6 Haziran 2008 Tarihli ve 26898 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5766   Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun