14 Haziran 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26906

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/20)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1– (1) 26/7/2006 tarih ve 26240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ" ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, 8415.10.90 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) "Yalnız duvar tipi split klimalar", 8415.81 GTP’li "Yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)" ile 8415.82 GTP’li "Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi" madde tanımlı eşya için CIF bedelinin % 25’i oranında dampinge karşı vergi şeklinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

(2) Yerli üretici Arçelik – LG Klima San. ve Tic. A.Ş., 2006/20 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan ÇHC menşeli önleme konu eşya için dampinge karşı vergi uygulanmasının akabinde, ÇHC menşeli klimaların söz konusu ticaret politikası önlemini etkisiz kılacak şekilde menşe yanıltması yapılarak Malezya üzerinden ülkemize ihraç edildiği iddiası ile Müsteşarlığımıza başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından da desteklenmektedir.

 

(3) Anılan başvuru üzerine 12/01/2008 tarihli ve 26754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/3 sayılı Tebliğ ile Malezya menşeli/çıkışlı başvuru konusu madde için başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmada geçici karar aşamasına gelinmiştir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 99/13482 sayılı Karar  (Karar) ve 30/10/1999 tarihli  ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında  Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturmanın geçici sonuçlarını içermektedir. 

 

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülke temsilciliği ile  söz konusu maddenin bilinen yerli üreticileri  Arçelik – LG Klima San. ve Tic. A.Ş ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne, 15  ithalatçı firmaya ve soruşturma kapsamına giren ve bilinen 14 yabancı üretici/ihracatçı firmaya soru formları gönderilmiştir. 

 

(2) İlk aşamada tarafların soru formların cevaplandırmaları için posta süresi dahil 37 günlük süre verilmiştir.  Sonraki aşamada Müsteşarlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup ilgili taraflara 10 günlük ek süre verilmiştir.

  

(3) Bu süre içerisinde 9 ihracatçı firma, 14 ithalatçı firma ve yerli üretim dalından da şikayetçi firma konumundaki Arçelik – LG Klima San. ve Tic. A.Ş’den soru formlarına cevap alınmıştır.

 

(4) Soruşturma kapsamında yerli üretici Arçelik – LG Klima San. ve Tic. A.Ş.’nin Gebze’de yerleşik üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

 

(5) İhracatçı/üretici firmalardan gelen cevapların ilk incelenmesi sonrasında tespit edilen soruşturmanın gidişatını etkileyecek ciddi eksikliklerin 10 gün içerisinde  tamamlanması istenmiştir.

 

(6) Soruşturma sürecinde, Malezya menşeli/çıkışlı soruşturma konusu klimaları ithal ettiği belirlenen firmalardan gelen yanıtların değerlendirilmesine devam edilmektedir. 

 

(7) Ayrıca, soruşturma ile ilgili bilgi ve belge sunma talebinde bulunan ilgili taraflar ile de muhtelif görüşmeler yapılmış olup sunulan nesnel bilgilerin incelenmesi devam etmektedir. 

 

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

MADDE 4- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu eşyanın bilinen tüm üretici/ihracatçıları ile Malezya’da yerleşik ilgili taraflara iletilmek üzere anılan ülkenin Ankara’daki Temsilciliğine soruşturma açılış Tebliği ile soruşturmaya ilişkin hususların gizli olmayan özeti gönderilmiştir.

 

(2) Tüm taraflara soruşturma boyunca, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve bu görüşlerle alâkalı belgeleri sunma imkanı verilmiştir.

 

Soruşturma dönemi

MADDE 5- (1) Soruşturma dönemi olarak, damping önleminin öncesi ve sonrasını kapsayıp ticaretin gerçekleştirilme şeklindeki değişikliği incelemeye olanak verecek şekilde 01/01/2005-29/02/2008 tarihleri arasındaki dönem alınmıştır.

 

İKİNCİ KISIM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Ara Belirlemeler

Genel

MADDE 6- (1) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin iddia İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

 

(2) Yapılan incelemelerde;  iç pazarda yaşanan hızlı büyüme ile birlikte bahse konu ürünün genel ithalatında miktar bazında azalış görülürken, değer bazında  hızlı bir artışın olduğu, bununla birlikte anılan ticaret politikası önlemi sonrası ÇHC’den yapılan ithalatta bir düşüş eğilimi ile birlikte üçüncü ülkelerden (özellikle Malezya’dan) ithalatta ciddi bir artış olduğu belirlenmiştir.

 

(3) Soruşturma kapsamında mevcut önlemin etkisiz kılındığına ilişkin şüphelerin giderilebilmesi için ilgili taraflara yeterli imkân verilmiş olmasına karşın, toplam 14 üretici/ihracatçı firmadan üretici niteliğini haiz Panasonic Air Conditioning (M) Sdn Bhd/Malezya; O.Y.L. Manufacturing Sdn. Bhd./Malezya ve Hitachi Air-Conditioning Products (M) Sdn. Bhd. ünvanlı firmalar istenilen bilgi ve belgeleri iletmiştir.

