8 Temmuz 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26930

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas sayısı     : 2002/18 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2008/79

Karar Günü : 26.6.2008

 

I - MALİ DENETİMİN KONUSU        

Doğru Yol Partisi’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

            

II - İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, , Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA VE Mehmet ERTEN’in  katılımıyla 17.12.2002 gününde yapılan inceleme toplantısında,

“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.

            

III - ESASIN İNCELENMESİ

Part’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Doğru Yol Partisi Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2001 yılı gelirleri toplamının 5.904.060.169.323.- TL, borçlarının 526.682.852.519.- TL, giderleri toplamının 5.966.775.247.426.- TL olduğu, 463.967.774.416.- liranın nakit mevcudu olarak 2002 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

 

A - Gelirlerin İncelenmesi

1 - Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 4.225.851.333.462.-TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.248.850.000.- lirası üye giriş aidatı, 540.728.216.2000.- lirası kambiyo gelirleri, 2.981.944.940.000.- lirası genel bütçe yardımı, 12.850.000.000.- lirası sair gelirler, 24.500.000.000.- lirası satış gelirleri, 657.768.746.693.- lirası faiz gelirleri, 6.810.580.569.-lirası 2000 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Bu itibarla Doğru Yol Partisi Genel Merkezi’nin 2001 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

2 - İl Örgütleri Gelirleri

Parti’nin il örgütlerinin gelirleri 1.678.208.835.861.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 4.842.343.000.- lirası üye giriş aidatı, 93.366.796.006.- lirası üye yıllık aidatı, 1.090.582.193.572.- lirası bağış ve yardımlar, 268.225.000.000.- lirası genel merkez yardımı, 190.160.038.580.- lirası faaliyet gelirleri, 20.386.872.199.- lirası sair gelirler ve 10.645.592.504.- lirası 2000 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin  2001 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B - Giderlerin İncelenmesi

1 - Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2001 yılı giderleri 3.958.526.048.245.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 821.634.381.161.- lirası personel giderleri, 268.225.000.000.- lirası teşkilata yardım, 248.417.762.749.- lirası temsil ağırlama gideri, 79.829.487.203.- lirası basılı kağıt kırtasiye gideri, 467.499.633.885.- lirası haberleşme gideri, 377.301.684.949.-lirası taşıma ve vasıta gideri,251.796.420.100.- lirası seyahat gideri, 45.487.200.000.- lirası kira gideri, 70.890.370.978.- lirası tamir bakım onarım gideri, 41.679.516.316.- lirası ısıtma aydınlatma temizlik gideri, 53.923.054.665.- lirası vergi, harç, noter ve sigorta gideri, 74.959.430.180.- lirası demirbaş alımları, 389.715.530.358.- lirası satın alınan propaganda malzeme giderleri, 424.142.760.603.- lirası basın yayın giderleri, 185.220.802.089.- lirası geçen yıldan kalan borç ödemesi,154.509.013.009.- lirası sair giderler ve 143.294.000.000.-lirası satın alınan nakil vasıtaları giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2002 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 459.846.964.465.- liradır.

Doğru Yol Partisi Genel Merkezi’nin 2001 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.          

Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri “Belgelendirme” kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tarif yapılmış ve “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

Aynı Kanun’un makbuz mecburiyeti başlıklı 236. maddesinde, “ Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.” denilmiş ve makbuzun muhteviyatı da 237. maddede belirtilmiştir.

Yine aynı Kanun’un Gider Pusulası başlıklı 234. maddesinde ki, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa;

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.”

hükmünden fatura vermek mecburiyetinde olmayanlar için gider pusulası  düzenleneceği anlaşılmaktadır.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş milyon (2001 yılı için 11.863.800) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir.

Alınan bir mal veya hizmetin tutarının gider kaydedilebilmesi için esas olan belge faturadır. Yasa’nın 70.  maddesinde belirtilen “makbuz”un ya da tutanağın tek başına bir ödemeye esas olabilmesi için mal ya da hizmetin fatura kesilmesinin mümkün olmadığı kişi ya da kurumlardan alınması gerekmektedir.

Bu itibarla; denetim için gerekli bilgileri taşımayan, fatura ile belgelendirilmesi gerektiği halde tutanak gibi tek başına geçerli bir kanıtlayıcı belge niteliği taşımayan belgelere dayanan veya herhangi bir kanıtlayıcı belgeye dayanmayan giderlerden aşağıda dökümü gösterilen parti malvarlığının 2820 sayılı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında; “Siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz.

Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır” ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir”

hükümleri yer almıştır.

Aynı Kanun’un 66. maddesinin birinci fıkrasında;

 “Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanunla veya özel kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş sermayesinin bir kısmı Devlete veya bu fıkrada adı geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait müesseseler, siyasi partilere hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mal veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında siyasi partilere ayni hakların devrine dair tasarruflarda bulunamazlar. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler, özel kanunlarında yer alan hükümlere uymak koşuluyla siyasi partilere maddi yardım ve bağışta bulunabilirler.”

Üçüncü fıkrasında;

“Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış alamazlar.”

Kanun’un Ticari faaliyet, kredi ve borç alma yasağı başlıklı 67. maddesinde;

 “Siyasi partiler ticari faaliyette bulunamazlar, kredi veya borç alamazlar. Ancak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 66 ncı maddenin 1 ve 3 üncü fıkralarında gösterilenler dışında kalan gerçek ve tüzelkişilerden kredili veya ipotek karşılığı mal satın alabilirler.”

76. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

 “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bağış kabul ettiği, mal veya gelir edindiği Anayasa Mahkemesince tespit edilen siyasi partilerin, bu yolla elde ettikleri gelirlerin tamamının, Kanunda belirtilen miktarlardan fazla gelirlerle, taşınmaz malların kanuni miktarı geçen kısmının karşılığının Hazineye irat kaydedilmesine, taşınmaz malların ise Hazine adına tapuya tesciline karar verilir.

Bu Kanunun 67 nci maddesi hükmüne aykırı olarak siyasi partilere sağlanan kredi veya borçlar üzerine Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazinece elkonulur, kredi veya borcu verene karşı Hazine hiçbir yükümlülük altına girmez.”

şeklinde yapılan düzenlemelere göre siyasi partilerin banka kredisi ile mal alamayacağı, banka kredisi ile mal alması halinde bunun Hazine’ye irad kaydedileceği açıktır.

A- Parti’nin 2001 yılında gönderdiği tebrik, mektup ve benzeri gönderileri için sadece partide görevli kişilerin düzenlediği tutanak eklenmiştir. Gönderilerin postanece alındığına dair bir belge olmadığı gibi alınan para miktarını belirten belge de bulunmamaktadır. Bu tür gönderiler için Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait postanelerde kayıtsız (adi) posta gönderisi teslim belgesi düzenlenmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilenlerin hiçbirisinde kayıtsız (adi) posta gönderisi teslim belgesi düzenlenmemiştir. Kayıtsız (adi) posta gönderisi teslim belgesi düzenlenmeden veya gönderilerin ve paranın alındığına dair herhangi bir belge olmadan sadece partide görevli birinin imzasına dayanılarak gider yapılması ve bunun parti gideri olarak kabul edilmesi mümkün görülmemiştir.

 

 

