8 Temmuz 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26930

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı    : 2001/17 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2008/78

Karar Günü : 26.6.2008

            

I - MALİ DENETİMİN KONUSU        

Doğru Yol Partisi’nin 2000 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

            

II - İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Aysel PEKİNER, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’ın  katılımıyla 17.4.2002 gününde yapılan inceleme toplantısında,

“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE”  karar verilmiştir.

 

III - ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Doğru Yol Partisi Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2000 yılı gelirleri toplamının 3.478.231.971.673.- TL, borçlarının 468.388.385.712.- TL, giderleri toplamının 3.929.164.184.312.- TL olduğu, 17.456.173.073.- liranın nakit mevcudu olarak 2001 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

            

A - Gelirlerin İncelenmesi

1 - Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 2.224.436.124.905.-TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 9.491.350.000.- lirası üye giriş aidatı, 50.000.000.000.- lirası bağış ve yardım, 1.929.783.050.000.- lirası genel bütçe yardımı, 19.719.901.000.- lirası sair gelirler, 10.175.000.000.- lirası satış gelirleri, 203.793.452.473.- lirası faiz gelirleri, 1.473.371.432.-lirası 1999 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Bu itibarla Doğru Yol Partisi Genel Merkezi’nin 2000 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

2 - İl Örgütleri Gelirleri

Parti’nin il örgütlerinin gelirleri 1.253.795.846.768.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 23.704.304.355.- lirası üye giriş aidatı, 97.693.057.000.- lirası üye yıllık aidatı, 790.709.839.712.- lirası bağış ve yardımlar, 173.803.000.000.- lirası genel merkez yardımı, 102.694.180.438.- lirası faaliyet gelirleri, 51.571.309.016.- lirası sair gelirler ve 13.620.156.247.- lirası 1999 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2000 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B - Giderlerin İncelenmesi

1 - Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2000 yılı giderleri 2.402.876.846.635.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 510.904.567.826.- lirası personel giderleri, 173.803.000.000.- lirası teşkilata yardım, 128.663.481.598.- lirası temsil ağırlama gideri, 61.736.196.130.- lirası basılı kağıt kırtasiye gideri, 262.048.351.180.- lirası haberleşme gideri, 207.121.311.287.-lirası taşıma ve vasıta gideri, 125.428.498.000.- lirası seyahat gideri, 25.726.812.500.- lirası kira gideri, 62.047.676.267.- lirası tamir bakım onarım gideri, 31.868.328.160.- lirası ısıtma aydınlatma temizlik gideri, 46.900.795.161.- lirası vergi, harç, noter ve sigorta gideri, 41.993.773.321.- lirası demirbaş alımları, 92.340.006.994.- lirası satın alınan propaganda malzeme giderleri, 140.879.276.669.- lirası basın yayın giderleri, 433.212.514.909.- lirası geçen yıldan kalan borç ödemesi, 17.057.256.633.- lirası sair giderler, 41.145.000.000.-lirası satın alınan nakil vasıtaları giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2001 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 6.810.580.569.- liradır.

Doğru Yol Partisi Genel Merkezi’nin 2000 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.          

Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri “Belgelendirme” kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tarif yapılmış ve “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

Aynı Kanun’un makbuz mecburiyeti başlıklı 236. maddesinde, “ Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.” denilmiş ve makbuzun muhteviyatı da 237. maddede belirtilmiştir.

Yine aynı Kanun’un Gider Pusulası başlıklı 234. maddesinde ki, “Birinci ve  ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa;

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.”

hükmünden fatura vermek mecburiyetinde olmayanlar için gider pusulası düzenleneceği anlaşılmaktadır.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş milyon (2000 yılı için 7.605.000) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir.

Alınan bir mal veya hizmetin tutarının gider kaydedilebilmesi için esas olan belge faturadır. Yasa’nın 70. maddesinde belirtilen “makbuz”un ya da tutanağın tek başına bir ödemeye esas olabilmesi için mal ya da hizmetin fatura kesilmesinin mümkün olmadığı kişi ya da kurumlardan alınması gerekmektedir.

Bu itibarla; denetim için gerekli bilgileri taşımayan, fatura ile belgelendirilmesi gerektiği halde tutanak gibi tek başına geçerli bir kanıtlayıcı belge niteliği taşımayan belgelere dayanan veya herhangi bir kanıtlayıcı belgeye dayanmayan giderlerden aşağıda dökümü gösterilen parti malvarlığının 2820 sayılı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında; “Siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz.

Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır” ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.

