8 Temmuz 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26930

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı    : 2000/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2008/77

Karar Günü : 26.6.2008

            

 

I - MALİ DENETİMİN KONUSU        

Doğru Yol Partisi’nin 1999 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

            

II - İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katılımıyla 17.9.2002 gününde yapılan inceleme toplantısında,

“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.

 

III - ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1999 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Doğru Yol Partisi Genel Merkezi ile il örgütlerinin 1999 yılı gelirleri toplamının 8.729.410.672.875.- TL, borçlarının 548.261.424.838.- TL, giderleri toplamının 9.262.578.570.034.- TL olduğu, 15.093.527.679.- liranın nakit mevcudu olarak 2000 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

            

A - Gelirlerin İncelenmesi

1 - Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 7.023.415.416.166.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 511.927.900.000.- lirası milletvekili aday adayı aidat geliri, 5.229.360.000.000.- lirası genel bütçe yardımı,11.279.900.000.- lirası sair gelirler, 11.000.000.000.- lirası satış gelirleri, 1.101.447.270.678.- lirası faiz gelirleri, 158.400.345.488.- lirası 1998 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Bu itibarla Doğru Yol Partisi Genel Merkezi’nin 1999 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

2 - İl Örgütleri Gelirleri

Parti’nin il örgütlerinin gelirleri 1.705.995.256.709.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 9.944.407.000.- lirası üye giriş aidatı, 34.691.945.000.- lirası üye yıllık aidatı, 918.032.735.656.- lirası bağış ve yardımlar, 585.282.500.000.- lirası genel merkez yardımı, 52.606.405.276.- lirası faaliyet gelirleri, 95.805.827.760.- lirası sair gelirler ve 9.631.436.017.- lirası 1998 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 1999 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B - Giderlerin İncelenmesi

1 - Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 1999 yılı giderleri 7.463.313.273.909.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 284.264.787.862.- lirası personel giderleri, 585.282.500.000.- lirası teşkilata yardım, 191.123.812.763.- lirası temsil ağırlama gideri, 47.764.048.922.- lirası basılı kağıt kırtasiye gideri, 142.957.479.249.- lirası haberleşme gideri, 152.943.779.158.-lirası taşıma ve vasıta gideri, 115.440.656.644.-lirası seyahat gideri, 19.392.640.600.- lirası kira gideri, 14.876.726.939.- lirası tamir bakım onarım gideri, 16.111.376.292.- lirası ısıtma aydınlatma temizlik gideri, 21.609.674.750.- lirası vergi, harç, noter ve sigorta gideri, 3.296.397.500.- lirası demirbaş alımları, 4.001.950.039.648.- lirası satın alınan propaganda malzeme giderleri, 1.443.862.861.715.-lirası basın yayın giderleri, 235.362.107.654.- lirası geçen yıldan kalan borç ödemesi, 47.974.384.213.- lirası sair giderler, 139.100.000.000.-lirası satın alınan nakil vasıtaları giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2000 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 1.473.371.432.- liradır.

Doğru Yol Partisi Genel Merkezi’nin 1999 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.          

Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri “Belgelendirme” kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229 uncu maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tarif yapılmış ve “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232 inci maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

Aynı Kanunun makbuz mecburiyeti başlıklı 236 ncı maddesinde, “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.” denilmiş ve makbuzun muhteviyatı da 237 nci maddede belirtilmiştir.

Yine aynı Kanunun Gider Pusulası başlıklı 234 üncü maddesinde ki, “Birinci ve  ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa;

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.”

hükmünden fatura vermek mecburiyetinde olmayanlar için gider pusulası  düzenleneceği anlaşılmaktadır.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir.

Alınan bir mal veya hizmetin tutarının gider kaydedilebilmesi için esas olan belge faturadır. Yasa’nın 70.  maddesinde belirtilen “makbuz”un ya da tutanağın tek başına bir ödemeye esas olabilmesi için mal ya da hizmetin fatura kesilmesinin mümkün olmadığı kişi ya da kurumlardan alınması gerekmektedir.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde “Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır” ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.

