9 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26931

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13860

             Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile 9/6/2006 Tarihli ve 2006/10603 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2008 tarihli ve 9107 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddeleri ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                          B. YILDIRIM                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            F. N. ÖZAK

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı      Çevre ve Orman Bakanı V.

 

KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN

KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ VE İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA

İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİNİN

ARTIRILMASI İLE 9/6/2006 TARİHLİ VE 2006/10603 SAYILI

BAKANLAR KURULU KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

             Katsayıların belirlenmesi

             MADDE 1 – (1) 1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,051448), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,6812), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,016313) olarak yeniden belirlenmiştir.

             Ücretlerin artırılması

             MADDE 2 – (1) 1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere;

             a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca

sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı, 2.701 YTL'ye yükseltilmiştir.

             b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.395 YTL'ye yükseltilmiştir.

             c) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları"nın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 2.787 YTL'ye yükseltilmiştir.

             ç) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/1/2008 tarihli ve 2008/13055 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, %3,96 oranında artırılmıştır.

             d) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2008/13055 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, %3,96 oranında artırılmıştır.

             e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri, %3,96 oranında artırılmıştır.

             Değiştirilen hükümler

             MADDE 3 – (1) 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde yer alan "2260" gösterge rakamı "2660" olarak değiştirilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 4 – (1) Bu Karar, 1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.