20 Mayıs 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26881

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesine bağlı  fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak  esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesine bağlı fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Fakülte: Kafkas Üniversitesine bağlı fakülteleri,

             b) Konservatuar: Kafkas Üniversitesine bağlı Devlet Konservatuarını,

             c) Kurul: İlgili fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokulları  kurullarını,

             ç) Meslek Yüksekokulu: Kafkas Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

             d) Müdürlük: Konservatuar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

             e) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

             f) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

             g) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

             ğ) Yüksekokul: Kafkas Üniversitesine bağlı yüksekokulları,                          

             h) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu ve ilgili fakülte, konservatuar, yüksekokul ile meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

             Üniversiteye giriş ve kayıt

             MADDE 4 – (1) Üniversitenin fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına alınacak öğrenci sayısı ve giriş koşulları; ilgili birim kurullarının önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde belirlenir. Kayıtlar; Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, Rektörlükçe istenen belgeler sunularak belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için öğrencinin kendisinin başvurması gerekir. Ancak, mazereti olan ve mazeretini belgeleyen adayların kaydı, kanuni temsilcileri tarafından da yaptırılabilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenci, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.

             (2) Yabancı uyruklu öğrencilerden, kayıt için istenen belgelere ek olarak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli olan diğer belgeler istenir.

             (3) Öğrenciler Üniversiteye kesin kayıt sırasında, öğrenimleri süresince izleyecekleri yabancı dili belirler. Bu konudaki değişiklik istekleri, devamsızlık sınırını aşmamak kaydıyla ilk yarıyıl içerisinde ilgili yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

             (4) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile özel yetenek sınavları sonucunda kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılır ve sahtecilik yaptıkları belirlenirse, hangi yarıyılda olursa olsunlar, belirlendiği andan itibaren Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

             Derslere kayıt

             MADDE 5 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl/yıl başlangıcında, birimlerden gelen öneriler de dikkate alınarak Senato tarafından belirlenen ve duyurulan akademik takvimde belirtilen süre içerisinde katkı paylarını yatırıp ders kayıtlarını yenilemek zorundadır. Bu süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıl devam etme hakkını kaybetmiş olur, kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak kaydıyla, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir. Kaydını yeniletmeyen öğrencilere o yarıyıl/yıl için herhangi bir öğrenci belgesi verilmez. İlgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan iki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (2) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde mazereti nedeniyle ders kaydını yaptıramayan öğrenciler, mazeretinin ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bir neden olarak kabul edilmesi durumunda, ilgili yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde kayıt yenileyebilirler. Öğrencinin bu süre içerisinde girmediği dersler devamsızlık süresinden sayılır.

             (3) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programında bir yarıyılda alacağı ders ve uygulamaların toplam saati, alt sınıftaki dersler ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki dersler dahil, haftalık kırk ders saatinden fazla olamaz. Ancak, öğrenciler dersin devamını almış olmak şartıyla bu sınırı aşabilirler. Ders kayıtlarında öncelikli olarak, tekrar edecekleri dersler yazılır.

             (4) Bir derse kayıt yaptırmak için, varsa o dersin ön koşulu olan derslerden başarılı olmak gerekir.

             (5) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa, ders kaydını kendisi yenilemek zorundadır. Ders kayıtları, öğrenci otomasyon programı desteği ile internet üzerinden de yapılabilir. Ders kayıtlarında, ilgili birim kurullarının koyacağı esaslara uyulması zorunludur. Derse yazılım öğrenci otomasyon programında yapılsa bile, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde danışman  onayının alınması zorunludur.

             (6) Kayıt yenileme sırasında öğrencinin, o döneme ait harç taksitini ve varsa eksik taksitlerini ödemesi gerekir. Aksi takdirde, kaydı yapılmaz ve yenilenmez.

             (7) Derse yazılım kartları, yarıyılların başlamasını izleyen on gün içerisinde danışman öğretim elemanınca birimin Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilir ve ilgili dekanlık/müdürlük tarafından da yirmi gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırılır.

             (8) Mezun olabilmek için tek dersten kalmış olan öğrencilerin, yukarıda belirtilen kayıt süresi içerisinde harçlarını yatırmaları koşuluyla tek ders mezuniyet sınavları yapılır. Başarısız olunması durumunda sınav sonucunun açıklanmasını izleyen beş iş günü içerisinde ders kaydı yapılır.

             Harçlar

             MADDE 6 – (1) Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Öğrenci kendi isteğiyle kayıt sildirmiş veya yönetim kurulu kararıyla ya da disiplin cezası alması nedeniyle kaydı silinmiş ise alınan harçlar iade edilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

             Eğitim-öğretim türleri

             MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim; fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarının özelliklerine bağlı olarak, teorik dersleri, uygulamaları, projeleri, laboratuarı, atölye çalışmalarını, uygulamalı çalışmaları, stajları, intörnlüğü, seminerleri, ödevleri, panelleri, bitirme tezlerini ve benzeri çalışmaları kapsar.

             Eğitim-öğretim esasları

             MADDE 8 – (1) Fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulları; yetkili kurullarının kararı ve Rektörlüğün onayı ile Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde örgün, yaygın, açık ve dışardan öğretim türlerinde eğitim-öğretim yapabilirler.

             Eğitim-öğretim düzeyleri

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan esas ve kurallar; ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları için uygulanır. Bunlardan ön lisans; orta öğretime dayalı en az dört yarıyıllık (iki yıllık) bir eğitim-öğretim programıdır. Lisans, orta öğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık (dört yıllık) eğitim-öğretim programıdır. Beş ve daha fazla süreli eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerden olan Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği ve diğerlerinden mezun olanlara, ilgili mevzuat hükümlerine göre diploma verilir. Zorunlu veya isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı açılan programlarda, hazırlık sınıfı bu sürelerin dışındadır.

