16 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26938

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2008/13831

             Ekli “Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 6/5/2008 tarihli ve 2007/5043-ST sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (3) ve (4) numaralı bentler (5) ve (6) numaralı bentler olarak teselsül ettirilmiştir.

             "3) Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu.

              4) Terhis Öncesi Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

             "1) Ruh ve beden durumları ile iç organları dikkatle gözden geçirilir, nabız sayılır, kan basıncı ölçülür, çıplak olarak belirlenen boy ve kilolar tespit edilir. Soluk alma ve vermedeki göğüs genişlikleri ve muayene sonunda bulunan hastalık ve arızalar kaydedilir. Yükümlünün bildiği herhangi bir hastalık veya arızası olup olmadığına ilişkin ve muayene sırasında herhangi bir sağlık yakınması bulunup bulunmadığına ilişkin ekte yer alan Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formuna uygun yazılı beyanı alınır. Yükümlünün beyan ettiği hastalık veya arızasına ilişkin elinde mevcut bulunan tıbbi belgelerin birer örnekleri de alınarak yükümlünün beyanı ile birlikte askerlik şubesinde muhafaza edilir.

             2) Yükümlünün beyan ettiği hastalık veya arızası ya da fizik muayene ile saptanan bozuklukları nedeniyle muayene sonucunda karar verilemeyenlerle gözlem altında bulunmaları, uzman tabip tarafından değerlendirilmeleri veya laboratuar ya da görüntüleme tetkikleri gibi ileri tetkiklerle değerlendirilmeleri gerekenler en yakın asker hastanesine gönderilir.

             3) Yükümlü tarafından beyan edilmeyen ya da fizik muayene sırasında belirti ve bulgusuna rastlanamayan çeşitli hastalık ve arızaların ortaya konması veya taranması için laboratuar veya görüntüleme tetkiki gibi ileri tetkikler yapılması gerekmez. Yükümlülerin bu şekilde gerçekleştirilen sağlık muayenelerinde askerliğe elverişli bulunmaları, kendilerinin muayene tarihinde tam sağlıklı olduklarını göstermez ve silâh altına alındıktan sonra saptanan hastalık ve arızalarının askerlik sırasında ortaya çıktığının kanıtı veya karinesini tek başına oluşturmaz.

             4) Askerlik görevinin bitiminde erbaş ve erler hakkında birlik tabibi tarafından Terhis Öncesi Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu düzenlenir ve diğer formlar ile birlikte askerlik şubesinde yükümlünün şahsi dosyası imha edilinceye kadar muhafaza edilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 6 – Askerlik çağına giren yükümlüler, son yoklamaları sırasında askerlik meclislerinde veya asker hastanelerinin sağlık kurullarında, askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır.

             1) Askerliğe elverişli olanlar: Sağlık yetenekleri bakımından hiçbir hastalık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerine girenlerdir.

             2) Askerliğe elverişli olmayanlar: Hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin B ve D dilimlerine girenlerdir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 7 – Son yoklamada arıza ve hastalıkları gözden kaçanlarla, son yoklama ile sevk tarihi arasında geçen sürede hastalananlar ve askerlik meclisi son yoklaması dışında yoklaması yapılacakların (yoklama kaçakları dahil), muayeneleri asker hastanelerinde, asker hastanesi veya askeri tabibin bulunmaması halinde resmi sivil sağlık kuruluşlarında bulunan tek tabip tarafından yapılır. Sağlık kuruluşlarına sevkten önce, Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formunun doldurulması sağlanır."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 8 – Yurt dışında bulunan, askerlikle yükümlü vatandaşların son yoklamaları veya askerlikle ilgili diğer muayeneleri, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti elçilik veya konsoloslukları tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında veya resmi bir tabibe yaptırılır. Bu muayene sonucu düzenlenen raporlar, elçilik ve konsolosluklarca onaylandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığına gönderilir. Yurt dışında son yoklaması yapılanlar için Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu düzenlenmez. Ancak, bu yükümlülerden bu maddenin ikinci fıkrasının (3) ve (4) numaralı bentleri gereğince yurt içindeki askeri sağlık kurumlarına sevki gerekenler için sevkten önce form doldurulur.

             Bu raporlar, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca incelenerek;

             1) "Askerliğe Elverişlidir" şeklinde onaylanan raporlar, yükümlünün bağlı bulunduğu askerlik şubesine gönderilir.

             2) Yurt dışındaki resmi sağlık kurumlarından aldıkları raporlarda yurda gelemeyecek derecede hastalık veya arızası olduğu belirtilen yükümlülere, onay makamının kararına göre ertesi yıla bırakma veya sevki geciktirme işlemi uygulanır.

             3) Yurt dışından elçilik veya konsolosluk aracılığı ile usulüne uygun olarak alınan "Askerliğe Elverişli Değildir" şeklindeki raporlar, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca incelenir. Uygun görülen raporlar onaylanır; yetersiz ve şüpheli görülen raporlar onaylanmayıp, yükümlü hakkında "Yurda Dönüşte Asker Hastanesine Sevki Uygundur" kararı verilir.

             4) Yurt dışından alınan raporlara itirazlar, yükümlünün yurt içindeki askeri sağlık kurumlarından birinde yapılacak muayenesine göre sonuçlandırılır."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 10 – Son yoklamaları yapılan yükümlüler, askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır.

             Son yoklamaları sırasında askerlik meclislerince; askerliğe elverişli olmadığı tespit edilen yükümlüler, askere alınmazlar. Bunlardan arızaları gözle görülebilecek kadar belirgin olanların raporlarına, arızayı gösteren ön ve her iki yan cepheden çekilmiş üçer adet boy fotoğrafı eklenerek üç nüsha, yabancı askerlik şubesince işlem yapılıyor ise dört nüsha rapor düzenlenerek onay makamlarına gönderilir ve onaylanan raporlar kesinleşir. Kesinleşen raporlardan biri ilgiliye verilir, biri onay makamınca, diğeri ise yerli ve yabancı askerlik şubesi başkanlığınca muhafaza edilir.

             Sağlık durumları geçici olarak bozuk olan son yoklamaya tabi yükümlülere ertesi yıla bırakma, sevke tabi olanlara sevk tehiri kararı verilir ve üç nüsha rapor düzenlenerek onay makamlarına gönderilir. Raporları onaylanan bu yükümlülere ertesi yıla bırakma veya sevk tehiri işlemi yapılır. Onay makamlarınca tekrar muayenesine lüzum görülen yükümlüler, yeniden muayeneye gönderilir ve bunlara muayene sonucu alacakları rapor kararlarına göre işlem yapılır. Ertesi yıla bırakılanlar veya herhangi bir sebeple bir defadan fazla sağlık muayenesine tabi tutulanlar hakkında, her bir işlem  öncesinde Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu doldurtulur.

             Tabipler tarafından kesin karar verilemeyenler, en yakın asker hastanelerine gönderilir. Bunların kesin kararları, bu hastanelerin sağlık kurullarınca verilir."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (B) alt bendi, (14) numaralı bendinin (D) alt bendinin "(a) göz:" bölümünde yer alan (VI) numaralı kısmı, (14) numaralı bendinin (D) alt bendinin "(e) Ruhsal durum:" bölümü ile (19) numaralı bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (14) numaralı bendinin (D) alt bendinin "(f) Sinir sistemi:" bölümünde yer alan (II) numaralı kısım yürürlükten kaldırılmıştır.

             "B- Her  iki  gözde  görme   derecesi   ayrı   ayrı   tam   olan   ve   diskromatopsi  bulunmayanlar (Tank şoförlerinde tashihli görmesi her iki gözde ayrı ayrı tam olmak kaydıyla 1.00 diyoptriyi aşmayan, geri kalan tank personelinde 3.00 diyoptriye kadar miyopi, hipermetropi  ve her çeşit astigmatizma kabul edilir.),"

             "(VI) Motorlu ulaştırma ve harp araçlarını kullanan erbaş  ve erlerde gözlükle düzeltme kabul edilir, ancak araç kullanırken gözlük takmaları zorunludur. Gözlüğü yanında bulunmayanlar (zırhlı ve paletli araç kullanan personelin kask takma durumları hariç) araç kullanamazlar."

