13 Haziran 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26905

TEBLİĞ

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2008/31)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvansal üretimin artırılması amacıyla, kaliteli kaba yem açığının kapatılması için yem bitkileri ekilişlerinin, kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır, hastalıktan ari anaç sığırların desteklenmesi, damızlık koyun ve keçi, arı,  su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilerin, ipekböceği yetiştiriciliğinin ve tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, hayvan gen kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, hayvan hastalıkları tazminat desteği, programlı aşılamalarda uygulayıcıların desteklenmesi ile süt desteği gibi hususlardan oluşan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar ile ilgili usul ve esasları kapsar.

             Hukuki dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/4/2008 tarihli ve 26848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/13489 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile 24/5/2008 tarihli ve 26885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/13695 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

             c) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

             ç)  KORGEM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

             d) İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

             e) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,

             f) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

             g) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

             ğ) Üreticiler: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, gerçek ve tüzel kişileri,

             h) Birlik: Hayvancılık ve su ürünleri konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı Bakanlıkça kurulan birlikleri,

             ı) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

             i) Ön soy kütüğü: Ebeveynlerinin verim kayıtları olmayan, mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulacak  kayıt sistemini,

             j) Soy kütüğü: Pedigri düzenlemeye esas olacak bilgilerin düzenli olarak toplandığı veri tabanını,

             k) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırkını,

             l) Anaç sığır: Doğum yapmış sığırı,

             m) Anaç manda: Doğum yapmış mandayı,

             n) Gen kaynaklarını koruma: Aynı ırk özellikleri gösteren hayvanların herhangi bir müdahale olmaksızın  yetiştirilmesini,

             o) Hastalıktan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletmeyi,

             ö) Yönetmelik:  16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

             p) İl/İlçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine istinaden oluşturulan Komisyonu,

             r) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

             s) Su ürünleri yetiştiriciliği: Yetiştiricilik tesislerinde, entansif, yarı entansif veya ekstansif şartlarda yapılan, su ürünlerini üretme ve/veya büyütme faaliyetini,

             ş) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere  TÜGEM tarafından  verilen belgeyi,

             t) Su ürünleri kuluçkahane yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan tesislere TÜGEM tarafından verilen belgeyi,

             u) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,

             ü) Yetiştiricilik tesisi: Su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri,

             v) Su ürünleri işleme tesisi: Su ürünlerinin hammaddeden başlayarak, sınıflandırma, işleme, değerlendirme, tüketime veya pazarlamaya elverişli hale getirme işlemlerinin yapıldığı, satış yerlerine gönderilmek veya ihraç edilmek üzere depolandığı (fabrika gemileri dahil) tesisler ile bu tesisleri tamamlayıcı ünitelerini ihtiva eden ve Bakanlıktan çalışma izni alınmış yerleri,

             y) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan tesisleri,

             z) Hareketli sistemlerde su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünleri yetiştirmek üzere tasarlanan gemi ve benzeri sistemlerde yapılan su ürünleri yetiştiriciliğini,

             aa) Resmi veteriner hekim: Bakanlıkça 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,

             bb) Serbest veteriner hekim: Mesleğini 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

             cc) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerini,

             çç) Seçim komisyonu: TAGEM, enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcilerinden oluşan komisyonu,

             dd) Irk: Destek ödemesine konu olan saf yerli büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırklarını,

             ee) Yerinde koruma: Evcil hayvan ırklarının doğal olarak yetiştirildikleri bölgede, rastgele çiftleştirme yöntemi uygulanarak, sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren saf hayvanlardan oluşan yeterli büyüklükte bir sürü veya sürüler halinde korunmasını,

             ff) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerleri,

             gg) Sığır cinsi hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dahil her yaştaki sığır ve mandaları,

             ğğ) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belgeyi,

             hh) Örgütlü üretici: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birlik üyeleri, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlik üyeleri, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatif ortaklarını,

             ıı) Hayvan Kayıt Sistemi: Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına aldığı Türkvet veri tabanını,

             ii) Arıcılık kayıt sistemi: Arıcıların "Arılık ve Koloni Bildirim Formu" beyanına istinaden il müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini,

             jj) Aktif koloni (Arılı Kovan): Üreme kabiliyetine haiz ana arısı ve 3 çerçevesi yavrulu olmak üzere en az yedi arılı çerçevede koloni faaliyetlerinin sürdürüldüğü modern kovandaki arı ailesini,

             kk) Çiftçi belgesi: Maliye Bakanlığının 2/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 237 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Ziraat Odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından verilen, Ziraat Odası bulunmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen belgeyi

             ifade eder.

             Kaynak aktarımı ve ödemeler

             MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanmak üzere, Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yem Bitkileri Desteklemeleri

             Yem bitkileri üretimine ilişkin desteklemeler

             MADDE 5 – (1) Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

             a) Destekleme ödemesinden yararlanacak üreticiler;

             Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden üreticiler yararlanır.

             b) Destekleme ödemesine esas yem bitkileri;

             1) Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, silaj olarak ise mısır silajı ve tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.                                                                                                   

             2) Yapay çayır mera tesislerinde il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsünden o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan tekli veya çoklu yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınacaktır. Hazırlanan proje il müdürü tarafından onaylanır.

             c) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

             Yem bitkileri ekilişleri için başvurular 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Ekim tarihinde son bulur. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe (Ek-1) ile müracaat eder. Hasattan sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.

             ç) İstenen belgeler;

             1) Başvuru dilekçesi (Ek-1).

             2) Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF).

             3) Gerektiğinde il/ilçe müdürlüğünce istenecek diğer belgeler.

             d) Destekleme şekli;

             Yem bitkileri ekilişlerine hasat edildiği yıl için dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

             Çok yıllık yem bitkisi ekilişleri ile yapay çayır mera tesisinde destekleme ödemesi ilk hasat edildiği yılki destekleme miktarından dört yıl için bir defa yapılır. Aynı parselde beşinci yılda yeni ekiliş veya tesis yapıldığı takdirde destekleme kapsamında değerlendirilir.

             e) Destekleme uygulama esasları;

             1) Tek yıllık yem bitkilerinde; % 50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır. Çok yıllık yem bitkilerinde de ilk hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır.

             2) Silajlık mısır ekilişlerinde ise, danenin hamur olum döneminden danelerin sararmaya başladığı döneme kadar hasat edilerek silaj yapıldığında destekleme ödemesine hak kazanılır.

             3) Yem bitkileri ekilişleri ve silaj yapımı için il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek ödemeye esas kontrol tutanağı (Ek-3) düzenlenir.

             4) Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekiliş yapan üretici, ÇKS kaydının yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecektir. Başka İl/İlçe sınırları içerisinde adına kayıtlı parselde yem bitkisi ekilişi yapan üretici, ÇKS kaydı yaptırdığı İl/ilçe Müdürlüğüne müracaat edecektir. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden kontrol ve onay tutanağını isteyecek ve ödemeye esas icmali oluşturacaktır.

             5) Çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişleri yapan üreticilerden, ekilişin dört yıl bozulmayacağına dair taahhütname (Ek-2) alınır.

             6) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan üreticilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS sisteminde dört yıl süreyle sabitlenir. İl/İlçe müdürlükleri bu ekilişleri ikinci ve dördüncü yıllarda kontrol eder. Taahhüdü ihlâl edenler varsa, tutanak icmali (Ek-7) düzenler ve bu ödemeleri geri almak için gerekli işlemleri yapar.

             7) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olacaktır.         

             8) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse, sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulayarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisi ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.

             9) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

             f) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

             1) 1 Ocak - 31 Ekim tarihleri arasında başvuran üreticilerin hasat kontrolleri ve veri girişleri 15 Kasım mesai saati bitimine kadar tamamlanır ve İcmal 1’ler (Ek-4) 15 Kasım tarihinde ÇKS vasıtasıyla oluşturulur.

