18 Haziran 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26910

GENELGE

             Başbakanlıktan:

       Konu:   Öncelikli Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve

                     Sosyal Gelişme Projeleri.

 

GENELGE

2008/11

 

             Ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme sürecini hızlandırarak, bölgeler arasındaki göreceli gelişmişlik farkını azaltmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak üzere Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projeleri başta olmak üzere önemli projelerin tamamlanması Hükümetimizin temel hedef ve önceliklerinden biridir.

             Söz konusu projeler; tarım, sanayi, enerji, ulaştırma, turizm, kırsal ve kentsel altyapı, eğitim ve sağlık gibi sektörler kapsamında planlanmış proje, faaliyet ve çalışmalardan oluşmaktadır.

             Hükümetimiz, GAP'ın 5 yıllık süre içerisinde büyük ölçüde tamamlanarak, planlanan yatırımlarının biran önce hizmete sunulması amacıyla GAP Eylem Planı'nı hazırlamıştır. Eylem Planının hazırlanması sürecinde bölgede incelemeler yapılmış, kamu kuruluşları, yerel yöneticiler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapılmış, GAP Bölgesi ve illerinde gündeme getirilen talep ve öneriler dikkate alınarak yapılan tespitler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla değerlendirilmiştir.

             DAP, Konya Ovası Projesi ve diğer projelerle ilgili olarak ise daha önce hazırlanmış Bölgesel Kalkınma Planları ve 2008 Yılı Yatırım Programı esas alınarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından hızlandırılması gereken projeler belirlenmiştir.

             Başta GAP, DAP ve Konya Ovası Projeleri olmak üzere önümüzdeki dönem içerisinde öncelikli projelerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Uygulamanın etkinliği sağlanarak söz konusu amacın gerçekleştirilmesi açısından aşağıda belirtilen esas ve usullere uyulması gerekmektedir.

             1. Projelerin uygulanmasında ilgili tüm taraflar arasında etkin bir koordinasyon sağlanacak ve başta valiler olmak üzere, yerel yöneticiler çalışmaları hızlandırmaya yönelik gerekli tedbirleri zamanında alacaktır.

             2. GAP Eylem Planında sorumlu kuruluş olarak belirtilen kurumlar bütçelerini ve yıllık iş programlarını hazırlarken Eylem Planındaki işlere özel önem vererek önceliklendireceklerdir.

             3. Eylem planında uygulama ve kaynak temini sorumluluğu olan bütün kuruluşlar, yürüttükleri mutat hizmetlerden ve yatırımlardan herhangi bir eksiltmeye gitmeksizin Eylem Planında öngörülen işler için ilave imkan ve kaynak ayıracaklardır. Uygulamanın zamanında ve etkin yürütülmesi için bütün kuruluşların bölgedeki insan kaynakları ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir.

             4. GAP kapsamında planlanan sulama yatırımları içinde başta ihalesi yapılmış ana kanallar olmak üzere, yollar, diğer ulaştırma altyapıları, sanayi alanları, eğitim kuruluşları ve kentsel altyapı gibi bölge ekonomisine kısa sürede en fazla katkısı beklenen projeler hızla tamamlanacaktır. Ana kanalların gerçekleştirilmesine paralel olarak planlanan şebeke inşaatlarının kamu-özel işbirliği modelleri kapsamında değerlendirilmesi ve öncelikle özel sektör eliyle yaptırılması esas olacaktır. Bu kapsamda, proje finansmanının kolaylaştırılması için çiftçi katılımının da sağlandığı uygun bir model oluşturulacaktır.

             5. Planlanan projelerin gerçekleştirilmesinde azami oranda maliyet tasarrufu sağlayacak her türlü tedbir (kalan işlerin yeniden tasarımı ve ihalesi dahil olmak üzere) alınarak projelerin gerektirdiği finansman ihtiyacı azaltılacak ve projelerin bitiş süresi öne çekilecektir.

             6. Yeterli kamulaştırma ödeneği öncelikle ve zamanında tahsis edilecek, ihtiyaç duyulan toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin sulama projeleri ile paralel götürülmesi sağlanacaktır.

             7. Belirlenen öncelikli projelere, yeni yasal düzenlemelerle sağlanan ilave imkanlarla genel yatırım düzeyi de korunarak, yılı bütçe hazırlıklarında yeterli ödenek tahsis edilecek ve ihtiyaç duyulması halinde yıl içinde yedek ödenek tertiplerinden ilave kaynak tahsisi kolaylaştırılacaktır.

             8. Ayrılan yıllık ödenekler bölgelerin çalışma koşulları dikkate alınarak öncelikle serbest bırakılacaktır. Projelerin ihtiyacı olabilecek kredi başvuruları zaman kaybedilmeden sonuçlandırılacaktır.

             9. GAP kapsamında gerçekleştirilecek projeler için ihtiyaç duyulan her türlü proje ve mühendislik çalışmaları ilgili kuruluşlar tarafından iş programlarını aksatmayacak şekilde yürütülecektir.

             10. Sosyal gelişme başta olmak üzere Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili ihtiyaç tespiti, uygulaması ve koordinasyonunda Valilikler etkin rol alacaklar ve işin niteliğine bağlı olarak, mahallinde yürütülmesi için azami oranda sorumluluk üstleneceklerdir.

              GAP Eylem Planının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonundan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sorumlu olacaktır. Eylem Planının ihtiyaçlara göre revize edilmesinden ise GAP Yüksek Kurulu sorumlu olacaktır. Planın bölge düzeyinde uygulanmasından Eylem Planı'nda yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşları sorumlu olacaklardır. Bölge valileri illerindeki uygulamayı yakından takip edecek, sorunları tespit edecek ve GAP Yüksek Kurulu'na iletilmek üzere GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını zamanında bilgilendirecektir.

             DAP, Konya Ovası Projeleri ve diğer bölgelerdeki öncelikli projelerin izlenmesi değerlendirilmesi ve koordinasyonu ise Yıllık Yatırım Programları çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılacaktır. GAP Eylem Planı kapsamında ve 2008 Yılı Yatırım Programından seçilerek hızlandırılmasına karar verilen projelerin zamanında tamamlanması hedefine yönelik olarak ilgili bütün bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile Valiliklerin her türlü ödenek, mevzuat, plan, proje ve detay işlemlerinde gerekli hassasiyeti göstermelerini ve yukarıda belirtilen hususlarda ilgili kuruluşlara gereken destek ve kolaylığı sağlamalarını önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

 

Ekleri İçin Tıklayınız

STRATEJİ

GİRİŞ I. EKONOMİK KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

GİRİŞ  II. SOSYAL GELİŞMENİN SAĞLANMASI

GİRİŞ III. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

GİRİŞ IV. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

GAP EYLEM 6-PLANI EKSENLERİ (FİNANMAN, EKONOMİK KALKINMA, SOSYAL GELİŞME, ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ, KURUMSAL KAPASİTE, EK PROJE LİSTELERİ)