Aynı Kanun’un 66. maddesinin birinci fıkrasında;

 “Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanunla veya özel kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş sermayesinin bir kısmı Devlete veya bu fıkrada adı geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait müesseseler, siyasi partilere hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mal veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında siyasi partilere ayni hakların devrine dair tasarruflarda bulunamazlar. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler, özel kanunlarında yer alan hükümlere uymak koşuluyla siyasi partilere maddi yardım ve bağışta bulunabilirler.”

Üçüncü fıkrasında;

“Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış alamazlar.”

Kanunun Ticari faaliyet, kredi ve borç alma yasağı başlıklı 67. maddesinde;

 “Siyasi partiler ticari faaliyette bulunamazlar, kredi veya borç alamazlar. Ancak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 66 ncı maddenin 1 ve 3 üncü fıkralarında gösterilenler dışında kalan gerçek ve tüzelkişilerden kredili veya ipotek karşılığı mal satın alabilirler.”

76. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

“Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bağış kabul ettiği,mal veya gelir edindiği Anayasa Mahkemesince tespit edilen siyasi partilerin, bu yolla elde ettikleri gelirlerin tamamının, Kanunda belirtilen miktarlardan fazla gelirlerle, taşınmaz malların kanuni miktarı geçen kısmının karşılığının Hazineye irat kaydedilmesine, taşınmaz malların ise Hazine adına tapuya tesciline karar verilir.

Bu Kanunun 67 nci maddesi hükmüne aykırı olarak siyasi partilere sağlanan kredi veya borçlar üzerine Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazinece elkonulur, kredi veya borcu verene karşı Hazine hiçbir yükümlülük altına girmez.”

şeklinde yapılan düzenlemelere göre siyasi partilerin banka kredisi ile mal alamayacağı, banka kredisi ile mal alması halinde bunun Hazine’ye irad kaydedileceği açıktır. 

A- Faturada yer alan rakamlar yevmiyeye farklı kaydedilmiştir. Uçak faturalarında yer alan rakamların yevmiyeye farklı kaydedilmesi sonucu parti adına yapılan gider olması gerekenden fazla yazılmıştır. Fazladan gider yazılan. 99.000.000.- liranın Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

Yevmiye tarih ve No

Yevmiyede yer alan tutar

Uçak faturasında yer alan tutar

Fark

13.4.2000/221

110.000.000.-TL

11.000.000.TL

99.000.000.-TL

 

 

 

B- Parti’nin 2000 yılında  gönderdiği tebrik, mektup ve benzeri gönderileri için sadece partide görevli kişilerin düzenlediği tutanak eklenmiştir. Gönderilerin postanece alındığına dair bir belge olmadığı gibi alınan para miktarını belirten belge de bulunmamaktadır. Bu tür gönderiler için Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait postanelerde kayıtsız (adi) posta gönderisi teslim belgesi düzenlenmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilenlerin hiçbirisinde kayıtsız (adi) posta gönderisi teslim belgesi düzenlenmemiştir. Kayıtsız (adi) posta gönderisi teslim belgesi düzenlenmeden veya gönderilerin ve paranın alındığına dair herhangi bir belge olmadan sadece partide görevli birinin imzasına dayanılarak gider yapılması ve bunun parti gideri olarak kabul edilmesi mümkün görülmemiştir.

 

                                          

 

Posta Giderlerine Ait Tablo

Yevmiye Tarih ve No

Açıklama

Tutar

1.2.2000/58

28 adet normal mektup gönderimi

5600000

   “           “

11 adet normal mektup gönderimi

2200000

   “           “

24 adet normal mektup gönderimi

4800000

   “           “

149 adet normal mektup gönderimi

29800000

10.3.2000/155

28 adet normal mektup gönderimi

5400000

   “           “

53 adet normal mektup gönderimi

10725000

   “           “

36 adet normal mektup gönderimi

7200000

   “           “

26 adet normal mektup gönderimi

6300000

3.5.2000/268

16 adet normal mektup gönderimi

3200000

   “           “

18 adet normal mektup gönderimi

3600000

   “           “

62 adet normal mektup gönderimi

12400000

   “           “

82 adet normal mektup gönderimi

16400000

1.6.2000/340

48 adet normal mektup gönderimi

9600000

   “           “

169 adet normal mektup gönderimi

37850000

29.6.2000/408

40 adet normal mektup gönderimi

8000000

   “           “

55 adet normal mektup gönderimi

11000000

   “           “

101 adet normal mektup gönderimi

20200000

   “           “

19 adet normal mektup gönderimi

3800000

13.7.2000/442

11 adet normal mektup gönderimi

2200000

   “           “

36 adet normal mektup gönderimi

7200000

   “           “

81 adet normal mektup gönderimi

16200000

   “           “

22 adet normal mektup gönderimi

4400000

   “           “

19 adet normal mektup gönderimi

3800000

31.7.2000/481

25 adet normal mektup gönderimi

5300000

“           “

93 adet normal mektup gönderimi

18600000

“           “

180 adet normal mektup gönderimi

36000000

28.8.2000/548

84 adet normal mektup gönderimi

16800000

“           “

16 adet normal mektup gönderimi

3200000

“           “

100 adet normal mektup gönderimi

20000000

“           “

16 adet normal mektup gönderimi

3200000

18.9.2000/599

21 adet normal mektup gönderimi

7800000

“           “

24 adet normal mektup gönderimi

4925000

“           “

81 adet normal mektup gönderimi

16200000

“           “

13 adet normal mektup gönderimi

11500000

“           “

22 adet normal mektup gönderimi

5850000

30.10.2000/704

84 adet normal mektup gönderimi

21100000

“           “

56 adet normal mektup gönderimi

12400000

“           “

28 adet normal mektup gönderimi

6700000

“           “

23 adet normal mektup gönderimi

7600000

13.11.2000/738

80 adet normal mektup gönderimi

18000000

“           “

19 adet normal mektup gönderimi

3800000

“           “

78 adet normal mektup gönderimi

15600000

“           “

23 adet normal mektup gönderimi

6600000

“           “

57 adet normal mektup gönderimi

11400000

4.12.2000/780

75 adet normal mektup gönderimi

15000000

“           “

12 adet normal mektup gönderimi

3200000

“           “

79 adet normal mektup gönderimi

15800000

21.12.2000/808

29 adet normal mektup gönderimi

10250000

 

63 adet normal mektup gönderimi

16200000

 

36 adet normal mektup gönderimi

16350000

                                                                                                       Toplam :  561.250.000.-TL                                      

 

C- İlgili hesap döneminde seyahat giderlerine ilişkin belgelerin parti adına düzenlendiği ancak aşağıda belirtilenlerin ise kişiler adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bunların parti adına yapıldığına dair bilgi ve belge bulunmadığından bu harcamalar parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.

 

                             Seyahat Giderlerine Ait Tablo

Yevmiye tarih ve No

Yolcunun Adı Soyadı

Türü

Tutarı

20.1.2000/30

Nevfel Şahin

Uçak bileti

61000000

31.1.2000/54

Ümran Akkan

“          “

37500000

“          “

Ümran Akkan

“          “

30500000

7.2.2000/70

Ümran Akkan

“          “

30500000

“          “

Ümran Akkan

“          “

30500000

“          “

Ümran Akkan

“          “

61000000

17.2.2000/96

Mehmet Sağlam

“          “

26000000

19.2.2000/100

Ümran Akkan

“          “

27500000

“          “

Ufuk Söylemez

“          “

61000000

29.2.2000/124

Yusuf Bahadır

“          “

63500000

6.3.2000/140

Sevgi Esen (3 adet)

“          “

120000000

“            “

Mehmet Ali Yavuz

“          “

64500000

9.3.2000/151

İlhan Ayıkın

“          “

32500000

27.3.2000/178

Yusuf Bahadır

“          “

63500000

13.4.2000/221

Erhan Büyükerk

“          “

11000000

26.4.2000/252

 

Otobüs bileti

13800000

“          “

Sevgi-Berrin

“          “

14800000

“          “

 

“          “

13800000

“          “

 

“          “

6900000

“          “

 

“          “

6900000

“          “

Sevgi-Berrin

“          “

14800000

“          “

 

“          “

6900000

“          “

 

“          “

7000000

“          “

 

“          “

13800000

“          “

 

“          “

8500000

“          “

Levent Erdoğan

“          “

16800000

“          “

 

“          “

7000000

“          “

Sinan Şen

“          “

12500000

26.5.2000/325

Ahmet Uyanık

Uçak bileti

58000000

“          “

Mustafa Örs

“          “

58000000

20.6.2000/385

Sevgi Esen

“          “

69000000

12.7.2000/439

Ümran Akkan

“          “

72000000

29.8.2000/551

Mehmet Sağlam

“          “

72000000

13.9.2000/508

Ümran Akkan

“          “

72000000

9.11.2000/731

Hadi Özcan

Otobüs bileti

15300000

“          “

 

“          “

7400000

25.11.2000/763

 

“          “

8000000

“          “

 

“          “

8400000

“          “

 

“          “

7800000

“          “

 

“          “

7800000

“          “

 