             2) İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin İcmal 1’i ilçe merkezinde ve köy/mahalle muhtarlığının İcmal 1’i kendi köy/mahalle muhtarlığında, iki işgünü içinde beş iş günü süreyle askıya çıkarılır. Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati muhtar tarafından tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve en az iki aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır.

             g) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;

             1) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

             2) Askı süresinde İcmal 1’lere yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

             ğ) İcmallerin gönderilmesi;

             1) İlçe Müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal 2’ler (Ek-5) düzenlenip onaylanır ve en geç iki iş günü içinde İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde İl Müdürlükleri tarafından yapılır.

             2) ÇKS’den alınan İcmal 3’ler (Ek-6) İl Müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak icmal dönemini takip eden beş iş günü içinde TÜGEM’e gönderilir.

             h) Sorunların çözümü;

             Destekleme ödemeleriyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Çözüme kavuşturulamayan konularda İl/İlçe Tahkim Komisyonları yetkilidir. İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular TÜGEM’e bildirilir.

             ı) Destekleme kapsamı dışında kalan üreticiler;

             1) Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen hükümlere uymayan,

             2) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat eden,

             3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz eden,

             4) Kapama meyve bahçelerinde ara tarım olarak yem bitkisi yetiştiren,

             5) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakan,

             6) Yonca ve silajlık mısır ekilişlerinde kuru tarım alanlarına ekim yapan,

             7) 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi alanlarda ekiliş yapan,

             8) Özel mülkiyet statüsünde olup da doğal vasfı çayır olan parseller üzerinde ekiliş yapan,

             9) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri yapmayan,

             10) Doğrudan gelir desteği uygulamasındaki gerekçelerden dolayı ceza alan,

             11) Tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyen,

             12) Kamu kurum ve kuruluşları

             bu desteklemeden yararlanamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Anaç Sığır ve Manda,  Damızlık Koyun ve Keçi ile Arı Yetiştiriciliği Desteklemeleri

             Anaç sığır ve manda yetiştiriciliğine  ilişkin desteklemeler

             MADDE 6 – (1) Anaç Sığır ve Manda desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

             a) Desteklemeden yararlanacak olanlar;

             Hayvan Kayıt Sistemine ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına (E-Islah) kayıtlı, üst birliğini oluşturmuş bir hayvancılık örgütüne üye en az beş baş kültür ırkı ve kültür ırkı melezi anaç sığıra ve Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı anaç mandaya sahip olan gerçek ve tüzel üreticiler, yılda bir kez olmak üzere doğrudan hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Kooperatif tüzel kişiliği tek işletme olarak kabul edilir. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan üreticilerde sayı şartı aranmaz.

             b) Müracaat yeri, zamanı ve duyuru;

             1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, üretici birlikleri olan il/ilçelerde üretici birlikleri aracılığıyla; üretici birlikleri olmayan il/ilçelerde ise şahsen form dilekçe (Ek- 8) ile il/ilçe müdürlüklerine 1/7/ 2008 – 31/12/ 2008 tarihleri arasında müracaatta bulunurlar.

             2) İl/İlçe müdürlükleri müracaatların düzenli yapılmasını sağlar ve destekleme ödemeleri için müracaat koşullarını üreticilere yerel duyuru imkânları ile duyurur.

             c) İstenecek belgeler

             1) Başvuru dilekçesi,

             2) Üretici örgütlerinden herhangi birisine ait üyelik belgesi. Örgütleri aracılığı ile müracaatlarda bu belge aranmaz.

             3) İl/İlçe müdürlüğünce gerektiğinde istenecek diğer bilgi ve belgeler,

             4) Hastalıklardan ari işletme ilave desteği için ari işletme belgesi.

             ç) Desteklenecek anaç sığırlar

             1) 31/12/2008 tarihinde 24 ay ve üzeri yaşa sahip olmalıdır.

             2) İşletmedeki hayvan mevcudu ve hayvanların hareket bilgileri güncel Türkvet kayıtlarından, yaş, ırk, suni tohumlama, suni tohumlamadan doğan buzağı ve yetiştiricinin işletme bilgileri E-Islah kayıtlarından alınır.

             3) İşletmede hayvanların aynı ırktan olma şartı aranmaz.

             4) 2008 yılı içerisinde aynı ırk suni tohumlamadan doğmuş buzağısının olması ve buzağıya ait ülkemizde yapılan suni tohumlama bilgileri ile buzağının E-Islah veri tabanında kaydı bulunmalıdır.

             5) Sığırlarda onbeş aydan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

             6) Anaç sığırların Türkvet ve/veya E-Islah kayıt sistemlerinde aynı işletmede en az altı ay bulunma zorunluluğu vardır.

             7) Desteklenecek anaç sığırlara, Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı aşıları yaptırılmalıdır.

             8) Soykütüğü desteklemesinden faydalanacak üretici, E-Islah’ın soykütüğü bölümüne 1/10/2008 ve öncesi bir tarihte kayıt olmuş olmalı ve 2008 yılında soykütüğündeki ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalıdır. Aynı zamanda Bakanlık ve/veya Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin belirleyeceği soykütüğü ve soykütüğünün bir parçası olan döl kontrolü çalışmaları ile ilgili çıkarılan ve çıkarılacak olan talimata ve kurallara uymakla yükümlüdür. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici soykütüğünde kayıtlı olsa da sadece diğer üreticilerin desteklenmesinden faydalandırılır. Soykütüğü faaliyetlerinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve İl Birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

             d) Desteklenecek anaç mandalar

             1) 31/12/2008 tarihinde 24 ay ve üzeri yaşa sahip olmalıdır.

             2) Türkvet sistemine kayıtlı olmalıdır.

             3) Anaç mandaların, Türkvet kayıt sisteminde 31/12/2008 tarihi itibariyle en az altı aydır kayıtlı bulunması zorunludur.

             4) Desteklenecek anaç mandalara, Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı aşıları yaptırılmalıdır.

             e) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesinin yapılması

             1) Desteklemeye esas listeler hazırlanırken; hayvanlar ve işletme 1/7/2008 tarihinden önce Türkvet’e kaydedilmiş olacaktır. Anaç sığır ve mandanın 31/12/2008 tarihinde bulunduğu işletmeye destekleme ödemesi yapılır.

             2) Anaç sığırlar için, E-Islah sisteminden uygulama esaslarındaki kıstaslar doğrultusunda hazırlanan listeler, destekleme için esas alınır.

             3) Listelerin hazırlanmasında Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile alınır.

             4) Anaç manda desteği için Türkvet, anaç sığır desteği için, Türkvet ve E-Islah veri tabanından 15 Ocak 2009 tarihli verilerden yararlanılarak hazırlanan ve anaç sığır için beş gün içerisinde E-Islah’ta yayınlanan listeler, üretici ve örgütlere duyurulacak şekilde il/ilçe müdürlüklerinde onbeş gün süreyle askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe Müdürlüklerince değerlendirilerek Türkvet ve E-Islah’da gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır. Anaç sığır desteği için, 15 Şubat 2009 tarihli verilerden yararlanılarak, desteklemeye esas son listeler hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ve E-Islah kayıt sistemlerine hayvanlarla ilgili bilgilerin eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan hayvanlar için destekleme ödemesi yapılmaz.

             5) Desteklemeye esas son listeler doğrultusunda en geç 2009 Mart ayının sonuna kadar il/ilçe müdürlükleri tarafından hak ediş listesi (İcmal Ek-9) düzenlenerek onaylanır ve bir nüshası il müdürlüğüne, bir nüshası ilgili banka şubesine gönderilir. 

             6) İl Müdürlüğü, tüm hak ediş listelerinin ilgili Banka şubelerine gönderilmesini takiben Ek-10’da bulunan listeyi TÜGEM’e gönderir.

             7) Belge ve bilgi olmasına rağmen veri girişinin zamanında yapılmamasından doğan mağduriyetlerden veri girişi ilgilileri, suni tohumlama yapılmış olmakla birlikte belge düzenlenmemesi veya zamanında bildirimde bulunulmamasından doğan mağduriyetlerden suni tohumlamayı yapan sorumludur. Diğer tüm konulardan yetiştirici sorumludur.

             f) Hastalıktan ari anaç sığırların desteklenmesi; Hastalıktan ari işletmelerde desteklemeler, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde yukarıdaki esaslara ilave olarak aşağıdaki esaslar dahilinde Hastalıklardan Ari İşletme Belgesine sahip olan işletmelerde bulunan anaç sığırlara farklı destekleme ödemesi yapılır.