             "(e) Ruhsal Durum:

             (I)   Psikotik ve Bipolar bozukluklar bulunmamalıdır.

             (II)  Mental Retardasyon bulunmamalıdır.

             (III) Madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı bulunmamalıdır.

             (IV) Organik ruhsal bozukluklar bulunmamalıdır.

             (V) Antisosyal kişilik bulunmamalıdır."

             "Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerinde belirlenen rahatsızlıklara sahip olan uzman erbaşlar, sınıfı görevlerine devam ederler. Bu personelden, A/16 F3, A/17 F3, A/43 F5, A/52 F3 maddeleri hariç olmak üzere hastalık ve arızaları A dilimine giren personel, komando görevine de devam eder."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 15 – Askere alındıktan sonra asker hastanelerinin sağlık kurullarından "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı alan erler, raporlarının onaylanmasını beklemek üzere bu hastaneler tarafından yerli kayıtlı bulunduğu askerlik şubesi emrine gönderilir. Ayrıca durum silah altında bulunanların birliklerine duyurulur. Terhis işlemleri, raporları ilgili makamlarca onaylanıp askerlik şubesine geldikten sonra ilgili yönergeye göre yapılır. "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı alanlar gerektiğinde ilgili makamlarca yeniden asker hastanelerinin sağlık kurullarına muayeneye gönderilerek alacakları son rapor kararına göre, ilgili yönerge gereğince işlem görür. "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı alanlar emsalinin kanunda yazılı yaş sınırı dışına çıkma tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığınca gerektiğinde tekrar muayene ettirilerek alacakları son rapor kararına göre işlem görür."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 30 – Sivil öğrenci adaylarında sağlam olmak veya Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklarının saptanması durumunda bu Yönetmeliğin 85 inci maddesinde belirtilen sağlık niteliklerini haiz olmak şartı aranır. Sivil öğrencilerde ise Yönetmeliğin 85 inci maddesinde belirtilen sağlık nitelikleri aranır."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

             "8) Bayan personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle personelin doğum öncesi sekiz haftalık izninden kullanılamayan süreleri, doğum sonrası sürelere eklenir.

             Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için doğum tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.

             Doğum yapan personele aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren istekleri üzerine ve evlat edinen bayan personele en fazla üç yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi halinde çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren isteği üzerine altı aya kadar aylıksız izin verilir."

             "11) Terör eylemlerine muhatap kalarak yaralanmaları veya sakatlanmaları nedeniyle durumları bu maddenin (5) ve (6) numaralı bentleri kapsamına giren ve bu şekilde göreve devam eden personel, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yönergelerde belirlenecek kıt’a komutanlığı olan uygun kadro görev yerlerine atanabilir."

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) ve (7) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "3) Her türlü ruh hastalıkları için üç yıla kadardır."

             "7) Sonunda muayene kaydı ile rapor alanlardan, istirahatleri bitiminde sevkle gelenlerden ilgili uzman tarafından hastaneye yatırılmasına gerek görülmeyenlerin kontrol muayeneleri veya tetkikleri en kısa süre içerisinde bitirilir. Yatarak tetkik ve tedavi için geçen süre ile ayaktan tetkik veya sağlık kurulu işlemleri için en çok bir aya kadar geçen süreler sıhhi izin süresinden sayılmaz."

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 33 – Komando olacaklar ve savaş beden eğitimi kursu göreceklerin ilk ve müteakip muayenelerinde tam sağlam olmaları veya Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimine girme (A dilimine giren hastalık ya da arızalardan tıbbi ve cerrahi tedavi ile giderilemeyeceği sağlık kurulu raporu ile belirlenenler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir numaralı sınıflandırma çizelgelerinde hastalık ve arızaları A dilimine giren ve sınıf ve rütbeleri hizalarında (-) veya (X) işareti bulunanlar hariç) ve refraksiyon kusuru -3 diyoptriyi aşmayan hipermetropi, miyopi ve eksenler arasındaki farkı 1 diyoptriyi aşmayan muhtelif cins astigmatizması olma şartı aranır.

             Paraşütçü olacaklar ile arama kurtarma ve özel kuvvetler kursu göreceklerin ve bu görevlerde yetiştirilecek subay ve astsubayların ilk muayenelerinde tam sağlam olmaları şartı aranır.   

             Komando, özel kuvvetler, arama kurtarma ve paraşütçü olarak yetişmiş personelden ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir numaralı sınıflandırma çizelgelerinde hastalık ve arızaları A dilimine giren ve sınıf ve rütbeleri hizalarında (-) veya (X) işareti bulunan, A dilimine giren hastalık ya da arızalardan tıbbi ve cerrahi tedavi ile giderilemeyeceği sağlık kurulu raporu ile belirlenenler, refraksiyon kusuru -3 diyoptriyi aşan hipermetropi, miyopi ve eksenler arasındaki farkı 1 diyoptriyi aşan muhtelif cins astigmatizması olanlar, B ve D dilimine giren personel bu görevlerine devam edemez."

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

             "8) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin emekli sandığı işlemleri hariç, diğer ilgili makamlar tarafından istenen vücut fonksiyon kayıp oranları veya özürlülük oranları ve benzeri oranlar 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak belirlenir."

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

             "6) Bir atama dönemi içerisinde aynı tanı ile ancak bir kez atamaya esas rapor verilebilir. Ancak, çeşitli nedenler ile dönem içerisinde aynı asker hastanesi veya bir başka asker hastanesi tarafından ikinci rapor düzenlenmiş ve iki rapor arasında tanı ve karar bakımından farklılık mevcut ise ilgili yönerge hükümleri uygulanır.

             7) Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre yan dal branşı olarak kabul edilmeyen branşlar için atamaya esas rapor düzenlenemez.

             8) Atamaya esas raporun karar hanesinde "Hayati Önemi Haizdir" ibaresi, ilgili personelin zamana bağlı kalmaksızın atamasının derhal yapılması gereken durumlarda kullanılır. Ayrıca bu ibarenin rutin olarak kullanıldığı devamlı ilaç raporları, özel eğitim raporları ve benzeri raporlar ile atamaya esas raporlar aynı raporda birlikte düzenlenemez.

             9) Atamaya esas raporlarda, karar hanesinde "üç ayda bir (veya daha kısa sürede) takip ve kontrolü gereklidir veya ilgili uzman ve/veya sağlık merkezinin bulunduğu yerde ikameti uygundur" kararı bulunan raporlar personelin atanmasında dikkate alınır. Takip sürelerinin belirlenmesinde, bilimsel olarak kabul edilmiş ve aynı hastalık için standart süreler öngörülür. Aynı hastalık olmasına rağmen, farklı sürelerle takibi gereken ve özellik arz eden durumlar rapor içeriğinde belirtilir.

             10) Atamaya esas raporların karar hanelerinde kesin garnizon veya hastane yeri belirtilmez. Sadece hastalığın gerektirdiği mevzuata uygun iklim ya da çalışma şartları, branş, özel eğitim merkezi ya da laboratuar olanakları belirtilir.

             11) Atamaya esas rapor düzenlenmesinde, raporu düzenleyen uzman ancak kendi uzmanlık dalı ile ilgili branşları karar hanesinde belirtebilir. Diğer branş uzmanları ya da laboratuar branşlarının bulunması öngörülüyor ise mutlaka ilgili branştan sağlık kurulu fişi üzerinden görüş alınır. Ana dalların uzmanları, bu ana dala ait yan dalların uzmanlarının görüşü olmadan herhangi bir yan dal uzmanının bulunduğu garnizonlara atanmasının uygun olduğunu karar hanesine yazamazlar.