6 adet tren bileti

51050000

“          “

Ertan Bıyıklıoğlu

Otobüs bileti

13700000

“          “

Ertan Bıyıklıoğlu

“          “

15000000

“          “

Özgül…

“          “

15000000

“          “

 

“          “

14250000

14.12.2000/798

 

“          “

7800000

“          “

Nusret Dözel

“          “

8850000

“          “

 

“          “

7000000

“          “

Levent Erdoğan

“          “

15300000

“          “

Sinan Şen

“          “

15300000

“          “

Sinan Şen

“          “

16500000

“          “

Levent Erdoğan

“          “

16500000

“          “

Levent Erdoğan

“          “

17350000

30.12.2000/812

Hayati Yılmaz(4 bilet)

“          “

61200000

“          “

3 adet bilet

“          “

31200000

“          “

Levent Erdoğan

“          “

15300000

“          “

Sinan Şen

“          “

15300000

“          “

 

“          “

8000000

“          “

 

“          “

7800000

 

 

Toplam

1.672.100.000

 

 

D- Parti görevlilerinin vergi, sigorta ve tasarruf teşvik kesintisi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan ceza ve gecikme zammından parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır

 

Gecikme Zammı ve Cezalara İlişkin Liste

Yevmiye tarih ve no

Alındının Tarih ve Nosu

Mahiyeti

Tutarı

20.1.2000/30

20.1.2000/..1030

10/1999 dönemi Gelir Vergisi Stopajı gecikme zammı

10/1999 dönemi Damga Vergisi gecikme zammı

10/1999 dönemi Eğitime Katkı Payı gecikme zammı

 

693.972.000

 

32.640.000

 

500.000

727.120.000

20.1.2000/30

20.1.2000/..1020

11/1999 dönemi Gelir Vergisi Stopajı gecikme zammı

11/1999 dönemi Damga Vergisi gecikme zammı

11/1999 dönemi Eğitime Katkı Payı gecikme zammı

11/1999 dönemi özel İşlem Vergisi gecikme zammı

 

 

350.685.000

 

16.267.000

 

500.000

 

500.000

367.952.000

31.1.2000/54

31.1.2000/126

11/1999 dönemi sigorta prim tutarı gecikme zammı

11/1999 dönemi Eğitime Katkı Payı gecikme zammı

11/1999 dönemi Özel İşlem Vergisi gecikme zammı

 

690.399.000

 

240.000

 

500.000

691.139.000

31.1.2000/54

31.1.2000/20

99/10.11 Tasarruf Teşvik gecikme zammı tutarı

372.692.000

31.1.2000/54

31.1.2000/125

10/1999 dönemi sigorta prim tutarı gecikme zammı

10/1999 dönemi Eğitime Katkı Payı gecikme zammı

 

1.380.798.000

 

 

240.000

1.381.038.000

 

21.2.2000/104

21.2.2000/…4040

Kusur cezası

46.100.000

                                                                                                      Toplam :3.586.041.000.-TL

 

E- Parti görevlilerinin motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri sonucu oluşan gecikme zammı ile trafik cezasından parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

 

 

