9 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26931

YÖNETMELİK

Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünden:

TÜRK TELEKOM PERSONELİ BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

GENEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 7/10/2003 tarihli ve 25252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 4 – Sandığa, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin % 50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak, bağlı ortaklık ve şirketler ile Sandık ve Sandığa ait iktisadi işletme, iştirak, bağlı ortaklık ve şirketlerinde çalışanlar üye olabilir. Üyelik, ilk aidatın ödendiği aydan başlar."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "h) Her türlü tahsilat bayiliği, sigorta acenteliği, turizm acenteliği, ilan ve reklam servisi, nakliyat, mal alım-satımı ve bunun gibi hizmetlerden elde edilecek gelirler,"

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (b) alt bendinde belirtilen nedenlerle üyelikten çıkarılanlara faizsiz ve kâr paysız birikmiş aidatları iade edilir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (f) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "f) Üyenin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen düşük faizli kredi alması veya borcunun zamanında ödenmemesi durumunda Sandık rezervi alınan tutar kadar düşer. Bu durumda üyeye bakiye rezerv üzerinde kâra iştirak oranından pay dağıtılır."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Üyenin kendisine veya kanunî mirasçılarına yapılacak yardımlara ek olarak aylık asgari ücretin 200’de biri oranında üyenin ferdi kaza sonucu ölüm veya maluliyeti ile eceliyle vefatı durumlarında tazminat ödenmesi için risk primi alınır. Risk primleri ve tazminat ödemeleri için Ferdi Risk Fonu kurulur."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 15 – Sandık üyesinin ölümü hâlinde kanunî mirasçılarına, eş ve çocuklarının ölümü hâlinde kendisine; 17 nci maddedeki emekli ödeneğinden ayrı olarak ölüm tarihindeki asgari ücretin 10 katı ölüm yardımı yapılır."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 16 – Maluliyet yardımı aşağıdaki şartlarda iki şekilde ödenir.

             a) Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı: Üyelerden, kaza, sakatlık veya tedavisi imkânsız bir hastalık nedeniyle fikren veya bedenen çalışamayacak duruma gelerek vazifeden ayrılanlar ve bu durumlarını kesin işlemli sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler tam ve daimi malul sayılır. Tam ve daimi malul olanlar, kesin işlemli rapor tarihindeki asgari ücretin 10 katı tutarındaki tam ve daimi maluliyet yardımını net olarak alırlar. Maluliyet yardımı alanlara ayrıca, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki emeklilik yardımı da ödenir.

             b) Kısmi Maluliyet Yardımı: Kaza nedeniyle uzuv kaybına uğrayanlarla görev yapamayacak derecede hasta olup, ilgili kanunlar gereğince malul sayılarak görevlerine son verilenler, kesin işlemli raporlarındaki maluliyet yüzdesine ve rapor tarihindeki asgari ücretin 10 katına göre hesaplanacak maluliyet yardımına hak kazanır."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 17 – Emeklilik ödeneği aşağıda sayılanlara ödenir.

             a) Beş yıl Sandık üyeliği bulunanlara,

             b) İlgili Kanun hükümleri gereğince emekli aylığı bağlananlara,

             c) Kendi isteği olmaksızın veya yasal düzenlemeler nedeniyle Sandık üyeliği sona erenlere.

             Üyenin borçları ve borç faizleri hesaplanan ödenek tutarından düşülür."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Sandık üyeleri ve Sandık üyeliğinden emeklilik ödeneği almaya hak kazananlar istekleri hâlinde Hisse Alım Fonu Yönetmeliğindeki esaslara göre bu fona üye olur ve yararlanabilir."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 19 – Sandık üyeliği sona erenlerin toplu alacaklarından, Sandığa veya Sandığa ait iktisadi işletmelere ve iştiraklere olan borçları düşülür. Ayrılış tarihinden itibaren beş yıl içinde alınmayan alacaklar Sandığa gelir kaydedilir.

             Üyenin ayrılış tarihi, emeklilik tarihi veya vefat tarihinden itibaren üyenin kendisine veya kanunî mirasçılarına yazılı tebliğ edildikten sonra beş yıl içerisinde müracaat edilmeyerek alınmayan kâr payları da Sandığa gelir kaydedilir."

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Genel Kurul; Sandık üyeliği bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürü, Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile 100 üye delegesinden oluşur. Diğer üyeler oy hakkı olmaksızın Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler."

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Denetim Kurulunun yazılı isteği,"

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 24 – Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Sandığın işlem ve hesaplarıyla malî durumu hakkındaki Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun verecekleri raporları inceleyerek karara bağlamak.

             b) Sandığın bilanço ve kâr-zarar hesaplarını, malî bilançosu ile kâra iştirak oranını onaylamak.

             c) Yönetim Kurulunun üç yıllık icraat ve faaliyetleri ile harcamalarını inceleyip, ibrası hakkında karar almak.

             d) Yönetim Kurulunca veya delegelerin 1/10’u tarafından verilen yönetmelik değişiklik önerilerini inceleyerek toplam delege sayısının salt çoğunluğu ile karara bağlamak.

             e) Sandığın mal varlığının işletilmesi, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlara ilişkin konularda Yönetim Kurulu veya üyelerce önerilen hususları karara bağlamak.

             f) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek.

             g) Yönetim Kurulunca verilen teklif ve istenen yetkileri karara bağlamak."

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 25 – Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi hâlinde Genel Kurul yeni Yönetim ve Denetim Kurulunu seçer. Bu Kurul, ibrasızlık konularını en geç üç ay içinde inceler veya inceleterek sonuçlandırır. Suç oluşturacak usulsüzlük veya yolsuzluk tespit ederse ilgili mercilere bildirir. Yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmaz ise, bu durum delegelere bildirilir."

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 30 – Yönetim Kurulunun görüşme yeter sayısı en az 6’dır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Altı üye ile yapılan toplantılarda karar nisabı 4’ten aşağı olamaz. Yazılı metin hâlindeki kararlar, görüşmeye katılan üyeler tarafından imzalanmış olduğu hâlde noterce onaylanmış deftere yapıştırılır."

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılanlarla birlikte Sandık Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır."

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik, 17/5/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu yürütür.