9 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26931

KANUN

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU İLE UKRAYNA DEVLET NÜKLEER

DÜZENLEME KOMİTESİ ARASINDA NÜKLEER DÜZENLEME

KONULARINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ VE BİLGİ DEĞİŞİMİ

MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5780                                                                                                      Kabul Tarihi: 2/7/2008

             MADDE 1 – (1) 7 Haziran 2005 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Arasında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat Zaptı"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/7/2008