9 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26931

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR  YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

             "e) Bu Yönetmelikte belirtilen gözetim sistemini kurmak,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin madde başlığı "İşlem Esasları ve İşlemlerin Gözetimi" olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             "Borsalar, işlemlerin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve buna ilişkin aykırılıklar ile Sermaye Piyasası Kanununa aykırılık oluşturacak şekilde gerçekleştirilen borsa işlemlerinin tespit edilmesi amacıyla bünyelerinde gerekli gözetim sistemini kurarlar. Borsalar kendisine gözetim konusunda SPK’ca verilecek görevleri yerine getirirler.

             Borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları veya bu sermaye piyasası araçlarının dayanağını oluşturduğu varlıkların Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulmuş diğer borsa ve teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi halinde borsalar, diğer borsa ve teşkilatlanmış piyasalarda oluşturulan gözetim sistemlerinin etkin bir şekilde çalışması için veri ve bilgi akışı konusunda gerekli desteği verir ve işbirliği yapar."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.