A- İlgili hesap döneminde seyahat giderlerine ilişkin belgelerin  parti adına düzenlendiği ancak aşağıda belirtilenlerin  ise kişiler adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bunların parti adına yapıldığına dair bilgi ve belge bulunmadığından bu harcamalar parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.

                         

 

 

 

 

Seyahat Giderlerine Ait Tablo

Yevmiye tarih ve No

Yolcunun Adı Soyadı

Türü

Tutarı

25.1.1999/50

Sadri Güner

Uçak bileti

31000000

26.1.1999/54

İsmail Karakuyu

“          “

31000000

“          “

Hasan Ekinci

“          “

31000000

3.2.1999/78

Yasin Karamustafaoğlu

“          “

43800000

“          “

Taylan Yemliha

“          “

43800000

10.2.1999/96

Hüseyin Gürmen

“          “

22600000

“          “

Murat Usludaş

“          “

22600000

“          “

Ercan Bıyıklıoğlu

“          “

22600000

“          “

Ertan Bıyıklıoğlu

“          “

22600000

“          “

 

Otobüs bileti

3400000

12.2.1999/102

Mümtazer Türköne

Uçak bileti

21900000

16.2.1999/108

Mehmet Gölhan

“          “

26200000

“          “

Nahit Menteşe

“          “

13100000

“          “

Nahit Menteşe

“          “

13100000

“          “

 

Otobüs bileti

4000000

“          “

Bülent Tok

“          “

6500000

19.2.1999/119

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

4250000

“          “

 

“          “

3900000

“          “

 

“          “

3900000

“          “

 

“          “

3900000

“          “

 

“          “

3900000

“          “

 

“          “

3900000

“          “

 

“          “

3900000

“          “

 

“          “

3900000

“          “

 

“          “

3900000

“          “

 

“          “

3900000

“          “

 

“          “

3900000

“          “

 

“          “

3900000

“          “

 

“          “

24500000

“          “

 

“          “

38500000

“          “

 

“          “

15000000

“          “

 

“          “

9000000

“          “

 

“          “

2500000

“          “

 

“          “

2500000

“          “

 

“          “

3000000

“          “

 

“          “

6000000

“          “

 

“          “

10000000

“          “

 

 

5200000

“          “

 

“          “

21000000

“          “

 

“          “

4000000

“          “

 

“          “

6000000

“          “

 

“          “

20000000

“          “

 

“          “

1250000

“          “

 

“          “

15000000

23.2.1999/127

Şükrü Karaca

Uçak bileti

22600000

“          “

Şükrü Karaca

“          “

21500000

26.2.1999/137

M.Nedim Bilgiç

“          “

26200000

“          “

M.Nedim Bilgiç

“          “

26200000

2.3.1999/146

 

Otobüs bileti

3500000

3.3.1999/149

Bircan Güneri

Uçak bileti

18500000

“          “

Fikri Namlı

“          “

18500000

“          “

……Yoğunlu

“          “

14000000

4.3.1999/153

Faruk Erbil

“          “

33700000

8.3.1999/160

 

Otobüs bileti

10000000

“          “

 

“          “

18750000

9.3.1999/164

Sema Özarıtan

Uçak bileti

24100000

“          “

Oya Özarıtan

“          “

24100000

“          “

Ayla Özbek

Otobüs bileti

6000000

“          “

Ayla Özbek

“          “

6000000

“          “

Ayla Özbek

“          “

6000000

“          “

Ayla Özbek

“          “

5000000

“          “

 

“          “

6000000

“          “

 

“          “

6000000

“          “

Ayla Özbek

“          “

6000000

“          “

Ayla Özbek

“          “

6000000

“          “

Ayla Özbek

“          “

5000000

13.3.1999/175

Mümtazer Türköne

Uçak bileti

47600000

15.3.1999/178

Ertan Bıyıklıoğlu

“          “

30000000

22.3.1999/194

Erhan Büyükerk

“          “

49600000

26.3.1999/207

 

Otobüs bileti

3500000

“          “

 

“          “

3500000

1.4.1999/211

Hasan Çağlayan

Uçak bileti

20500000

7.4.1999/224

Nevzat Ceylan

“          “

20500000

“          “

Nevzat Ceylan

“          “

24800000

“          “

Nevzat Ceylan

“          “

41000000

“          “

 