                                           Posta Giderlerine Ait Tablo

Yevmiye Tarih ve No

Açıklama

Tutar

17.1.2001/33

14 adet normal mektup gönderimi

2800000

   “           “

14 adet normal mektup gönderimi

2800000

   “           “

110 adet normal mektup gönderimi

22000000

   “           “

25 adet normal mektup gönderimi

8000000

29.1.2001/61

57 adet normal mektup gönderimi

11400000

   “           “

21 adet normal mektup gönderimi

11200000

12.2.2001/96

 64 adet normal mektup gönderimi

12800000

   “           “

72 adet normal mektup gönderimi

14400000

   “           “

20 adet normal mektup gönderimi

4000000

   “           “

18 adet normal mektup gönderimi

3600000

26.2.2001/131

 78 adet normal mektup gönderimi

15600000

   “           “

17 adet normal mektup gönderimi

6400000

1.3.2001/142

 64 adet normal mektup gönderimi

12800000

19.3.2001/169

65 adet normal mektup gönderimi

13125000

   “           “

40 adet normal mektup gönderimi

8850000

   “           “

26 adet normal mektup gönderimi

5450000

16.4.2001/232

38 adet normal mektup gönderimi

7850000

   “           “

33 adet normal mektup gönderimi

6750000

   “           “

57 adet normal mektup gönderimi

11400000

   “           “

17 adet normal mektup gönderimi

3650000

30.4.2001/265

85 adet normal mektup gönderimi

17375000

   “           “

68 adet normal mektup gönderimi

13600000

   “           “

54 adet normal mektup gönderimi

15925000

14.5.2001/290

30 adet normal mektup gönderimi

9350000

“           “

64 adet normal mektup gönderimi

23475000

“           “

31 adet normal mektup gönderimi

9600000

28.5.2001/314

53 adet normal mektup gönderimi

15800000

“           “

16 adet normal mektup gönderimi

4800000

“           “

89 adet normal mektup gönderimi

26700000

18.6.2001/355

42 adet normal mektup gönderimi

13200000

“           “

97 adet normal mektup gönderimi

29500000

“           “

23 adet normal mektup gönderimi

7100000

10.7.2001/399

16 adet normal mektup gönderimi

7200000

“           “

53 adet normal mektup gönderimi

16150000

“           “

81 adet normal mektup gönderimi

24300000

“           “

48 adet normal mektup gönderimi

14400000

10.8.2001/469

11 adet normal mektup gönderimi

3300000

“           “

38 adet normal mektup gönderimi

11350000

“           “

64 adet normal mektup gönderimi

19200000

27.8.2001/501

63 adet normal mektup gönderimi

18900000

“           “

19 adet normal mektup gönderimi

5700000

“           “

27 adet normal mektup gönderimi

8100000

“           “

24 adet normal mektup gönderimi

7200000

13.9.2001/531

35 adet normal mektup gönderimi

10500000

“           “

10 adet normal mektup gönderimi

2950000

“           “

16 adet normal mektup gönderimi

13550000

10.1.2001/563

43 adet normal mektup gönderimi

12750000

“           “

34 adet normal mektup gönderimi

21200000

11.10.2001/582

95 adet normal mektup gönderimi

28500000

“           “

14 adet normal mektup gönderimi

4200000

“           “

19 adet normal mektup gönderimi

5700000

“           “

32 adet normal mektup gönderimi

9500000

22.10.2001/600

92 adet normal mektup gönderimi

27350000

“           “

30 adet normal mektup gönderimi

9000000

“           “

26 adet normal mektup gönderimi

7800000

8.11.2001/633

11 adet normal mektup gönderimi

3300000

“           “

38 adet normal mektup gönderimi

11400000

“           “

40 adet normal mektup gönderimi

12000000

“           “

70 adet normal mektup gönderimi

21000000

16.11.2001/646

59 adet normal mektup gönderimi

17700000

“           “

39 adet normal mektup gönderimi

12000000

26.11.2001/664

68 adet normal mektup gönderimi

20400000

“           “

15 adet normal mektup gönderimi

5900000

“           “

34 adet normal mektup gönderimi

10275000

10.12.2001/695

55 adet normal mektup gönderimi

16450000

22.12.2001/714

22 adet normal mektup gönderimi

6600000

“           “

19 adet normal mektup gönderimi

8475000

“           “

32 adet normal mektup gönderimi

9775000

“           “

57 adet normal mektup gönderimi

17100000

                                                                                                       Toplam : 832.475.000.-TL

                                      

 

B- İlgili hesap döneminde seyahat giderlerine ilişkin belgelerin  parti adına düzenlendiği ancak aşağıda belirtilenlerin  ise kişiler adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bunların parti adına yapıldığına dair bilgi ve belge bulunmadığından bu harcamalar parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.

                                              

 

                                               Seyahat Giderlerine Ait Tablo

Yevmiye tarih ve No

Yolcunun Adı Soyadı

Türü

Tutarı

11.1.2001/17

 

Otobüs bileti

14000000

“            “

 

Deniz otobüsü bileti

15000000

“            “

 

“          “

5000000

“            “

 

“          “

10000000

“            “

 

“          “

35000000

16.1.2001/29

Mehmet Sağlam

Uçak bileti

81000000

20.1.2001/41

Levent Gürtuna

“          “

109000000

“            “

Levent Erdoğan

Otobüs bileti

18000000

“            “

Sinan Şen

“          “

18000000

“            “

 

“          “

11800000

31.1.2001/68

Oğuz Tezmen

Uçak bileti

81000000

1.2.2001/72

Levent Erdoğan

Otobüs bileti

16000000

9.2.2001/92

Nevfel Şahin

Uçak bileti

81000000

“            “

Ümran…

“          “

40500000

19.2.2001/114

Yücel Çoker

Otobüs bileti

19050000

26.2.2001/131

Oğuz Tezmen

Uçak bileti

81000000

27.2.2001/134

Yusuf Bahadır

“          “

69000000

28.2.2001/138

 

6 adet Otobüs bileti

65900000

“          “

 

2 adet Deniz otobüsü bileti

20000000

23.3.2001/178

Veysi Şahin

Uçak bileti

90000000

29.3.2001/192

Sebahattin….