             12) Hastalığın niteliğine göre hangi uzmanların bulunduğu garnizonlarda görev yapması ya da ikameti gerektiği belirlenirken, aynı rahatsızlık için bulunması öngörülen uzmanların standart olmasına dikkat edilir. Durumu özellik arz eden hastaların konu ile ilgili ayrıntılı değerlendirmesi rapor içeriğinde belirtilir."

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İlk sınıflandırma muayeneleri sırasında diskromatopsi tespit edilenler aşağıda (1), (2) ve (3) numaralı bentlerde gösterilen sınıf ve branşlara ayrılamazlar. Diskromatopsi tespit edilen subay ve astsubaylara sınıf değişikliği uygulanmaz, kendi sınıflarının uygun kadro yerlerinde görevlendirilirler. Uçucu personele 72 nci madde hükümleri uygulanır."

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "1) Sağlamlar ile hastalık ve arızaları Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerine giren erler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına verilir."

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Denizaltında çalışacak personel, öncelikle bu işe istekli olanlar arasından seçilmeli ve adayda, sağlamlık, mesleğe bağlılık aranmalıdır. Denizaltında çalışacak personelin ruhsal fonksiyonları ve sinir sistemleri tam sağlam olmalıdır."

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (13) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "13) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Hastalık ve Arızalar Listesinin 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerinde belirtilen hastalıklar bulunmamalıdır. Dalgıç adaylarının ayrıntılı nörolojik muayeneleri ve psikomotor testleri yapılmalıdır."

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 68 – Hava Harp Okuluna alınacak öğrencilere, bu Yönetmeliğin boy ile ilgili hükümleri hariç olmak üzere 25 inci, 26 ncı ve 27 nci maddelerinin hükümleri uygulanmakla beraber, bunlarda boy 165 cm.’den kısa, 190 cm.’den uzun, oturma yüksekliği 98 cm.’den fazla olmamalı; vücut kitle indeksleri 19 kg/m2 (dahil) ila 29 kg/m2 (dahil) arasında olmalı, askeri havacılığa uyarlılık yeteneği yeterli bulunmalı ve bu kişiler havacılığa uygun kişilik testlerinde başarılı olmalıdır."

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (G) alt bendinin (a) bölümü, (7) numaralı bendinin (B) alt bendi, (8) numaralı bendinin (A) alt bendi, (10) numaralı bendinin (I) alt bendi, (11) numaralı bendi, (12) numaralı bendinin (G) alt bendi ile (13) numaralı bendinin (A) alt bendinin (b) ve (c) bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (18) numaralı bendine aşağıdaki (C) alt bendi ile (20) numaralı bendine aşağıdaki (E) alt bendi eklenmiştir.

             "(a) Her iki gözün görmeleri ayrı ayrı 20/50 (4/10) olup, düzeltmeden sonra 20/20 (10/10) olmak şartıyla +3.00 diyoptri (dahil) hipermetropi, -2.00 diyoptri (dahil) miyopi ve diyoptrisi en fazla olan eksendeki refraksiyon bozukluğu +2.00 diyoptri veya -2.00 diyoptriyi geçmeyen çeşitli astigmatizmalar, PRK ya da LASEK yöntemiyle ameliyat olup yeterli süre takipten sonra görme kaybı ve komplikasyon gelişmemiş olanlar (muharip jet uçakları ve taarruz helikopterleri hariç) (Açıklama: Bu madde gereği uçuşu kesilecek personelden tashihli görme 10/10 (20/20) den aşağı olmayan +/-4.00 diyoptiriyi geçmeyen miyopi, hipermetropi ya da yüksek eksende çeşitli astigmatik kusuru olan ve başka bir oftalmik patolojisi olmayan uçucu personel kendi arzusu ve Hava Sağlık Muayene Merkezi kararıyla PRK ya da LASEK yöntemiyle Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ya da Gülhane Askerî Tıp Akademisinin uygun gördüğü başka bir klinikte ameliyat edilir.),"

              "B- Akciğer ve mediastenin sınırlı, tek ya da birkaç tüberküloz dışı fibroz ya da kalsifiye artıkları ile perfüzyon defekti veya konjenital koagülasyon anomalisi olmayan iyileşmiş pulmoner tromboemboliler,"

             "A- Sistolik 150 mmHg. diyastolik 95 mmHg.’ye kadar olan arteriyal kan basıncı, Labil Hipertansiyon, (muharip jet ve taarruz helikopter pilotları hariç),"

             "I- Total bilirübin düzeyi %1 ile 3 mg arasında olan, diğer karaciğer fonksiyon testlerinin tamamen normal bulunduğu hafif hiperbilirübinemiler, fonksiyon testlerinde bozukluğa neden olmamış veya normalin üst sınırının 2 katından az olan enzim yükseklikleri ile seyreden yağlı karaciğer; etiyolojisi bulunmayan normalin üst sınırının 2 katından az olan karaciğer transaminaz yükseklikleri,"

             "11) Anüs-Rektum: Anüs ve rektumun hafif şekil bozuklukları, inaktif küçük hemoroidler, sinüs pilonidalis, fistülleri veya bunların komplikasyon göstermemiş ameliyatları."

             "G- Testiste atrofiye neden olmamış, komplikasyon göstermeyen her türlü varikosel, hidrosel ve ameliyatları."

             "(b) 48 saatten uzun süren posttravmatik amneziler (tam ya da kısmi) deliryum, dezoriyantasyon ya da zeka ve muhakeme bozuklukları (tamamen iyileşmiş),

             (c) Yaralanmayı takip eden bir ay içerisinde iyileşebilen ve kişilik değişimleri, yüksek zeka fonksiyonları gerilemesi anksiyete, baş ağrısı ve denge bozukluğu gibi belirtiler ile kendi kendini gösteren post travmatik sendrom (tamamen iyileşmiş),"

             "C- Komplikasyon yapmamış kontrol altında tutulabilen primer hiperürisemiler."

             "E- Fonksiyon testlerinde bozukluğa neden olmamış veya normalin üst sınırının 2 katından az olan karaciğer enzim yükseklikleri ile seyreden hepatosteatoz; etiyolojisi bulunamayan normalin iki katından az olan karaciğer transaminaz yükseklikleri."

             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Hidrazin, korozyon, akü şarj, yakıt sistem personeli, uçak yıkama gibi görevleri yapan astsubayların sağlık muayenelerinde bu göreve ilk başlayışta tam sağlam olma şartı aranır. Periyodik sağlık kontrolleri yılda bir kez personel ile ilgili yönergelerde belirtilen tetkiklerin yapılabildiği en yakın asker hastanelerinin sağlık kurullarında yapılır. Diğer sağlık nitelikleri ilgili yönergede gösterilir."

             MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "1076 sayılı Kanuna göre yedek subay yetiştirilecek adaylar sevklerinden önce askerlik şubelerinde kurulan askerlik meclisindeki çift tabibe, bu muayenelere yetişemeyenler ise askeri tabip bulunan en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilerek muayene ettirilir. Sağlık kuruluşlarına sevkten önce, Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formunun doldurulması sağlanır. Bu muayeneler sonucunda adaylar hakkında "Sağlam-Askerliğe Elverişlidir" veya "Asker Hastanesi Sağlık Kurulunca Muayenesi Uygundur" kararı verilir. Çift tabip tarafından sağlam kararı verilen adaylardan;"

             MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Harp Okulu Dışındaki Kaynaklardan Sözleşmeli veya Muvazzaf Subay veya Astsubay Olarak Alınacak Adayların ve İstihdam Edileceklerin Sağlık Yeteneği

             MADDE 83 – Türk Silahlı Kuvvetleri adına yetiştirilenler hariç olmak üzere fakülte veya yüksekokul mezunlarından yahut yedek subaylardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli veya muvazzaf subay veya astsubay olarak istihdam edileceklerde istihdam edilecekleri sınıfın subay ve astsubay nitelikleri aranmakla birlikte, HIV, Hepatit B veya C, sekelli veya sekelsiz iyileşmiş ya da aktif tüberküloz, sifiliz veya diğer kronikleşme özelliğindeki herhangi bir bulaşıcı hastalık ile diskromatopsi bulunmamalıdır ve her iki gözde tashihli görmeleri tam olmalıdır. Asker hastanesi sağlık kurullarından alacakları raporlarda sağlam olanlar veya arızaları A diliminde olanlardan sınıflandırma çizelgelerinde karşılığı (-) olmayanlar ve A dilimindeki rahatsızlığı ilerleyici nitelikte olmayanlar alınır. Boy ve kilo oranlarında bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi esas alınır. Bu özellikleri haiz olmakla birlikte hamile olmayan bayanlar sağlık kurulu muayenesi yapılarak alınırlar.