Otobüs bileti

1600000

9.4.1999/230

Nurhan Tekinel

Uçak bileti

21100000

“          “

Veysel Polat

“          “

43400000

“          “

Ertan Bıyıklıoğlu

“          “

26300000

“          “

V.Erdal Polat

“          “

26300000

“          “

Hasan Çağlayan

“          “

20500000

“          “

40 adet

Tren bileti

100000000

15.4.1999/243

Hasan Çağlayan

Uçak bileti

26300000

“          “

Hasan Çağlayan

“          “

26600000

“          “

Hasan Çağlayan

“          “

39200000

“          “

 

Otobüs bileti

1500000

“          “

 

“          “

1500000

“          “

 

“          “

12000000

“          “

 

“          “

8000000

“          “

 

“          “

12000000

17.4.1999/247

Ertan Bıyıklıoğlu

Uçak bileti

12600000

“          “

Ertan Bıyıklıoğlu

“          “

26300000

“          “

Ertan Bıyıklıoğlu

“          “

46800000

21.4.1999/257

N. Bozatlı

“          “

26300000

“          “

Selçuk Aslı

“          “

61000000

“          “

 

Otobüs bileti

4000000

“          “

 

“          “

4000000

“          “

 

“          “

4000000

3.5.1999/282

Nurhan Tekinel

Uçak bileti

18900000

 

 

Toplam

 1.778.400.000.-TL

 

 

                         B- Genel Merkez gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda gösterilen harcamanın dayanağı olarak sadece tutanak yazısının eklendiği görülmüştür.

 

Yevmiye tarih ve nosu

Kişi Adı

Belge Türü

Tutar(TL)

18.3.1999/187

Metin Şentürk

Tutanak

1.805.000.000.-

 

 Sahne bedeli karşılığı fatura kesilmediği gibi serbest meslek makbuzu ve gider pusulası da düzenlenmemiştir. Tutanak belgesine dayanılarak ödeme yapılmıştır.

C- Parti görevlilerinin vergi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan gecikme zammı ile trafik cezasından parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

 

Gecikme Zammı ve Trafik Cezalarına İlişkin Liste

Yevmiye tarih ve no

Alındının Tarih ve Nosu

Mahiyeti

Tutarı

6.9.1999/547

6.9.1999/414601

Motorlu Taşıtlar Vergisi 94/T gecikme zammı

31.680.000.

6.9.1999/547

6.9.1999/413750

Motorlu Taşıtlar Vergisi 93/T gecikme zammı

21.878.000.

6.9.1999/547

6.9.1999/413749

Motorlu Taşıtlar Vergisi 93/T gecikme zammı

26.846.000.

27.12.1999/772

27.12.1999/1402

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

10.147.000.

   “           “

27.12.1999/1403

Trafik cezası

10.800.000.

   “           “

27.12.1999/910413

Motorlu Taşıtlar Vergisi 94/1 gecikme zammı

10.990.000.

   “           “

27.12.1999/910414

Motorlu Taşıtlar Vergisi 94/2 gecikme zammı

10.250.000.

   “           “

27.12.1999/1372

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

10.147.000.

   “           “

27.12.1999/1373

Trafik cezası

19.200.000

   “           “

27.12.1999/1413

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

10.147.000.

   “           “

27.12.1999/1409

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

10.147.000.

   “           “

27.12.1999/1410

Trafik cezası

16.800.000

   “           “

27.12.1999/1406

Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı

10.147.000.

                                                                                                          Toplam 199.179.000.- TL   

 

D- Parti 1999 yılı Ocak ayından Nisan ayının ortasına kadar yedi günlük gazete olarak 70.000 adet almış, gazete bedeli olarak da Öncü Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.ye  3.500.000.000.- TL ödeme yapmıştır. Satın alınan gazete miktarı ve süresi, sadece bir gazeteden yapılmış olması dikkate alındığında, partinin amaçlarına uygun bir satın almanın ötesinde gazeteye para aktarmaya yönelik olduğu açıktır.

