Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra devam eden projelerden; kısa sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek, uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış, dış finansmanı sağlanarak onaylanmış, başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması  gereken  projelere öncelik verilecektir.

             Bütün kamu kuruluşları, 2009-2011 dönemi yatırım tekliflerini Dokuzuncu Kalkınma Planı ve  Orta Vadeli Programda yer alan amaç ve öncelikler ile ilişkisini kurarak yapacaklar, ayrıca yeni yatırım tekliflerini  ayrıntılı sektör çalışmaları ile nitelikli yapılabilirlik etüt ve analizlerine dayandıracaklardır.

             Kamu yatırım programında devam eden öncelikli projelerin yeterli kaynak tahsisi  ile zamanında tamamlanması hedefi doğrultusunda, acil ve zorunlu haller dışında gerçekleştirilmesi bir yıldan fazla sürecek yeni proje teklifinde bulunulmayacak, mevcut kamu sabit sermaye stokundan etkin ve yeterli kapasitede yararlanılmasını sağlayacak bakım ve onarımların zamanında gerçekleştirilebilmesi için yeterli ödenek teklifinde bulunulacaktır. Kamu kaynaklarının kısıtlı olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını içeren modellerden azami oranda yararlanılacaktır. 

             Bütün yatırımcı kamu kuruluşlarının, yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak,  Orta Vadeli Programın temel amaçları ve öncelikleri, Orta Vadeli Mali Planda ve "2009-2011 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi" ekinde belirtilen yatırım teklif tavanları, öncelikler ve esaslar ile uyumlu olmak üzere, 2009-2011 dönemini kapsayan üç yıllık perspektifle hazırlayacakları yatırım tekliflerini Temmuz ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermelerini önemle arz ve rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                Nazım EKREN

                                                                                             Devlet Bakanı ve BaşbakanYardımcısı

 

 

 

 

             EK: 2009-2011 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi

 

Devamı ve Ekleri İçin Tıklayınız

2009-2011-Rehber-15 Temmuz 2008

2009-2011-Rehber- Ekler-1-6- 15 Temmuz 2008

2009-2011-Rehber-Tablolar-15 Temmuz 2008