27 Mayıs 2008 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 26888

TEBLİĞ

İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN

ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait yer, araç, bina ve tesislerde tütün ürünü tüketenlere ilgili birim amiri tarafından yetki verilen kamu görevlileri tarafından uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yetki

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen yerlerde tütün ürünü tüketenlere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından idari para cezası verilir.

Tespit

MADDE 3 – (1) 1 inci maddede belirtilen yerlerde tütün ürünleri tüketildiği haber alındığında yetkili kamu görevlisi gerekli araştırmaları ivedilikle yapar. Araştırma sonucu yeterli delil bulduğunda ya da tütün ürünleri tüketildiğini tespit ettiğinde 1 nolu Ekte yer alan idari yaptırım karar tutanağı düzenler.

Tütün ürünü tüketiminin ispatı

MADDE 4 – (1) İspat aracı olarak aşağıdaki bilgi, belge ve deliller kullanılır:

a) Usulüne uygun olarak tanzim edilen tutanak ve/veya olay raporu,

b) Varsa ihbarda bulunan, şikâyetçinin veya diğer kişilerin beyanlarını içeren tutanak,

c) İspata yarar görsel dokümanlar (fotoğraf, video kaydı vs.)

Tutanak hazırlanması

MADDE 5 – (1) İdari yaptırım karar tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen idari yaptırım karar tutanağının bir sureti ilgili kişiye verilir, bir sureti yaptırım kararını uygulayan birimde muhafaza edilir, bir sureti ise tahsil edilmemiş idari yaptırım kararlarının kesinleşmesi üzerine idari para cezasını tahsil yetkisi bulunan idareler hariç olmak üzere tahsil için ilgilinin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine gönderilir. Yapılan işlem 2 nolu Ekte yer alan idari yaptırım karar defterine kayıt edilir. Tutanağın ilgili bölümüne idari yaptırım karar defterinin sıra numarası yazılır. Tutanak yetkili en az iki görevli tarafından imzalanır. Tutanakların iptali gerektiğinde iptal işlemi tutanağın üzeri çizilmek ve iptal şerhi konulmak suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı idari yaptırım karar tutanağı düzenlenir.

Tutanağın imzalanması

MADDE 6 – (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

a) Kararın tebliği tarihinden itibaren idari para cezasını bir ay içinde ödemesi gerektiği,

b) İdari yaptırım kararının kendisine tebliğ veya tefhim edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde karara karşı sulh ceza mahkemesine bizzat veya yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla başvurabileceği,

c) Bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde idari yaptırım kararının kesinleşeceği,

d) İdari para cezasını kanun yoluna başvuru süresi içinde ödemesi halinde kendisinden cezanın 3/4'ünün tahsil edileceği,

e) Peşin ödemenin kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği.

(2) Kişinin imzadan kaçınması hâlinde, bu durum idari yaptırım karar tutanağının "idari yaptırım uygulanan şahsın imzası" bölümünde belirtilir. İdari yaptırım karar tutanağının bir nüshası ilgili kişiye verilir.

Tahsil

MADDE 7 – (1) İdari para cezası uygulanan kişinin cezanın yazıldığı anda ödemeye rıza göstermesi ya da kanun yoluna başvurmadan cezayı ödemek istemesi hâllerinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kurumlarda muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilen personel tarafından yapılan tahsilatta "idari para cezasının toplam miktarı, indirilen tutar ve tahsil edilen tutar" ayrı ayrı belirtilmek suretiyle muhasebe yetkilisi mutemedi alındısında gösterilir. (Örnek: Kapalı alanda tütün ürünü tüketen kişiye idari yaptırım kararı uygulanması ve yaptırım kararı uygulanan kişinin cezayı hemen ödemeye rıza göstermesi durumunda, para cezası tutarı 2008 yılı için 62 YTL, indirim tutarı 15,5 YTL ve tahsil edilen tutar 46,5 YTL şeklinde ayrı ayrı belirtilmek suretiyle muhasebe yetkilisi mutemedi alındısında gösterilir.)

(2) Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması ve bir ay içinde başvurması halinde idari para cezasının ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla bir yıl içinde ve 4 eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil için (idari para cezasını tahsil yetkisi bulunan idareler hariç) vergi dairesine bildirilir. Taksitlendirme başvurusu idari yaptırım kararının tebliğini müteakip bir ay içinde bu kararı veren idareye yapılır ve talepler bu idareler tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

(3) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kurumlarca mevcut muhasebe yetkilisi mutemet alındıları kullanılabilir veya defterdarlık muhasebe müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı temin edilir ve tahsilat işlemlerinde kullanılır.