             Eğitim-öğretim programları

             MADDE 10 – (1) Derslerin hangi öğretim elemanlarınca verileceği ve dersin içeriği; öğretim yılı veya yarıyılı başlamadan önce anabilim/anasanat dalı, program ve/veya bölüm kurullarınca belirlenir ve ait olduğu öğretim yılı/yarıyılı başlama tarihinden en geç onbeş gün önce ilgili dekanlığa veya müdürlüğe sunulur ve fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulları  kurullarında görüşüldükten sonra uygulamaya konulur.

             (2) Yeni açılan programların yarıyıl dersleri ve kredi saatleri birimlerin kurullarından geçtikten sonra Senatonun onayı ile uygulamaya konulur, derslerde değişiklik söz konusu olduğunda aynı yöntem izlenir.

             Eğitim-öğretim yılı

             MADDE 11 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Resmi tatil günleri, yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavları ile  staj/yaz okulu süreleri hariç, bir yarıyıl  yetmiş iş gününden az olamaz. Bu sürenin uzatılması Senatonun yetkisindedir.

             (2) Dersler haftanın çalışma günlerinde yapılır. İlgili birimin kurul kararı ile gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günlerinde de ders yapılabilir.

             (3) Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak zorunlu durumlarda ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenir.

             (4) Yarıyıl süreleri ve akademik takvim, ilgili birimlerin önerisi ve  Senatonun kararı ile belirlenir.

             Eğitim-öğretim süreleri

             MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim-öğretim süreleri; hazırlık sınıfı hariç, meslek yüksekokullarında dört yarıyıl (iki yıl), konservatuar ve yüksekokullarda sekiz yarıyıl (dört yıl), dört yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde sekiz yarıyıl, beş yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde on yarıyıl, altı yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde ise oniki yarıyıldır.

             Ek süre

             MADDE 13 – (1) Üniversite birimlerinde, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler; iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar.

             (2) Bu süreler sonunda, kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için varsa biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını; beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı sınav hakkı tanınır. Üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Stajlar başarısız ders sayılmaz.               

             (3) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları nedeniyle mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Öğrenci, bu durumda da bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen koşulları sağlamıyorsa daha alt sınıf/dönem derslerinden de sınav hakkı talebinde bulunabilir, bu talep ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

             (4) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

             (5) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, ara sınav, yarıyıl veya yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilgili yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilen, hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten; ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı; not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da yıl kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, ara sınav, yarıyıl veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmadan, başvurmaları halinde birimlerin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

             (6) Belirtilen sürelerin tespitinde bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde gösterilen mazeretleri sebebiyle geçen süreler dikkate alınmaz.

             Dersler

             MADDE 14 – (1) Ders birimi kredidir. Bir kredi; bir yarıyıl içinde haftada  bir ders saatlik teorik dersi ve/veya semineri, iki ders saatlik laboratuar, atölye, klinik çalışması, uygulama gibi çalışmaları ve inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri diğer etkinlikleri ifade eden ölçü birimidir.

             (2) Bir dersin teorik ve pratik çalışmaları kapsaması durumunda, her türlü çalışmalar için hesaplanacak krediler toplamı, o dersin toplam kredisini oluşturur.

             (3) Bitirme çalışmaları, programdaki ders saatine bakılmadan iki kredi olarak uygulanır.

             (4) Stajlar ve yaz kurslarında, kuramsal ve pratik ders saatlerinin toplamı, bu ölçüye göre kredi yönünden değerlendirilebilir.

             Ders türleri

             MADDE 15 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde verilen dersler aşağıda belirtilen ders türlerini içerir;

             a) Zorunlu dersler: Öğrencilerin kaydoldukları eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları derslerdir.

             b) Seçmeli  dersler: İlgili yükseköğretim kurumunun belirli ders programları içinde, danışmanın izni ve bölüm başkanının onayı ile öğrencilerin alabileceği derslerdir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler, zorunlu dersler gibi işlem görür. Süresi içinde bırakılan seçmeli ders yerine yenisi alınabilir. Seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok %40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de oluşabilir.

             c) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde  belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri  ile zorunlu olmamak koşulu ile Beden Eğitimi veya Güzel Sanat dallarındaki derslerden biridir. Bu dersler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

             ç) Ön koşullu dersler: Bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir. Ön koşullu dersler ve buna dayanan dersler her yarıyıl/yıl açılmak zorundadır.

             Diğer üniversitelerden ders alma

             MADDE 16 – (1) Üniversite öğrencileri; ilgili yönetim kurulunun onayını almak koşuluyla diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerden aldığı notları, ders aldıkları dönemi izleyen yarıyılın sonuna kadar resmi belgeleriyle birim öğrenci işlerine müracaat ederek kendi biriminden alması gereken derslere eşdeğer kabul edilecek şekilde not durum belgelerine işletebilirler. Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları,  bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki karşılığı dikkate alınarak en yakın olduğu nota dönüştürülür.

             (2) Diğer üniversiteden alınan, ancak kendi birimindeki müfredatta yer almayan veya kredisi uygun olmayan dersler ve seçmeli dersler aldığı üniversitedeki şekliyle not durum belgelerine işlenir. Bu dersler genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

             Ders saatleri ve derslerin dağılımı

             MADDE 17 – (1) Bir öğrencinin alacağı haftalık ders saati, derslerin yıl/yarıyıl dağılımları ile teorik/uygulama oranları, fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarının koşullarına ve özelliklerine göre, ilgili kurullar tarafından düzenlenir.

