16 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26938

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13879

             Ekli “Toprak Mahsulleri Ofisi Tarafından Yağlık Olarak Değerlendirilecek Fındıktan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine Satış Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 16/6/2008 tarihli ve 320 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TARAFINDAN YAĞLIK OLARAK

DEĞERLENDİRİLECEK FINDIKTAN FINDIK TARIM SATIŞ

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE SATIŞ

YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

             Görev

             MADDE 1 – (1) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), yağlığa ayırdığı fındıklardan 30.000 tona kadar olan miktarını 1,10 YTL/Kg bedelle, 6 aya kadar vadeli ve vade farksız olarak, satış bedelinin iki katı tutarında gayrimenkul teminatı karşılığı Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Fiskobirlik) satmakla görevlendirilmiştir.

             (2) Fiskobirlik bu işlemden elde edeceği geliri öncelikle üreticiye olan borçlarını ödemede kullanacaktır.

             Görev zararı

             MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki satış işleminden doğan mal bedeli dahil her türlü zarar 31/10/2007 tarihli ve 2007/12757 sayılı Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesi kapsamında değerlendirilir.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Kararı, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.