             1) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir. (Ek-11)

             2) Tüberküloz ve Brucelloz hastalıkları yönünden işletmedeki tüm hayvanlara il/ilçe müdürlüklerince tarama yapılarak menfi bulunan işletmeler sertifikalandırılır.

             3) Hastalıktan Ari İşletmelere verilecek sertifikanın süresi bir yıl olup, süre bitiminde hayvanlar tekrar teste tabi tutulur.

             4) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır.

             5) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilerek, Tebliğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari işletme sertifikası geri alınır.

             6) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdürlüklerince tespiti ve kontrolü yapılır.

             7) Hastalıktan ari işletmelerde bulunan tüm sığırların, Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıklarından ari olduğu tespit edildiğinde, işletmede bulunan anaç ari sığır başına destekleme ödenir.

             8) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında işletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması ve deftere işlenmiş olması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.

             9) Destekleme ödemesine esas hakediş belgesi 3 nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte KORGEM’e, bir nüshası Banka şubesine gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

             Anaç koyun ve keçi desteği

             MADDE 7 – (1) Anaç koyun ve keçi desteklemesi  aşağıdaki esaslara göre yapılır. Damızlık Koyun ve Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan en az  yirmibeş baş ve üzeri damızlık anaç  koyun veya keçiye sahip üreticilere yılda bir kez olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde  hayvan başına doğrudan ödeme yapılır.

             1) İşletmede hayvanların aynı ırktan olma şartı aranmayacaktır.

             2) Anaç koyun/keçilerin en az bir veya daha fazla doğum yapmış olma şartı aranacaktır.

             3) Desteklenecek küçükbaş hayvanlara, Bakanlık tarafından uygulanan programlı aşılar yaptırılmış olmalıdır.

             4) Desteklemeye esas listeler hazırlanırken hayvanların aynı işletmede en az üç ay süre ile kayıtlı olmaları şartı aranacaktır.

             5) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler dilekçe ile (Ek-12) ile 1 Temmuz - 31 Aralık 2008 tarihleri arasında üretici birlikleri olan il/ilçelerde üretici birlikleri aracılığıyla; üretici birlikleri olmayan il/ilçelerde ise şahsen  il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

             6) Anaç koyun ve anaç keçi desteği için, 2009 yılı Ocak ve Şubat aylarının ilk haftasında Damızlık Kayıt Sistemi veri tabanından yararlanılarak hazırlanan listeler, (Ek-13)  il/ilçe müdürlüklerinde ongün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa imza ile bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Damızlık kayıt veri kayıt sistemine  hayvanlarla ilgili bilgilerin eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan hayvanlar için destekleme ödemesi yapılmaz.

             7) Listelerin askıda kalma süresince yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren on gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen üretici dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması hâlinde, desteklemeye esas listeler 2009 yılı Mart ayı içerisinde icmal (Ek-13) ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve bir nüshası il müdürlüğüne, bir nüshası ilgili banka şubesine gönderilir. İl Müdürlüklerince, ilçe müdürlüklerinden alınan listelerin Damızlık Kayıt Sistemi kayıtlarına göre uyumunu kontrol edilir.

             8) İl müdürlüklerince ilçelerden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlayacakları ödeme bilgileri (Ek-14) TÜGEM’e gönderilir.

             9) Damızlık hayvanların kayıt güncellemesini Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği yapar.

             10) Güncellemeden birlik ve üretici sorumludur.

             Aktif koloni (arılı kovan) desteklemesi          

             MADDE 8 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, en az otuz adet arılı kovana sahip işletme tanımlama numarası almış birlik üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde koloni başına destekleme ödemesi yapılır. Arıcılara yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre belirlenir. 

             a) Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcılar, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne doğrudan veya birlik aracılığı ile başvuruda bulunur;

             1) Dilekçe (Ek-15),

             2) Arılık ve Koloni Bildirim Formu (Ek-16),

             3) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporunu ibraz eder.

             b) Destekleme için başvurular 2 Haziran – 31 Temmuz, işletme tespitleri ise 2 Haziran – 31 Ekim tarihleri arasında yapılır.

             c) İl/ilçe müdürlükleri birlik yetkilisi ile destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini arılıkta inceleyerek "Arılık ve Aktif Koloni Tespit Tutanağı"nı (Ek-17) düzenler. Üreticinin gezginci arıcı olması halinde düzenlenen, dilekçe, Arılık ve Koloni Bildirim Formu, Arılık ve Aktif Koloni Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporunun asılları veya onaylı suretleri üreticinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

             ç) Arıcının kayıtlı olduğu ilçe müdürlükleri desteklemeye konu belgeleri, icmal ekinde en geç 31 Ekim tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlükleri tarafından alınan belgeler kontrol edilip onaylandıktan sonra destekleme ödemesi için "Aktif Arılı Kovan Hak Ediş Belgesi" ni (Ek-18) birliklere göre ayrı ayrı düzenler. Hakediş belgeleri 03 Kasım tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde toplu olarak ilgili banka şubelerine gönderilir. 

             d) 1 Kasım tarihinden itibaren hakediş belgesi düzenlenmez. İl müdürlükleri, hakediş belgelerindeki desteklemeye konu arıcıların icmalini (Ek-19) en geç Kasım ayı sonuna kadar istatistikî bilgi amacıyla TÜGEM’e gönderir.

             e) Aktif arı koloni desteklemesine konu olacak kovan sayısı, işletme başına en fazla bin adettir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri

             Ürün desteklemeleri

             MADDE 9 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre uygulanır.

             a) Yararlanacak kişiler/kuruluşlar

             1) Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip, 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe ve/veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üye olan, alabalık, çipura, levrek, kabuklu, çift kabuklu ve yumuşakçalar ile yeni türlerde mersin balığı türleri, yılan balığı, kerevit türleri, karides türleri, kalkan balığı türleri, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın türleri, karabalık ve deniz alabalığı türleri yetiştiriciliği yapanlar, 2000 ton/yıl’a kadar olan (2000 ton/yıl dahil) üretimleri için, ürün desteklemelerinden yararlandırılır.

             2) Üretici birliği kurulmamış olan yerlerdeki yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiricilerde üyelik şartı aranmaz.

             b) İstenen Belgeler

             1) Desteklemeye konu ürünü doğrudan satan yetiştiriciler;

             - Müracaat dilekçesi,

             - Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

             - Müstahsil makbuzu veya satış faturasının aslı veya ikinci sureti veya onaylı sureti,

             - Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

             - Üretici birliği kurulmamış olan yerlerdeki yetiştiriciler hariç, 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi,

             ile tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

             2) Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağı düzenlenmesini sağlamak suretiyle, yetiştirdikleri ürünlerini Bakanlıktan çalışma izni alınmış kendi işleme tesislerinde değerlendirecek olan su ürünleri yetiştiricileri ile ürününü değerlendirme şekline bakılmaksızın hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler;

             - Müracaat dilekçesi,

             - Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

             - Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağı, (Ek-20)

             - Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

             - İşleme tesisine ait çalışma izin belgesi (hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler hariç),

             - Üretici birliği kurulmamış olan yerlerdeki yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler hariç, 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi,

             ile birlikte tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine; hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler ise, işlemlerini yürütmek üzere TÜGEM tarafından belirlenen il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

             c) Uygulama Esasları

             1) Desteklemeye konu miktar, su ürünleri yetiştiricilik belgesindeki kapasitesi 2.000 ton/yıl’dan daha fazla olan tesisler için 2.000 ton/yıl ile sınırlı olup, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan proje veya tesis kapasitesi miktarını aşamaz. Hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiricilerin faydalanabilecekleri desteklemeye konu miktar ise, 2.000 ton/yıl’ı aşmamak kaydıyla, projenin uygulanabilirliğini izlemekle görevlendirilen kuruluş veya teknik ekip tarafından yıl içerisinde üretilebileceği öngörülen ve raporlarında da yer verecekleri miktar ile sınırlıdır. Söz konusu bu miktar tamamlandığında, projenin uygulanabilirliğini izlemekle görevlendirilen kuruluş veya teknik ekip ilgili il/ilçe müdürlüklerini bu konuda bilgilendirir.