             (2) Her dersin süresi kırkbeş dakikadır.

             Devam ve ders tekrarı

             MADDE 18 – (1) Teorik derslere, uygulamalara, laboratuar ve atölye çalışmalarına devam zorunludur. Devam durumu, dersin öğretim elemanınca izlenir ve sınavlardan önce bölüm başkanlığı veya dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir. Devam çizelgelerinin saklanma süreleri iki yıl olup, dersi veren öğretim elemanı tarafından o yarıyıl derslerinin bitimini izleyen beş iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı/bölüm başkanlıklarına teslim edilir.

             (2) Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde belirtilen hallerde öğrenci izinli sayılır, bu durumlar dışında derslere devam zorunludur.

             (3) Bir öğrenci yarıyıl/yılda alınan bir dersin teorik saatlerinin %70’ine, uygulama, laboratuar ve atölye çalışmalarının %80’ine devam etmek zorundadır. Aksi halde ilgili derse devam etmemiş sayılır, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına alınmaz ve başarısız olarak değerlendirilir.

             (4) Öğrenciler, devam aldıkları bir dersten başarısız olurlarsa, o dersin izleyen ilgili dönemlerdeki ara sınav, yarıyıl/yıl sonu veya varsa bütünleme sınavlarına girerek eğitimlerini devam ettirirler.     

             (5) Öğrenci, bir dersi alıp devam sağlamadığı takdirde; o dersi, izleyen ilgili dönemlerde devamını sağlayıncaya kadar, kanuni süresi içerisinde tekrar etmek ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Devamını almamış öğrenci sınavlara giremez, girmiş olsa dahi sınavı iptal edilir.

             (6) Öğrenci, bir dersin devam koşulunu sağladığı halde ilgili dersin sınavlarında başarısız olduğu için derse devam etmek isterse, ders kaydı esnasında bu durumu dilekçeyle bildirir ve o dersi sınav koşullarını yerine getirmek kaydıyla tekrar alabilir. Daha önce devam aldığı halde başarısız olmuş öğrenci, isterse başarısız olduğu derslere dekanlık/müdürlüğün izniyle dinleyici olarak katılabilir.

             (7) İlgili birimin özelliğine göre sadece uygulamalı olarak programlanmış derslerden devam almış olan öğrenci, dersten başarısız olmuş ise izleyen dönemlerde dersin devamını da yeniden almak zorundadır.

             (8) İçinde bulundukları yarıyılda/yılda alınacak ders saatlerinin, tekrarlanacak ders saatleri ile çakışması halinde, öğrenciler öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama halinde,  kaybedilecek yarıyıl/yıl azami kanuni eğitim-öğretim süresinden sayılır.

             (9) Sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde, öğrenci tek dersten başarısız olsa dahi, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen  dersler hariç bir üst sınıfa devam edemez.

             Derslerde başarı

             MADDE 19 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, yürüttükleri öğretim programındaki ağırlıklı not ortalaması esas alınarak belirlenir. Ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun dersin kredi değeri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulları, mezuniyet için gerekli olan toplam krediyi ilgili mevzuat ya da Senato kararları çerçevesinde belirlerler. Öğrencilerin ilgili dersten başarılı olabilmesi için (CC) veya üstü not almaları gerekir. Ancak, öğrencinin o yarıyılda almış olduğu derslerden, yarıyıl/yılsonu ve varsa bütünleme sınavı sonucundaki genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.00 veya üzerinde ise, bu durumda o yarıyıla ait (DC) ve (DD) aldığı derslerden de başarılı sayılır, başarı ortalaması ne olursa olsun (FD) ve (FF) aldığı derslerden başarılı sayılmaz.

             (2) Öğrencilerin bir üst sınıfa devam edebilmeleri için; kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim yılı itibariyle,  (GANO)’nun bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen dersler  hariç, en az 1.80 olması gerekir. (GANO)’su 1.80’den düşük olan öğrenciler, daha önceki dönemlere ait devamsız (NA) ve başarısız (FD), (FF) olduğu dersleri tekrarlamak kaydıyla, gerektiğinde daha önce (DC) ve (DD) aldığı dersleri de tekrar ederek GANO’yu 1.80’e çıkarmak koşuluyla bir üst sınıftan ders alırlar. Öğrenciler kayıtlı olduğu program için belirlenen kanuni süre içerisinde bu koşulu sağlayamadığı takdirde bir üst sınıftan ders alamazlar.

             (3) Öğrenciler; ilgili programlarda belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış, mezuniyet aşamasına gelmiş durumda olsa bile, mezuniyet için gerekli olan (GANO)’su  2.00’ın altında ise, en son yarıyıl sonu sınavlarını izleyen kırkbeş gün içerisinde dönemine bakılmadan (DD), (DC) veya (CC) aldığı en çok üç dersten yükseltme sınavına girebilir. Bu haktan faydalanmak isteyen öğrenciler, öğrenim gördükleri birime yazılı başvuruda bulunur. İlgili yönetim kurulları öğrencinin durumunu değerlendirir ve sınav takvimini belirler.

             (4) Bu sınavlarda öğrencinin aldığı not geçerli olup, ara sınav notu dikkate alınmaz.

             (5) Bu sınavlar sonucunda (GANO)’su en az 2.00 olan öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.