“          “

81000000

“          “

Ümran….

“          “

45500000

“          “

Yücel Çoker

Otobüs bileti

13500000

“          “

Yücel Çoker

“          “

13500000

“          “

 

4 adet Otobüs bileti

26200000

30.3.2001/195

Levent Erdoğan

Otobüs bileti

18000000

5.4.2001/209

Levent Erdoğan

“          “

17250000

“          “

Sinan Şen

“          “

17250000

“          “

Murat Sevin

“          “

18000000

“          “

Nusret Düzen

“          “

18000000

“          “

Levent Erdoğan

“          “

16250000

“          “

Oktay Akıcı

“          “

11850000

9.4.2001/216

Hacı Filiz

Uçak bileti

90000000

13.4.2001/228

 

4 adet Otobüs bileti

44000000

16.4.2001/232

Ahmet Şüküroğlu

Uçak bileti

129000000

18.4.1999/239

Oğuz Tezmen

“          “

90000000

24.4.2001/251

Ümran….

“          “

46500000

29.4.2001/262

Murat Sevin

Otobüs bileti

21700000

“          “

Levent Erdoğan

“          “

21700000

“          “

Nusret Düzel

“          “

17250000

“          “

Murat Sevin

“          “

17250000

“          “

Nusret Düzel

“          “

19250000

“          “

Murat Sevin

“          “

19250000

“          “

Turgay Yaman

“          “

12600000

“          “

 

“          “

7000000

“          “

 

“          “

8800000

1.5.2001/268

Nurhan Tekinel

Uçak bileti

92000000

“          “

Veysel Polat

“          “

123000000

“          “

Hacı Filiz

“          “

59500000

“          “

Hacı Filiz

“          “

92000000

2.5.2001//269

Veysi Şahin

“          “

46500000

“          “

Fevzi Şahin

“          “

59500000

“          “

Mustafa Kemal….

“          “

82000000

“          “

……Aykurt

“          “

18000000

10.5.2001/285

Murat Sevin

Otobüs bileti

21000000

“          “

Nusret Düzel

“          “

17750000

“          “

Murat Sevin

“          “

19000000

“          “

Nusret Düzel

“          “

22250000

“          “

 

“          “

9800000

“          “

 

 

9800000

31.5.2001/319

 

7 adet Otobüs bileti

15000000

“          “

Sinan Şen

Otobüs bileti

17000000

“          “

Levent Erdoğan

“          “

20750000

“          “

Nusret Düzel

“          “

24500000

“          “

Murat Sevin

“          “

20750000

“          “

Yücel Çoker

“          “

31500000

“          “

Sermin Sak

“          “

31500000

5.6.2001/330

Ümran Akkan

5 adet Uçak bileti

271500000

13.6.2001/346

 

2 adet Otobüs bileti

14800000

22.6.2001/364

Nusret Düzel

Otobüs bileti

49000000

“          “

Adnan Bindoruk

“          “

24500000

“          “

Ayhan Aslan

“          “

24500000

“          “

 

“          “

9800000

27.6.2001/371

İsmet Atilla

Uçak bileti

71500000

4.7.2001/387

Ümran Akkan

“          “

141500000

“          “

Gökhan Tezcan

Otobüs bileti

20000000

“          “

Nihal Erciyes

 

20000000

“          “

Cihan Turgut

 

20000000

“          “

Tuğra Erol

 

20000000

“          “

 

 

4500000

6.7.2001/392

Ahmet Uyanık

Uçak bileti

77500000

“          “

Mehmet Ali Yavuz

“          “

77500000

10.7.2001/399

Oğuz Tezmen

“          “

143000000

18.7.2001/418

 

Deniz otobüsü bileti

40000000

“          “

 

3 adet Otobüs bileti

44800000

23.7.2001/430

Oğuz Tezmen

Uçak bileti

143000000

1.8.2001/452

İbrahim Konukoğlu

“          “

188000000

8.8.2001/468

Fettullah Gültepe

“          “

286000000

“          “

Levent Erdoğan

Otobüs bileti

23000000

“          “

Kemal Bülbül

“          “

22500000

“          “

Levent Erdoğan

“          “

27000000

“          “

 

3 adet Otobüs bileti

26800000

10.8.2001/469

 