             2) Yetiştiriciliği yapılan türün pazar boyuna ulaşması için ihtiyaç duyulan büyüme süresi, bölgenin çevre şartları, üretim sistemleri ve benzeri diğer teknik hususlar dikkate alınarak, il müdürlüklerince belirlenecek olup; Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgelerindeki onay tarihi başlangıç kabul edilerek, büyüme için gerekli olan söz konusu sürenin tamamlanmasından önceki tarihlere ait fatura, müstahsil makbuzu ve Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanakları için hak ediş işlemleri yapılmaz. Bu tesislerin daha sonraki dönemlerine ait üretimleri ile ilgili hak ediş işlemlerinde de, bahsedilen büyüme süresinin tamamlanması hususuna riayet edilecektir. Kapasite artırımında bulunan tesislerin başlangıç ve ilave kapasiteleri ise, bu uygulamaya uygun olarak, ayrı ayrı değerlendirilir.

             3) Ürününü satan yetiştiriciler, desteklemeden faydalanmak için, müstahsil makbuzları ve faturaların kesim tarihinden itibaren yıl sonuna kadar il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmek zorundadırlar. Ancak Aralık ayına ait müstahsil makbuzları ve faturalar için son müracaat tarihi bir sonraki yılın Ocak ayının son günüdür.

             4) Söz konusu desteklemelerden faydalanabilmek için, ürününü kendi işleme tesislerinde değerlendirecek yetiştiriciler ürününü hasat etmeden en az beş gün önce,  hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler ise ürününü hasat etmeden en az yedi gün önce, dilekçe ile müracaat ederek Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağının (Ek-20) tutulmasını ve söz konusu desteklemeden faydalanma isteklerini bildireceklerdir. Hasat tespiti için son müracaat tarihi o yılın aralık ayının son günüdür. Ürünlerini Bakanlıktan çalışma izni alınmış kendi işleme tesislerinde değerlendirmek ve desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin müracaatına ilişkin Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağı en az iki yetkili tarafından iki nüsha olarak tanzim edilerek bir nüshası tesis yetkilisine verilir. Hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin müracaatına ilişkin Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağı, ilgili il/ilçe müdürlüğünden iki, projenin uygulanabilirliğini izlemekle görevlendirilen kuruluş veya teknik ekipten iki olmak üzere toplam dört yetkili tarafından üç nüsha olarak tanzim edilerek, taraflar birer nüshasını alır, bir nüshası da tesis yetkilisine verilir. Söz konusu Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağının tanziminde, projenin uygulanabilirliğini izlemek için görevlendirilen kuruluş veya teknik ekipten görev alacak iki yetkilinin görevlendirilmesine ilişkin koordinasyonun sağlanması ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

             5) Desteklemeye konu mahsulünü kendi işleme tesislerinde değerlendirecek yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin desteklemeden faydalanması için, tanzim edilen Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanakları ile belirlenen miktarlar, il/ilçe müdürlüklerince, müteakip ayın icmallerine dahil edilir.

             6) Aynı gerçek veya tüzel kişiliğe ait, farklı illerde üretim ve işleme tesisi bulunması halinde, desteklemeden faydalanabilmek amacıyla, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerince düzenlenecek Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağı (Ek-20) ile birlikte yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaat edilir.

             7) İl/ilçe müdürlüklerince, müracaat sahiplerinin ibraz ettikleri belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopileri tasdik edilip alıkonularak her müracaatla ilgili dosya oluşturulur.

             8) İl/ilçe müdürlükleri, su ürünleri desteklemelerine ait müracaatlarla ilgili gerekli kontrolleri yaparak, SKS üzerinden Su Ürünleri Destekleri Hakediş Formunu (Ek-21) düzenler. Veri girişinin tamamlanmasından sonra, Su Ürünleri Destekleri Üretici Detayındaki İcmal-1’ler (Ek-23) SKS vasıtasıyla oluşturulur. İlçe müdürlüklerince SKS’den alınan İcmal 1’ler onaylanır ve en geç müteakip ayın beşine kadar il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.  İl müdürlükleri tarafından, SKS kayıtları üzerinden oluşturulan İcmal 3’ler (Ek-24), kontrol edilip onaylanarak, 1 Ocak’tan itibaren ikişer aylık dönemler halinde, en geç müteakip ayın sekizine kadar TÜGEM’e gönderilir. Ödemeler Banka aracılığı ile yapılır.

             Yavru balık desteklemeleri

             MADDE 10 – (1) Yavru balık desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

             a) Yararlanacak kişiler/kuruluşlar

             1) Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe ve/veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üye olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait kuluçkahanelerden ve/veya kuluçkahaneli tesislerden, denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere, alabalık, çipura, levrek,  mersin balığı türleri, kalkan balığı türleri, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın türleri, karabalık ve deniz alabalığı türlerinin yavrularını satın alarak tesislerinde büyüten yetiştiriciler ile yukarıda belirtilen yavru balıkları kendi tesisinde üretip bu yavruları yine kendi tesisinde büyütmeye devam eden yetiştiriciler yavru balık desteklemelerinden yararlandırılır.

             2) Üretici birliği kurulmamış olan yerlerdeki yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliği henüz izleme safhasında olan yetiştiricilerde üyelik şartı aranmaz.

             b) İstenen Belgeler

             1) Desteklemeye konu yavru balığı satın alan yetiştiriciler;

             - Müracaat dilekçesi,

             - Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

             - Yavru balığın satın alındığı tesise ait su ürünleri kuluçkahane belgesi veya su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

             - Müstahsil makbuzu veya faturanın aslı veya ikinci sureti veya onaylı sureti,

             - Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

             - Üretici birliği kurulmamış olan yerlerdeki yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler hariç, 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi,

             ile tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine; hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler ise, işlemlerini yürütmek üzere TÜGEM tarafından belirlenen il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

             2) Desteklemeye konu yavru balığı kendi tesislerinde üreten ve kendi tesislerinde büyütmeye devam eden yetiştiriciler;

             - Müracaat dilekçesi,

             - Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin, aynı gerçek veya tüzel kişilere ait farklı il ve/veya ilçelerde tesis bulunması halinde, desteklemeye konu tesislere ilişkin su ürünleri yetiştiricilik belgelerinin, ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

             - Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanağı (Ek-22),

             - Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

             - Üretici birliği kurulmamış olan yerlerdeki yetiştiriciler hariç, 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi,

             ile tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

             c) Uygulama Esasları

             1) Yavru balık destekleri, üretim yapılan tesislere ait su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan proje veya tesis kapasitesi için gerekli yavru balık adedi ile sınırlı olup, desteklemeye konu söz konusu yavru balık adedinin hesaplanmasında,

             - Alabalık ve deniz alabalığı yetiştiriciliğinde bir kg balık için dört adet yavru,

             - Çipura, levrek, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, eşkine, minekop,  sargoz, mırmır ve sarıağız yetiştiriciliğinde bir kg balık için üç adet yavru,

             - Kalkan, mersin balığı, yayın ve karabalık yetiştiriciliğinde ise bir kg balık için iki adet yavru balık esas alınır.

             2) Yavru balık, kuluçkahanelerde üretilen on gram ağırlığa kadar olan balıkları ifade eder. Ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliği amacıyla stoklanacak otuz grama kadar olan balıklar da destekleme kapsamındadır.

             3) Desteklemeye konu yavru balığın, su ürünleri kuluçkahane belgesi veya su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni bulunan ve kendi ihtiyacından fazla yavru balık üreten gerçek ve tüzel kişilere ait tesislerden ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait kuluçkahanelerden satın alınması gerekmektedir.

             4) Yetiştiricilikte kullanmak üzere doğrudan ithal edilen veya ithal yumurta ve larvadan elde edilen yavrular, yavru balık desteklemeleri kapsamı dışındadır.

