8 Mayıs 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26870

KANUN

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5757                                                                                              Kabul Tarihi: 24/4/2008

             MADDE 1 – 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Yardımcı hizmetler sınıfına" ibaresi "Emniyet hizmetleri sınıfına" şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             "EK MADDE 26 – Bomba Uzmanı Yetiştirme Kursu görüp, bomba uzmanı sertifikası almaya hak kazanmış ve bomba uzmanı olarak görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personele 13.000 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda bomba imha tazminatı ödenir.

             Bomba imha tazminatının hesaplanması, ödeme şekli, kapsamı, uygulamaya ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca, bu maddenin yayımını takip eden iki ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

             MADDE 3 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

             a) 36 ncı maddesinin (VII) numaralı bendine "özel kanunlarına göre" ibaresinden sonra gelmek üzere "çarşı ve mahalle bekçisi" ibaresi eklenmiş ve (VIII) numaralı bendinde yer alan "kurumlarda, çarşı ve mahallelerde" ibaresi "kurumlarda" şeklinde değiştirilmiştir.

             b) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI" bölümünün (a) bendine aşağıdaki (11) numaralı alt bent eklenmiş, takip eden alt bent buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı bölümün (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             "11. Çarşı ve Mahalle bekçileri için % 72’sine,"

             MADDE 4 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümünde "YH - Yardımcı Hizmetler Sınıfı" olarak yer alan "Çarşı ve Mahalle Bekçisi" unvanlı kadroların sınıfı "EMH - Emniyet Hizmetleri Sınıfı" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7/5/2008