             (6) Bu sınav hakkı her öğrenciye bir defaya mahsus olarak verilir. Yükseltme sınavı sonucunda 2.00 not ortalamasını tutturamayan öğrencinin daha önceki notları geçerli olup, bu sınavda almış olduğu not daha sonraki sınavlarda dikkate alınmaz ve  (GANO)’ya yansıtılmaz.

             (7) Öğrenci, (GANO)’yu 2.00’ye yükseltmek için;  sonraki dönemlerde, öncelikle son iki yıldaki dersler olmak üzere, dilediği kadar ders alıp, ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girer.

             (8) Derslerde başarı durumu aşağıdaki tabloda gösterilen harf sistemiyle belirlenir:

             Başarı durumu                      Yüzlük sistem           Harfli sistem          Dörtlük sistem

             Mükemmel                                 90-100                        AA                          4.00

             Mükemmele yakın                      80-89                         BA                          3.50

             Çok iyi                                        75-79                         BB                          3.00

             İyi                                                70-74                         CB                          2.50

             Başarılı                                        65-69                         CC                          2.00

             Orta                                             60-64                         DC                          1.50

             Zayıf                                           50-59                         DD                          1.00

             Çok zayıf                                    40-49                         FD                          0.50

             Başarısız                                39 ve aşağısı                    FF                           0.00

             (9) Diğer  harf  notlarının anlamları şunlardır;

             a) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı,

             b) K (Kalır): Kredisiz derslerde başarısız,

             c) D (Devamsız): Devam şartı sağlanamamış ders,

             ç) H (Mazeret): Mazereti nedeniyle dersin yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye ilgili  yönetim kurulu kararı ile verilen işarettir,

             d) M (Muaf): Bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 39 uncu maddelerinde belirtilen hususlar  çerçevesinde muaf sayılan dersler veya muafiyet sınavı sonucunda  başarılan dersler için verilen işaret,

             e) W (Bırakılan ders): Kanuni süresi içerisinde bırakılan ders.

             Sınav türleri ve uygulaması

             MADDE 20 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavları ile varsa bütünleme sınavları, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, tek ders mezuniyet sınavı, ek sınav ve genel not ortalaması yükseltme sınavı olarak düzenlenir.

             (2) Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sadece sözlü yapılacak sınavlar, ilgili anabilim/anasanat dalı/program/bölüm başkanlığınca önerilecek en az üç kişilik komisyonca yapılır.

             (3) Derslerle ilgili sınavlar ile staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında; staj ve uygulama sınavlarının nasıl ve hangi türde uygulanacağına, ilgili yönetim kurulu karar verir ve sınav programlarında bu durum belirtilir.

             (4) Sınav programları bölüm başkanlıkları ya da dekanlık/müdürlükler tarafından sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

             (5) Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

             (6) Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını beraberinde getirmek zorundadır.

             (7) Öğrenci girmemesi gereken bir sınava girmiş ise veya raporlu ya da izinli olduğu dönemde  bir sınava girmiş ise,  bu sınavdan aldığı not ilan edilmiş olsa bile iptal edilir.

             (8) Ara sınav sonuçları, yapıldığı tarihten sonra  en geç iki hafta içerisinde; yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları ile varsa bütünleme sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihi izleyen en geç on gün içerisinde; mazeret sınavı, muafiyet sınavı, tek ders mezuniyet sınavı, ek sınav ve genel not ortalamasını yükseltme sınavı, sınavın yapıldığı tarihi izleyen en geç beş iş günü içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından ilan edilir.

             (9) Sınav evrakı ve tutanakları birimlerce oluşturulan arşivlerde iki yıl süresince korunur.

             Ara sınavlar

             MADDE 21 – (1) Ara sınavlar, bir yarıyıl devam eden derslerde bir; iki yarıyıl devam eden derslerde iki kez yapılan sınavlardır. Bu sınavlar yazılı yapıldığı takdirde süresi en az bir ders saatidir. Sınavlara girmeyen öğrenci o sınavlardan 0 (sıfır) almış sayılır.

             (2) Her bir yarıyıla ait ara sınavlar bir hafta sürecek şekilde programlanır. Bu sınavların yapıldığı haftalarda ders yapılmaz ve eğitim-öğretim yılının hesaplanmasında bu haftalar hesaplamaya dahil edilmez.

             (3) Ara sınavların hangi haftalarda yapılacağı, her eğitim-öğretim yılında Senatoca belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir. Ara sınavların gün ve saatleri dekanlık/müdürlük tarafından programlanır ve en az bir hafta önce ilan edilir. Gerektiğinde ara sınav haftasının öncesi ve sonrasındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir. 

             (4) Bir sınıf için bir günde en çok iki ara sınav yapılabilir.

             (5) Ara sınav not ortalaması aritmetik ortalama olarak hesaplanır.

             Yarıyıl/yıl sonu sınavları

             MADDE 22 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavları; öğrencinin öğretimi tamamlanan derslerden başarı durumunu belirlemek amacıyla, yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavlardır. Yazılı sınavların süresi en az iki ders saatidir. Bu sınavlara girmeyen öğrenciler  0 (sıfır) almış sayılır. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için öğrencinin;

             a) Ders kaydını yaptırmış,

             b) Teorik derslerin %70’ine; uygulama/laboratuarın %80'ine katılmış,

             c) Uygulamaları/laboratuarı başarılı olarak tamamlamış

             olması gerekir.

             (2) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına giremez ve dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrar eder.

             (3) Yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyecek öğrencilerin listesi gerekçesiyle birlikte sınavdan önce dekanlık/müdürlükçe duyurulur.

             (4) Bir yarıyılı kapsayan dersin yarıyıl sonu sınavı o yarıyılın; iki yarıyılı kapsayan dersin yıl sonu sınavı ise ders yılının sonunda yapılır.

