26 Haziran 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26918

TEBLİĞ

             Telekomünikasyon Kurumundan:

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE

İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’in "Algoritmalar ve Parametreler" başlıklı 6 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yukarıda belirtilen algoritmalar ve parametreler 31/12/2009 tarihine kadar geçerlidir."

             MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in "Belgeler" başlıklı 11 inci maddesinin (b) bendinin (i) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "i. FIPS PUB 140-2’ye göre seviye 3 veya üzerinde olduğunu veya"

             MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Mobil elektronik imza

             MADDE 10/A – (1) ESHS’ler, mobil elektronik imza hizmetlerinde dolaşım ile ilgili ETSI TS 102 207 standardına ve nitelikli elektronik sertifika başvurusu, oluşturulması, yayınlanması, yenilenmesi süreçleri ile ilgili olarak ETSI  TS 102 204 standardına uyar."

             MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in geçici madde numarası geçici madde 1 olarak değiştirilmiş olup geçici madde 1 den sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde 2 eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten itibaren faaliyette bulunan ESHS’ler;

             a) Güvenli elektronik imza oluşturma araçlarının bu Tebliğin "Belgeler" başlıklı 11 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen standartlara uygun olduğunu gösteren belgeleri 31/12/2009 tarihine kadar,

             b) Mobil elektronik imza uygulamalarının ETSI  TS 102 207 ve ETSI  TS 102 204 standartlarına uygunluğunu gösteren taahhütnamelerini 6 (altı) ay içerisinde

             Kurum’a sunar."

             MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.