Otobüs bileti

15000000

20.8.2001/487

İsmet Atilla

Uçak bileti

143000000

24.8.2001/497

 

2 adet Deniz otobüsü bileti

37000000

“          “

 

Otobüs bileti

13800000

27.8.2001/501

 

3 adet Otobüs bileti

32700000

29.8.2001/505

Nurhan Tekinel

Uçak bileti

99500000

6.9.2001/519

Ufuk Söylemez

“          “

70500000

“          “

Oğuz Tezmen

“          “

221500000

14.9.2001/532

 

6 adet Otobüs bileti

83200000

20.9.2001/542

Cihan Paçacı

Uçak bileti

320000000

8.10.2001/575

Murat Sevin

Otobüs bileti

54000000

“          “

 

3 adet Otobüs bileti

106000000

16.10.2001/589

Ümran Akkan

Uçak bileti

368500000

18.10.2001/595

 

6 adet Otobüs bileti

67000000

25.10.2001/608

Ertan Bıyıklıoğlu

Otobüs bileti

77500000

“          “

 

“          “

32400000

27.10.2001/612

Musa Kunter

Uçak bileti

142000000

“          “

Nevfel Şahin

“          “

142000000

31.10.2001/619

Adnan Cindoruk

Otobüs bileti

22500000

“          “

 

4 adet Otobüs bileti

52200000

19.11.2001/650

Ümran Akkan

Uçak bileti

87500000

“          “

Yücel Çoker

Otobüs bileti

24000000

“          “

 

18 adet Otobüs bileti

197750000

30.11.2001/676

 

4 adet tren bileti

70800000

“          “

 

8 adet Otobüs bileti

121800000

10.12.2001/695

Kadir Meşe

Otobüs bileti

28000000

“          “

 

4 adet Otobüs bileti

56200000

13.12.2001/702

Ümran Akkan

Uçak bileti

83500000

21.12.2001/712

Barış Köse

Otobüs bileti

48000000

“          “

Metin Uysal

“          “

8800000

“          “

 

11 adet Otobüs bileti

100400000

27.12.2001/725

Fatih Ünlü

Uçak bileti

113500000

28.12.2001/729

Oğuz Tezmen

Uçak bileti

334000000

                                                                                             Toplam: 7.719.200.000.-TL

 

 

C- Genel Merkez gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda  gösterilen harcamanın dayanağı olarak  Memduh S. Bayraktaroğlu’nun imzalı yazısının eklendiği görülmüştür.            

 

Yevmiye tarih ve nosu

Belge Türü

Tutar(TL)

28.2.2001/137

İmzalı kağıt

3.934.024.000

27.4.2001/260

İmzalı kağıt

4.816.680.000

25.6.2001/367

İmzalı kağıt

4.741.920.000

1.8.2001/452

İmzalı kağıt

2.568.540.000

3.9.2001/512

İmzalı kağıt

2.864.910.000

24.9.2001/547

İmzalı kağıt

2.990.400.000

24.10.2001/605

İmzalı kağıt

3.260.070.000

22.11.2001/657

İmzalı kağıt

2.963.700.000

24.12.2001/717

İmzalı kağıt

2.928.100.000

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Toplam          31.068.344.000.-TL

 

Memduh S. Bayraktaroğlundan rapor,analiz çalışması ve www.dyp.org.tr internet sitesi için yazılan metin hizmeti satın alınmıştır. Alınan hizmet bedeli karşılığı fatura kesilmediği gibi serbest meslek makbuzu ve gider pusulası da düzenlenmemiştir. İmzalı kağıta dayanılarak ödeme yapılmıştır.

D- Parti görevlilerinin vergi, sigorta ve tasarruf teşvik kesintisi gibi yasal yükümlülükleri zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan gecikme zammından parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

 

 

 

 

 

Gecikme Zammına İlişkin Liste

Yevmiye tarih ve no

Alındının Tarih ve Nosu

Mahiyeti

Tutarı

22.1.2001/45

22.1.2001/..2610

11/2000 dönemi Gelir Vergisi Stopajı gecikme zammı

11/2000 dönemi Damga Vergisi gecikme zammı

11/2000 dönemi Eğitime Katkı Payı gecikme zammı

11/2000 dönemi Özel işlem vergisi gecikme zammı

11/2000 dönemi Fon payı gecikme zammı

 

 

 

564.670.000

 

22.380.000

 

500.000

 

500.000

 

3.500.000

591.550.000

22.1.2001/45

22.1.2001/..2600

10/2000 dönemi Gelir Vergisi Stopajı gecikme zammı

10/2000 dönemi Damga Vergisi gecikme zammı

10/2000 dönemi Eğitime Katkı Payı gecikme zammı

10/2000 dönemi Özel işlem vergisi gecikme zammı

10/2000 dönemi Fon payı gecikme zammı

 

 

 

802.770.000

 

34.600.000

 

500.000

 

500.000

 

5.520.000

843.890.000

22.1.2001/45

22.1.2001/..2590

9/2000 dönemi Gelir Vergisi Stopajı gecikme zammı

9/2000 dönemi Damga Vergisi gecikme zammı

9/2000 dönemi Eğitime Katkı Payı gecikme zammı

9/2000 dönemi Özel işlem vergisi gecikme zammı

9/2000 dönemi Fon payı gecikme zammı

 

 

 

1.079.060.000

 

47.720.000

 

500.000

 

500.000

 

7.430.000

1.135.210.000

31.1.2001/68

31.1.2001/145

11/2000 dönemi sigorta prim tutarı gecikme zammı

11/2000 dönemi İşsizlik sigortası gecikme zammı

 

569.186.000

 

 

84.953.000

654.139.000

31.1.2001/68

31.1.2001/143

9/2000 dönemi sigorta prim tutarı gecikme zammı

9/2000 dönemi İşsizlik sigortası gecikme zammı

 

1.873.120.000

 

 

279.570.000

2.152.690.000

31.1.2001/68

31.1.2001/144

10/2000 dönemi sigorta prim tutarı gecikme zammı

 

 

 

95.659.000

31.1.2001/68

31.1.2001/146

9/2000 dönemi sigorta prim tutarı gecikme zammı

 

 

147.349.000

31.1.2001/68

31.1.2001/147

10/2000 dönemi sigorta prim tutarı gecikme zammı

10/2000 dönemi İşsizlik sigortası gecikme zammı

 

1.207.864.000

 

 

180.278.000

1.388.142.000

31.1.2001/68

31.1.2001/148

11/2000 dönemi sigorta prim tutarı gecikme zammı

11/2000 dönemi İşsizlik sigortası gecikme zammı

 

44.021.000

 

 

279.570.000

323.591.000

                                                                                                           Toplam :7.332.220.000.-TL

 

 

E- Parti görevlilerinin motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan gecikme zammı ile trafik cezasından ve su bedeli gecikme faizinden parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

 