             (5) Bir dersin uygulaması veya laboratuarı ayrı ayrı programlanmış ise yukarıdaki koşullar;  ders, uygulama ve laboratuar için ayrı ayrı geçerlidir.

             (6) Ayrı olarak programlanmış uygulama, laboratuar derslerinin içeriği, değerlendirilme şekli ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katkısı; ilgili anabilim dalı/bölümce, dönem başlarında hazırlanarak fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kuruluna sunulur, alınan karar öğrenciye duyurulur.

             Bütünleme sınavı

             MADDE  23 – (1) Bütünleme sınavları; fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarının özelliklerine göre, yarıyıl/yılsonu sınavlarından en erken onbeş gün sonra yapılan sınavlardır. Birimlerin, bütünleme sınavı uygulayıp uygulamayacakları Senato tarafından belirlenir.

             (2) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girme hakkını kazanıp da giremeyen ya da sınava girip başarılı olamayan öğrenciler bütünleme sınav hakkından faydalanırlar.

             Mazeret sınavı

             MADDE 24 – (1) Mazeret sınavı; ara sınavlar ve yarıyıl/yıl sonu sınavları  için geçerli olup, mazeretle ilgili belgeler mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde dekanlığa/müdürlüğe ulaştırılır.

             (2) Mazeret sınavına girebilmek için, önce bu Yönetmeliğin 36 ncı ve 38 inci maddelerinde belirtilen koşullardan birinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi gerekir.

             (3) Ara sınava ait mazeret sınavları, en geç o yarıyılın son haftası içerisinde yapılır.

             (4) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının mazeret sınavı, varsa bütünleme sınavı olarak, yoksa müteakip yarıyılın ilk haftası içerisinde yapılır. Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı da müteakip yarıyılın ilk haftası içerisinde yapılır.

             (5) Mazeret, tek ders,  (GANO) yükseltme ve muafiyet sınavlarının mazeret sınavı yoktur.

             Ek sınav

             MADDE 25 – (1) Öğrencinin bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen sınavlardan yararlanabilmesi için, kendi başvurusu ve ilgili yönetim kurulu kararı gerekir.

             (2) Öğrenciler ek sınav haklarını, sınav hakkı elde ettikleri dönemi izleyen ilk yarıyıldan itibaren kullanır.

             (3) Başarı için bu sınavlarda, ara sınav notu dikkate alınmadan en az (DD) düzeyinde not almak  gerekir. Ancak, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen koşulları sağlamayan öğrenciler, mezuniyet hakkı elde edemez ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen koşulları sağlamak zorundadırlar.

             Muafiyet sınavı

             MADDE 26 – (1) Yabancı dille eğitim veren hazırlık sınıfları ve ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile Senatoca belirlenen diğer derslerden, her eğitim-öğretim yılı başında Üniversite tarafından bir muafiyet sınavı açılır. Bu sınavda başarı için, öğrencinin hazırlık sınıfı muafiyet sınavından CB, ortak zorunlu yabancı dil dersi ve muafiyet sınavı yapılan diğer derslerden ise CC alması zorunludur.

             Tek ders mezuniyet sınavı

             MADDE 27 – (1) Öğrenciler normal eğitim-öğretim programını tamamladıkları halde tek ders dışında tüm derslerini başarı ile tamamlamışlarsa ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları durumunda, mezun olabilmeleri için başarısız durumda oldukları bu bir dersten bir defaya mahsus olmak üzere ilgili yönetim kurulu kararı ile hangi yarıyılda kaldıklarına bakılmadan en yakın yarıyıl sonu veya varsa bütünleme sınavlarından sonra en geç bir ay içerisinde yapılacak tek ders sınavına alınırlar. Bu sınavda en az (DD) alan öğrenci bu dersten aldığı ara sınav notlarına bakılmadan başarılı sayılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen koşulları sağlamayan öğrenciler mezuniyet hakkı elde edemez ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen koşulları sağlamak zorundadırlar.

             (2) Bu sınavın tarih, yer ve saatleri dekanlık/müdürlükçe duyurulur.

             Genel not ortalaması yükseltme sınavı

             MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen koşulları sağlayamamaları nedeniyle mezun olamayacak duruma düşen öğrencilerin en çok üç derse kadar yararlanabilecekleri sınavlardır. Bu sınavlar, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülür.

             Sınavların değerlendirilmesi

             MADDE 29 – (1) Sınavlar 100  tam not üzerinden değerlendirilir. Ders geçme için başarı notu CC ve üstü not ortalamasıdır. Başarı notunun hesaplanmasında; ara sınavın not ortalamasına katkısı %40, yarıyıl/yıl sonu varsa bütünleme sınav notunun katkısı da %60'tır. Bu not, öğrencinin ilgili dersten almış olduğu ham başarı puanını ifade eder. Ham notlar; sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak bağıl değerlendirme sistemine tabi tutulur ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen tablodaki değerler dikkate alınarak harfli sisteme dönüştürülür.

             (2) Bir öğrencinin bağıl değerlendirme sistemine dahil olabilmesi için, ilgili dersten  almış olduğu ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu varsa bütünleme sınavlarından elde ettiği ham notun  en az 40  olması gerekir. 40’ın altındaki notlar mutlak değerlendirme yöntemine göre, 40 ’ın üzerindeki notlar ise bağıl değerlendirme sistemine göre hesaplanır.

