28 Nisan 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26860

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/17)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

             Soruşturma

             MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli ve 9613.10.00.00.00, 9613.20.10.00.00, 9613.20.90.00.00, 9613.90.00.00.11 GTİP’leri altında tasnif edilen "Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları, Doldurulabilen ve ateşleme sistemi elektrikli olan gazlı cep çakmakları, Doldurulabilen ve diğer ateşleme sistemli olan gazlı cep çakmakları ve Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin)" için 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/4 sayılı Tebliğ ve 20/11/2004 tarihli ve 25646 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/25 sayılı Tebliğ ile dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.

             (2) Yerli üretim dalı Vietnam’dan yapılan ithalatın dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığına yönelik şikayette bulunmuştur. Bahse konu şikayet üzerine 13/5/2007 tarihli ve 26521 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/8 sayılı Tebliğ ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu  Tebliğ; 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarih ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

             Bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi

             MADDE 3 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, ilgili tüm taraflara iletilmek üzere Ankara’da bulunan Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne ve soruşturma konusu Vietnam menşeli olarak beyan edilen ürünü ihraç eden ve adresleri belirlenebilen 3 firmaya soru formu gönderilmiştir.

             (2) Taraflara, soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.

             (3) Vietnam menşeli olduğu beyan edilen ürünü ihraç eden firmalardan Vietnam’da mukim Hoa Hung Company Limited firmasından süresi içinde soru formuna yanıt alınmıştır. Soru formunda tespit edilen eksiklikler adı geçen firmaya bildirilmiş ve bunların tamamlanması için bir fırsat daha tanınmıştır. Söz konusu eksikliklere ilişkin adı geçen firmadan yanıt da alınmıştır.

             (4) Soru formuna yukarıda anılan firma dışında süresi içerisinde ve eksiksiz bir yanıt alınmamıştır.

             (5) Vietnam menşeli olduğu beyan edilen ürünü ihraç eden ve kendisine soru formu gönderilen firmalardan Hollanda’da mukim Unilight B.V. firması soru formunu yanıtlayabilmek için Müsteşarlığımızdan ek süre istemiş ve firmaya 37 günlük süreye ek olarak makul bir ek süre daha verilmiştir. Ancak, Unilight B.V. firması Müsteşarlığımıza herhangi bir cevap vermemiştir. Unilight B.V. firmasının ithalatçısı konumunda olan firma da, kendisine ithalatçı soru formu gönderilmiş olmasına rağmen Müsteşarlığımıza herhangi bir cevap vermemiştir. 

             (6) Yine Vietnam menşeli olduğu beyan edilen soruşturma konusu ürünü ihraç eden ve kendisine soru formu gönderilen Avusturya’da mukim Werbe Prasent Willander GmbH firması soru formuna cevap vermemiştir.

             (7) Soruşturma açılmasını müteakip soruşturma konusu ürünün ithalatçısı olan 6 firmaya da soru formu gönderilmiş ve 4 firmadan cevap alınmıştır.

             (8) Yönetmelik’in 25 inci maddesi çerçevesinde, nihai karara esas teşkil edecek nitelikteki bilgi ve bulguları içeren "Nihai Bildirim"; soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği’ne ve soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ihracatçı Hoa Hung Company Limited firmasına iletilerek görüş bildirmeleri için makul süre tanınmıştır. Ancak, taraflardan Nihai Bildirimde yer alan bilgi ve bulgulara yönelik herhangi bir cevap alınamamıştır.    

             (9) Tüm taraflara soruşturma boyunca, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve bu görüşlerle ilgili belgeleri sunma imkanı verilmiş olup, soruşturma süresince dile getirilen görüşler ve sunulan belgeler değerlendirilmiş, buna ilişkin hususlara Tebliğ içerisinde yeri geldiğince değinilmiştir.

             (10) Soruşturma kapsamında ilgili ürünün yerli üreticisi Azmüsebat Çakmak ve Tıraş Bıçağı Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının üretim tesisleri ve idari merkezinde yerinde inceleme gerçekleştirilmiştir.

             Soruşturma dönemi

             MADDE 4 – (1) Soruşturma dönemi olarak, damping önleminin öncesi ve sonrasını kapsayıp ticaretin gerçekleştirilme şeklindeki değişikliği incelemeye olanak verecek şekilde 1/1/2002-31/5/2007 tarihleri arasındaki dönem alınmıştır.

 

İKİNCİ KISIM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

             Genel

             MADDE 5 – (1) Soruşturma konusu maddenin Vietnam’dan 2004 yılında hiç ithalatı yapılmamasına rağmen; 2005, 2006 ve 2007 yıllarında miktar olarak sırasıyla 3.130.000, 20.366.000 ve 14.859.760 adet/yıl tutarında ithalat gerçekleşmiştir. Soruşturmanın açılması ve soruşturma konusu ürünün "İthalatçı Beyanı" uygulaması kapsamında Müsteşarlıkça takibe alınması ile birlikte 2008 yılının ilk iki aylık döneminde Vietnam menşeli soruşturma konusu ürün ithalatı durmuştur.

             (2) Soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan Vietnam’da mukim Hoa Hung Company Limited firması Türkiye’ye 2006 ve 2007 yıllarında doldurulabilen gazlı cep çakmağı (diğer ateşleme sistemli) ihraç etmiştir.

             (3) Soruşturma kapsamında kendisine soru formu gönderilen ancak hiçbir cevap alınamayan Avusturya’da mukim Werbe Prasent Willander GmbH firması ise 2005 yılında tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmağı ihraç etmiştir. Söz konusu firmanın takip eden yıllarda soruşturma konusu ürüne ilişkin herhangi bir ihracatı bulunmamaktadır.

             (4) Soruşturma kapsamında kendisine gönderilen soru formuna cevap vermeyen ve işbirliğine gelmeyen Hollanda’da mukim Unilight B.V. firması 2006 ve 2007 yıllarında tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmağını Vietnam menşeli olarak beyan edip, Türkiye’ye ihraç etmiştir.

             (5) Soruşturma döneminde Vietnam menşeli olarak beyan edilip Türkiye’ye ithal edilen cep çakmağının miktar bazında % 52’lik kısmı için soruşturma kapsamında işbirliğine gelinmemiş, bu nedenle Türkiye’ye yönelik satış ve üretim verileri doğrulanamamıştır. Bu durum dampinge karşı verginin etkisiz kılındığını göstermektedir.

             Hoa Hung Company Limited

             MADDE 6 – (1) Hoa Hung Company Limited firması soruşturma konusu ürünlerden 9613.20.90.00.00 ve 9613.90.00.00.11 GTİP’leri altında tasnif edilen doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli) ve plastikten gaz haznesinin (gaz içersin içermesin) Vietnam’da mukim ihracatçılarından olup, soru formuna süresi içerisinde cevap verdiğinden üretim, ihracat ve maliyete ilişkin verilerin doğrulanması amacıyla firma nezdinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

             (2) Hoa Hung Company Limited firması soruşturma döneminde Türkiye’ye ihraç ettiği doldurulabilen gazlı cep çakmaklarını üretmekte ve firmanın üretim tesislerinde gaz haznesi üretiminde kullanılan plastik enjeksiyon makinaları bulunmaktadır.

             (3) Hoa Hung Company Limited firmasının Türkiye’ye satış yaptığı doldurulabilen gazlı cep çakmaklarını (diğer ateşleme sistemli) incelemenin yapıldığı fabrikada üretme kapasitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Yine soruşturma kapsamında bulunan plastikten gaz haznesini (gaz içersin içermesin) üretme kapasitesine sahip olduğu tespit edilmiş ve bu husus firma belgeleri üzerinde yapılan inceleme ile de teyit edilmiştir. Bu noktada firma Türkiye siparişlerini hammaddelerin alış faturası, enerji sarfiyatına ilişkin faturalar, sevk irsaliyesi, satış faturası ve ihracat beyannamesi üzerinde göstermiş olup, ilgili işlemlerin mali tablolara yansıması da tutarlı olarak tespit edilmiştir.    

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sonuç ve Karar

             Sonuç

             MADDE 7 – (1) Soruşturma kapsamında Hoa Hung Company Limited firması işbirliğinde bulunmuş ve firma nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturması neticesinde firmanın  soruşturma konusu ürünlerden 9613.20.90.00.00 ve 9613.90.00.00.11 GTİP’leri altında tasnif edilen doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli) ve plastikten gaz haznesine (gaz içersin içermesin) ilişkin üretim verileri ile doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının (diğer ateşleme sistemli) Türkiye’ye satışına ilişkin verileri doğrulanmıştır.

             (2) Soruşturma döneminde soruşturma konusu ÇHC menşeli ürünleri Vietnam menşeli olarak beyan edip, Türkiye’ye sevk ettiği yönünde şüphe bulunan Unilight B.V. ve Werbe Prasent Willander GmbH firmaları ve bunların dışında adresleri tespit edilemeyen diğer firmalar soruşturma kapsamında işbirliğine gelmemiş ve söz konusu şüphe giderilememiştir.       

             (3) Yukarıdaki tespitler, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda Türkiye ile önleme konu  ülke arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğini ve bu nedenle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/4 ve 2004/25 sayılı Tebliğler ile yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığını  göstermektedir.

             Karar

             MADDE 8 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen veriler doğrultusunda;

             - Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.10.00.00.00 GTİP’i altında tasnif edilen "tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları" için geçerli olan dampinge karşı önlemin Vietnam menşeli olduğu beyan edilen ve/veya Vietnam çıkışlı 9613.10.00.00.00 GTİP’i altında tasnif edilen "tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları" için,

             - Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.20.10.00.00 GTİP’i altında tasnif edilen "doldurulabilen ve ateşleme sistemi elektrikli olan gazlı cep çakmakları" için geçerli olan dampinge karşı önlemin Vietnam menşeli olduğu beyan edilen ve/veya Vietnam çıkışlı 9613.20.10.00.00 GTİP’i altında tasnif edilen "doldurulabilen ve ateşleme sistemi elektrikli olan gazlı cep çakmakları" için,

             - Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.20.90.00.00 GTİP’i altında tasnif edilen "doldurulabilen ve diğer ateşleme sistemli olan gazlı cep çakmakları" için geçerli olan dampinge karşı önlemin Vietnam menşeli olduğu beyan edilen ve/veya Vietnam çıkışlı 9613.20.90.00.00 GTİP’i altında tasnif edilen "doldurulabilen ve diğer ateşleme sistemli olan gazlı cep çakmakları" için,  

             - Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.90.00.00.11 GTİP’i altında tasnif edilen "plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin)" için geçerli olan dampinge karşı önlemin Vietnam menşeli olduğu beyan edilen ve/veya Vietnam çıkışlı 9613.90.00.00.11 GTİP’i altında tasnif edilen "plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin)" için,

             genişletilerek uygulanmasına karar verilmiştir.

             (2) Vietnam’da mukim ihracatçı Hoa Hung Company Limited firmasının 9613.20.90.00.00 GTİP’i altında tasnif edilen "doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli)"  ve 9613.90.00.00.11  GTİP’i altında tasnif edilen "plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin)" ürünlerinin ÇHC menşeli olanları için alınan önlemleri soruşturma döneminde etkisiz kılma yönünde bir girişimi olmadığından anılan firmanın bu ürünlerle sınırlı kalmak kaydıyla önlemden muaf tutulmasına karar verilmiştir.

             Uygulama

             MADDE 9 – (1) Karar maddesinde belirtilen Vietnam menşeli ve/veya Vietnam çıkışlı olan eşyanın Türkiye’ye ithalatında, ÇHC menşeli ürünler için yürürlükteki dampinge karşı vergi ile aynı oranda dampinge karşı vergi tahsil edilir. 

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.