 

(4) Bu bağlamda, soruşturma kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak iletmeyen firmaların işbirliği içerisinde bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

Soruşturma konusu ürünün ithalat istatistikleri

MADDE 7- (1) İlgili GTP’larında yer alan eşyanın genel ithalatı 2007 yıl sonu itibariyle 2006’ya göre miktar bazında   % 11 oranında azalarak 982.353 adete düşerken, değer bazında % 16 oranında artarak 332.153.973 ABD Doları seviyesine yükselmiştir. Bu dönemde ortalama ithal birim fiyatı 259 ABD Doları/adetten 338 ABD Doları /adet seviyesine yükselmiştir. ÇHC’nin 2006’da ülkemize ihracatı 57.010 adet ve 12.822.145 ABD Doları iken 2007’de miktar bazında  % 86 düzeyinde azalış göstererek  8.091 adete ve değer bazında da  % 68 oranında azalış göstererek 4.045.848 ABD Dolarına gerilemiştir.

  

(2) Soruşturma konusu ülke menşeli/çıkışlı ithalatın 2007’de miktar bazında 2006’ya göre % 1.703,4 oranında artış ile 268.873 adet seviyesine (genel ithalat içerisindeki payı % 27,37); değer bazında da benzer ithalat artışıyla % 1.493,5 oranında artış ile 68.666.244 ABD Doları seviyesine yükseldiği ve mezkur ülkenin en büyük tedarikçi ülke konumuna geldiği görülmektedir. 2008 yılı Ocak ayı ithalat verileri de Malezya’dan ithalattaki artışın devam etmekte olduğunu göstermektedir.

 

(3) ÇHC’nin dış ticaret verilerine göre ÇHC’nin Malezya’ya düşük birim fiyatlı ihracatında miktar bazında önemli artış dikkat çekicidir. 2007/8 aylık dönemde 2006’ya göre ÇHC’nin Malezya’ya yapmış olduğu ihracat miktar bazında % 95 oranında artış göstererek 6.569 adetten 12.788 adete; değer bazında ise % 37 oranında artış göstererek 3.105.532 ABD Doları seviyesinden 4.268.368 ABD Dolarına yükselmiştir. Bu veriler ışığında, yürürlüğe giren önlemi müteakip ÇHC’nin ülkemize olan ihracatında yaşanan azalmayla eş anlı olarak Malezya’ya ihracatında ciddi bir artışın olduğu açıkça görülmektedir.

 

(4) Malezya menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatının büyük kısmını tedarik eden diğer üretici/ihracatçı firmalar işbirliğinde  bulunmayarak Malezya menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen ithalatta yaşanan çok yüksek oranlı artışın mezkur önlemi etkisiz kılmaya yönelik  faaliyetlerden kaynakladığına yönelik şüphelerin giderilmesini engellemişlerdir.  

 

(5) Mevcut bilgiler ışığında, Malezya ile Türkiye arasında ticaretin şeklinde ani ve önemli ölçüde değişme olduğu anlaşılmakta olup söz konusu değişikliğin mezkûr önlemin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerden kaynaklandığına yönelik ciddi şüpheler devam etmektedir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sonuç ve Karar

Sonuç

MADDE 8- (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yürütülen soruşturma sürecinde, Malezya menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç ettiği tespit edilebilen üretici niteliği haiz firmalardan:

- Panasonic Air Conditioning (M) Sdn Bhd/Malezya; O.Y.L. Manufacturing Sdn. Bhd./Malezya ve Hitachi Air-Conditioning Products (M) Sdn. Bhd./Malezya unvanlı firmalar işbirliğinde bulunmuş,

 

- Söz konusu üretici firmalar nezdinde yürütülen yerinde doğrulama soruşturmaları neticesinde, mezkur firmaların  Malezya’da yerleşik üretim tesislerinde üretmiş oldukları soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç ettiği tespit edilmiştir.

 

(2) Buna mukabil, Malezya’dan Türkiye’ye ihracatın çok büyük kısmını gerçekleştiren diğer üretici/ihracatçı firmalar soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamıştır.

 

(3)  Bu bağlamda, soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmayan üretici/ihracatçı firmalar tarafından yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile Malezya arasında soruşturmaya konu ürün ticaretinin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiği ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı değerlendirilmiştir.

 

Karar

MADDE 9- (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Malezya menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, 26/7/2006 tarih ve 26240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ" kapsamı eşya için uygulamaya konulan dampinge karşı vergi ile aynı oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

(2) İthalatın, aşağıdaki tabloda firma unvanları belirtilen üreticilerden teminata tabi olmaksızın yapılabilmesi için gümrük beyannamesinin tescilinde, 12/02/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/1 sayılı Tebliğ eki “Üretici Belgesi”nin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi zorunludur. İthalatçı firma tarafından söz konusu belgenin ibraz edilememesi halinde “Diğerleri” kapsamında belirlenen teminat oranı tatbik edilir.

 

 

G.T.P

 

Madde İsmi

 

Menşe/Çıkış

Ülkesi

Üretici Firma

Teminat

Oranı

(CIF  )

8415.10.90;

 

 

8415.81;

 

 

 

 

 

8415.82

Yalnız duvar tipi split klimalar

 

Yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (Değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)

 

Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi

Malezya

-Panasonic Air Conditioning (M) Sdn Bhd/Malezya

 

-O.Y.L. Manufacturing Sdn. Bhd./Malezya

 

-Hitachi Air Conditioning Products Sdn Bhd (Hitachi)/Malezya

 

-Diğerleri

% 0

 

 

 

% 0

 

 

% 0

 

 

 

%25

 

Süre

MADDE 10- (1) Karar maddesinde belirtilen geçici önlem, soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar, azami 6 ay süreyle yürürlükte kalır.

 

Uygulama

MADDE 11- (1) Gümrük İdareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numaraları, tanımı, menşe/çıkış ülkesi ve üretici/ihracatçıları belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen oranda teminat alırlar. 

 

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.  

 

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.