             (3) Bağıl değerlendirme sistemi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 30 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz edecek olan öğrenci, sonuçların ilanından sonra en geç beş iş günü içinde, bir dilekçe ile itirazını dekanlık ya da müdürlüğe yapar ve evrakının yeniden incelenmesini isteyebilir. İtiraz, ilgili öğretim elemanına iletilir. Not düzeltmeleri ancak maddi hata görüldüğünde, öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanlığınca yapılır ve dekanlığa ya da müdürlüğe bildirilir. Maddi hata not ilanı veya harfli sisteme dönüştürmeyi içeriyorsa, düzeltme ilgili öğretim elemanının önerisi, anabilim/anasanat dalı ve bölüm/program başkanlığının yazılı talebi üzerine dekanlık veya müdürlükçe yapılır. İnceleme sonucu kesindir. Sonuç öğrenciye tebliğ edilir ve değişiklik varsa durum on gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bildirilir.

             Sınavlarda kopya çekilmesi

             MADDE 31 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım eden veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrenciler, sınavdan 0 (sıfır) almış sayılır.  Bu durum; öğretim elemanının anabilim/anasanat dalı, yoksa bölüm/program başkanlığına ilettiği yazılı talep üzerine, dekanlık veya müdürlüğe bildirilir ve öğrenci hakkında, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

             Staj/intörnlük

             MADDE 32 – (1) Öğrencilerin yapacağı stajlar ve intörnlükle ilgili süre, kapsam, yer, yöntem ve değerlendirme esasları, dekanlık veya müdürlüklerin hazırlayacakları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

             Mezuniyet

             MADDE 33 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen kanuni süre içerisinde, mezuniyet için gerekli tüm dersleri alması ve bu derslerden başarılı olmak koşuluyla devam etmekte olduğu programı en az  2.00 (GANO)’su ile tamamlaması zorunludur, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen dersler hariç, (GANO) aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

             (2) Staj; endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri müteakip akademik yıla taşan öğrenciler o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öder.

             (3) (GANO)’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmek zorundadır.

             Diplomalar

             MADDE 34 – (1) Fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulları tarafından verilecek diplomalar; öğrencinin öğrenim aldığı birimin özelliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her birim için farklı fakat, Üniversitenin bütün birimlerinde içeriği aynı olacak şekilde düzenlenir ve diplomalarda ilgili mevzuatta belirtilen bilgiler bulunur. 

             (2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere diplomasını alırken iade etmek üzere bir mezuniyet belgesi verilir.

             (3) Mezuniyet belgesi veya diploma verilebilmesi için öğrencilerin, katkı payları veya ikinci öğretim ücreti ile mezuniyetleriyle ilgili diğer tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi/diploma verilmez.

             (4) Mezuniyet belgesi ve diploma bir defaya mahsus olarak düzenlenir. Kaybolması halinde ulusal gazetelerden birine verilen ilanın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibrazı halinde, mezuniyet belgesi yerine diploma, diploma yerine de kayıptan dolayı verildiğini belirten bir belge düzenlenir. Düzenlenen bu belgelerin ilgili kişi tarafından alınması gerekir. Ancak, zorunlu  hallerde kanuni temsilcileri de alabilir.

             (5) Lisans öğrenimine devam eden bir öğrenci, en az ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olmak kaydı ile öğreniminin bütününü tamamlayamaz durumda kalırsa, talebi üzerine; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması alanların Üniversite ile ilişiği kesilmiş olur.

             Diploma eki

             MADDE 35 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, diploma ile birlikte, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanıp onaylanan bir diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve kredi saatleri ile standart diploma eki bilgileri yer alır ve öğrenciye bir kereye mahsus olmak üzere verilir.

             Mazeretler

             MADDE 36 – (1) Kayıt, uygulama ve sınav şartlarından birini haklı ve geçerli bir nedenden dolayı yerine getiremeyen veya kayıt donduran öğrencilerin hakları saklı tutulur. Kayıt donduran öğrenci mazereti nedeniyle ayrıldığı yerden öğrenimine devam eder.

             (2) Mazeretle ilgili başvurular, mazeretin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde yapılır. Daha sonraki başvurular işleme konulmaz.

             (3) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır;

             a) Öğrencilerin usulüne uygun olarak, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden, olmadığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin bulunması.

             b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı   alt bendi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

             c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetlerden dolayı öğrencinin öğrenimine ara  vermek zorunda kalması,

             ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü yada bunların ağır hastalığı halinde bakacak kimsesinin bulunmaması halinde, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi,

             d) Ekonomik nedenlerden dolayı, öğrencinin eğitim-öğretime ara verme isteğinin bulunması ve öğrenci tarafından belgelendirilecek bu talebin ilgili  yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi,

             e) Öğrencinin tutukluluk hali,

             f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin yada Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

             g) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeniyle askere alınması,

             ğ) Fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurullarının mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanacak diğer durumlar.

             (4) Yukarıdaki mazeretlere bağlı olarak öğrenimi aksayan veya aksayacak olan bir öğrencinin mazereti ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. 

             Kayıt dondurma

             MADDE 37 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular; öğrencilerin mazeretlerini şahsen ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ekinde sunmaları durumunda, yarıyılın/yılın başlangıcından bir ay önce başlar, ders kayıtlarının başladığı ilk gün sona erer. İlgili birim yönetim kurulları başvuruları ders kayıt süreleri sona ermeden sonuca bağlar, öğrenciye ve ilgili yerlere tebliğ eder. 

