16 Nisan 2008 Tarihli ve 26849 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/13456  3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca “Uygulama Alanı” İlan Edilen Bazı Yerleşim Yerlerinin, Bazı Kararnamelerin Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

2008/13482  Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

2008/13487  Doğrudan Gelir Desteği 2007 Uygulaması Birim Ödeme Miktarlarına İlişkin Karar

2008/13496  Polis Akademisine Bağlı Olarak Rize Polis Meslek Yüksek Okulunun Açılması Hakkında Karar

2008/13497 Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’na, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2008/13451 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği

— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anten ve Ortak Anten Sistem ve Tesislerinin Kurulmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— 5620 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamına Giren Kamu İdarelerine İlişkin İşlemler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/2)

— 2007 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasülyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde (Tebliğ No: 2008/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/17)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/71, K: 2008/69 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/71, K: 2008/79 Sayılı Kararı (5/6/2003 Tarihli ve 4875 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YARGITAY KARARLARI

— Yargıtay 7, 14, 18 ve 20. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar