9 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26931

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Denizcilik ile ilgili eğitim, sınav ve belgelendirme yapan kurum ve kuruluşlar, Sözleşmede belirtilen hedefleri sağlamak için eğitim, yeterlik değerlendirmesi, belgelendirme, uygunluk onayı ve belge yenileme çalışmaları ile eğiticilerin ve değerlendiricilerin nitelikleri ile deneyimleri yönünden, Sözleşmenin I/8 Kuralı ile Kod A-I/8 Kısmı uyarınca kalite standartları sistemi ile İdare tarafından bu Yönetmeliğin 67 nci maddesi hükmüne göre devamlı olarak izlenir ve değerlendirilir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Denizcilik eğitimlerinin izleme ve değerlendirmesi

             MADDE 67 – Denizcilik ile ilgili eğitim veren, sınav ve belgelendirme yapan kurum ve kuruluşlar, Sözleşmenin öngördüğü standartlara ilişkin olarak 13/2/2006 tarihli ve 26079 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre izlenir ve değerlendirilir.

             İdare, standartların izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik uygulamalarını, denizcilik eğitimi veren kurum ve kuruluşların bağlı olduğu Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılacak protokol esaslarına göre yerine getirir.

             Kalite standartları sistemi ile periyodik olarak yapılan izleme ve değerlendirme sonuçları İdareye bildirilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin; 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinin beşinci paragrafı, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (f) alt bendinin iki numaralı paragrafının beşinci alt paragrafı ve 66 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 7 – Bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılmış yönergeler kapsamında uzakyol vardiya zabiti ve uzakyol vardiya makinisti eğitim programlarına yönelik eğitim vermek üzere İdarece yetkilendirilen özel eğitim kurumlarında 29/11/2007 tarihinden önce eğitime başlayan öğrencilerin hakları saklıdır."

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.