             Alımı yapacak komutanlıklar, bu Yönetmeliğin 25 inci  maddesindeki  tablolarda  belirtilen alt limitlerin daha aşağısında veya üst limitlerin daha yukarısında olmamak kaydıyla, adaylarda arayacakları boy ve kilo alt ve üst limitlerini kendileri tespit eder ve broşürlerinde yayımlar. Bu esaslara göre ön elemeden geçirilen adaylar, daha sonra tam teşekküllü asker hastanelerinde yapılacak muayeneleri sırasında bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki tablolara göre değerlendirilerek sağlıklı bir boy-kilo oranına sahip olup olmadıkları tespit edilir."

             MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sivil personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Türk Silahlı Kuvvetlerine naklen atanacak sivil personelin sağlık yeteneği, yapacakları göreve engel olmayacak, rahatsızlığı zamanla artmayacak nitelikte olmalı ve bu nitelikteki adayların, HIV enfeksiyonu, kronik Hepatit B ve C enfeksiyonu, sekelli veya sekelsiz  iyileşmiş veya aktif tüberküloz, sifiliz ve diğer kronikleşme özelliğinde bulaşıcı hastalıkları bulunmamalı ve refraksiyon değerleri A diliminde olmak şartıyla görmeleri her iki gözde de tashihle tam olmalıdır. Sivil personelin sağlık kurullarında yapılan muayeneleri sonunda alacakları raporla: Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca: Milli Savunma Bakanlığı karargâhı ve bağlılarına girecek sivil personelin raporları, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığınca onaylanır. Sivil personelin sağlık yetenekleri asker hastanelerinin sağlık kurullarınca Hastalık ve Arızalar Listesinin ilgili maddeleri kullanılarak belirlenir. Sivil personel hastanelere sevk edilirken; sevki yapan makamlar tarafından sevk edilen personelin sınıfı, branşı ile sınıfına karşılık gelen varsa subay sınıfı, yoksa personelin görevinin fikir ya da beden ağırlıklı mı olduğu sevk belgelerinde belirtilir. Sivil personelin rapor kararları sivil görev ve mesleğine göre bu Yönetmeliğin Subay ve Astsubay Sınıflandırma Çizelgelerinde karşılığı bulunan sınıfın subay sütununa göre; karşılığı bulunan bir sınıf yoksa ve personel fikir ağırlıklı işlerde görev yapacaksa personel sınıfına göre; beden ağırlıklı işlerde görev yapacaksa teknisyen sınıfına göre işlem görür ve bu sınıflarda artı (+) işaretli olanlar göreve alınır, eksi ( - ) ve (X) işaretli olanlar göreve alınmazlar.

             Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak memurların boy ve kilo oranlarında bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi esas alınır. Alımı yapacak komutanlıklar, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki tablolarda belirtilen alt limitlerin daha aşağısında veya üst limitlerin daha yukarısında olmamak kaydıyla, adaylarda arayacakları boy ve kilo alt ve üst limitlerini kendileri tespit eder ve broşürlerinde yayımlar. Bu esaslara göre ön elemeden geçirilen adaylar, daha sonra tam teşekküllü asker hastanelerinde yapılacak muayeneleri sırasında bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki tablolara göre değerlendirilerek sağlıklı bir boy-kilo oranına sahip olup olmadıkları tespit edilir."

             "Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevlendirilecek Devlet memuru aday adaylarının hamile olmaları durumunda, sağlık muayeneleri, hamilelik sonlandıktan sonra doksan gün içerisinde yapılmak üzere ertelenir."

             MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sivil personel; hastalık ve arızalarda sıhhi izin süresi sonunda, sabitleşmiş olan hastalık ve arızalarda ise sıhhi izin süresi bitimini beklemeden muayeneye gönderilir. Hastane sağlık kurullarında, bu personele, kesin işlem kararlı rapor düzenlenir. Rapor kararları, personelin görev ve mesleğine göre bu Yönetmeliğin sınıflandırma çizelgelerinde karşılığı bulunan sınıfın üst subay sütunu uyarınca; karşılığı bulunan bir sınıf yoksa, personel fikir ağırlıklı işlerde görev yapacaksa, personel sınıfının üst subay sütununa göre; beden ağırlıklı işlerde görev yapacaksa, teknisyen sınıfının üst subay sütununa göre işlem görür ve artı (+) ve (X) işaretli olanlar görevlerine devam eder, eksi (-) işaretli olanları emekliye sevk edilir."

             MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık kurulunda karara bağlanan ancak üst onay makamı tarafından henüz onaylanmamış raporlar hakkında sağlık kuruluna girdiği tarihte yürürlükte olan hükümlere  göre işlem yapılır."

             MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Açıklama kısmında yer alan (Örnek: 4) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Örnek: 4

             Tanı: Mental Retardasyon ile Beraber Von Recklinghausen

             Hastalık ve Arızalar Listesinde yeri:

             Madde 29, Dilim D, Fıkra 2

             Sınıfı: Muhabere

             Karar: Durumu 29 uncu madde, D Dilimi, Fıkra 3’e uyar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz kararı uygulanır."

             MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

             "NOT: Bu madde; referans maddesidir, işlem için kullanılmaz."

             MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 7 nci maddesinin A diliminin (3) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "NOT: Sferik Eşdeğer = Sferik Kusur + (Silenderik Kusur / 2) şeklinde hesaplanır."

             MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 10 uncu maddesinin A ve B dilimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "A) 1. Santral sinir sisteminin ya da örtülerinin (dura, araknoid ve benzeri) ve vasküler yapılarının (vasküler patolojiler ve tümörler hariç) hafif derecedeki fonksiyon bozuklukları ya da sekelleri (Nörolojik veya psikiatrik bulgu vermeyen Arnold-Chiari malformasyonu, hidrosefali ve tüm intrakranial araknoid kistler bu madde içinde değerlendirilecektir.)

             B) 1. Santral sinir sisteminin, örtülerinin ve vasküler yapılarının orta derecede fonksiyon bozukluğu yapan hastalıkları ya da sekelleri, santral sinir sisteminin cerrahi ve diğer tedavi yöntemleri ile tam iyileşmemiş veya hafif derecede sekel bırakmış arteriovenöz malformasyon, anevrizma ve iyi huylu tümörleri (Nörolojik ve psikiyatrik bulgu veren tüm intrakranial araknoid kistler, Evan’s oranı (frontal hornlar arasındaki mesafenin maksimum biparyetal çapa oranı)  %30’dan fazla olan hidrosefali, nörolojik veya psikiyatrik bulgu veren hidrosefali, şant ameliyatı ile düzeltilmiş hidrosefali, radyolojik olarak gösterilen nörolojik defisit yapmış veya yapmamış syringomyeli bu madde içinde değerlendirilecektir.)"

             MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 12 nci maddesinin A diliminin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu dilime aşağıdaki fıkra eklenmiş ve B dilimi ile D dilimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "3. Anamnez ve klinik bulgularla kesin epilepsi tanısı konulamayan, spesifik EEG bulgusu olmayan paroksismal bayılmalar.