             (2) Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde, eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir ve bu haklardan ders kaydı yaptıranlar yararlanabilir. İlgili kurullarca raporu geçerli sayılan öğrencilerin kayıt veya eğitimlerini dondurma istekleri rapor süresince uygulanır. Askerlik, tutukluluk hali, tabii afetler ve sağlık nedenlerinden dolayı yapılacak kayıt dondurma isteklerine ilişkin başvuru ve kayıt dondurma süreleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir uygun görülmesi halinde bu süreler aşılabilir. Bu tür mazereti olan öğrencilerden ders kaydı yaptırmaları şartı aranmaz.

             (3) Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Mazereti nedeniyle bir yarıyıl/yıl kayıt donduran öğrenci öğrenime geri dönmek isterse devamsızlık sınırını aşmamak kaydıyla, dekanlık/müdürlüğe bir dilekçe ile müracaatı halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt dondurma ortadan kaldırılabilir.

             İzinler

             MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir.

             a) Öğrencinin, eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine  katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması durumunda, öğrenci bir dilekçe ve belgeyle bağlı olduğu birime müracaat eder ve ilgili yönetim kurulunun kararı, Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıl izinli sayılabilir.

             b) Sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinliklere Üniversite adına katılacaklar ile uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında müsabakalara ve bunların seçme ve hazırlık çalışmalarına katılmaları, ilgili kurum ve kuruluşlarca talep edilen öğrenciler, Üniversitede öğrenim gördüğü birimin yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile görevlendirme süresince görevli/izinli sayılır ve bu süre içerisinde giremedikleri ders veya sınav hakları saklı tutulur. Öğrencilere, izinli-mazeretli oldukları sürede giremedikleri ara sınav, yarıyıl/yıl sonu veya varsa bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılır.

             c) Üniversite içi sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinlikleri yürütmek üzere; Rektörlükçe veya öğrenim gördüğü  birim tarafından görevlendirilen öğrenciler, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla,  görev yaptığı süre içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar. Öğrencilere izinli-mazeretli oldukları sürede giremedikleri ara sınav, yarıyıl/yıl sonu veya varsa bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılır. Ancak, ilgili birim amirleri bu tür etkinliklerde zorunlu durumlar dışında sınav dönemlerinde öğrenci görevlendiremez.

             Üniversiteye yeniden kayıt ve muafiyet

             MADDE 39 – (1) Kafkas Üniversiteside dahil olmak üzere, herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce kendi isteği ile ayrılanlar, başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilmiş veya mezun olmuş öğrenciler ile yatay/dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetlerine, aldıkları derslerin müfredat programları ve not durum belgesine dayanarak dersi veren öğretim elamanının ve intibak komisyonunun da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu karar verir. Öğrenciler muafiyet isteklerini yarıyılların ilk haftası içerisinde yapmak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmaz.

             (2) Öğrencinin muaf olduğu derslerden daha önce almış olduğu notlar, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan çizelgedeki değerlere göre intibak komisyonu tarafından karşılığı belirlenmek suretiyle gerekli dönüşümü yapıldıktan sonra belirlenir ve (GANO)’ya dahil edilir.

             (3) Yabancı dille eğitim veren hazırlık sınıfları ve ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile Senatoca kabul edilen diğer dersler için her eğitim-öğretim yılı başında Üniversite tarafından bir muafiyet sınavı açılır. Bu sınavda başarı için, öğrencinin hazırlık sınıfı muafiyet sınavından CB, diğer durumlarda ise CC alması zorunludur. Muafiyet sınavında başarılı olan öğrencinin muafiyet notu, (GANO)'ya dahil edilir.

             Üniversiteden ayrılma, ilişik kesme ve kayıt silme

             MADDE 40 – (1) Kendi istekleri ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, ilgili  dekanlık/müdürlüğe veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar. İlişiği kesilen öğrencinin üniversiteye verdiği lise diplomasının arka yüzü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onaylanır. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

             (2) Aşağıdaki durumlarda ilgili fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir;

             a) Açıköğretim Fakülteleri hariç, öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olarak kayıtlı bulunması,

             b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükmü gereğince Üniversiteden çıkarma cezası almış olması,

             c) İlgili birim yönetim kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli bir mazereti dışında, öğrenimine üst üste iki yarıyıl veya sınıf geçme sisteminde bir yıl ara vermiş olması,

             ç) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiyatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu almak ve incelenmek suretiyle, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine ilgili birimlerin yönetim kurulunca karar verilmiş olması,

             d) Harçların yatırılmaması nedeniyle kayıtlarının silinmesine karar verilmiş olması,

             e) Eğitim-öğretim programının gerektirdiği azami süre içinde öğrenimini tamamlayamaması veya tamamlayamayacağının anlaşılması,

             f) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen ek süre ve sınavlar sonucunda başarısızlığın devam etmesi.

             Yatay geçişler

             MADDE 41 – (1) Türkiye ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yapılacak yatay geçişlerde; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrılacak kontenjanlar ile eğitim-öğretim programlarına intibak esasları ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır.  Üniversiteden başka bir üniversiteye yatay geçiş yaparak giden, ancak tekrar geri dönmek isteyen ve dosyaları gönderilmemiş öğrenciler, yarıyılların başlamasını izleyen  yirmi gün içerisinde başvurmaları durumunda ilgili yönetim kurullarının verecekleri kararla geri dönebilir. Bu durumda olan öğrencilerin derslere devam durumları, başladığı günden itibaren hesaplanır. Dosyaları gönderilen öğrencilerin geri dönüşü olmaz.

             Dikey geçişler

             MADDE 42 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kayıt ve intibakları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, ilgili fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarının yönetim kurulu kararı ile yapılır.

             Meslek yüksekokullarına intibak

             MADDE 43 – (1) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden meslek yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları; Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilir.