İdari yaptırım kararının kesinleşmesi

MADDE 8 – (1) İdari para cezasına ilişkin idari yaptırım kararı, kararın tebliği ya da tefhimi tarihinden itibaren ilgilinin onbeş gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurmaması halinde kesinleşir. İlgilinin, sulh ceza mahkemesine başvurması hâlinde, yargılama sonuçlanıncaya kadar idari yaptırım kararı kesinleşmez. (İdari yaptırım kararlarının kesinleşmesine ilişkin gerekli açıklamalar 12/5/2007 tarihli ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 442 seri nolu Tahsilat Genel Tebliğinde yapılmıştır.)

(2) İdari yaptırım kararı, kesinleşmesini müteakiben tahsil için (idari para cezasını tahsil yetkisi bulunan idareler hariç) yazı ile ceza verilen kişinin ikametgâhının bağlı olduğu yer vergi dairesine gönderilir.

İdari para cezası uygulanmayacaklar

MADDE 9 – (1) Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk ile akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlenir ancak idari para cezası uygulanmaz.

İade

MADDE 10 – (1) Tahsil edilmiş idari para cezalarının ilgili mevzuat uyarınca iadesi gerektiği takdirde red ve iade işlemleri tahsilatı yapan muhasebe birimi tarafından yerine getirilir.

Yetkili kamu görevlilerinin belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren ilgili birim amirleri idari yaptırım uygulamaya yetkili kamu görevlilerini belirler ve duyururlar.

Tutanakların muhafazası

MADDE 12 – (1) İdari yaptırım karar tutanakları, ilgili diğer evrak ve tutulan defterler, bu işlemleri yapan yetkili birimde zamanaşımı süresince saklanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini kamu idareleri yürütür.

 

 

 

Ek 1

 

İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI

 

I. KİMLİK BİLGİLERİ

a) Uyruğu

 

b) T.C Kimlik No:

 

c) Vergi Kimlik No:

 

d) Adı Soyadı:

 

e) Baba Adı:

 

f) Doğum Tarihi ve Yeri

 

g) Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl

 

h) Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe

 

I) Mahalle/Köy

 

j) İkamet Adresi

 

k) Ev Tel

 

l) Cep Tel

 

II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. Kabahat Fiili :

2. Kabahatin İşlendiği Yer :

3. İşlendiği Tarih ve Saat :

4. Kabahatle İlgili Elde Edilen Deliller :

5. Uygulanan Yaptırımlar İdari Para Cezasının Miktarı :

Ödeme Yapılmışsa Alınan Miktar :

 

6. Kişinin huzurunda / gıyabında alınan idari yaptırım kararı gereği hazırlanan işbu tutanak yukarıda açık kimliği belirtilen şahsa …../…./20 … tarihinde aşağıda isimleri sıralanan yetkili görevliler tarafından tebliğ edilmiştir.

7. İdari Yaptırım Uygulanan Şahsın İmzası (Tebellüğ Eden)

8. İdari Yaptırım Karar Defteri Sıra Numarası:

III. İDARİ YAPTIRIM KARARINI UYGULAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞU GÖREVLİLERİ

 Görevli: 1

Görevli : 2

1. Adı Soyadı

 

 

2. Unvanı

 

 

3. Birimi

 

 

4. İmza

 

 

YASAL UYARILAR:

1 - İşbu idari yaptırım tutanağına karşı, kararın şahsınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine bizzat veya yasal temsilciniz ya da avukatınız aracılığıyla başvurulabilirsiniz. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir.

2 - İdari para cezasını bir ay içinde ödemeniz gerekir, kanun yoluna başvurmadan öderseniz cezanın 3/4'ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurmasını etkilemez.

3 - Kişinin imzadan kaçınması halinde bu durum tutanağın II.7 nolu bölümünde belirtilir.

4 - İdari para cezasının kesinleşmesini takiben ödenmemiş tutar 6183 sayılı Kanun uyarınca takip edilecektir.

 

 

 

 


Ek 2

İDARİ YAPTIRIM KARAR DEFTERİ

SIRA NUMARASI

KABAHATİN

 KABAHATİ İŞLEYENİN

İDARİ YAPTIRIM KARARININ TEBLİĞİ/ TEFHİM TARİHİ

UYGULANAN İDARİ YAPTIRIM (İDARİ PARA CEZASI )

 

 Türü/Fiili

 Yeri

Tarihi ve Saati

Adı ve Soyadı

T.C Kimlik No

İş veya İkamet adresi ve telefonları