             5) Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi onay tarihinden öncesine ait yavru balıklarla ilgili faturalar, müstahsil makbuzları ve Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanakları destekleme kapsamı dışında olup; bu tesislerin daha sonraki üretim dönemlerine ait yavru balık desteği ile ilgili hak ediş işlemlerinde, il müdürlükleri tarafından tespit edilecek olan, pazar boyuna ulaşması ile ilgili büyüme süresinin tamamlanması hususu göz önünde bulundurulur.

             6) Yavru balık desteğinden faydalanmak üzere müracaat eden ve il/ilçe müdürlükleri tarafından fiilen yavru balık üretimi yaptığı tespit edilen alabalık işletmeleri, yetiştiricilik belgesinde yavru balık üretiminin belirtilip belirtilmediğine bakılmaksızın, Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanağı (Ek-22) düzenlenerek yavru balık desteklemelerinden faydalandırılacak olup; desteklemeye konu yavru balık miktarı, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan proje veya tesis kapasitesi ile sınırlıdır.

             7) Yavru balık satın alarak büyüten yetiştiriciler, bu destekten faydalanmak için, istenilen belgelerle birlikte yıl sonuna kadar il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmek zorundadırlar. Ancak aralık ayına ait müstahsil makbuzu ve faturalar için son müracaat tarihi bir sonraki yılın ocak ayının son günüdür.

             8) İl/ilçe müdürlükleri tarafından desteklemeye konu yavru balığı kendi tesislerinde üreten ve yine kendi tesislerinde büyütmeye devam eden yetiştiricilere, müracaatları durumunda, Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanağı (Ek-22), en az iki yetkili tarafından onbeş gün içerisinde iki nüsha olarak tanzim edilir. Yavru balık miktarının tespiti için son müracaat tarihi o yılın aralık ayının son günüdür.

             9) Birden fazla tesise sahip olan ve tesislerinden herhangi birinde, diğerleri için de kullanabileceği miktarda yavru balık üreten alabalık yetiştiricileri de, yetiştiricilik belgelerinde yavru balık üretiminin belirtilip belirtilmediğine bakılmaksızın, yavru balığın üretildiği il’deki il/ilçe müdürlükleri tarafından tutulacak Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanağı (Ek-22) ile birlikte, yavruların büyütmeye alınacağı tesisin bulunduğu il’deki il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yavru balık desteklemelerinden faydalandırılacak olup; desteklemeye konu yavru balık miktarı, üretim yapılan tesislerin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan proje veya tesis kapasitesi ile sınırlıdır.

             10) İl/ilçe müdürlüklerince, müracaat sahiplerinin ibraz ettikleri belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopileri tasdik edilip alıkonularak her müracaatla ilgili dosya oluşturulacaktır.

             11) İl/ilçe müdürlükleri, su ürünleri desteklemelerine ait müracaatlarla ilgili gerekli kontrolleri yaparak, SKS üzerinden Su Ürünleri Destekleri Hakediş Formunu (Ek-21) düzenler. Veri girişinin tamamlanmasından sonra, Su Ürünleri Destekleri Üretici Detayındaki İcmal-1’ler (Ek-23) SKS vasıtasıyla oluşturulur. İlçe müdürlüklerince SKS’den alınan İcmal 1’ler onaylanır ve en geç müteakip ayın beşine kadar il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.  İl müdürlükleri tarafından, SKS kayıtları üzerinden oluşturulan İcmal 3’ler (Ek-24), kontrol edilip onaylanarak, 1 Ocak’tan itibaren ikişer aylık dönemler halinde, en geç müteakip ayın sekizine kadar TÜGEM’e gönderilir. Ödemeler Banka aracılığı ile yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İpek Böceği ve Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği Desteklemeleri

             İpek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ilişkin desteklemeler

             MADDE 11 – (1) İpek böceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipek böceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipek böceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne (Kozabirlik) tohum bedeli ve ürettiği yaş ipekböceği kozasını Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere destekleme primi ödenir.

             a) Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipek böceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipek böceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme ödemeleri ve tohum dağıtım esasları:

             Birlik, kooperatif ortaklarından gelecek talepler doğrultusunda önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak, ortak dışı dağıtımda ise kooperatif ve/veya Birliğe gelecek doğrudan talepler ile il veya ilçe müdürlüklerine müracaat eden üreticilerin taleplerini sıraya koyarak, üretilen tohum miktarına uygun olmak kaydıyla, tohum dağıtım listeleri (Ek-25 ) düzenleyerek ücretsiz ipek böceği tohumu dağıtımını gerçekleştirir. Üretim yılı için belirlenen kutu başına fiyat üzerinden dağıtılacak ipek böceği tohumu bedelleri; Kooperatif bazında icmal edilmiş tohum dağıtım listeleri Kozabirlikçe kontrol edildikten sonra tüm kooperatiflerin ayrı ayrı gösterildiği "İpek Böceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesi" (Ek-26) düzenlenerek Kozabirlik ve Birliğin bulunduğu il müdürlüğü tarafından onaylanmasını takiben Bankaca Kozabirliğe ödenir.

             b) Ürünlerini Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) ve/veya Kooperatiflerine satan yaş koza üreticilerine yapılacak doğrudan destekleme ödemelerinin uygulama usul ve esasları:

             Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticiler ilgili kooperatiflere; hak edeceği destekleme ödemesini kooperatifler kanalıyla almak istediğini belirten bir dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Kooperatifler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile uyumlu olduğunu kontrol ettikten sonra, alınan ürün için; her yılın başında ürün kalitesine göre belirlenen fiyatlar esas alınmak üzere müstahsil makbuzu düzenleyerek bir nüshasını üreticiye verir. Bu makbuzda; Birliğin ücretsiz vermiş olduğu tohum kutu adeti, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler ve üreticinin net alacağı tutar ile destekleme ödemesi tutarları gösterilir. Kooperatifler; alınan ürün için, belirli aralıklarla her üreticinin ayrı ayrı gösterildiği alım tarihi, ürün cinsi, miktarı, fiyatı, toplam tutarı ve makbuz no, vb. detay bilgiler içeren "Ürün Alım Bordrosu" düzenler. Kooperatiflerce iki nüsha olarak düzenlenerek onaylanmış olan bordroların bir nüshası hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatif merkezinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine yazı ekinde gönderilir. Banka, il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen "Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi"ne (Ek-27) istinaden öngörülen destekleme miktarlarını kooperatiflere öder. Üreticilere ödenmek üzere Bankaca tediye edilen paralar ilgili Kooperatifçe ürün alım bordrolarında belirtilen miktarlar esas alınarak yedi gün içerisinde hak sahiplerine ödenir. Birlik, yaş ipek böceği kozası yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler kanalıyla, kooperatiflerin bulunmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan bölgelerde açacağı geçici alım yerleri ve merkezleri aracılığı ile içinde bulunulan yılın ürünü olması ve dağıtılan tohumla uyumlu olması kaydıyla kendisine getirilen yaş ipek böceği kozasının tamamını, Birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla yükümlü olduğu gibi,  destekleme ödemeleri ve ücretsiz ipek böceği tohumu dağıtımı uygulama esaslarını önceden üreticilere duyurmakla yetkili ve sorumludur. Kooperatifler ve/veya Birlik, destekleme ödemelerine esas olacak tüm belgelerin istenmesi, düzenlenmesi, muhafaza edilmesi ve tahakkuk edecek miktarların hak sahiplerine en kısa sürede ödenmesinden sorumludur. İl/ilçe müdürlükleri, desteklemelerle ilgili düzenledikleri ve onayladıkları hak ediş belgelerinden bir nüshayı istatistiki bilgi amacıyla TÜGEM’e gönderirler.

             Tiftik üretimine ilişkin desteklemeler

             MADDE 12 – (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere aşağıdaki esaslara göre destekleme primi ödenir.

             a) 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre faaliyette bulunan Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri ve/veya Birliğinin çalışma konusuna dahil yılı tiftik ürününü bu kuruluşa satan üreticilere doğrudan destek ödemesi yapılır.

             b) Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açarak, tiftik üreticilerinin destek ödemelerinden yararlanmalarını sağlayacak tedbirleri alır. Ayrıca, geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan yerlerde, üreticiler il ve/veya ilçe müdürlüklerine müracaat ederler. İl ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya birliğe bildirir. Kooperatif ve/veya Birlik bildirilen bu ürünü satın alır. Birlik, tiftik keçisi yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler kanalıyla, açacağı geçici alım yerleri ve merkezlerinin bulunduğu bölgelerde mahalli örf ve adetlere göre; köylerde ise muhtarlıklar vasıtasıyla doğrudan destek ödemeleri uygulama esaslarını önceden üreticilere duyurmak ve yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen tiftik ürününün tamamını, birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla yükümlüdür.

             c) Doğrudan destek ödemelerini kooperatifler ve/veya Birlik kanalıyla almak isteyen üreticiler kooperatiflere ve/veya Birliğe dilekçe verir. Kooperatifler ve/veya Birlik bu dilekçelere istinaden, ürün alım bordroları icmallerini üreticiye doğrudan veya kooperatiflere ve/veya Birliğe ödenecek şekilde ayrı ayrı hazırlar. Birliğin onayladığı bu icmaller mahalli Banka Şubelerine kooperatifler ve/veya Birlikçe gönderilir. Banka, Bakanlıktan sağlanan kaynak çerçevesinde doğrudan destek ödemelerini nakden veya hesaben doğrudan üreticilere veya kooperatiflere ve/veya Birliğe öder. Kooperatiflere ve/veya Birliğe aktarılan doğrudan destek tutarları kooperatiflerce ve/veya Birlikçe üreticilere gecikmeksizin, en geç üç iş günü içinde, çiftçi belgesi, müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden nakden veya hesaben ödenir.

             ç) Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen Çiftçi Belgesinin kaybolması veya zayi olması durumunda; üreticinin bu belgeyi düzenleyen kuruma dilekçeyle müracaat ederek alacağı belge, kurum tarafından "Bu belge, aslının kaybı/zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir." ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla geçerli sayılacaktır. Çiftçi belgesinin onaylı örneği üzerine "aslına uygundur" ibaresi yazılarak kooperatifler ve/veya Birlikçe alınır ve muhafaza edilir. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde "………yılı doğrudan destek ödemelerinde esas alınmıştır." ibaresi konularak çiftçiye iade edilir. Çiftçi belgesi aslının çiftçi tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

             d) Üreticilere Çiftçi Belgelerinde belirtilen ve o yıl için belirlenen tiftik üretim miktarı üzerindeki satışları için doğrudan destek ödemesi yapılmaz. Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için, üreticinin açık kimliğini belirten bir "müstahsil makbuzu" düzenlenerek bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak tiftik keçisi sayısı, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler, vergi numarası ve üreticinin net alacağı tutar ile doğrudan destek ödemesi tutarları gösterilir. Müstahsil makbuzu nüshasının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

             e) Doğrudan destek ve alım tutarları ile ödemelerin üreticiye veya kooperatiflere ve/veya Birliğe yapılacağı ayrı ayrı gösterilecek şekilde müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak "alım bordrolarına" geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, kooperatifler ve/veya Birlik tarafından icmal yapılmak suretiyle Birliğin onayını müteakiben ilgili Banka şubesine kooperatifler ve/veya Birlik tarafından gönderilir. Alım bordrolarına "Çiftçi Belgesi Alınmıştır." ibaresi yazılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği,

Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Desteklenmesi ve Süt Desteklemeleri

             Hayvan gen kaynaklarının korunması

             MADDE 13 – (1) Hayvan gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

             a) Desteklemeden yararlanacaklar

             Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre kayıt altına alınmış olan yerli büyükbaş hayvan ırkları, yerli küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı Irkını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden çiftçiler/yetiştirici birlikleri bu desteklemeden yararlanabilir. Çiftçi, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan çocuklarından en az birisi yanında olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş olan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayan çiftçiler tercih edilir.

             b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı

             Yerli hayvan ırklarını koruma ve geliştirme amacıyla yetiştirmek üzere daha önceki yıllarda başvuran ve programa alınan çiftçilerden herhangi bir sebeple projeden çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar için TAGEM’ in talebiyle ilgili ilde, il müdürlüklerince hayvan ırk ve sayıları ilan edilir. İl müdürlükleri temmuz ayı içerisinde başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle yapılan müracaatları alır.

             c) Desteklenen ırklar

             1) Koruma amaçlı desteklenen ırklar

             Yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç ve Norduz koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi, Kilis ve Honamlı keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı, Zavot; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası yetiştiricilerine hayvan başına ve arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine her koloni için ödenir. Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 200 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 2400 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 150 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 1050 başı; Kafkas Arı Irkı için de 8000 koloniyi geçmeyecektir.

             2) Geliştirme amaçlı desteklenen ırklar

             Yerli koyun ırklarımızdan Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya (SakızxKıvırcık), Kangal Akkaraman, Pırlak (Dağlıç Melezleri), Hemşin ile yerli keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi ve Kilis keçisi yetiştiricilerine hayvan başına ödenir. Geliştirme amaçlı destekleme miktarı; Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya, Kangal Akkaraman, Pırlak, Hemşin koyunları ile Ankara Keçisi ve Kilis keçi ırklarımızda her bir ırk için 6300 başı (Karya koyun tipinde 12.600 başı) ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 81.900 başı geçmeyecektir. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 1,5 ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir çiftçi sürüsünde koç/teke altı koyun/keçi sayısı 80 baş, Kafkas Arı Irkında 20 koloni ve üzeri olacaktır. Bakanlıkça o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Çiftçi ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmayacaktır.

             ç) İstenecek belgeler

             1) Başvuru dilekçesi (Ek-28),

             2) Nüfus Cüzdanının (T.C. Kimlik Numarası mevcut olan) onaylanmış fotokopisi,

             3) Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

             4) Hak Ediş Formu (Ek-29),

             5) Taahhütname (Ek-30),

             6) İkamet İlmühaberi,

             7) Sözleşme.

             d) Uygulama esasları

             1) Koruma ve geliştirme mevkileri

             Koruma amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan bölge/iller;

             Yerli Kara Sığırı: Ankara,                                Boz Sığır Irkı: Edirne,

             Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı: Hatay,      Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı: Erzurum,

             Yerli Güney Sarısı Sığırı: Adana,                    Zavot Sığırı: Doğu Anadolu Bölgesi,

             Anadolu Mandası: Balıkesir,                          Kafkas Arısı: Ardahan, Artvin,

             Kıvırcık Koyunu: Kırklareli,                           Sakız Koyunu: İzmir,

             Gökçeada Koyunu: Çanakkale,                       Karagül Koyunu: Karadeniz ve Geçit Bölgeleri,

             Herik Koyunu: Amasya,                                Hemşin Koyunu: Artvin,

             Çine Çaparı Koyunu: Aydın,                         Norduz Koyunu: Van,

             Kilis Keçisi: Kilis,                                           Dağlıç Koyunu: Afyon,

             Honamlı Keçisi: Akdeniz ve Geçit Bölgeleri, Ankara Keçisi: Ankara,

             Destekleme, bu İllerin Seçim Komisyonunca uygun görülen köylerinde uygulanacaktır. Bu illerde hayvan ve uygun koruma alanı bulunmadığı takdirde Seçim Komisyonunun belirleyeceği çevre İllerde destekleme uygulanır. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) en az 20 km uzak, son beş yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan köyler ve korunacak sayıda hayvanı olan çiftçilerin aynı köyde ikamet etmesi tercih edilir. Belirtilen sayıda hayvan bir çiftçinin elinde bulunmuyorsa, en az yetiştirici sayısı ile koruma yapılabilecek köyler tercih edilir. Kafkas Arı Irkı için sadece önceden belirlenmiş tam izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlar desteklenir.  