 

Öncü Gazetesine Yapılan Ödemeler Tablosu

Yevmiye Tarih ve No

Fatura Tarih ve No

Alınan Gazete Miktarı

Açıklama

Tutar

8.1.1999/16

7.1.1999/024284

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

15.1.1999/37

14.1.1999/024286

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

25.1.1999/49

22.1.1999/024288

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

29.1.1999/65

28.1.1999/024295

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

5.2.1999/83

4.2.1999/024300

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

12.2.1999/101

11.2.1999/024307

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

19.2.1999/118

18.2.1999/024310

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

26.2.1999/126

25.2.1999/024317

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

5.3.1999/155

4.3.1999/024320

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

12.3.1999/173

11.3.1999/024326

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

19.3.1999/190

18.3.1999/024335

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

26.3.1999/206

26.3.1999/024340

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

2.4.1999/213

1.4.1999/024344

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

9.4.1999/229

8.4.1999/024356

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

16.4.1999/245

15.4.1999/024397

70.000

7 günlük Öncü gazetesi bedeli

3.500.000.000

                                                                                                   Toplam : 52.500.000.000.-TL

 

 

E- Parti adına olmayan elektrik faturalarının Parti bütçesinden ödendiği görülmüştür.

 

Yevmiye tarih ve No

Adı ve Adresi

Cinsi

Tutarı

26.4.1999/265

Bays Basın Yayım- T.Güneş Bulvarı Sancak mh.13 Blok/I

Elektrik faturası

108.280.000

18.10.1999/630

Bays Basın Yayım- T.Güneş Bulvarı Sancak mh.13 Blok/I

Elektrik faturası

  21.941.000

                                                                                                         Toplam :130.221.000.-TL

 

F- Huzur Kargoya yapılan ödemeleri içeren faturalar toplamı yevmiyeye farklı kaydedilmiştir. Kargo faturaları toplamının yevmiyeye farklı kaydedilmesi sonucu parti adına yapılan gider olması gerekenden fazla yazılmıştır.

 

Yevmiye tarih ve No

Yevmiyede yer alan tutar

Kargo Faturaları Toplamı

Fark

12.4.1999/232

17.310.537.878

17.196.849.448

113.688.000

         

 

Sonuç olarak, parti adına ve amaçlarına uygun olarak yapılmayan giderlerin parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmediğinden 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak yapılan toplam  56.526.488.000.- TL ödemenin, aynı Kanun’un 75. maddesi hükmü uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

            

2 - İl Örgütleri Giderleri

Parti’nin il örgütlerinin giderleri 1.799.265.296.125.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 154.673.116.579.- lirası personel giderleri, 94.777.229.000.- lirası teşkilata yardım, 241.912.025.898.- lirası temsil ağırlama gideri, 239.493.507.096.- lirası basılı kağıt kırtasiye gideri, 172.007.547.823.- lirası haberleşme gideri, 117.255.269.479.-lirası taşıma ve vasıta gideri, 15.533.015.347.- lirası seyahat gideri, 259.215.939.786.- lirası kira gideri, 32.457.649.253.- lirası tamir bakım onarım gideri, 77.789.215.280.- lirası ısıtma aydınlatma temizlik gideri, 6.864.117.797.- lirası vergi, harç, noter ve sigorta gideri, 36.899.268.866.- lirası demirbaş alımları, 75.537.093.085.- lirası satın alınan propaganda malzeme giderleri, 83.618.270.219.- lirası basın yayın giderleri, 55.934.403.498.- lirası geçen yıldan kalan borç ödemesi, 135.297.627.119.- lirası sair giderlerden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2000 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 13.620.156.247.- liradır.

Parti’nin il örgütlerinin 1999 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

            

C - Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 1999 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede 40.195.666.366.- TL tutarındaki taşınır malın Kanuna uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

            

IV - SONUÇ

Doğru Yol Partisi’nin 1999 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti’nin 1999 yılı kesinhesabında gösterilen 8.729.410.672.875.- TL gelir, 548.261.424.838.- TL borç, 9.206.052.082.034.- TL gider ile 15.093.527.679.- TL kasa ve banka devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 56.526.488.000.- TL (56.526,48 ytl) karşılığı Parti malvarlığının, aynı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine,

26.6.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADAL I

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