Gecikme Zammı, Faiz  ve Cezalara İlişkin Liste  

Yevmiye tarih ve no

Alındının Tarih ve Nosu

Mahiyeti

Tutarı

15.1.2001/26

15.1.2001/134121

Su bedeli gecikme faizi

191.000

   “           “

15.1.2001/134137

   “           “

738.000

   “           “

15.1.2001/134158

   “           “

649.000

   “           “

15.1.2001/134179

   “           “

5.797.000

   “           “

15.1.2001/134222

   “           “

403.392.000

27.2.2001/134

27.2.2001/29

Trafik cezası

25.500.000

   “           “

27.2.2001/28

Trafik cezası

51.300.000

   “           “

27.2.2001/23

Trafik cezası

19.300.000

   “           “

27.2.2001/19

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/2 gecikme zammı

21.510.000

   “           “

27.2.2001/18

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

23.160.000

6.6.2001/331

6.6.2001/157

Motorlu Taşıtlar Vergisi 99/2 gecikme zammı

68.060.000

13.6.2001/346

13.6.2001/0475046

Motorlu Taşıtlar Vergisi 94/T gecikme zammı

48.460.000

14.6.2001/349

14.6.2001/57

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2000/2 gecikme zammı

12.410.000

19.9.2001/539

19.9.201/45

Motorlu Taşıtlar Vergisi 99/2 gecikme zammı

92.370.000

31.10.2001/619

31.10.2001/812

Motorlu Taşıtlar Vergisi 97/1 gecikme zammı

22.800.000

   “           “

31.10.2001/813

Motorlu Taşıtlar Vergisi 97/2 gecikme zammı

19.580.000

   “           “

31.10.2001/647

Motorlu Taşıtlar Vergisi 97/2 gecikme zammı

78.110.000

   “           “

31.10.2001/6462

Motorlu Taşıtlar Vergisi 97/1 gecikme zammı

90.960.000

   “           “

31.10.2001/645

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/2 gecikme zammı

60.050.000

   “           “

31.10.2001/644

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

67.070.000

   “           “

31.10.2001/483

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

60.250.000

   “           “

31.10.2001/484

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/2 gecikme zammı

53.940.000

   “           “

31.10.2001/485

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

67.070.000

   “           “

31.10.2001/486

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/2 gecikme zammı

60.050.000

   “           “

31.10.2001/467

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

19.970.000

   “           “

31.10.2001/468

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/2 gecikme zammı

17.880.000

   “           “

31.10.2001/469

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

10.140.000

   “           “

31.10.2001/470

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

50.260.000

   “           “

31.10.2001/471

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/2 gecikme zammı

45.000.000

   “           “

31.10.2001/472

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

50.260.000

   “           “

31.10.2001/473

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/2 gecikme zammı

45.000.000

   “           “

31.10.2001/474

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

56.260.000

   “           “

31.10.2001/475

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/2 gecikme zammı

45.000.000

   “           “

31.10.2001/476

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

80.550.000

   “           “

31.10.2001/477

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/2 gecikme zammı

72.110.000

   “           “

31.10.2001/478

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

60.250.000

   “           “

31.10.2001/472

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

2.880.000

   “           “

31.10.2001/479

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/2 gecikme zammı

53.940.000

   “           “

31.10.2001/480

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

19.970.000

   “           “

31.10.2001/481

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/2 gecikme zammı

17.880.000

   “           “

31.10.2001/482

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

10.140.000

                                                                                                           Toplam: 2.010.207.000.-TL

   

F- Partinin 12.6.2001 tarihinde 88.504.490.843.- lira ve 9.10.2001 tarihinde 91.587.510.336.- lira  olmak üzere aldığı toplam 180.092.001.000.- liralık kredi ve borç alma yasağı kapsamında kalan taşıt kredisinin Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

G- Genel Merkez gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda gösterilen harcamanın dayanağı olarak Mehveç Emeç Birol ile parti yetkilisi arasında imzalanan sözleşme eklenmiştir.               

 

Yevmiye tarih ve nosu

Belge Türü

Tutar(TL)

30.7.2001/446

Sözleşme ve muhasebe fişi

19.875.000.000

 

Alınan hizmet bedeli karşılığı fatura kesilmediği gibi serbest meslek makbuzu ve  gider pusulası da düzenlenmemiştir. Sözleşmeye dayanılarak ödeme yapılmıştır. Yapılan ödemenin bir anlamda avans olduğu, kalan tutarın iş tamamlandığında yapılacağı sözleşmesinde belirtilmesine karşın, kalan tutarın ne zaman ödendiği ve işin ne zaman tamamlandığına ve hizmetin alındığına dair bir belge tarafımıza sunulamamıştır.

H- Genel Merkez gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda gösterilen harcamanın dayanağı olarak Yüksel Dural ile parti yetkilisi arasında imzalanan sözleşme eklenmiştir.

 

Yevmiye tarih ve nosu

Belge Türü

Tutar(TL)

30.7.2001/446

Sözleşme,para  ve muhasebe fişi

1.000.000.000

 

Alınan hizmet bedeli karşılığı fatura kesilmediği gibi serbest meslek makbuzu ve  gider pusulası da düzenlenmemiştir. Sözleşmeye dayanılarak ödeme yapılmıştır.

I- Türk Telekom’dan bilgisayar sistemleri arasında irtibatı sağlayan özel devre hizmeti alınmıştır. Parti tarafından alınan bu hizmet bedelinin ödenmemesi nedeniyle alacak icra yoluyla tahsil edilmiştir. Hizmet bedelinin zamanında ödenmemesi sonucu 9.619.721.000.- TL gecikme bedeli ve faiz ödenmiştir. Parti görevlilerinin ödemeyi zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan gecikme bedeli ve faizden parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

İ- Partide şoför olarak çalışan Adem Zincirkıran’ın kullandığı 06 RUP 69 plakalı aracın 34 JV 834 plakalı araçla karıştığı trafik kazası sonrası açılan tazminat davası neticesinde 5.477.000.000.- TL. ve Parti’de şoför olarak çalışan Deniz Dayangaç’ın kullandığı 06 RUP 69 plakalı aracın karıştığı trafik kazası sonrası açılan tazminat davası neticesinde 575.000.000.- TL.nin Parti tüzelkişiliğince ödendiği  mahkeme kararlarının incelenmesinden anlaşılmıştır.

Sözkonusu davalarda davalı olarak Doğru yol Partisi’nin de gösterilmesi, Parti’nin yasa gereği müteselsil mesuliyet nedeniyle taraf olması ve davaların Parti aleyhine sonuçlanması dolayısıyla bu ödemelerin Parti bütçesinden yapılmasında uygunsuzluk bulunmadığına Serruh KALELİ’nin şoförler Adem Zincirkıran ile Deniz Dayangaç’ın karışmış oldukları kazalarda %100 kusurlu olmaları dolayısıyla, Parti’nin mahkeme ilamlarında gösterilen tazminat tutarları için şoförlere rücu etmesi gerektiği halde rücu etmemesi nedeniyle söz konusu  tazminatların Parti  adına gider yazılmasının Parti tüzelkişiliğinin menfaatleri ile bağdaşmadığından toplam 6.052.000.000.- TL.nin Hazine’ye irat kaydedilmesi gerektiği yönündeki karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA  karar verildi.

J- Aşağıda gösterilen 2.042.360.000.- TL. tutarındaki giderler fatura aslı yerine fotokopisine dayanılarak yapılmıştır.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2001 yılı için 11.863.800.-TL.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle fatura fotokopisine dayanılarak kaydedilen giderin, Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.

 

                        Fatura Fotokopisi ile Yapılan Giderlere Ait Tablo

Yevmiye Tarih ve No

Kimden alındığı

Belge türü

Tutar

21.8.2001/489

ITTB kozan Turizm İşl.A.Ş.

Hocapaşa V.D.582 012 4116

4 adet Firma tasdikli fotokopi fatura

1.786.000.000

20.11.2001/652

Başer Otomotiv

Sincan V.D. 649 001 0951

3 adet  fotokopi fatura

67.126.000

24.12.2001/718

Seçkin Fiat

Doğanbey V.D. 758 004 8146

Firma tasdikli fotokopi fatura

189.234.000

 

 

                     Toplam

2.042.360.000

                                                                  

Sonuç olarak, parti adına ve amaçlarına uygun olarak yapılmayan giderlerin parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmediğinden 2820 sayılı Kanun’un 70 maddesine aykırı olarak yapılan toplam  261.591.528.000.- lira ödemenin, aynı Kanun’un 75. maddesi hükmü uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2 - İl Örgütleri Giderleri

Partinin il örgütlerinin giderleri 2.008.249.199.181.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 235.272.873.234.- lirası personel giderleri, 24.800.000.000.- lirası teşkilata yardım, 186.061.680.794.- lirası temsil ağırlama gideri, 47.877.394.770.- lirası basılı kağıt kırtasiye gideri, 258.058.483.125.- lirası haberleşme gideri, 99.757.084.988.-lirası taşıma ve vasıta gideri, 14.439.002.000.- lirası seyahat gideri, 482.606.255.460.- lirası kira gideri, 21.411.546.975.- lirası tamir bakım onarım gideri, 121.437.772.773.- lirası ısıtma aydınlatma temizlik gideri, 18.095.936.378.- lirası vergi, harç, noter ve sigorta gideri, 10.000.252.077.- lirası demirbaş alımları, 29.770.450.490.- lirası satın alınan propaganda malzeme giderleri, 36.949.191.359.- lirası basın yayın giderleri, 283.137.083.413.- lirası geçen yıldan kalan borç ödemesi, 138.574.191.345.- lirası sair giderlerinden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2002 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 4.120.809.951.- liradır.

Parti’nin il örgütlerinin 2001 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

C - Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2001 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede 84.959.682.257.- TL tutarındaki taşınır malın Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

IV - SONUÇ

Doğru Yol Partisi’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti’nin 2001 yılı kesinhesabında gösterilen 5.904.060.169.323.- TL gelir, 526.682.852.519.- TL borç, 5.705.183.719.426.- TL gider ile 463.967.774.416.- TL kasa ve banka devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 261.591.528.000.- TL (261.591,52ytl) karşılığı Parti malvarlığının, aynı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine,

OYBİRLİĞİYLE,

3- Partide şoför olarak çalışan kişilerin karıştıkları trafik kazalarıyla ilgili açılan tazminat davalarında davalı olarak Doğru Yol Partisi’nin de gösterilmesi, Parti’nin yasa gereği müteselsil mesuliyet nedeniyle taraf olması ve davaların Parti aleyhine sonuçlanması dolayısıyla bu ödemelerin Parti bütçesinden yapılmasında uygunsuzluk bulunmadığına Serruh KALELİ’nin karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

26.6.2008 gününde karar verildi.

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADAL I

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