             Yaz okulu

             MADDE 44 – (1) Üniversitede yabancı dil hazırlık, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren akademik birimlerin, güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz aylarında da yaptırabilecekleri eğitim-öğretime denir. Yaz okulu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Yabancı dille eğitim

             MADDE 45 – (1) Yabancı dille eğitim; 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile ilgili birimin bu konuda hazırlayacağı ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

             Disiplin

             MADDE 46 – (1) Disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır. Herhangi bir nedenle Üniversiteden geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal etkinliklere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

             Değişim programları

             MADDE 47 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşmalar ve öğrenci değişim programları çerçevesinde, öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurtdışındaki üniversitelere gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde  Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır.

             (2) Bu programlar çerçevesinde;

             a) Üniversiteden, yurt dışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler ilgili birim tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa, kendi lisans programındaki eşdeğer dersi veya yerine sayılan dersi; eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa, alınan ders seçmeli olarak  not durum belgesine  işlenir. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci onların yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği dersleri alır. İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi not durum belgesine  işlenir.

             b) Yurt içi veya yurt dışındaki anlaşmalı Üniversitelerden, Üniversiteye gelen öğrenciler, eğitim gördükleri süre içerisinde; ilgili anlaşma ve diğer mevzuat hükümlerine ve ilgili birimin yönetim kurulunun aldığı kararlara uymakla yükümlüdür. Bu durumdaki öğrencilere aldıkları dersler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sadece not durum belgesi verilir. Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının ödeme şekli ikili anlaşmalara göre yürütülür. Öğrenci değişimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Dışarıdan ders izleme

             MADDE 48 – (1) Fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarındaki dersleri belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla izlemesi uygun görülen kişilerin, açılan dersi izlemelerine ilgili yönetim kurulunca izin verilebilir. Bu kişiler izlemek istedikleri dersler için belirlenen esaslara, ilgili mevzuat hükümlerine ve ilgili kurul kararlarına uymak zorundadır. Bu durumda olanlara diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine dekanlık/müdürlükçe derse katılım belgesi verilebilir. Üniversite öğrencileri hariç, özel öğrenci konumunda ders almak isteyen kişiler, dersi alacağı birimin o yarıyıl için belirlenen öğrenim ücretini öderler.

             Çift anadal programı

             MADDE 49 – (1) Bir bölüm/anabilim/anasanat dalı öğrencisi lisans öğrenimi süresince, aynı fakülte/konservatuar/yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı olduğu bölüme/programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini izlemek isterse, başvurusu durumunda ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalının önerisi, fakülte/konservatuar/yüksekokul yönetim kurulunun kabulü ile kendi lisans programlarına ek olarak çift anadal programını izleyebilir ve ikinci bir diploma almaya hak kazanabilir.

             (2) Çift anadal programına ait diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

             Yan dal programı

             MADDE 50 – (1) Kayıtlı olduğu lisans programını başarıyla yürüten bir bölüm/ anabilim/anasanat dalı öğrencisinin müracaatı halinde ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalının önerisi,  fakülte/konservatuar/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile kendi lisans programlarına ek olarak bir yan dal programı izleme izni verilebilir.

             (2) Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamı taşımaz.

             (3) Yan dal programına ait diğer hususlar  Senato tarafından belirlenir.

             Öğrenci işleri

             MADDE 51 – (1) Üniversite öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme işlemleri ile diğer yükseköğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler  ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir.

             (2) Üniversiteyi kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kendi istekleri ile kayıt sildirmeleri, dosyalarının tutulması, kimlik kartları ile diplomaların düzenlenmeleri, askerlik işlemleri, not durum belgesi ve öğrenci belgesi verilmesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. Ancak, işlemlerin daha süratli ve aksamadan yürütülmesi amacıyla Rektörün onayı ile bu işlerin tamamı veya bir kısmı dekanlık/müdürlük tarafından da yürütülebilir.

             Danışmanlık

             MADDE 52 – (1) Öğrencilere; idari işler, eğitim-öğretim ve diğer konularda yardımcı olmak amacıyla ilgili kurullarca danışman görevlendirilir. Danışmanlar; öncelikle öğretim üyelerinden, yeterli sayıda öğretim üyesi  olmayan ya da bulunmayan birimlerde ise, diğer öğretim elemanlarından görevlendirilir. Bunların belirlenmesi ve görevleri ile ilgili esaslar, kendi birimlerince hazırlanır  ve Senato tarafından belirlenir.

             Kimlik kartı

             MADDE 53 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca bir kimlik kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi durumunda, mahalli bir gazetede yayımlanmış ilan ve bir dilekçe ile birlikte ilgili dekanlık/müdürlüklere başvurmaları durumunda öğrenciye ücret karşılığı yeniden öğrenci kimlik kartı verilir.

             Tebligat ve adres bildirme

             MADDE 54 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin fakülte/konservatuar/yüksekokul/ meslek yüksekokuluna kayıt esnasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında duyurulmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrenci, kayıt yaptırırken bildirdiği adreste değişiklik yaparsa, bunu ilgili akademik birime bir dilekçe ile bildirmek zorundadır. Bu durumu bildirmeyen veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine bildirimin gönderilmesi durumunda kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların yetkili kurul kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 56 – (1) 6/9/2002 tarihli ve 24868 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  yürürlükten kaldırılmıştır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2008-2009 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için; bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             (2) Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; lisans öğrenimine hazırlık programına alınmış ve alınacak olan öğrenciler için, lisans programını tamamladığında, intibakının yapılacağı sınıflara uygulanan ve bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik 2008-2009 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.