             4. Spesifik EEG veya görüntüleme bulgusu olmayan, ancak anamnezinden veya tıbbi belgelerinden nöbetlerinin seyrek olduğu anlaşılan epileptik hastalar."

             "B) 1. Nöroloji uzmanı tarafından nöbeti gözlenen veya klinikte yattığı dönemde yapılan video kayıtlarına göre nöroloji uzmanınca epileptik olduğu anlaşılan tüm epileptik nöbetler.

             2. Anamnezi epilepsi ile uyumlu olan ve bu tanıyla takip ve tedavi edildiğini belirten, nöroloji uzmanına kesin fikir veren tıbbî belgeleri olan hastalar.

             3. Anamnezi epilepsi ile uyumlu olup EEG’sinde spesifik bulgu (multipl diken dalga; sık ortaya çıkan lateralize veya jeneralize diken; keskin-yavaş dalga kompleksi) olan hastalar."

             "D) 1. Epilepsi tanısı 12 nci madde B dilimine göre konulan ve ilave olarak nörolojik defisiti veya etyolojik görüntüleme bulgusu veya ilaca dirençli epileptik nöbetleri olan hastalar.

             NOT: Kardiyazol aktivasyonu ile epilepsi nöbeti uyarılanlar epileptik kabul edilmez."

             MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 14 üncü maddesinin B diliminin (3) numaralı fıkrası ile D diliminin (5) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "3. Ağır kafa travması sonrası oluşan ve nörolojik-psikiyatrik bulgu vermeyen posttravmatik ensefalomalaziler."

             "5. Ağır kafa travması sonrası oluşan ve nörolojik-psikiyatrik bulgu veren posttravmatik ensefalomalaziler."

             MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 15 inci maddesinin A dilimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, B diliminin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiş, D diliminin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve D diliminin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "A) 1. Şizoid, şizotipal, paranoid ve borderline  kişilik.

             2. Tek hecme hâlinde geçirilmiş ve tamamen iyileşmiş, altı aydan kısa süren psikotik bozukluklar.

             3. Tedavi ile düzelmiş ya da tek hecme halinde geçirilmiş bipolar bozukluklar."

             "3. Bir hecmeden fazla tekrar eden bipolar bozukluklar.

             AÇIKLAMA: Bu fıkraya gireceklerin uygun tedaviler uygulanmasına karşın mani, depresyon ya da karma epizodlar geçirmesi gerekmektedir."

             "AÇIKLAMA: Bu fıkraya gireceklerin tedavilerden yararlanmamış olması ya da tedaviye rağmen rezidüel bulgular taşıması gerekir."

             "3. Kronik bipolar bozukluklar.

             AÇIKLAMA: Bu fıkraya gireceklerde; tedavi uygulandığı resmi belgelerle ya da ilaç kan düzeyleri ile saptanmış olmasına karşın mani, depresyon ya da karma epizod belirtilerinin devam ediyor olması ya da sık tekrarlıyor olması gerekmektedir."

             MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 16 ncı maddesinin A diliminin (1) ve (2) numaralı fıkraları, B dilimi ve D diliminin (1) numaralı fıkrası ile D diliminin (2) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "1. Histrionik, narsisistik, obsesif-kompulsif, çekingen, bağımlı kişilik bozuklukları.

             2. Geçirilmiş anksiyete, somatoform, dissosiyatif, depresif bozukluklar, uyum bozuklukları ve bunların alt tipleri."

             "B) 1. Anksiyete, somatoform, dissosiyatif, depresif bozukluklar, uyum bozuklukları ve bunların alt tipleri.

             AÇIKLAMA: Bu fıkraya gireceklerin uygun tedavilere rağmen hastalıklarının işlevselliği bozacak derecede sık tekrarlaması, bunun epikriz, kıta anketi gibi resmi belgelerle tespiti gerekmektedir."

             "1. Kronik nitelik kazanmış anksiyete, somatoform, dissosiyatif, depresif bozukluklar, uyum bozuklukları ve bunların alt tipleri."

             "AÇIKLAMA: Bu fıkralara gireceklerin tedavilerden yararlanmaması ve bozukluklarının süreklilik kazandığına ve işlevselliği bozduğuna ilişkin epikriz ve/veya kıta anketi belgelerinin olması gerekir."

             MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 17 nci maddesinin A dilimi, B diliminin (1) numaralı fıkrası ile D diliminin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

             "A) 1. Antisosyal kişilik.

             2. Madde kötüye kullanımı ya da geçirilmiş madde bağımlılığı.

             3. Sınır düzeyde entellektüel işlev bozukluğu."

             "B) 1. Antisosyal kişilik bozukluğu.

             AÇIKLAMA: Bu fıkraya gireceklerin; asker hastanelerinin sağlık kurullarından antisosyal kişilik bozukluğu tanısı alması, adli veya askeri mahkemeler tarafından verilmiş en  az bir antisosyal eyleminden dolayı ceza almaları, bu cezalarından en az birinin infaz edilmesine rağmen davranış bozukluklarının devam ettiğinin ve askerlik ile uyumlarının bozulduğunun kıt’a anketi ve diğer resmi belgelerle tespiti gerekir."

             "AÇIKLAMA: Bu fıkraya gireceklerin; antisosyal kişilik bozukluğu tanısı alması, öldürme, öldürmeye teşebbüs, gasp suçlarından en az bir hapis ya da diğer antisosyal eylemlerden dolayı, disiplin mahkemesi dışında kalan mahkemelerce verilmiş en az üç hapis cezası alması ve bu cezaların kesinleştiğinin belgelerle tespit edilmesi gerekir."

             MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 18 inci maddesinin A diliminin (2) ve (4) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu dilimin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiş; B diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, D diliminin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış, D diliminin (2) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, D diliminin (3) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş ve D diliminin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2. Geçirilmiş organik ruhsal bozukluklar."

             "4. Uyku bozuklukları.

             AÇIKLAMA: Bu maddenin B ve D diliminde tanımlananlar dışındaki uyku bozuklukları.

             5. Gelişimsel bozukluklar.

             AÇIKLAMA: Bu maddenin B ve D diliminde yer alanlar dışındaki gelişimsel bozukluklar."

             "1. Organik nedenlere bağlı ruhsal bozukluklar.

             AÇIKLAMA: Bu fıkraya gireceklerin bilişsel fonksiyonlarındaki işlevselliği bozan sekel niteliğindeki kayıpların nöropsikolojik testlerle ortaya konması gerekmektedir."

             "AÇIKLAMA: Bu maddenin D dilimi 1 ve 2 nci fıkralarından işlem göreceklerde; alkol, ilaç, toksik maddeler, enfeksiyon, fiziksel veya travmatik nedenlere bağlı olarak gelişen bilişsel değişikliklerin laboratuvar tetkikler ve nöropsikolojik testlerle gösterilmiş olması ve işlevselliği belirgin derecede etkilemesi gerekmektedir."

             "AÇIKLAMA: Bu fıkraya gireceklerde hastalık belirtilerinin işlevselliği belirgin derecede etkilemiş olması gerekmektedir.

             4. Narkolepsi, Klein-Levin Sendromu, idiopatik santral sinir sistemi hipersomnisi.

             AÇIKLAMA: Bu tanılara ilişkin bulguların en az iki polisomniografik çalışmada gösterilmesi gerekir."

             MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 19 uncu maddesinin birinci paragrafı ve A diliminin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bu maddenin değerlendirilmesinde kullanılan ortalama işitme eşikleri, saf ses ortalamalarını (500,1000, 2000 Hz) ifade etmektedir. Odyolojik incelemede işitme kaybı seviyesi A fıkrası bentlerinden iyi olanlar sağlam kabul edilir."

             "3. Bir veya iki kulakta 4000 (dahil) frekanstan itibaren 60 dB'in üstünde nörosensoriyel işitme kayıpları."

             MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 21 inci maddesinin D diliminin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "3. Her iki kulakta fısıltı sesini 2 (dahil) metrenin altında (40 dB ve daha fazla) duyacak şekilde işitme kaybı olan kolesteatomlu ya da kronik pürülan akıntısı bulunan iki taraflı orta kulak iltihabı (Radyografide her iki taraf mastoidin sklerotik bir hal aldığının ya da hücre strüktürünün kaybolduğunun saptanması şarttır.)."

             MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 22 nci maddesinin A diliminin (1) numaralı fıkrası ile D diliminin (5) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "1. Konka hipertrofileri, burun polipleri, nefes alma ve konuşmayı güçleştiren burun boşluklarının septum deviasyonları, septal perforasyonları (Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları, paranazal sinüslerin havalı boşluklarının yarısından azını oblitere eden iyi huylu kistik lezyonları, mukozal kalınlaşma, akut enfeksiyonu sağlam kabul edilir.)."

             "5. Burun boşluklarının tedavi ile iyileşmiş olmasına rağmen bu maddenin B dilimindeki arızalar kadar şekil bozukluğu yapmış ve yüzde kalıcı deformite oluşturan iyi veya kötü huylu tümörlerinden veya iltihaplarından kalan sekeler."

             MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 23 üncü maddesinin  A dilimine  aşağıdaki fıkra eklenmiş ve B diliminin (3) numaralı fıkrası ile D diliminin (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2. Trakeanın hiçbir komplikasyona sebep olmamış ve trakeanın devamlılığını bozmamış primer onarımları."

             "3. Solunum ve yutma fonksiyonlarını bozmayan parsiyel larenjektomiler veya trakeanın her türlü segmenter rezeksiyonları."

             "2. Larenksin veya trakeanın her türlü malign tümörleri, tıbbi veya cerrahi yöntemlerle tedavisi mümkün olmayan veya ileri derecede fonksiyon bozukluğu yapmış hastalıkları (iyi huylu tümörleri, travmatik veya kronik hastalıkları), tüberküloz larenjit sekeli.

             3. Larenks ve trakeanın nefes almaya engel olan bozuklukları (sürekli kanül taşıyanlar) veya trakeaya çeşitli nedenler ile stent yerleştirilmesi ve greft uygulamaları.

             4. Total larenjektomiler veya trakeada sekel oluşturmuş ve solunum fonksiyon testlerini bozmuş her türlü darlıkları."

             MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 28 inci maddesinin A diliminin (1) ila (5) numaralı fıkraları ile (7) ve (8) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve B dilimine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "1. 2mm. ve 2mm.den büyük en az karşılıklı 8 diş olmak üzere toplam 16 dişi ilgilendiren dişler arası açıklık.

             2. Alt ve üst dişler arasında 6mm. ve 6mm.den büyük iskeletsel alt çene gerilikleri (retrognatileri) veya 3mm. ve 3mm.den büyük iskeletsel alt çene ilerilikleri (prognatileri).

             3. Arka dişlerin yatay önde 5 mm. ve 5mm.den fazla en az 5 dişi ilgilendiren temassızlıkları (laterognati).

             4. Alt ve üst çenenin her ikisinde toplam 16 dişte görülen çapraşıklıklar.

             5. Alt ve üst çenenin çiğnemeyi ve konuşmayı bozan arka bölgede tam ters kapanışa sahip her iki tarafta aşırı çene darlıkları veya çene genişlikleri (non-oklüzyon)."

             "7. Alt ve üst çenede toplam 10 ve 10’dan fazla dişleri ilgilendiren yaygın mine hipoplazisi.

             8. Sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve üst çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişler ile üçüncü büyük azı dişleri haricinde 7 ve 7’den fazla kısmi diş noksanlıkları."

             "4. Protezle düzeltilebilen, pseudo (gömülü süt sürekli dişlerin varlığı) tam diş noksanlığı (Klinik olarak tam diş noksanlığı olduğu halde radyografik olarak gösterilmiş)."

             MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 29 uncu maddesinin A diliminin (2) numaralı fıkrası ve B diliminin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2. Hareketlere güçlük vermeyen, mental retardasyonu olmayan, tümörlü, pigmentli Von Recklinghausen hastalığı."

             "3. Hareketlere güçlük verecek derecede büyük tümörleri olan ya da estetik görünümü ileri derecede bozan veya mental retardasyon ile beraber olan Von Recklinghausen hastalığı."

             MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 30 uncu maddesinin A diliminin (1) ve (3) numaralı fıkraları, B diliminin (1) ve (5) numaralı fıkraları ile D diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "1. Silahlı hizmete engel olmayan, tedavi ile iyileşen veya iyileşme dönemleri gösterebilen kronik ve sınırlı deri hastalıkları ve belirtileri (psöriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzamalar, yaygın olmayan vitiligo plakları, yürüyüşe ve silahlı hizmete engel olmayan çeşitli nedenlerle oluşmuş keratodermiler, sıcak mevsimlerde devam etmeyen iktiyozis, yaygın olmayan diskoid lupus eritematozus ve benzeri deri hastalıkları)."

             "3. Askerlik hizmetine engel olmayan fiziksel, kolinerjik ürtikerler, soğuk ürtikeri ve benzeri ürtikerler."

             "1. Hareketlere güçlük veren veya tedavi ile iyileşmeyen, kronik ve yaygın deri hastalıkları ve sekelleri."

             "5. Majör organ tutulumlu Behçet hastalığı (göz, eklem, damar, merkezi sinir sistemi, gastrointestinal sistem ve benzeri)."

             "1. Silahlı hizmete engel olan ve tedavi ile iyileşmeyen, bulaşıcı ve diğer deri hastalıkları (Lepra, eritrodermik ve püstüler psoriasisler, ileri derecede iktiyozisler, kseroderma pigmentozum, güneş ışınları ile şiddetlenen veya sistemik belirtisi olan porfirialar, el ve ayaklardaki keratodermiler, pemfigoid ve pemfiguslar, jeneralize eritrodermiler, derin mikozlar, tedavi ile iyileşmeyen geniş ve çeşitli nedenli deri ülserleri, distrofik tip epidermolizis bülloza ve benzeri deri hastalıkları)."

             MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 37 nci maddesinin A dilimine aşağıdaki fıkralar eklenmiş, B diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, B dilimine aşağıdaki fıkra eklenmiş, D diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve D dilimine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "5. Doğumsal veya edinsel metabolik veya endokrin bozukluklara bağlı olmayan normal değerin altındaki kemik mineral dansite ölçümleri.

             6. Klinik ve laboratuar olarak atağı (peritonit, artrit, plörit ve benzeri) tespit edilmeyen otoinflamatuvar hastalıklar."

             "2. Osteoporoza neden olmuş doğumsal veya edinsel metabolik veya endokrin bozukluklara bağlı kemik hastalıkları (Osteogenezis İmperfekta, Osteopetrozis, Paget Hastalığı ve benzeri)."

             "5. Klinik ve laboratuar olarak atağı (peritonit, artrit, plörit ve benzeri) tespit edilen otoinflamatuvar hastalıklar."

             "2. Osteoporoz ve kemiklerde kırığa neden olmuş doğumsal veya edinsel metabolik veya endokrin bozukluklara bağlı kemik hastalıkları (Osteogenezis İmperfekta, Paget Hastalığı ve benzeri)."

             "5. Kalp, böbrek, akciğer gibi hayati öneme haiz organlarda kalıcı hasar yapmış ve bunun sonucu fonksiyon kaybı gelişmiş otoinflamatuvar  hastalıklar.

             NOT: Eklemlerdeki kalıcı hasarlar, eklemdeki hasarın yerine göre "Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları" ile ilgili bölümdeki  maddelerin D dilimlerindeki fıkralar gereğince yapılır."

             MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 40 ıncı maddesinin B diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2.              Komplikasyon yapmamış ve kontrol altına alınabilen diabetes mellituslar."

             MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 42 nci maddesinin A diliminin (2), (4), (5) ve (7) numaralı fıkraları, B diliminin (6) numaralı fıkrası ve D diliminin (10) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, D dilimine aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve A diliminin (6) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             "2. Otonom sinir sistemi bozuklukları (Aşırı terleme, Labil Hipertansiyon, Postural Hipotansiyon, Vazovagal Senkop), sinüzal taşikardi, sinüzal bradikardi, nörosirkülatuar asteni (Labil Hipertansiyon 72 nci madde kapsamında değerlendirilir)."

             "4. Kalpte fonksiyon bozukluğu yapmamış pozisyon ve yer değiştirme anomalileri (Dextrokardi, dextropozisyon, situs inversus totalis ve benzeri).

             5. Organik nedene bağlı olmayan eksik veya tam sağ dal blokları (askeri öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir)."

             "7. Eko ve anjiyografi çalışmaları sonucunda kalp hastalığı tespit edilmeyen seyrek gelen unifokal ventriküler prematüre atımlar, wandering atriyal pacemaker, seyrek gelen atrial ve nodal ekstrasistoller.

             AÇIKLAMA: Jet pilotu ve taarruz helikopteri pilotlarında elektrofizyolojik çalışma ile taşikardi indüklenemeyenlere uçuş verilir."

             "6. Ameliyat ile tam düzeltilmiş asiyanotik konjenital kalp hastalıkları, atrium kalp kası ve büyük damar yaralanmaları ile mitral yetmezliği; supraventriküler taşikardi veya sık gelen VPA gibi ciddi ritm bozukluğu yapmış mitral valv prolapsusu."

             "AÇIKLAMA: Tüm uçucu sınıflarda (jet pilotu, silah sistem operatörü hariç) ameliyat olan organik valvül lezyonları haricinde, eforlu EKG, ekokardiyografi, sintigrafi ve girişimsel kardiyoloji çalışmalarıyla komplikasyon tespit edilmeyenlerin tekrar muayene süreleri belirtilmek kaydıyla uçuculuk statüleri devam eder."

             "22.Uzun QT, kısa QT, Brugada sendromu gibi ani ölüm riski yüksek olan hastalıklar."

             23. Nedeni ne olursa olsun pulmoner arter dilatasyonu (radyolojik yöntemlerle ana pulmoner arterin 30 mm’den geniş olması).

              24. İskemiye neden olup olmadığına bakılmaksızın interarteriyel (aorta ve pulmoner trunkus arasında) seyirli koroner arter anomalileri (anjiyografik ve/veya radyolıjik yöntemlerle belirlenmiş)."

             MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 45 inci maddesinin A diliminin (11) numaralı fıkrası, B diliminin (2), (9), (11), (13), (14) ve (16) numaralı fıkraları, D diliminin (1), (4), (5), (6), (8) ve (10) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "11. Karaciğer transaminaz enzim düzeylerinde normalin üst sınırının iki katına (iki kat dahil) kadar fonksiyon bozukluğuna neden olmuş hepatosteatoz, etiyolojisi bulunamayan ve karaciğer biyopsisinde minimal reaktif değişikliklerin varolduğu normalin üst sınırının iki katına (iki kat dahil) kadar olan karaciğer transaminaz enzim yükseklikleri, etiyolojisi bulunamayan ve karaciğer biyopsi sonucunun tamamen normal bulunduğu tüm karaciğer transaminaz enzim yükseklikleri."

             "2. Komplikasyonlu veya tedaviye refrakter gastroözefajial reflü hastalığı (özefagus ülserleri, Savary-Miller Evre III-IV özofajit); endoskopik veya radyolojik olarak saptanmış semptomatik özofagus darlıkları."

             "9. Tıbbi tedavi ile iyileşmiş tüberküloz peritonitis (Resmi kurumlardan alınan onaylı rapor ve patoloji raporu gereklidir.), komplikasyonsuz Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)."

             "11. Karaciğer ve dalakta ameliyat sonrası nüksettiği görüntüleme ve parazitolojik veya histopatolojik yöntemlerle kanıtlanmış kist hidatikler; birden fazla organda yerleşimli veya birden fazla cerrahi girişim geçirmiş kist hidatikler ve safra yolu fistülü ile seyreden karaciğer abseleri ve bunların ameliyatları; laboratuvar bulguları ile doğrulanan komplikasyonlu karaciğer hemanjiomları; karaciğer rezeksiyonları (birden fazla düzenli segmentektomi veya lobektomiler ile ateşli silah ve travmalarla, delici ve kesici aletlerle yaralanmalar sonucu birden fazla segmentte doku kayıpları); nüks veya rezidü intrahepatik safra yolu taşları ve yapılmış biliodigestif anastomozları; karaciğerde fonksiyonel, komşu organlarda ise anatomik ve fonksiyonel bozukluklara yol açmış komplikasyonlu karaciğer rüptür ameliyatları; safra yollarının Alanso-Lej sınıflandırmasına göre Tip-II’nin dışında kalan kistleri ve bunların ameliyatları."

             "13. En az bir yıl süre ile devam eden ve kot kenarını geçen splenomegaliler; görüntüleme yöntemleri ile ortaya konan geniş dalak infarktları; organik nedenliler hariç bütün splenektomiler; konjenital dalak yokluğu.

             AÇIKLAMA: Travmatik splenektomili uçucu personel YEDİNCİ BÖLÜM Madde 72/10-K’ya göre değerlendirilecektir.

              14. Tekrarlayan veya ameliyat gerektiren akut pankreatitler; kronik pankreatitler; pankreasın kistleri."

             "16. Biyokimyasal ve histopatolojik olarak düşük veya orta aktiviteli kronik hepatitler; steatohepatit; karaciğer transaminaz enzim düzeylerinde normalin üst sınırının iki katından fazla artış nedeniyle en az bir yıl süreyle hava değişimi kullanmış (veya en az bir yıl sevk geciktirmesi veya ertesi yıla bırakma kararı almış) ve karaciğer biyopsisinde hepatosteatoz minimal reaktif değişiklikler tespit edilenler; tekrarlayıcı kronik veya intrahepatik kolestaz.

             NOT: Karaciğer enzim yüksekliği ile seyreden hepatosteatozlu veya karaciğer biyopsisinde minimal reaktif değişiklikler bulunan subay ve astsubaylara en az bir yıllık istirahatsız rejim sonrası kesin işlem yapılır."

             "1. Komplike akalazya ameliyatları; özofagusta disfajiye yol açmış, endoskopik ve/veya radyolojik olarak saptanmış darlıklar ve ameliyatları."

             "4. Kronik ve komplikasyonlu, iltihaplı, granülomlu bağırsak hastalıkları (Kolitis Ülseroza, Crohn Hastalığı, Diffüz Polipozis) ve/veya bu nedenle yapılan total kolektomi, total kolektomi+mukozal Proktektomi+İleal rezervuar ve ileo-anal anastomoz veya devamlı ileostomiler; ince bağırsak lenfoması ve bu nedenle yapılan ameliyatlar.

             5. Komplikasyonlu ve tedaviye yanıtsız Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF); brit ileusları ve benzeri gibi komplikasyon yapmış yaygın peritonit sekelleri ve yapışıklıkları; kronik (en az 6 ay süre ile devam eden) intestinal pseudo obstrüksiyon sendromu.

             6. Karaciğerin radikal tedavileri mümkün olmayan, komplikasyon veya fonksiyon bozukluğu yapmış tek veya multipl kistleri, peritoneal hydatidozis."

             "8. Biyokimyasal ve histopatolojik olarak yüksek aktivite gösteren kronik hepatitler; ağır toksik hepatitler; sirozlar; portal hipertansiyon; portal ven trombozu; portal hipertansiyon nedeni ile yapılmış şant ve diğer ameliyatlar."

             "10. Fonksiyon bozukluğu yapmış kronik pankreatitler; mükoviscidosis; komplikasyonlu pankreas ameliyatları."

             MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 46 ncı maddesinin A diliminin (2) numaralı fıkrası, B diliminin (3) numaralı fıkrası ile D diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2. Akciğer ve mediastenin tüberküloz dışı hastalıklarının birkaç tane fibröz yada kalsifiye sekelleri ile  perfüzyon defekti veya konjenital koagülasyon anomalisi olmayan iyileşmiş pulmoner tromboemboliler."

             "3. Fonksiyon bozukluğu yapmış ya da fonksiyon bozukluğu yapmamış ancak akciğerler ve mediastende yaygın tutulumla seyreden ya da ilerleyici nitelikte olan tüberküloz dışı, primer ya da sekonder kronik akciğer ve mediasten hastalıkları (interstisyel akciğer hastalıkları, pnömokonyozis, sarkoidozis ve benzeri) ya da bu hastalıkların sekelleri ile perfüzyon defekti veya konjenital koagülasyon anomalisi olan geçirilmiş pulmoner tromboemboliler."

             "2. İleri derecede fonksiyon bozukluğu yapmış, akciğer ve mediastenin tüberküloz dışı kronik hastalıkları ve sekelleri ile kronik pulmoner hipertansiyon veya kor pulmonaleye neden olmuş kronik veya tekrarlayan pulmoner tromboemboliler."

             MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 48 inci maddesinin A dilimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "A) 1. Akciğer ve mediastenin hiçbir klinik belirti vermeyen, fonksiyon bozukluğu yapmamış yabancı cisimleri, küçük lokalize hava kistleri, konjenital anomalileri (azygos lob anomalisi hariç), tam tedavi edilmiş iyi huylu tümörleri."

             MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 49 uncu maddesinin B dilimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "B) 1. Plevra biyopsisi ile kanıtlanabilmiş yada diğer laboratuvar muayene yöntemleri ile tüberküloz plörezi tanısı konmuş ve geçerli tüberküloz tedavisi yeterli süre uygulanmış olguların sekelsiz ya da lokalize minimal iyileşen hastalıkları (Yükümlü, erbaş ve erlerin eskiden geçirilmiş hastalıklarının kanıtı için tedavi gördüğü eğitim hastahanesi, göğüs hastalıkları hastahanesi ya da verem savaş dispanserlerinin onaylı resmi raporu gereklidir. İleri radyolojik incelemeler dahil, radyolojik sekel bulgusu olmayan hastalarda, raporla birlikte, hastalıklı döneme ait akciğer grafilerinin ibraz edilmesi gereklidir).

             2. Plevra biyopsisi ile kanıtlanabilmiş ya da diğer laboratuvar muayene yöntemleri ile tanısı konmuş ve geçerli tüberküloz tedavisi yeterli süre uygulanmış fonksiyon bozukluğu yapmış plevral sekelle iyileşmiş tüberküloz plörezi (Tüm yükümlülerin eskiden geçirilmiş hastalıklarının kanıtı için tedavi gördüğü resmi hastahane ya da verem savaş dispanserlerinin onaylı resmi raporu gereklidir.) ya da tüberküloz dışı plevra hastalıklarına bağlı fonksiyon bozukluğu yapmış ya da beş interkostal alanı tutmuş plevra kalınlaşmaları.

             3. Cerrahi tedaviye rağmen (tüp torakostomi hariç) nüks eden pnömotorakslar."

             MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 52 nci maddesinin A diliminin (3) numaralı fıkrası, B dilimi ile D diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve A diliminin (2) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             "3. Hepatit B (İnaktif HBsAg taşıyıcısı ile), ve Hepatit C (Anti-HCV Pozitif, HCV-RNA negatifliği ile) ve serolojik olarak gösterilmiş diğer kronikleşme  özelliğindeki hepatotrop virüslerin neden olduğu, biyokimyasal bozukluk yapmamış hepatitler."

             "B) 1. Komplikasyonla seyretmiş, sekel bırakarak iyileşmiş bakteriyel, viral, parazitler ve mikotik infeksiyonlar; tedaviden sonra laboratuvar ve klinik olarak tam olarak iyileşmiş, hiçbir sekel kalmadığı teyid edilen tüberküloz menenjit.

             2. Hepatit B, C virüsleri ile diğer kronikleşme  özelliğindeki hepatotrop virüslerin neden olduğu, serolojik olarak kanıtlanmış, biyokimyasal bozukluğu sürekli, histopatolojik olarak aktivitesi ve fibrozisi ileri derecede olmayan kronik hepatitler."

             "2. Hepatit B, C ve diğer kronikleşme özelliğindeki hepatotrop virüslerin neden olduğu, serolojik olarak kanıtlanmış, yeterli süreyle tedavi sonrası histopatolojik olarak ileri derecede aktivite ve/veya ileri derece fibrozis görülen kronik hepatitler."

             MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 54 üncü maddesinin B dilimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "B) 1.Ameliyata (üretrotomi intern veya üretroplasti ekstern) rağmen tekrarlayan üretra darlıkları, üretral stent uygulanmış olanlar, penil protezliler, parsiyel penektomililer."

             MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 55 inci maddesinin A diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "1. İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin erkeklik niteliklerini bozmamış bir ya da iki testisin arıza ve hastalıkları, sekeli ve ameliyatlıları (inmemiş testis, hidrosel, grade III varikosel)

             AÇIKLAMA: Testiste atrofiye neden olmamış hidrosel, varikosel ve ameliyatlıları ile inmemiş testis ameliyatlıları, askeri okullara girmeye engel teşkil etmez, sağlam kabul edilir."

             MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 56 ncı maddesinin B diliminin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "3. Orta derecede anemi doğuran menorajiler yapan uterus deviasyonları, peri ve parametrik abseler."

             MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 58 inci maddesinin  B diliminin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "3. Ameliyatla çıkarılamayan (omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz ve ayak bileğinde) ve eklem hareketlerini en az 1/2 oranında azaltan eklem faresi (korpora libera) yabancı cisimler."

             MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 63 üncü maddesinin D diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2. İleri derecede hareket ve his bozukluğu yapmış sakralizasyon, lumbalizasyon, spina bifida, omurganın konjenital malformasyonları, spondilolistezis ve ankilozan spondilitis."

             MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 68 inci maddesinin B diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "1. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan sfinkter ani yetersizliği, darlığı, şekil bozuklukları ve cerrahi tedavileri."

             MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 70 inci maddesinin A dilimi ve B dilimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "A) 1. Hayati önemi olmayan, herhangi bir doku ya da organda fonksiyon bozukluğu yapmamış allerjik hastalıklar.

             2. Herhangi bir doku ya da organda fonksiyon bozukluğu yapmamış, küratif tedavisi olmamakla birlikte eliminasyonu mümkün olan, objektif tanı yöntemleri ile (laboratuvar ve eliminasyon-provakasyon testleri) kanıtlanmış, askerlik hizmetine engel olmayan allerjik hastalıklar.

             B) 1. Kardiyovasküler ve solunum sistemini de etkileyen, hayati tehlike arz eden, eliminasyonu ve küratif tedavisi mümkün olmayan, tekrarlayıcı karakterde, objektif tanı yöntemleri ile (laboratuvar ve eliminasyon-provakasyon testleri) kanıtlanmış, allerjik ve/veya anafilaktik reaksiyon türleri."

             MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 31 inci maddesinin A diliminin (1) numaralı fıkrası ile 36 ncı maddesinin B diliminin (3) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgeleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Raporu örneği, ekte yer alan şekliyle değiştirilmiştir.

             MADDE 62 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 63 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız

K.K.K.

Dz.K.1

Dz.K.2

Hv.K.

SAĞLIK RAPORU

YÜKÜMLÜLERE YOKLAMALARDA UYGULANACAK SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ FORMU

TERHİS ÖNCESİ UYGULANACAK SAĞLIK DURUMU HK. BİLGİ FORMU