9 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26931

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜK MUHAFAZA GÖREV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 29 – Yabancı bir ülke limanından Çanakkale veya İstanbul Boğazlarına veya limanlarına veya bu Boğazlardan geçerek bir Türk limanına gidecek olan gemilerin geliş gün ve saatleri ile gerekli diğer bilgilerin, Seyir Planı-1 (SP-1) raporunu veren kaptan, donatan veya acentesi tarafından İstanbul’da Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne veya bu Başmüdürlükçe belirlenecek Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne, Çanakkale’de ise Çanakkale Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bildirilmesinde; 8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünün 6 ncı maddesinin (a) bendi gereği en az 24 saat önceden Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılan bildirimler, ilgili Gümrük Muhafaza İdaresine yapılmış sayılır.

             Varış limanındaki Gümrük Muhafaza İdareleri, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi üzerinden alınan verileri düzenli bir şekilde elektronik ortamda kayıt altında tutarlar. Makul bir süre içinde gelmeyen gemiler hakkında, Gümrük Muhafaza İdareleri nezdinde geminin akıbeti ile ilgili girişimde bulunmak suretiyle takibe geçerler.

             Söz konusu bilgiler, elektronik ortamda ulaşılmasının mümkün olmadığı ve gerek duyulduğu takdirde Genel Müdürlükçe, Denizcilik Müsteşarlığından temin edilir.

             Müsteşarlık, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılmayan bildirimler için, boğaz geçiş bildirimlerini ayrı bir bildirim olarak isteme hakkını saklı tutar."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.