 Gecikme Zammı ve Cezalara İlişkin Liste

Yevmiye tarih ve no

Alındının Tarih ve Nosu

Mahiyeti

Tutarı

1.3.2000/128

1.3.2000/590

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

21.087.000

   “           “

1.3.2000/591

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/2 gecikme zammı

19.404.000

   “           “

1.3.2000/592

Trafik cezası

10.800.000

   “           “

1.3.2000/593

Trafik cezası

10.800.000

   “           “

1.3.2000/594

Trafik cezası

9.600.000

   “           “

1.3.2000/595

Trafik cezası

19.200.000

   “           “

1.3.2000/596

Trafik cezası

19.200.000

   “           “

1.3.2000/597

Trafik cezası

33.900.000

   “           “

1.3.2000/598

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

4.386.000

   “           “

1.3.2000/158

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

22.209.000

   “           “

1.3.2000/159

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/2 gecikme zammı

19.404.000

   “           “

1.3.2000/160

Trafik cezası

9.600.000

   “           “

1.3.2000/161

Trafik cezası

9.600.000

   “           “

1.3.2000/162

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

4.386.000

28.3.2000/181

28.3.2000/105

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

4.380.000

   “           “

28.3.2000/107

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

4.380.000

   “           “

28.3.2000/109

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

4.380.000

   “           “

28.3.2000/111

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

3.260.000

   “           “

28.3.2000/113

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

3.260.000

   “           “

28.3.2000/115

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

8.220.000

   “           “

28.3.2000/117

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

8.220.000

   “           “

28.3.2000/119

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

8.220.000

   “           “

28.3.2000/121

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

9.860.000

   “           “

28.3.2000/123

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

9.860.000

   “           “

28.3.2000/125

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

10.990.000

   “           “

28.3.2000/127

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

13.200.000

   “           “

28.3.2000/129

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

6.580.000

   “           “

28.3.2000/131

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

6.580.000

   “           “

28.3.2000/133

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

14.580.000

   “           “

28.3.2000/135

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

2.880.000

   “           “

28.3.2000/137

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

2.880.000

   “           “

28.3.2000/139

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

2.880.000

   “           “

28.3.2000/141

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

10.990.000

   “           “

28.3.2000/143

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

14.580.000

   “           “

28.3.2000/145

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

14.580.000

   “           “

28.3.2000/147

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

14.580.000

   “           “

28.3.2000/149

Motorlu Taşıtlar Ek Vergi gecikme zammı

6.570.000

28.6.2000/405

26.6.2000/789

Motorlu Taşıtlar Vergisi 98/1 gecikme zammı

21.660.000

“           “

26.6.2000/790

Trafik cezası

19.200.000

“           “

26.6.2000/791

Trafik cezası

19.200.000

“           “

26.6.2000/792

Trafik cezası

16.800.000

5.7.2000/422

5.7.2000/59

Trafik cezası

9.600.000

“           “

5.7.2000/60

Trafik cezası

9.600.000

“           “

5.7.2000/58

Trafik cezası

19.200.000

“           “

5.7.2000/65

Trafik cezası

9.600.000

“           “

5.7.2000/65

Trafik cezası

3.200.000

29.8.2000/551

29.8.2000/889

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2000/1 gecikme zammı

10.000.000

17.10.2000/674

17.10.2000/739

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1996/1 gecikme zammı

10.140.000

“           “

17.10.2000/740

Trafik cezası

10.800.000

                                                                                                        Toplam: 558.486.000.- TL

 

F- Partinin 3.8.2000 tarihinde 18.437.000.000.- lira ve 16.10.2000 tarihinde 9.508.000.000.- lira olmak üzere aldığı toplam 27.945.000.000.- liralık kredi ve borç alma yasağı kapsamında kalan taşıt kredisinin Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

G- Uzman Tercüme Ltd. Şirketine yapılan 3.000.000.000.- liralık ödemenin 2.024.000.000.- liralık kısmının faturası bulunmasına karşın  bakiye 976.000.000.- TL karşılığı fatura düzenlenmediği görülmüştür.

Sonuç olarak, parti adına ve amaçlarına uygun olarak yapılmayan giderlerin parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmediğinden 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak yapılan toplam 35.397.877.000.- TL ödemenin, aynı Kanun’un 75. maddesi hükmü uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

            

2 - İl Örgütleri Giderleri

Parti’nin il örgütlerinin giderleri 1.526.287.337.677.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 191.211.716.211.- lirası personel giderleri, 40.184.266.000.- lirası teşkilata yardım, 136.148.009.945.- lirası temsil ağırlama gideri, 47.743.595.892.- lirası basılı kağıt kırtasiye gideri, 187.933.076.890.- lirası haberleşme gideri, 59.356.202.536.-lirası taşıma ve vasıta gideri, 17.367.511.480.- lirası seyahat gideri, 352.128.931.213.- lirası kira gideri, 39.437.134.688.- lirası tamir bakım onarım gideri, 93.138.843.741.- lirası ısıtma aydınlatma temizlik gideri, 11.013.350.582.- lirası vergi, harç, noter ve sigorta gideri, 29.349.133.000.- lirası demirbaş alımları,17.067.125.000.- lirası satın alınan propaganda malzeme giderleri, 60.389.924.116.- lirası basın yayın giderleri,106.890.195.663.- lirası geçen yıldan kalan borç ödemesi, 136.928.320.720.- lirası sair giderlerden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2001 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 10.645.592.504.- liradır.

Parti’nin il örgütlerinin 2000 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

            

C - Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2000 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede 71.342.906.321.- TL tutarındaki taşınır malın Kanuna uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

IV - SONUÇ

Doğru Yol Partisi’nin  2000 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti’nin 2000 yılı kesinhesabında gösterilen 3.478.231.971.673.- TL gelir, 468.388.385.712.- TL borç, 3.893.766.307.312.- TL gider ile 17.456.173.073.- TL kasa ve banka devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 35.397.877.000.- TL (35.397,87 ytl) karşılığı Parti malvarlığının, aynı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine,

26.6.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

                        

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADAL I

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