15 Nisan 2008 Tarihli ve 26848 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5752 Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/13459  6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2008/13467   Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2008/13471   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2008/13488   Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar

2008/13489   Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Çevre ve Orman Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2008/13452 Dışişleri Bakanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Elçi Şakir Özkan TORUNLAR’ın Bangladeş Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2008/13460 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2008/13478 Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/3)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/25, K: 2008/57 Sayılı Kararı (8/5/1985 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

Tıklayınız


15/4/2008 tarihli ve 26848 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de; 2008/13407 sayılı Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.