9 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26931

TEBLİĞ

             Gümrük Müsteşarlığından:

TIR UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 23/1/2002 tarihli ve 24649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TIR Uygulama Tebliği’nin 32 nci maddesine (f) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) fıkrası eklenmiştir.

             "g) 19/1/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirince, bir antrepoya eşya giriş ve çıkışının tespiti için AN6 kodlu tespit sözleşmesi imzalanmış olması ve bu antrepo veya geçici depolama yerinde görevli memur bulunmaması halinde, bu Tebliğin 25 inci maddesinin (b) ve (c) fıkraları ile 26 ncı maddesinin (b), (c) ve (d) fıkralarında yer alan; antrepo veya geçici depolama yerinde görevli memurlarca yapılması öngörülen boşaltma, sonlandırma ve sevk işlemleri ile 5 sayılı Ek’inde yer alan teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılır.

             Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumlulukları bakımından 60 ve 1 Seri No.lu Tebliğlerin genel ve AN6 kodlu tespit işlemine ilişkin özel hükümlerine tabidir. Ancak TIR işlemlerine ilişkin görevlerle ilgili olarak çalışma kâğıdı ve tespit raporu düzenlenmez."

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.