24 Mayıs 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26885

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/13695

             Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 15/5/2008 tarihli ve 252 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

          N. EKREN                                M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

     Devlet Bakanı V.                            Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

          M. AYDIN                              K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H. GÜLER                                E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

MADDE 1 – 31/3/2008 tarihli ve 2008/13489 sayılı Kararnamenin eki Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar'ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir.

"(2) Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır yetiştiren üreticilere, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında kayıtlı, tanımlanmış olmak ve üst birliğini oluşturmuş bir hayvancılık örgütüne üye olmak şartı ile anaç sığır başına aşağıda belirtilen miktarlarda doğrudan ödeme yapılır. Ayrıca anaç manda başına da aşağıda belirtilen miktarda doğrudan ödeme yapılır. Aşağıda belirtilen anaç sığır başına ödeme miktarları, en az 5 başa sahip olmak üzere, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için aşağıdaki rakamların % 50'si, 500 baş üzerine ise aşağıdaki rakamların %25'ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır."

 

1

Anaç sığır

250 YTL/baş

2

Soy kütüğüne kayıtlı anaç sığır

50 YTL/baş ilave ödeme

3

Hastalıklardan ari işletmelerdeki anaç sığır

50 YTL/baş ilave ödeme

4

Manda

250 YTL/baş

"(9) Üretmiş olduğu sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan üreticilere beher litre süt için 4 YKr doğrudan destekleme ödemesi yapılır.

(10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirlenen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla hükümet veteriner hekimi ya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine, miktarı il veya ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmek üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde hayvan hastalıkları tazminat desteği ödenir.

(11) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen programlı aşılamalardan aşağıda belirtilenler için, uygulayıcılara, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

1

Şap Aşısı Büyükbaş

 

0,75 YTL/baş

2

Şap Aşısı Küçükbaş

 

0,50 YTL/baş

3

Sığır Brucellosisi

(S-19 Genç)

1,50 YTL/baş

4

Koyun Keçi Brucellosisi

(Rev-1 Genç)

0,50 YTL/baş

(12) Hayvansal orijinli gıda kontrolünde etkinliğin sağlanması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, mezbaha ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirlediği işletmelerde veteriner hekim çalıştırılması için, kesilen hayvan başına, aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır. Ancak kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı 1.000 YTL'den az, 3.000 YTL'den fazla olamaz.

1

Büyükbaş

l,32 YTL/baş

2

Küçükbaş

0,32 YTL/baş

3

Devekuşu

1,05 YTL/baş

4

Tavşan

0,16 Y TL/baş

5

Tavuk

2,10 YTL/1000 baş

6

Hindi

13,20 YTL/1000 baş

7

Çıkma tavuk

2,10 YTL/500 baş

8

Ördek

2,10 YTL/500 baş

(13) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Et ve Balık Kurumu kombinalarında kesim yaptıran ve Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli besicilik yapan 28 ildeki (Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van) yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için 1 YTL'yi ve toplam et destekleme primi tutarı yıllık 12.688.000 YTL'yi aşmamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen miktarda doğrudan et destekleme primi ödemesi yapılır."

MADDE 2 – Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Kararın 2 nci maddesinin onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkraları uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan; diğer desteklemeler için gerekli kaynak ise 2009 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır ve ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye destekleme tutarının % 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenir."

MADDE 3 – Aynı Kararın 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak, bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir."

MADDE 4 – (1) Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.