             Geliştirme amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan bölge/iller;

             Ankara Keçisi: Ankara,

             Akkaraman Koyunu: Konya,

             İvesi Koyunu: Şanlıurfa,          

             Karacabey Merinosu: Balıkesir,

             Anadolu Merinosu: Eskişehir,

             Karayaka Koyunu: Tokat,

             Karya Koyunu: Aydın ve Denizli,

             Morkaraman Koyunu: Erzurum,

             Kangal Akkaraman Koyunu: Sivas,

             Pırlak Koyunu: Afyon,

             Hemşin Koyunu: Artvin,

             Kilis Keçisi: Adana, Kilis ve Hatay.

             2) Yerinde koruma ve geliştirme

             - Yerinde koruma:

             Sürüde rastgele çiftleştirme esasına dayalı kontrollü yetiştirme yapılır, seleksiyon yapılmaz ve her hayvan numaralanarak kaydı tutulur. Sürü kompozisyonu büyükbaş hayvanlar için; asgari 56 dişi-16 erkek azami 134 dişi-16 erkekten; küçükbaş hayvanlar için asgari 56 dişi-16 erkek azami 184 dişi-16 erkekten oluşur. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak erkek hayvan sayısı 16 dan ve dişi sayısı 56 dan az olmayacaktır. Koruma programına katılan çiftçi, enstitü ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar. Çiftçi ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Kafkas Arı Irkı için Bakanlık tarafından kovanları kayıt altına alınmış yetiştiriciler desteklenir. Doğan yavrulardan ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri çiftçiye aittir. Destekleme kapsamına alınan sürülerde ihbarı mecburi hayvan hastalıklarından birinden şüphe edilmesi veya hastalığın görülmesi durumunda, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereğince derhal il/ilçe tarım müdürlüklerine haber verilerek Resmi Veteriner Hekimin müdahalesi sağlanır. Bakanlık gerekli görülmesi durumunda, işletmelerdeki hayvanların klinik muayenelerinin yapılmasına, kan, süt, sperma, yapağı, vaginal sıvap vb. örneklerin alınarak laboratuar tetkiklerinin yapılmasına karar verebilir.

             - Yerinde geliştirme:

             Seçilecek çiftçilerin sürülerinde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına dayalı geliştirme projeleri çerçevesinde yetiştirme yapılır. Sürü kompozisyonu Akkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya, Morkaraman, Kangal Akkaraman, Pırlak, Hemşin koyunları ile Ankara Keçisi ve Kilis keçi ırklarımızda her ırk için 6.000 er baş koyun/keçi ile her ırk için 300 er baş koç/teke (Karya koyun tipi için 12.000 baş koyun ve 600 baş koç) olmak üzere toplam 81.900 baş hayvandan oluşacaktır. Geliştirme programına katılan çiftçiler birlik kurmak zorundadır, birlik enstitü ile işbirliği halinde projeler çerçevesinde belirtilen kontrollü çiftleştirme, doğum, tartım ve kırkım gibi kayıtları teknik hizmet satın almak suretiyle tutar ve diğer iş ve işlemleri yerine getirir. Çiftçi ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Geliştirme programına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri çiftçiye aittir.

             3) Sözleşme

             2005, 2006 ve 2007 yıllarında seçilen çiftçilerle yapılan sözleşmeler devam eder. Programa 2008 yılında katılacak çiftçi/birliklerle üç yıl süreyle noter tasdikli bir sözleşme imzalanır. Yapılacak sözleşmenin noter masrafları çiftçi/birlik tarafından karşılanır ve sözleşme şartlarını yerine getirmeyen çiftçi/birliklere ödeme yapılmaz. Programa katılan çiftçi her ne amaçla olursa olsun kültür ırkı ve melezleri ile saf olmayan yerli ırkları yetiştirmeyeceğini köy muhtarı ve ihtiyar heyeti huzurunda ve bir sureti Seçim Komisyonuna verilmek üzere tutulan tutanakla taahhüt eder. Çiftçi, koruma ve geliştirme amaçlı olarak bulundurduğu saf hayvanları ile arzu ettiği kadar sürüsünü genişletebilir ve kovan sayısını artırabilir. Ancak sürü ve kovan sayısı sözleşmede belirlenen sayının altına düşürülmez ve erkek dişi oranı değiştirilmez. Sözleşme süresi sona ermeden doğal afet, salgın hastalık, çiftçinin ölümü durumları hariç her ne sebeple olursa olsun programdan ayrılan çiftçi/birlik aldığı desteği yasal faizi ile geri öder. Koruma programında, sözleşme süresi sona erdiğinde yeni bir sözleşme yapılmadığı/yapılamadığı takdirde mevcut sürü, Seçim Komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü raici bedeli mukabilinde sözleşme yapılarak başka bir çiftçiye veya enstitüye devredilir. Bakanlık gerek görüldüğü takdirde, geliştirme projeleri kapsamında döl kontrolünden geçmiş koç ve tekeleri o günkü rayiç bedeli mukabilinde satın alabilir.

             e) Müracaatların değerlendirilmesi

             Destekleme kapsamına alınacak çiftçilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Seçim Komisyonu TAGEM yetkilisi başkanlığında, Enstitü Müdürü, Enstitü Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Projesi Lideri/Geliştirme Proje Lideri, il müdürü/il müdürlüğü ilgili şube müdürü/ilçe müdüründen oluşur.

             f) Hak ediş ve ödemeler

             Hak Ediş Belgesi; Seçim Komisyonunun önceden programa dahil olan ve yeni katılacak çiftçilerin sürülerinde yapacağı çalışma sonucu düzenleyeceği rapor doğrultusunda il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenerek banka şubesine gönderilir. Ödemeler il/ilçe müdürlüğünün hazırlayacağı Hak Ediş Belgesine istinaden Banka şubesince yapılır.

             Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği

             MADDE 14 – (1) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirlenen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla Hükümet Veteriner Hekimi veya sorumluluğundaki Veteriner Sağlık Teknisyeni ya da Bakanlıkça görevlendirilen Veteriner Hekim tarafından yapılan aşı, serum veya ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine "Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteği" aşağıdaki esaslara göre yapılır;

             a) Sığır Tüberkülozu hastalığında; işletmede bulunan damızlık sığırlara tüberkülin uygulaması yapılarak, Tüberküloz Yönetmeliği çerçevesinde, Tüberkülin Teamül Cetveli tanzim edilir ve onayı için 3 nüsha halinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlık onayını müteakip, Sığır Tüberkülozu yönünden müspet sığırların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na göre, kıymet takdirleri yapılarak, şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

             b) Sığır Brucellozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi madde Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Sığır Brucellozu hastalığı tespit edildiğinde, hasta sığırların 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre, kıymet takdirleri yapılarak, şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

             c) Ruam hastalığında; işletmede bulunan tek tırnaklı hayvanlarda mallein uygulaması yapılarak, Ruam Yönetmeliği çerçevesinde, Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve onayı için 3 nüsha halinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlık onayını müteakip, Ruam yönünden müspet hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre, kıymet takdirleri yapılarak, itlaf edilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

             Ayrıca, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na göre hastalığın açık belirtisini gösteren tek tırnaklı hayvanlar, kıymet takdirleri yapılarak, itlaf edilir ve Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

             ç) At Vebası ve Sığır Vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan marazi madde Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce At Vebası veya Sığır Vebası hastalığı tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre, kıymet takdirleri yapılarak, itlaf edilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

             d) Şap hastalığında; Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde bulunan hayvanlarda, hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra mihrakta bulunan hasta hayvanların kıymet takdiri 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre yapılarak, öldürülür ya da şarta tabi kestirilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

             e) Aşı, serum ve ilaç reaksiyonlarında; ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla Hükümet Veteriner Hekimi veya sorumluluğundaki Veteriner Sağlık Teknisyeni ya da Bakanlıkça görevlendirilen Veteriner Hekim tarafından aşı, serum ve ilaç uygulamaları sebebiyle öldükleri veteriner otopsi raporu ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre yapılır. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

             f) Düzenlenen Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası çerçevesinde, "Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hakediş Belgesi" (Ek-31) 3 nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası ve ekleri ile birlikte Bakanlığa, bir nüshası Banka şubesine gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.            

             İlgili Banka Şubesince, hayvan sahibine doğrudan hayvan hastalığı tazminat desteği ödemesi yapılır.

             Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Desteklenmesi

             MADDE 15 – (1) Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır;

             a) Şap hastalığına karşı 2 ay ve üzeri Sığır, Manda, Koyun ve keçilere şap aşısı, Sığır Brucellosisi hastalığına karşı 3-6 ay arası dişi Buzağılara S-19 Genç aşısı, Koyun Keçi Brucellosisi hastalığına karşı 3-6 ay arası erkek-dişi Kuzu ve Oğlaklara Rev-1 Genç aşısı uygulamaları destekleme kapsamındadır.

             b) Sığır aşılamalarında, aşılama makbuzlarına hayvanların kulak numaraları yazılacak, koyun-keçi brucella aşısı ile aşılanan hayvanlar Brucella yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecektir.

             c) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılamaları ( Şap – Brucella Genç ) tatbik eden ve mesleğini 9/3/1954 tarihli 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimler yararlanır.

             ç) Şap aşılamasında, Türkiye’de Şap Hastalığının Kontrolü Projesi süresince, uygulayıcılar yalnızca Bakanlıkça belirlenen uygulama ücretini (destek bedeli hariç) alırlar.

             d) Uygulayıcılar onaylanan ücret dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edemez.

             e) Aşılar il müdürlüğü kanalıyla temin edilecektir.

             f) Destekler veri tabanına kayıtlı işletmelerdeki hayvanlara yapılan uygulamalara verilir.

             g) Desteklemelerden kamuda görevli veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknisyenleri faydalanamaz.

             ğ) Destek ödemesinden yararlanacak uygulayıcılar, destekleme almak için aşılama yapılan işletmenin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine aşılama, serumlama ve küpeleme makbuzunun aslı ve aşılama destekleme müracaat formu (Ek-32) ile müracaat eder.

             h) İki aşının aynı anda tatbik edilmesi durumunda sadece birisi için destekleme ödemesi yapılır.

             ı) Hak ediş belgesi düzenlenmeden önce aşı yapılan hayvanlarda il/ilçe müdürlükleri aşılamanın yapılıp yapılmadığı ve etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analizler yaptırabilir.

             i) Onaylanan program teklifinin gerekçesiz bir şekilde uygulanmaması durumunda hali hazırdaki ve gelecekteki desteklemelerden yararlandırılmaz.

             j) Uygulamanın usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek hak ediş belgesi iki nüsha halinde düzenlenir (Ek-33). Düzenlenen hak ediş belgesinin bir nüshası ilgili banka şubesine gönderilir. Aşılama, serumlama ve küpeleme makbuzunun aslına kırmızı renkli olarak "DESTEKLEME ÖDEMESİNDEN YARARLANMIŞTIR" kaşesi basılarak imza altına alınır.

             k) Desteklemeden yararlanan veteriner hekimlere ilişkin (Ek-34) de yer alan icmal tablosu il müdürlüklerince aylık olarak KORGEM’e gönderilir.

             Süt desteklemeleri

             MADDE 16 – (1) Süt desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

             a) Üretmiş olduğu sütü, Çalışma İzni ve Gıda Sicili olan ve Bakanlıktan Süt Teşvik Kod Numarası almış süt işleme tesislerine satan üreticilere destekleme ödemesi yapılır.

             b) Süt desteklemesi sadece çiğ süt üreten gerçek ve tüzel kişilere yapılır.

             c) Ödemeye esas belgeler aylık dönemler itibariyle düzenlenir.

             ç) Süt destekleme kapsamına alınan süt işleme tesisleri, aldıkları süt miktarını il/ilçe müdürlüklerine bildirmek zorunda olup, mevsimlik çalışan işletmeler hariç, üç ay içerisinde verisi gelmeyen süt işleme tesislerinin süt teşvik kod numaraları iptal edilir.

             d) Fatura ve/veya müstahsil makbuzlarında süt miktarının haksız yere yapılacak destekleme ödemelerinin önlenebilmesi amacıyla, süt miktarının kesinlikle 'litre' olarak yer alması ve ödemelerin 'litre' üzerinden yapılması zorunludur.

             e) Merkez birliğini kurmuş olan; kooperatif ve/veya birlik üyeleri dışındaki üreticilerin sattığı süt ile ilgili icmalleri il/ilçe müdürlükleri hazırlar. İl/ilçe müdürlüklerine müracaat eden üreticiden; sattığı sütün fatura ve/veya müstahsil makbuzları ile birlikte adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, banka hesap numarası ve adresini içeren üretici bilgileri istenir. İl/ilçe müdürlüklerince incelemeler yapıldıktan sonra hazırlanan ve onaylanan icmaller, ilgili banka şubesine gönderilir.

             f) Merkez birliğini kurmuş olan; kooperatif ve/veya birlik üyelerinin icmalleri, üyesi olduğu kooperatif ve/veya birlikler tarafından düzenlenir ve il/ilçe müdürlüğünce onaylanır.

             g) Süt icmallerinin hazırlanmasında ve incelenmesinde, üreticilere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları, hayvan sayısı ve satılan süt miktarı dikkate alınır. Üreticinin sahip olduğu hayvan sayısı ile sattığı süt miktarının uyumlu olmaması durumunda, bu üretici icmal listesinden çıkarılır.

             ğ) İcmallerin yapılmasında, faturaların 2 nci kopyaları ile müstahsil makbuzlarının asılları esas alınır. Bunların her ne suretle olursa olsun, fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz.

             h) Süt işleme tesislerine teslim edilen sütler için düzenlenmiş ve il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış her bir üreticinin teslim ettiği süt miktarını gösteren icmal cetvelleri ile üreticilere ait fatura/müstahsil makbuzları esas alınır.

             ı) Vergi Usul Kanununa uygun olarak düzenlenecek müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda (süt işleme tesisinin adı, adresi, çiftçinin adı ve soyadı, adresi ve teslim edilen süt miktarı (litre olarak), sütün litre fiyatı, tutarı, tesellüm tarihi, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi) bulunacak olup, Bakanlıkça verilecek kod numarası da müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda yer alacaktır.

             i) Müstahsil makbuzu ve/veya faturalar Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen esaslara göre 3’er nüsha olarak düzenlenecektir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Üye yetiştiricilerden kesinti

             MADDE 17 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya tarımsal kalkınma kooperatifleri üyelerinden, aldıkları desteğin % 0,1'i oranında merkez birliklerine, % 0,1 'i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, "Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında toplam % 0,2 oranında kesinti yapılır.

             Kesintilerin aktarılması

             MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, Genel Kurulları ve/veya Genel Merkezlerince yetki aldıkları taktirde örgütleri aracılığıyla ödenebilir. Örgütler Genel Kurul Kararını içeren tutanağın bir fotokopisini il müdürlüğü ve ilgili Banka şubesine gönderir. Örgütler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, desteklemelerle ilgili ödemenin bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç yedi gün içerisinde üyelerine öder; merkez birlikleri adına üyelerinden kestikleri % 0,1’lik kesintiye tekabül eden miktarı ise en geç onbeş gün içerisinde ilgili merkez birliğine gönderir. Örgütlü olmayan yetiştiricilerin desteklemeleri doğrudan yetiştiriciye ödenir.

             Yetki

             MADDE 19 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak Tebliğde yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, 2008/13489 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı, değişiklikleri ve Tebliğ esasları çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürleri yetkilidir.

             Yararlanamayacaklar

             MADDE 20 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

             Denetim

             MADDE 21 – (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

             Cezai hüküm ve hak mahrumiyeti

             MADDE 22 – (1) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

             (2) Her ne suretle olursa olsun gerçekdışı beyanda bulunanlar, haksız desteklemeye vesile olanlar, oluşacak zararın tazmininden üretici ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Haksız desteklemeden faydalananlar 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereği beş yıl boyunca herhangi bir desteklemeden faydalandırılmazlar.

             Sorumluluk

             MADDE 23 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 24 – (1) 13/4/2007 tarihli ve 26492 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ: 2007/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayanız