16 Nisan 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26849

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "Ancak, bitkisel üretimle sınırlı olmak kaydıyla tarım veya organize hayvancılık yapılmak üzere ihaleye çıkarılacak taşınmazlar için (b), (c) ve (d) bentlerine göre tespit edilen bedel % 50 indirimli uygulanır."

             MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                               Tarihi                                                             Sayısı

19/6/2007

26557

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                                Tarihi                                                             Sayısı

1

26/7/2007

26594

2

6/12/2007

26722